Pravidlá č. 89/1989 Zb.Pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým počtom pracovníkov, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. júna 1989 č. 175

Čiastka 23/1989
Platnosť od 31.08.1989

89

Pravidlá

hospodárskeho mechanizmu pre štátne podniky miestnej výroby a služieb s malým počtom pracovníkov, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. júna 1989 č. 175

Národný výbor v záujme zabezpečenia potrieb v platených službách, doplnkovej výrobe, obchodnej činnosti nadväzujúcej na služby a doplnkovú výrobu a vo vybraných verejnoprospešných službách,*) môže zakladať štátne podniky s malým počtom pracovníkov (ďalej len „podnik“). V nich sa uplatnia pravidlá hospodárskeho mechanizmu pre podniky miestnej výroby a služieb na roky 1988-1990 schválené uzneseniami vlád ČSSR č. 330/1987, ČSR č. 49/1988 a SSR č. 298/1987, včítane zmien a doplnkov (ďalej len „pravidlá“) s ďalej uvedeným zjednodušením.

Pri svojom rozhodnutí o ich uplatnení zvažuje národný výbor predovšetkým technickú a technologickú náročnosť daných činností, rozsah výrobných fondov a výkonov, predpokladanú územnú pôsobnosť a nevyhnutný rozsah informácií, ktoré bude potrebovať pre plnenie práv a povinností národného výboru.

O použití zjednodušených pravidiel hospodárskeho mechanizmu rozhoduje národný výbor samostatne; podobne samostatne rozhoduje o zrušení používania zjednodušených pravidiel hospodárskeho mechanizmu.

Ďalej uvedené zjednodušenie pravidiel v oblasti plánovania, financovania, hmotnej zainteresovanosti a informačnej sústavy (ďalej len „zjednodušené pravidlá“) môže národný výbor uplatniť v podnikoch miestnej výroby a služieb s priemerným evidenčným prepočítaným počtom pracovníkov do 100 osôb.

Národný výbor môže zjednodušené pravidlá uplatniť i v podniku s väčším priemerným evidenčným prepočítaným počtom pracovníkov, a to najviac do 200 osôb, avšak iba na základe súhlasu Federálneho ministerstva financií a príslušného ministerstva vnútra a životného prostredia.

V ostatných štátnych podnikoch s malým počtom pracovníkov zakladaných národnými výbormi a ústrednými orgánmi štátnej správy je primerané použitie zjednodušených pravidiel možné po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Federálnym štatistickým úradom.

A. Plánovanie

1. Počet položiek všetkých častí plánu podnikov sa redukuje na nevyhnutný rozsah potrebný pre počet údajov rozhodujúcich pre výpočet plánovaných odvodov a daní do rozpočtu, minimálnych prídelov podnikovým fondom, mzdových prostriedkov a údajov o počte pracovníkov.

2. Obsah ukazovateľov plánu je vymedzený tak, že nákladmi sa rozumejú výdavky zvýšené o odpisy základných prostriedkov, výkony celkom sú príjmy celkom, redukované výkony sú redukované príjmy a služby obyvateľstvu redukované sú redukované príjmy za vybrané odbory.

3. Ostatné limity a úlohy vyplývajúce zo súhrnných objemov limitov a úloh ustanovených pre hospodárstvo v pôsobnosti národného výboru zakladajúceho podnik alebo úlohy spoločenskej objednávky ustanovené týmto národným výborom sa uvádzajú vo voľných riadkoch zjednodušeného súhrnného formulára pre plán podľa konkrétnych podmienok.

4. Ukazovatele zjednodušeného plánu sú uvedené v prílohe.

B. Financovanie

1. Imanie podniku tvorí zostatková cena základných prostriedkov a zásob.

2. Zisk podniku na účely zdanenia tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami zvýšenými o odpisy základných prostriedkov. Pritom do príjmov a výdavkov sa nezahŕňajú prídely fondom a použitie fondov.

3. Podnik zriaďuje len fond rozvoja, fond odmien, fond kultúrnych a sociálnych potrieb a rezervný fond. O stavoch a pohyboch fondov sa vedie operatívna evidencia.

4. Opravy, údržba, výdavky na rozvoj vedy a techniky sa uhrádzajú priamo z výdavkov.

5. Straty z obchodného rizika sa kryjú z rezervného fondu.

6. Fond rozvoja sa tvorí prídelom z odpisov základných prostriedkov a prídelom zo zisku.

7. Odvody do rezervného a investičného fondu národného výboru sa nevykonávajú (neuplatňujú sa znovurozdeľovacie procesy).

8. Peňažné prostriedky fondov, včítane FKSP sa vedú na bežnom účte v peňažnom ústave.

9. Normatívny prídel zo zisku do fondu rozvoja sa neuplatňuje.

C. Usmerňovanie mzdových prostriedkov

Tvorba a čerpanie mzdových prostriedkov sa usmerňuje spravidla pomocou sústavy tarifných miezd podľa bodu II/C 3 (v ČSR) a bodu II/C 2 (v SSR) pravidiel. Podiel ostatných zložiek miezd uhrádzaných z nákladov v percentách zo mzdových a ostatných osobných nákladov bude podniku individuálne určený zakladateľom po dohode s KNV (NVP, NVB) a MFCM ČSR, SSR v záujme jednotného postupu.

D. Hmotná zainteresovanosť

Pri odmeňovaní pracovníkov sa postupuje podľa osobitných výnosov ministerstiev vnútra a životného prostredia ČSR a SSR o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov a rozpočtových zariadení národných výborov pre komunálne služby (ďalej len „výnos“) s týmito odchýlkami:

a) pokiaľ je vo výnose uvedené „národný výbor, prevádzkáreň alebo zariadenie“, rozumie sa tým podnik;

b) pre tento podnik neplatia v ČSR ustanovenia § 2, 8 a 18 výnosu MV ČSR z 31. marca 1988 č. MH/13-9517/2807/88 a v SSR ustanovenia § 2, § 7 ods. 9 a § 15 výnosu MV ŽP SSR z 22. decembra 1988 č. MH-1395/1988-OE;

c) osobnú hmotnú zainteresovanosť riaditeľovi podniku určí zakladateľ (národný výbor). Riaditeľ podniku určí hmotnú zainteresovanosť ostatným technicko-hospodárskym pracovníkom. Riaditeľovi podniku sa k základnému platu poskytuje:

ca) základná prémia za ročné výsledky práce hospodárenia podniku vo výške do 30 % ročného základného platu riaditeľa,

cb) zvýšenie prémie za dosiahnutie medziročného nárastu objemu zisku vo výške 1 % podielu z medziročného nárastu objemu zisku oproti skutočnosti v predchádzajúcom roku; súčet základnej a osobitnej prémie môže byť maximálne 60 % základného platu riaditeľa podniku,

cc) mimoriadna odmena, ktorú môže zakladateľ (národný výbor) priznať za zásluhy o rozvoj podniku do výšky 20 % z úhrnu základného ročného platu za hodnotené dvojročné obdobie; poskytovanie iných prémií, odmien a podielov na hospodárskych výsledkoch riaditeľovi je neprípustné, pokiaľ ich poskytovanie nepripúšťa osobitný predpis.

d) pre odmeňovanie technicko-hospodárskych pracovníkov týchto podnikov sa menia ustanovenia § 7 ods.1 až 3 výnosu takto:
Riaditeľa podniku zaraďuje zakladateľ (národný výbor) a technicko-hospodárskych pracovníkov zaraďuje priamo podnik do týchto funkcií a platia pre nich tieto mzdové tarify s rozpätím Kčs mesačne:

riaditeľ podniku (zástupca riaditeľa) od 2350 do 3900
odborný referent od 1950 do 2700
referent od 1600 do 2300
administratívny pracovník od 1450 do 1900

da) riaditeľ podniku riadi a organizuje prácu a zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z tejto funkcie. Kvalifikačné predpoklady sú úplné stredné vzdelanie a 9 rokov praxe.

db) odborný referent samostatne zabezpečuje alebo vykonáva ucelené agendy alebo súbory prác, odborné prevádzkové práce a technicky náročné ucelené agendy a čiastkové technické agendy na správnom, ekonomickom, prevádzkovo-technickom alebo technickom úseku. Kvalifikačné predpoklady sú úplné stredné vzdelanie a 4 roky odbornej praxe.

dc) referent vykonáva zložitejšie čiastočne opakované a rôznorodé práce alebo časti agend podľa rámcových pokynov alebo obvyklých postupov na správnom, ekonomickom, prevádzkovo-technickom, alebo technickom úseku. Kvalifikačné predpoklady sú stredné vzdelanie a 4 roky odbornej praxe.

e) podnik môže poskytovať svojim pracovníkom podiely na hospodárskych výsledkoch podľa všeobecne záväzného predpisu pre uplatňovanie mzdových foriem.

E. Informačná sústava

I. Štatistika

Podnik je povinný podľa osobitných predpisov spracúvať a viesť sociálno-ekonomické informácie v zjednodušenej forme. Rozsah, periodicitu a predkladacie cesty ustanovia orgány štátnej štatistiky po dohode s ministerstvami vnútra a životného prostredia ČSR a SSR.

II. Účtovníctvo a účtovné výkazy

1. Podniky vedú jednoduché účtovníctvo s oddeleným účtovaním o peňažnom hospodárení od evidencie o hmotnom majetku a pohľadávkach a záväzkoch. O hmotnom majetku, pohľadávkach a záväzkoch sa vedie operatívna evidencia. Účtovníctvo podniku je upravené výnosom FMF o vedení účtovníctva malých organizácií č. V/2-19 400/88, vysvetlivkami FMF k vedeniu peňažného denníka malých organizácií č. V/2-19 401/88 a vysvetlivkami FMF k vedeniu knihy pohľadávok v malých organizáciách č. V/2-19 399/88.

2. Podniky zostavujú a predkladajú polročný výkaz o hospodárení malých organizácií Úč MO 1-02 ustanovený č. FMF V/2-19 402/88 a č. FŠÚ Vk 866/88-89.

F. Demokratizácia riadenia

Zakladateľ postupuje pri zakladaní podniku v súčinnosti s príslušnými orgánmi ROH. Zhromaždenie pracovného kolektívu volí riaditeľa (vedúceho); môže však rozhodnúť, že funkciu rady bude zabezpečovať celý pracovný kolektív, pokiaľ to podmienky umožňujú.

Příloha 01

Príloha

Ukazovatele zjednodušeného plánu
pre štátne podniky miestnej výroby a služieb
s malým počtom pracovníkov

– Redukované príjmy celkom

– Redukované príjmy za vybrané odbory

– Výdavky celkom
z toho: materiál
mzdy
daň z objemu miezd

– Zisk (rozdiel príjmov a výdavkov zvýšených o odpisy základných prostriedkov)

– Odvody dôchodkovej dane

– Prídely fondom: fond rozvoja
rezervný fond
FKSP
fond odmien

– Mzdové prostriedky celkom
z toho: mzdy a ostatné osobné náklady

– Maximálne medziročné zvýšenie základne MOON

– priemerný stav základných prostriedkov

– Priemerný stav zásob

Údaje plánu sa uvádzajú v:

– skutočnosť predchádzajúceho roku

– plán bežného roku v metodike, organizácii a cenách predchádzajúceho roku

– zmeny: metodické
organizačné
cenové

– plán bežného roku v metodike, organizácii a cenách bežného roku.

Poznámky pod čiarou

*) Ide predovšetkým o prevádzkové výkony mestského hospodárstva, pozri kód 841 zoznamu činností podnikov miestneho hospodárstva a výrobných družstiev (Smernice a pokyny československej štatistiky 16/1 MH-VD).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.