Vyhláška č. 93/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989
Účinnosť od 31.08.1989
Uzavretie zmluvy 11.09.1988
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 49 dňom 16. júna 1989.

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. júna 1989

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach


Dňa 11. septembra 1988 bola v Pchjongjangu podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. mája 1989.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 49 dňom 16. júna 1989.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych rodinných a trestných veciach

Československá socialistická republika a Kórejská ľudovodemokratická republika, vedené prianím ďalej prehlbovať a rozvíjať vzťahy priateľstva, ktoré existujú medzi oboma krajinami, a spoluprácu v občianskych, rodinných a trestných veciach,

dohodli sa takto:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Právna ochrana

1. Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu svojich osobných a majetkových práv ako jej vlastní občania.

2. Občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa na orgány činné v občianskych, pracovných, rodinných a trestných veciach, môžu pred nimi vystupovať, podávať návrhy, žiadosti a sťažnosti za rovnakých podmienok ako občania druhej zmluvnej strany.

3. Ustanovenia tejto Zmluvy sa vzťahujú aj na právnické osoby.

Článok 2

Poskytovanie právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc prostredníctvom súdov, prokuratúry a štátnych notárstiev, ktoré majú právomoc v občianskych, pracovných, rodinných a trestných veciach. Tieto orgány sa vzájomne stýkajú prostredníctvom svojich ústredných orgánov. Ústrednými orgánmi sú zo strany Československej socialistickej republiky Generálna prokuratúra ČSSR, Ministerstvo spravodlivosti ČSR a Ministerstvo spravodlivosti SSR a zo strany Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Ústredný súd KĽDR a Ústredná prokuratúra KĽDR.

Článok 3

Právna pomoc

Zmluvné strany si vzájomne poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých procesných úkonov.

Článok 4

Forma a obsah dožiadania

1. Dožiadanie o poskytnutie právnej pomoci musí obsahovať tieto náležitosti:

1. označenie dožadujúceho orgánu;

2. označenie dožiadaného orgánu;

3. označenie veci, v ktorej sa žiada o právnu pomoc;

4. meno a priezvisko účastníkov, obvinených, obžalovaných, odsúdených a poškodených, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, štátne občianstvo a povolanie, podľa potreby miesto a dátum narodenia a meno a priezvisko ich rodičov;

5. u právnických osôb ich názov a sídlo;

6. mená, priezviská a adresy zástupcov osôb;

7. predmet dožiadania a ďalšie potrebné údaje na jeho vybavenie a v trestných veciach aj označenie skutkovej podstaty spáchaného činu včítane výšky spôsobenej škody.

2. Dožiadanie musí byť opatrené podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu.

Článok 5

Spôsob vybavenia

1. Dožiadanie o poskytnutie právnej pomoci vybavuje dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu.

Na žiadosť dožadujúceho orgánu použije však právne predpisy štátu dožadujúceho orgánu, pokiaľ nie sú v rozpore s jeho právnym poriadkom.

2. Ak dožiadaný orgán nie je pre vybavenie dožiadania príslušný, postúpi ho príslušnému orgánu.

3. Ak dožiadanie nie je možné vybaviť, informuje o tom dožiadaný orgán dožadujúci orgán s uvedením dôvodov a súčasne vráti písomnosti.

4. Ak presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní nie je známa, dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu urobí potrebné opatrenia na jej zistenie.

5. Po vybavení dožiadania zašle dožiadaný orgán vybavené písomnosti dožadujúcemu orgánu.

Článok 6

Doručenie písomností

Dožiadaný orgán doručuje písomnosti podľa predpisov platných v jeho štáte, pokiaľ sú vyhotovené v súlade s článkom 13 tejto Zmluvy. Pokiaľ písomnosti nie sú vyhotovené v súlade s článkom 13 tejto Zmluvy, môže ich odovzdať adresátovi, ak je ochotný ich prijať.

Článok 7

Doklad o doručení písomností

Doklad o doručení písomností sa vyhotoví podľa predpisov platných v dožiadanom štáte. V tomto potvrdení musí byť uvedený podpis doručiteľa a adresáta, dátum a miesto doručenia.

Článok 8

Uznávanie a overovanie listín

1. Listiny, ich odpisy a kópie, ktoré na území jednej zmluvnej strany vyhotovili alebo overili orgány alebo úradné osoby v rámci ich právomoci, sú na území druhej zmluvnej strany uznávané bez overenia, pokiaľ sú opatrené odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom.

2. Verejné listiny, ktoré boli vyhotovené na území jednej zmluvnej strany, majú aj na území druhej zmluvnej strany dôkaznú moc verejných listín.

Článok 9

Ochrana svedkov a znalcov

1. Svedok alebo znalec, ktorý je občanom druhej zmluvnej strany a ktorý sa na predvolanie doručené dožiadaným orgánom dostavil na orgán dožadujúcej zmluvnej strany, nemôže byť stíhaný ani daný do väzby v súvislosti s trestnou vecou, ktorá je predmetom konania, alebo pre iný trestný čin, ktorého sa dopustil pred prekročením štátnych hraníc dožiadanej zmluvnej strany.

2. Svedok alebo znalec stratí uvedenú ochranu, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do dvoch týždňov po tom, keď mu dožadujúci justičný orgán oznámi, že jeho prítomnosť už nie je potrebná. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú táto osoba nemohla opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany bez svojho zavinenia.

3. Osoby predvolané justičným orgánom majú od orgánu dožadujúcej zmluvnej strany právo na náhradu cestovných nákladov, výdavkov spojených s pobytom, ušlého zárobku a znalec takisto náhradu znalcovského. Dožadujúca zmluvná strana na žiadosť svedka alebo znalca poskytne zodpovedajúci preddavok.

Článok 10

Náklady spojené s poskytnutím právnej pomoci

Dožiadaná zmluvná strana znáša náklady spojené s poskytnutím právnej pomoci, ktoré vznikli na jej území.

Článok 11

Informácie

Zmluvné strany prostredníctvom orgánov uvedených v článku 2 tejto Zmluvy si na žiadosť poskytujú informácie o právnom poriadku a justičnej praxi, ktorá platí alebo platila v ich štáte.

Článok 12

Informácie o rozsudkoch

Zmluvná strana každoročne informuje druhú zmluvnú stranu o právoplatných rozsudkoch vynesených ich súdmi za uplynulý rok proti občanom druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Jazyk

Listiny, ktoré sa doručujú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, sa vyhotovia v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany a musí sa k nim priložiť preklad v ruskom jazyku.

ODDIEL II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A RODINNÝCH VECIACH

Oslobodenie od trov

Článok 14

1. Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí podávajú návrh na súde druhej zmluvnej strany, nie je možné uložiť zloženie zábezpeky na trovy konania, pokiaľ majú bydlisko na území jednej zo zmluvných strán.

2. Občan jednej zmluvnej strany je na území druhej zmluvnej strany oslobodený od trov konania za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako jej vlastní občania.

3. Oslobodenie od trov konania sa vzťahuje na celé konanie, včítane konania o výkone rozhodnutí.

4. Oslobodenie od trov konania a notárskych poplatkov, ktoré sa účastníkovi súdneho konania v určitej veci priznalo podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, platí takisto pre konanie, ktoré bude v tejto veci vedené pred súdom druhej zmluvnej strany.

Článok 15

1. Osvedčenie o osobných a majetkových pomeroch potrebné pre oslobodenie od trov konania a notárskych poplatkov vydáva príslušný orgán tej zmluvnej strany, na ktorej území má žiadateľ bydlisko. V ostatných prípadoch ich vydáva diplomatická misia alebo konzulárne zastúpenie zmluvnej strany, ktorej je štátnym občanom.

2. Súd, ktorý rozhoduje o žiadosti o oslobodenie od trov konania a notárskych poplatkov, môže požiadať orgán, ktorý osvedčenie vydal o dopĺňajúce údaje.

Článok 16

1. Občan jednej zmluvnej strany, ktorý hodlá žiadať súd druhej zmluvnej strany o oslobodenie, môže podať túto žiadosť písomne alebo ústne do protokolu na príslušnom súde.

2. Súd zašle spôsobom uvedeným v článku 2 tejto Zmluvy protokol s osvedčením vydaným podľa článku 15 tejto Zmluvy, ako aj ďalšie doklady predložené žiadateľom príslušnému súdu druhej zmluvnej strany.

3. Spolu so žiadosťou o oslobodenie od trov konania môžu sa podať aj iné žiadosti súvisiace s oslobodením od preddavkov.

Článok 17

Zasielanie dokladov

Jedna zmluvná strana zašle na žiadosť druhej zmluvnej strany doklad o evidencii osoby, o vzdelaní a dĺžke zamestnania, o osobnom a rodinnom stave, mzde a majetkových pomeroch a ďalšie písomnosti potrebné pre uplatnenie práv a záujmov občana druhej zmluvnej strany v konaní pred justičným orgánom.

Článok 18

Spôsobilosť na práva a právne úkony

1. Spôsobilosť fyzickej osoby na práva a právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej je občanom.

2. Spôsobilosť právnickej osoby na práva a právne úkony sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, podľa ktorého bola zriadená.

Článok 19

Vyhlásenie za mŕtveho

Pre vyhlásenie osoby za mŕtvu a pre konanie o dôkaze smrti sa použije právny poriadok zmluvnej strany, ktorej občanom bola osoba v čase, keď bola podľa posledných údajov nažive. Právomoc je daná orgánom tejto zmluvnej strany.

Článok 20

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva sa spravuje právnymi poriadkami zmluvných strán, ktorých sú osoby hodlajúce uzavrieť manželstvo občanmi. Forma uzavretia manželstva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa manželstvo uzaviera.

Článok 21

Rozvod manželstva, neplatnosť manželstva a osobné a majetkové vzťahy manželov

1. Rozvod manželstva, neplatnosť manželstva a osobné a majetkové vzťahy manželov, ak majú rovnaké občianstvo, sa spravujú právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej sú manželia občanmi. Na konanie je daná právomoc súdu zmluvnej strany, ktorej sú manželia občanmi v čase podania návrhu.

2. Ak manželia nemajú rovnaké občianstvo, použije sa právny poriadok zmluvnej strany, na ktorej území mali manželia posledné spoločné bydlisko, a pokiaľ nemali spoločné bydlisko, použije súd, pred ktorým sa vedie konanie, svoj právny poriadok. Na konanie je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na ktorej území mali manželia posledné spoločné bydlisko, a pokiaľ ho nemali, právomoc súdu zmluvnej strany, pred ktorým sa prv začalo konanie.

Článok 22

Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi

1. Otcovstvo a iné právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je dieťa.

2. Na konanie o právnych vzťahoch, uvedených v odseku 1 tohto článku, je daná právomoc súdu zmluvnej strany, ktorej občanom je dieťa.

3. Ak má dieťa v čase začatia konania občianstvo oboch zmluvných strán, použije sa právny poriadok a je daná právomoc súdu zmluvnej strany, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Článok 23

1. Osvojenie sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je osoba podávajúca návrh na osvojenie.

2. Ak manželia nemajú rovnaké občianstvo, osvojenie musí byť v súlade s právnymi poriadkami oboch zmluvných strán.

3. Ak je dieťa občanom jednej zmluvnej strany a osvojiteľ občanom druhej zmluvnej strany, na osvojenie treba súhlas dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu alebo príslušného orgánu, ak to vyžaduje právny poriadok zmluvnej strany, ktorej občanom je dieťa.

4. Na konanie vo veciach osvojenia je daná právomoc orgánov zmluvnej strany, ktorej občanom je osvojiteľ v čase podania návrhu. V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku je daná právomoc orgánov zmluvnej strany, na ktorej území mali manželia posledné spoločné bydlisko.

5. Ustanovenia odsekov 1, 2, 3, 4 tohto článku sa použijú aj pre zrušenie osvojenia.

Článok 24

Poručníctvo a opatrovníctvo

1. Zriadenie alebo zrušenie poručníctva a opatrovníctva sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je poručenec alebo opatrovanec.

2. Právne vzťahy medzi poručníkom alebo opatrovníkom a osobou, ktorej bolo zriadené poručníctvo alebo opatrovníctvo, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej orgán poručníka alebo opatrovníka zriadil.

3. Povinnosť prijať poručníctvo alebo opatrovníctvo sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom je osoba, ktorá sa má stať poručníkom alebo opatrovníkom.

4. Na zriadenie alebo zrušenie poručníctva alebo opatrovníctva je daná právomoc orgánu zmluvnej strany, ktorej občanom je poručenec alebo opatrovanec.

Článok 25

Dedičské veci

1. Občan jednej zmluvnej strany môže dediť majetok na území druhej zmluvnej strany zo zákona alebo zo závetu a zriaďovať alebo zrušovať závet za rovnakých podmienok a má rovnaké práva ako občan druhej zmluvnej strany.

2. Dedičské právo k hnuteľnostiam sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom bol poručiteľ v čase smrti. Dedičské právo k nehnuteľnostiam sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Určenie, ak ide o majetok hnuteľný alebo nehnuteľný, sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území sa majetok nachádza.

3. Na prejednanie hnuteľného dedičstva je daná právomoc orgánu zmluvnej strany, ktorej občanom bol poručiteľ v čase smrti, a na prejednanie nehnuteľného dedičstva orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa toto dedičstvo nachádza.

4. Forma závetu, spôsobilosť zriadiť alebo zrušiť závet a právne účinky vád prejavu vôle sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, ktorej občanom bol poručiteľ v čase prejavu vôle.

Forma závetu a jeho zrušenie sa však môže spravovať aj právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej území bol závet zriadený.

5. Ak niet dedičov podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ktorým sa spravuje dedenie, prechádza hnuteľný majetok na zmluvnú stranu, ktorej občanom bol poručiteľ v čase smrti, a nehnuteľnosť na zmluvnú stranu, na ktorej území sa nachádza.

Uznanie a výkon rozhodnutí

Článok 26

Jedna zmluvná strana uznáva a vykonáva podľa tejto Zmluvy rozhodnutia vydané na území druhej zmluvnej strany v občianskych, pracovných a rodinných veciach, ako aj o náhrade škody v trestných veciach.

Článok 27

Rozhodnutia uvedené v článku 26 tejto Zmluvy sa uznávajú a vykonávajú za predpokladu, že:

1. rozhodnutie je podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území bolo vydané, právoplatné a vykonateľné;

2. vydaniu rozhodnutia nebránila výlučná právomoc orgánu zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, a pokiaľ rozhodujúci orgán nepoužil právny poriadok v rozpore s touto Zmluvou;

3. účastník, ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol v súlade s touto Zmluvou riadne a včas predvolaný a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

4. nebolo už vydané rozhodnutie v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi a nenadobudlo právoplatnosť na území zmluvnej strany, kde sa má uznať a vykonať.

Článok 28

1. Návrh na výkon rozhodnutia sa podáva na príslušnom súde zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie vykonať, alebo prostredníctvom súdu, ktorý vo veci rozhodol na prvom stupni, pričom tento návrh bude postúpený príslušnému súdu druhej zmluvnej strany spôsobom ustanoveným v článku 2 tejto Zmluvy.

2. K návrhu sa pripojí:

1. rozhodnutie alebo jeho overený odpis spolu s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti, pokiaľ to už nevyplýva z rozhodnutia;

2. potvrdenie, že účastník proti ktorému sa vydalo rozhodnutie a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol v súlade s touto Zmluvou riadne a včas predvolaný, a ak bol procesne nespôsobilý, bol riadne zastúpený.

Článok 29

1. Súd zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie vykonať, uskutoční výkon rozhodnutia podľa svojho právneho poriadku. Súd sa pritom obmedzí na zistenie, či sú splnené predpoklady ustanovené článkom 27 tejto Zmluvy.

2. Povinný môže vzniesť proti výkonu rozhodnutia námietky, ktoré sú prípustné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ktorej súd o výkone rozhoduje.

Článok 30

Právoplatné rozhodnutia o náhrade trov konania sa na návrh vykonávajú na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

Článok 31

Trovy výkonu rozhodnutia sa určia podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie vykonať.

Článok 32

Rozhodnutia uvedené v článku 26 tejto Zmluvy sa uznajú a vykonajú, ak budú právoplatné a vykonateľné po nadobudnutí právoplatnosti tejto Zmluvy.

HLAVA II

PRÁVNA POMOC V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 33

Povinnosť vydania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť navzájom vydajú na trestné stíhanie alebo na výkon trestu osoby, ktoré sa nachádzajú na ich území.

2. Vydanie na trestné stíhanie sa vykoná len pre také trestné činy, za ktoré sa môže podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán uložiť trest odňatia slobody na dobu viac ako 1 rok.

3. Vydanie na výkon trestu sa vykoná len pre trestné činy uvedené v odseku 2 tohto článku, ak je vyžadovaná osoba odsúdená na trest odňatia slobody na dobu viac ako 1 rok alebo na ťažší trest.

Článok 34

Odmietnutie vydania

1. K vydaniu nedôjde, ak osoba, o vydanie ktorej sa žiada, je občanom dožiadanej zmluvnej strany.

2. Vydanie možno odmietnuť, ak:

1. osoba, o vydanie ktorej sa žiada, spáchala trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany;

2. podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany nemožno trestné stíhanie alebo trest vykonať v dôsledku premlčania alebo z iných zákonných dôvodov;

3. proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, bol pre ten istý trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený právoplatný rozsudok alebo bolo konanie právoplatne zastavené.

Článok 35

Žiadosť o vydanie

1. K žiadosti o vydanie na trestné stíhanie sa pripojí odpis zatýkacieho rozkazu, údaje o spáchanom trestnom čine a ustanovenia zákona, ktoré sa majú uplatniť, a pokiaľ sa trestným činom spôsobila hmotná škoda, aj jej rozsah.

2. K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí odpis právoplatného rozsudku a znenie príslušných ustanovení zákona, ktoré sa vzťahujú na trestný čin. Pokiaľ odsúdený už časť trestu vykonal, uvedú sa o tom potrebné údaje.

3. K žiadosti o vydanie sa podľa možnosti pripojí charakteristika osoby, o vydanie ktorej sa žiada, s uvedením osobných údajov, opisu zovňajšku, zvláštnych znakov, adresy, fotografie a odtlačkov prstov.

4. Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže si dožiadaná zmluvná strana vyžiadať dopĺňajúce údaje a určiť až dvojmesačnú lehotu, do ktorej sa jej majú dodať. Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany sa môže táto lehota predĺžiť až o jeden mesiac.

5. Dožiadaná zmluvná strana zastaví konanie o vydanie a prepustí zatknutú osobu, pokiaľ sa jej nedodali v lehote ustanovenej v odseku 4 tohto článku požadované dopĺňajúce údaje.

Článok 36

Zatknutie osoby, o vydanie ktorej sa žiada

1. Po tom, čo dostala žiadosť o vydanie, prijme zmluvná strana podľa tejto Zmluvy príslušné opatrenia na zatknutie osoby, o vydanie ktorej sa žiada.

2. Osoba, o vydanie ktorej sa žiada, môže byť zatknutá aj pred dostaním žiadosti o vydanie, ak sa príslušný orgán dožadujúcej zmluvnej strany odvoláva na zatýkací rozkaz proti tejto osobe alebo právoplatný rozsudok a súčasne oznamuje, že zasiela žiadosť o jej vydanie. Táto žiadosť sa môže podať poštou, telegraficky, telefonicky alebo iným podobným spôsobom.

3. Príslušný orgán zmluvnej strany môže zatknúť osobu nachádzajúcu sa na jej území aj bez žiadosti podľa odseku 2 tohto článku, ak je známe, že sa táto osoba dopustila na území druhej zmluvnej strany trestného činu uvedeného v článku 33 tejto Zmluvy.

4. O zatknutí podľa ustanovení odsekov 2 a 3 tohto článku sa bez meškania upovedomí druhá zmluvná strana.

5. Zatknutá osoba môže byť prepustená na slobodu, ak sa žiadosť o vydanie nepodala do 2 mesiacov odo dňa odoslania oznámenia o jej zatknutí.

Článok 37

Postup pri vydaní

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania. Prepravu spojenú s vydaním zabezpečí dožadujúca zmluvná strana.

Článok 38

Stret žiadostí o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiada viac štátov, dožiadaná zmluvná strana predovšetkým vyhovie žiadosti s prihliadnutím na štátne občianstvo osoby, o vydanie ktorej sa žiada.

Článok 39

Obmedzenie stíhania

1. Vydanú osobu nemožno bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany trestne stíhať, vykonať na nej trest pre iný trestný čin spáchaný pred vydaním ani ju vydať tretiemu štátu.

2. Súhlas nie je potrebný, ak:

1. vydaná osoba neopustila územie dožadujúcej zmluvnej strany do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania, výkonu trestu alebo upustenia od potrestania;

2. vydaná osoba sa dobrovoľne vrátila späť na územie zmluvnej strany, ktorej bola vydaná.

Článok 40

Vydanie vecí

1. Jedna zmluvná strana sa zaväzuje spolu s vydaním páchateľa trestného činu odovzdať na žiadosť druhej zmluvnej strane veci, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu alebo sa trestným činom získali. Tieto veci je potrebné odovzdať aj v prípade smrti páchateľa trestného činu.

2. Zmluvná strana, ktorej sa veci odovzdali, ich musí po skončení konania vrátiť druhej zmluvnej strane na ich odovzdanie oprávnenej osobe.

3. Na veci, ktoré sa odovzdajú podľa tejto Zmluvy, sa nevzťahujú obmedzenia a nepodliehajú clu ani zdaneniu.

Článok 41

Tranzit

1. Zmluvná strana sa zaväzuje na žiadosť druhej zmluvnej strany povoliť cez svoje územie tranzit osôb vydaných tretím štátom.

2. Spôsob tranzitu, trasu a iné podmienky v každom jednotlivom prípade dohodnú príslušné orgány oboch zmluvných strán.

3. Žiadosť o povolenie tranzitu sa vybavuje rovnakým spôsobom ako žiadosť o vydanie.

Článok 42

Náklady spojené s vydaním a tranzitom

Náklady spojené s dopravou vydanej osoby, ako aj s tranzitom uhrádza dožadujúca zmluvná strana. Ostatné náklady znáša dožiadaná zmluvná strana.

Článok 43

Oznámenie výsledkov trestného konania

Zmluvné strany si navzájom oznamujú výsledky trestného konania vedeného proti vydanej osobe. Ak bol proti tejto osobe vynesený rozsudok, zašle sa po právoplatnosti jeho odpis.

Článok 44

Prevzatie trestného stíhania

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje na žiadosť stíhať podľa svojho právneho poriadku vlastných občanov podozrivých, že na území druhej zmluvnej strany spáchali trestný čin.

2. Povinnosť stíhať podľa vlastného právneho poriadku sa vzťahuje aj na také konania, ktoré sa podľa právneho poriadku dožadujúcej zmluvnej strany stíhajú ako trestné činy a podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany len ako priestupky.

3. Uplatnené nároky na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s trestným činom sa prejednávajú spolu s danou trestnou vecou.

4. Dožiadaná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane výsledky stíhania a na jej žiadosť zašle odpis právoplatného rozhodnutia.

Článok 45

Žiadosť o prevzatie trestného stíhania

Žiadosť o prevzatie trestného stíhania páchateľa trestného činu musí mať tieto náležitosti:

1. osobné údaje o páchateľovi trestného činu;

2. bydlisko a miesto pobytu páchateľa trestného činu;

3. opis trestného činu a znenie príslušných zákonných ustanovení;

3. dôkazové materiály pre trestné konanie, prípadne odpis spisu;

4. opis osoby a fotografie, ak sú k dispozícii.

Žiadosť o trestné stíhanie páchateľa trestného činu sa musí opatriť odtlačkom úradnej pečiatky dožadujúceho orgánu a podpisom.

Článok 46

Odovzdanie na výkon trestu

V súlade s Dohovorom o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody si zmluvné strany odovzdávajú osoby na výkon trestu v štáte, ktorého sú občanmi.

ODDIEL III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

Spolupráca

Na upevnenie spolupráce v boji proti páchateľom trestných činov a úspešné plnenie tejto Zmluvy budú zmluvné strany viesť konzultácie prostredníctvom ústredných orgánov.

Článok 48

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo vykonávaní tejto Zmluvy budú riešiť zmluvné strany diplomatickou cestou alebo konzultáciami príslušných ústredných orgánov.

Článok 49

Ratifikácia a nadobudnutie platnosti

1. Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť uplynutím tridsiateho dňa od výmeny ratifikačných listín v Prahe.

2. Zmluva zostane v platnosti po dobu piatich rokov. Pokiaľ žiadna zmluvná strana nepredloží písomný návrh na vypovedanie tejto Zmluvy najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím uvedenej lehoty, predlžuje sa jej platnosť vždy o ďalších päť rokov.

Táto Zmluva bola podpísaná v Pchjongjangu 11. septembra 1988.

Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, každý v českom, kórejskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúce znenie v ruskom jazyku.

Z plnomocenstva

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Z plnomocenstva

Kórejskej ľudovodemokratickej republiky:

Kim Jong-nam v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.