Nariadenie vlády č. 81/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie

Čiastka 22/1989
Platnosť od 31.07.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1989 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.

81

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 13. júla 1989

o povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a konkretizácii záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vymedzuje okruhy povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a upravuje postupy pri tomto prerokúvaní a pri riešení vzniknutých rozporov. Ustanovuje aj pravidlá konkretizácie záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach surovín, materiálov, výrobkov, palív, energie, výkonov a prác (ďalej len „produkcia“).

Prerokúvanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov

§ 2

(1) Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) sú povinné na základe záväzných výstupov smerníc vlády Československej socialistickej republiky a smerníc vlád republík pre vypracovanie päťročných štátnych plánov, plánov socialistických organizácií a oblastných plánov1) (ďalej len „smernice“) prerokúvať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pri produkcii, ktorá je predmetom pripravovaných menovitých úloh včítane záväzných štátnych zákazok a limitov odberu, a to vo fáze prípravy päťročného štátneho plánu. Ďalej sú povinné prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pri príprave nevyhnutných zmien štátneho plánu a jeho záväzných výstupov v rámci usmerňovania vývoja ekonomiky.2) Návrh na prerokovanie predkladá odberateľ.

(2) Okrem prípadov uvedených v odseku 1 je dodávateľ povinný na základe včas predloženého návrh odberateľa prerokovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy pri dodávke surovín, materiálov, kompletizačných výrobkov, výkonov a prác potrebných na splnenie pripravovaných menovitých úloh včítane záväzných štátnych zákazok a limitov odberu, prípadne na vykonanie ich nevyhnutných zmien v rámci usmerňovania vývoja ekonomiky.

(3) Účelom povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov je overiť, či pripravované menovité úlohy včítane záväzných štátnych zákazok a limity odberu obsiahnuté v smerniciach, prípadne uvažované zmeny menovitých úloh včítane záväzných štátnych zákazok a limitov odberu v rámci usmerňovania vývoja ekonomiky, sú z hľadiska požiadaviek odberateľov a zdrojov dodávateľov reálne, a či a do akej miery ich uloženie naruší hospodárske výsledky organizácií hospodáriacich podľa zásad úplného chozrasčotu.

(4) Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné v termíne určenom vládou Československej socialistickej republiky oboznámiť organizácie zhodne po dodávateľskej a odberateľskej línii s pripravovanými záväznými výstupmi smerníc tak, aby bol vytvorený potrebný podklad pre prerokovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Obdobne pôsobia vo vzťahu k jednotným roľníckym družstvám a spoločným podnikom3) ústredné orgány republík pre poľnohospodárstvo a výživu a príslušné zväzy družstiev vo vzťahu k ostatným družstvám, ak ide o limity odberu. Vo vzťahu k družstvám, ktoré nie sú členmi zväzov družstiev, plnia túto funkciu ústredné plánovacie orgány republík.

(5) Termín pre ukončenie povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov určí vláda Československej socialistickej republiky. Návrh na prerokovanie týchto vzťahov sa predkladá najneskôr 40 dní pred termínom určeným pre jeho ukončenie.

(6) Povinné prerokúvanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa ukončuje spôsobom ustanoveným zákonom.4).

§ 3

(1) Rozpory, ktoré vznikli pri prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa § 2 ods. 1, sú organizácie povinné predložiť najneskôr do 15 dní po termíne určenom pre ukončenie povinného prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov orgánom uvedeným v § 4 ods. 1.

(2) Rozpory, ktoré vznikli pri prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa § 2 ods. 2, predkladá odberateľ, ak požaduje ich riešenie, svojmu orgánu hospodárskeho riadenia a orgánu hospodárskeho riadenia dodávateľa v termínoch uvedených v odseku 1. Ak je odberateľom jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik, predkladá rozpory ústrednému orgánu pre poľnohospodárstvo a výživu príslušnej republiky a orgánu hospodárskeho riadenia dodávateľa. Ostatné družstvá ich predkladajú, v prípade limitov odberu orgánom uvedeným v § 2 ods. 4 a orgánom hospodárskeho riadenia dodávateľov.

(3) Organizácie predkladajú rozpory vo forme protokolov o prerokovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Protokol musí byť podpísaný pracovníkom oprávneným podľa vnútorného organizačného predpisu organizácie a musí obsahovať najmä predmet dodávky a jej vzťah k záväznému výstupu štátneho plánu, čas plnenia, rozsah dodávok navrhovaný dodávateľom, rozsah dodávok požadovaný odberateľom, rozsah dodávok, ktorý je predmetom rozporu, celkové kapacitné možnosti dodávateľa, celkový rozsah už zmluvne zabezpečených dodávok so všetkými odberateľmi a návrh na riešenie rozporu.

§ 4

(1) Rozpory, ktoré vznikli medzi organizáciami pri povinnom prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov, rieši orgán hospodárskeho riadenia, ktorý voči organizáciám vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa. Obdobne pôsobia ústredné orgány pre poľnohospodárstvo a výživu republík vo vzťahu k jednotným roľníckym družstvám a spoločným podnikom a orgány uvedené v § 2 ods. 4 vo vzťahu k ostatným družstvám, pokiaľ ide o limity odberu. Rozpory medzi organizáciami v pôsobnosti rôznych orgánov riešia tieto orgány v súčinnosti.

(2) Pri riešení rozporu orgány uvedené v odseku 1 preveria správnosť údajov uvedených v protokole a posúdia odôvodnenosť stanovísk organizácií z hľadiska účelu prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov (§ 2 ods. 3). Ak zistia neopodstatnenosť rozporu, informujú o tom organizáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 40 dní od predloženia rozporu. V odôvodnených prípadoch prerokujú s príslušnými prierezovými ústrednými orgánmi5) potrebné ekonomické opatrenia na odstránenie rozporu.

(3) Prierezové ústredné orgány sú povinné zúčastniť sa v rozsahu svojej pôsobnosti na riešení rozporov v prípadoch, keď orgány uvedené v odseku 1 ich účasť vyžadujú.

(4) Ak orgán, prípadne orgány uvedené v odseku dôjdu k záveru, že vyriešenie rozporu nevyhnutne vyžaduje opatrenie v štátnom pláne, predložia v termínoch určených vládou Československej socialistickej republiky a vládami republík odôvodnený návrh:

a) v prípadoch rozporov medzi organizáciami v pôsobnosti federálnych orgánov hospodárskeho riadenia Štátnej plánovacej komisii;

b) v prípadoch rozporov medzi organizáciami v pôsobnosti orgánov hospodárskeho riadenia republiky príslušnému ústrednému plánovaciemu orgánu republiky;

c) v ostatných prípadoch súčasne Štátnej plánovacej komisii a príslušným ústredným plánovacím orgánom republík.

(5) Štátna plánovacia komisia, prípadne ústredné plánovacie orgány republík prerokujú návrh na riešenie rozporov s predkladateľmi a v odôvodnených prípadoch navrhnú ich riešenie v štátnom pláne.

Konkretizácia záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie

§ 5

(1) Menovitou úlohou a limitom odberu pri dodávkach produkcie sa rozumie aj zhodné dovedenie záväzných výstupov štátneho plánu po dodávateľskej a odberateľskej línii príslušným orgánom hospodárskeho riadenia splnomocneným na to vládou Československej socialistickej republiky alebo vládami republík6) na organizácie s náležitosťami plánovacieho aktu.7) Pri konkretizácii sa nesmú vytvárať rezervy.

(2) Konkretizáciu záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie na základe splnomocnenia vlády Československej socialistickej republiky alebo vlád republík zabezpečujú orgány hospodárskeho riadenia dodávateľov a odberateľov v súčinnosti. Pritom platí, ak vláda v splnomocnení neustanoví inak, tento postup a lehoty

a) orgány hospodárskeho riadenia dodávateľov konkretizujú záväzné výstupy do 30 dní od schválenia štátneho plánu na dodávateľské organizácie v členení podľa orgánov hospodárskeho riadenia odberateľov a súčasne o tom informujú orgány hospodárskeho riadenia odberateľov;

b) orgány hospodárskeho riadenia odberateľov konkretizujú do 30 dní po tom, čo dostali informácie [písm. a)], záväzné výstupy na organizácie vo svojej pôsobnosti, a to v členení podľa organizácií dodávateľov. Súčasne o tom informujú dodávateľské organizácie.

(3) Obdobne ako v odsekoch 1 a 2 konkretizujú záväzné výstupy vo vzťahu k jednotným roľníckym družstvám a spoločným podnikom ústredné orgány pre poľnohospodárstvo a výživu republík a zväzy družstiev vo vzťahu k ostatným družstvám, členom zväzu, ak ide o limity odberu.

§ 6

(1) Konkretizáciu rezerv dodávok produkcie, ustanovených ako záväzné výstupy štátneho plánu, sú orgány hospodárskeho riadenia dodávateľov povinné vykonať v lehotách ustanovených v § 5 a o vykonanej konkretizácii informovať Štátnu plánovaciu komisiu, prípadne ústredné plánovacie orgány republík.

(2) Štátna plánovacia komisia, prípadne ústredné plánovacie orgány republík musia pri konkretizácii rezerv určiť odberateľa najneskôr do 40 dní pred uplynutím objednacej lehoty pre danú produkciu. Pokiaľ v týchto lehotách neurčia odberateľa alebo neinformujú písomne dodávateľa o znížení potrieb, môže si dodávateľ zvoliť odberateľa produkcie samostatne.

§ 7

(1) Odberateľ, ktorého potreby zabezpečuje menovitá úloha alebo limit odberu pri dodávkach produkcie, je povinný bez meškania písomne informovať svoj orgán hospodárskeho riadenia a určeného dodávateľa o znížení potrieb. Najneskôr je však povinný tak urobiť:

a) pre prvý rok päťročnice do 30 dní od ustanovenia týchto záväzných výstupov štátneho plánu;

b) pre ďalšie roky päťročnice vždy do 31. januára príslušného roka;

c) do 30 dní po úprave týchto záväzných výstupov štátneho plánu v rámci usmerňovania vývoja ekonomiky.

(2) Jednotné roľnícke družstvá a spoločné podniky informujú o znížení potrieb podľa odseku 1 ústredný orgán pre poľnohospodárstvo a výživu príslušnej republiky; ostatné družstvá príslušný zväz družstiev, ktorého sú členmi, ak ide o limit odberu.

(3) Orgán uvedený v odseku 1 alebo 2 je povinný do 30 dní od písomného oznámenia určiť pre uvoľnené zdroje iného odberateľa alebo ich na základe dohody previesť inému orgánu, ktorý určí v tej istej lehote náhradného odberateľa.

(4) Pokiaľ nedôjde k opatreniu podľa odseku 3, menovitá úloha alebo limit odberu sa znižuje v rozsahu oznámenej zmeny potrieb podľa odseku 1. Obdobne sa znižuje menovitá úloha alebo limit odberu v prípade, že odberateľ nepredložil včas návrh zmluvy o dodávke (objednávku). Rozsah zníženia je dodávateľ povinný bez meškania oznámiť svojmu orgánu hospodárskeho riadenia, v prípade, že ide o jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik, ústrednému orgánu pre poľnohospodárstvo a výživu príslušnej republiky, a ak ide o ostatné družstvá, príslušnému zväzu družstiev, ktorého sú členmi, pokiaľ ide o limity odberu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) V prípadoch, keď sa na zabezpečení záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie podieľa výroba alebo ďalšie zdroje organizácií v pôsobnosti rôznych orgánov hospodárskeho riadenia a v štátnom pláne sú určené iba orgány hospodárskeho riadenia odberateľov, môže vláda Československej socialistickej republiky alebo vlády republík splnomocniť niektorý z orgánov hospodárskeho riadenia dodávateľov na konkretizáciu záväzných výstupov pri dodávkach produkcie pre všetkých dodávateľov a odberateľov na rok 1990 a na prípravu a konkretizáciu týchto výstupov na obdobie 1991 až 1995.

(2) Splnomocnený orgán hospodárskeho riadenia zabezpečuje:

a) prípravu podkladov pre tvorbu záväzných výstupov štátneho plánu v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom;

b) konkretizáciu záväzných výstupov štátneho plánu do 40 dní od ich schválenia; o vykonanej konkretizácii informuje orgány hospodárskeho riadenia dodávateľov a odberateľov.

(3) Organizácie sú povinné poskytnúť splnomocnenému orgánu hospodárskeho riadenia nevyhnutné údaje pre výkon jeho činnosti v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 9

Ak tak príslušná vláda ustanoví pre konkrétnu etapu plánovacích prác, môže splnomocnený orgán hospodárskeho riadenia na základe hospodárskej zmluvy poveriť prípravou a konkretizáciou záväzných výstupov štátneho plánu pri dodávkach produkcie na rok 1990 a na obdobie 1991 až 1995 organizáciu, ktorá koná v jeho mene.

§ 10

Riešenie rozporov, ktoré vznikli z povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa doterajších predpisov, sa spravuje týmto nariadením. Za okruh povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa však na tento účel považujú iba vzťahy týkajúce sa produkcie v rozsahu záväzných úloh a štátnych hmotných bilancií schválených pre prípravu štátneho plánu pre rok 1990, a ďalej dodávateľsko-odberateľské vzťahy týkajúce sa dodávok potrebných na splnenie týchto úloh.

§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.


Adamec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 3 zákona č. 67/1989 Zb.o národohospodárskom plánovaní.

2) § 26 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb.

3) Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

4) § 114a ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

5) § 22 zákona č. 67/1989 Zb.

6) § 18 zákona č. 67/1989 Zb.

7) § 115 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.