Vyhláška č. 85/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike

Čiastka 22/1989
Platnosť od 31.07.1989
Účinnosť od 15.08.1989
Uzavretie zmluvy 27.05.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 30. marca 1989.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. mája 1989

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike


Dňa 27. mája 1988 bola v Ulánbátare podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 30. marca 1989.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o udelení vedeckých hodností, vydávaných v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky vedené prianím ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania na úseku vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností

sa dohodli takto:

Článok 1

Vysvedčenie o maturitnej alebo obdobnej skúške vydané v Československej socialistickej republike po ukončení štúdia na gymnáziách, stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a konzervatóriách, a v Mongolskej ľudovej republike po ukončení štúdia na stredných odborných školách a stredných odborno-technických školách, sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách.

Článok 2

Doklady o vzdelaní vydané po ukončení najmenej štvorročného štúdia na vysokých školách v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia získali vysokoškolské vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre prijatie do výchovy nových vedeckých pracovníkov v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 3

Doklady o udelení vedeckých hodností „kandidát vied“ a „doktor vied“ vydané v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 4

Doklady o udelení vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ vydané v Československej socialistickej republike a v Mongolskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si navzájom odovzdajú vzory a tabuľky druhov dokladov uvedených v tejto Dohode, vymenia si sústavy študijných odborov na vysokých školách, ako aj odborov výchovy nových vedeckých pracovníkov a budú sa navzájom informovať o zmenách vo svojich výchovno-vzdelávacích sústavách.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu podľa tejto Dohody na základe platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 7

Zmeny a doplnky tejto Dohody dohodnú zmluvné strany písomne a nadobudnú platnosť dňom výmeny nót o ich schválení podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

Článok 8

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 9

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Môže ju písomne vypovedať každá zo zmluvných strán s jednoročnou výpovednou lehotou.

Dané v Ulánbátare 27. mája 1988 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, mongolskom a ruskom jazyku. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce ruské znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dušan Rozbora v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky:

Mönchdordžín Daš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.