Vyhláška č. 92/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989
Účinnosť od 15.09.1989
Uzavretie zmluvy 11.09.1988
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 16. mája 1989.

92

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. júna 1989

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci


Dňa 11. septembra 1988 bola v Pchjongjangu podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 16. mája 1989.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou o priateľstve a spolupráci

Československá socialistická republika a Kórejská ľudovodemokratická republika,

konštatujúc, že medzi oboma štátmi existuje priateľstvo a jednota založené na zásadách marxizmu-leninizmu a socialistického internacionalizmu, rešpektovaní zvrchovanosti, úplnej rovnosti, nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, súdružskej spolupráce, vzájomných výhod a solidarity,

súc presvedčené, že ďalšie upevňovanie a rozvoj týchto vzťahov je v súlade so základnými záujmami ľudu Československej socialistickej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a prispieva k posilneniu jednoty medzi socialistickými krajinami, veci mieru a socializmu,

vychádzajúc z priania ďalej posilniť priateľstvo, jednotu, spoluprácu a solidaritu socialistických krajín, nezúčastnených krajín a ostatných mierumilovných krajín sveta a aktívne prispieť k upevňovaniu mieru a bezpečnosti v Európe, Ázii a na celom svete,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a dohodli sa na tomto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú všestranne prehlbovať a rozvíjať vzťahy bratského priateľstva, jednoty a spolupráce medzi oboma štátmi.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce medzi štátnymi orgánmi, inštitúciami a spoločenskými organizáciami v záujme prehĺbenia porozumenia medzi národmi Československej socialistickej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ich ďalšieho zbližovania, utužovania priateľských vzťahov a vytvárania nových duchovných a hmotných hodnôt.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú rozširovať a rozvíjať vzájomné styky a spoluprácu v oblasti ekonomiky, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, zdravotníctva, tlače, rozhlasu, televízie, filmu, športu, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú aktívne usilovať o upevňovanie jednoty a solidarity socialistických krajín a medzinárodného komunistického a robotníckeho hnutia.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú aktívne podporovať národy bojujúce proti imperializmu, kolonializmu a neokolonializmu, rasizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch, za slobodu, upevnenie národnej nezávislosti a sociálny pokrok.

Článok 6

Československá strana bude podporovať spravodlivé úsilie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o stiahnutie zahraničných vojsk a jadrových zbraní z juhu Kórejského poloostrova a za samostatné, mierové zjednotenie Kórey.

Kórejská strana bude podporovať mierovú zahraničnú politiku Československej socialistickej republiky a jej úsilie o zmiernenie napätia a rozvoj dobrých susedských vzťahov a spolupráce v Európe a o upevnenie mieru a bezpečnosti na celom svete.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany budú naďalej spolupracovať s ostatnými socialistickými a pokrokovými silami vo svete pri zaisťovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti, spolupráce medzi národmi, rozšírení a prehĺbení procesu uvoľňovania medzinárodného napätia, zastavení pretekov v zbrojení a dosiahnutí všeobecného a úplného odzbrojenia, včítane jadrového, ako aj vytváraní bezjadrových mierových pásem v rôznych častiach sveta a usilovať o konečné vylúčenie agresie a vojny zo života všetkých národov.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany sa budú vzájomne informovať a radiť o dôležitých medzinárodných otázkach, ako aj o ďalších otázkach, ktoré sú predmetom záujmu oboch strán.

Článok 9

Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že v oboch štátoch sa splnili potrebné predpoklady pre nadobudnutie platnosti Zmluvy.

Článok 10

Táto Zmluva sa uzaviera na dvadsať rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak ju jedna z vysokých zmluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti písomne nevypovie.

Dané v Pchjongjangu 11. septembra 1988 vo dvoch vyhotoveniach v českom a kórejskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Gustáv Husák v. r.

prezident

Československej socialistickej republiky

Za Kórejskú ľudovodemokratickú republiku:

Kim Ir Sen v. r.

prezident

Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.