Vyhláška č. 69/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

(v znení č. 371/1994 Z. z.)

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989 do30.06.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

69

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 15. júna 1989

o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 3

(1) Tovarom pochádzajúcim z rozvojovej krajiny sa rozumejú:

a) úžitkové nerasty vyťažené na území alebo na pobrežnej plytčine rozvojovej krajiny;

b) rastlinné produkty vypestované v rozvojovej krajine;

c) živé zvieratá, ktoré sa narodili a boli vychované v rozvojovej krajine;

d) výrobky získané zo živých zvierat v rozvojovej krajine;

e) produkty lovu a rybolovu vyrobené v rozvojovej krajine;

f) produkty morského rybolovu a iné produkty mora vyťažené loďami rozvojovej krajiny, ako aj loďami najatými rozvojovými krajinami;

g) výrobky zhotovené na palubách plávajúcich závodov na spracovanie rýb danej krajiny, ako aj na palubách plávajúcich závodov na spracovanie rýb, ktoré sú rozvojovou krajinou najaté, okrem produktov uvedených pod písmenom f);

h) použité výrobky zobrané v rozvojovej krajine, vhodné na opätovné využitie surovín;

i) odpad a šrot vzniknutý pri výrobe v rozvojovej krajine;

j) tovar vyrobený v rozvojovej krajine okrem prokuktov uvedených pod písmenami a) až i) tohto odseku;

k) tovar, ktorý je vyrobený v rozvojovej krajine pri použití surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov pochádzajúcich z inej krajiny alebo ktorých pôvod je neznámy, za podmienky, že tento tovar bol v rozvojovej krajine dostatočnou mierou spracovaný alebo opracovaný;

l) tovar, ktorý je vyrobený v rozvojovej krajine pri použití surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov pochádzajúcich z Československej socialistickej republiky.

(2) Tovar sa považuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný v rozvojovej krajine, ak ide o:

a) tovar spracovaný alebo opracovaný v rozvojovej krajine, pričom hodnota tovaru pochádzajúceho z inej krajiny alebo tovaru, ktorého pôvod je neznámy, nepredstavuje viac ako 50 % hodnoty tovaru vyvážaného rozvojovou krajinou;

b) tovar spracovaný alebo opracovný v niekoľkých rozvojových krajinách, pričom hodnota tovaru pochádzajúceho z iných krajín alebo tovaru, ktorého pôvod je neznámy, nepredstavuje viac ako 50 % hodnoty tovaru vyvážaného jednou z týchto rozvojových krajín;

c) tovar vyrobený v jednej rozvojovej krajine, ktorý bol spracovaný alebo opracovaný v iných rozvojových krajinách.

(3) Tovar sa nepovažuje za dostatočne spracovaný alebo opracovaný podľa odseku 2 iba úkonmi súvisiacimi s balením, triedením, konzervovaním, skladovaním, značkovaním, ciachovaním, kompletovaním, spájaním častí a pod.

§ 4

(1) Hodnota tovaru pochádzajúceho z iných krajín uvedeného v § 3 ods. 2 písm. a) a b) sa určuje na základe colnej hodnoty tohto tovaru určenej rozvojovou krajinou.

(2) Za hodnotu tovaru uvedeného v § 3 ods. 2 písm. a) a b), ktorého pôvod je neznámy, sa považuje cena zaplatená za tovar na území rozvojovej krajiny.

§ 5

(1) Oslobodenie od cla sa vzťahuje aj na tovar dovážaný a pochádzajúci z rozvojovej krajiny zakúpený v čase konania alebo po skončení výstavy alebo veľtrhu v prípade, že československá organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „dovozca“) zakúpila tovar v takom stave, v akom bol dodaný na výstavu alebo veľtrh, tovar sa po odoslaní na výstavu alebo veľtrh nevyužil na iné účely než výstavné a bol v priebehu konania výstavy alebo veľtrhu stále pod colnou kontrolou.

(2) Doklad o pôvode takého tovaru musí byť vyhotovený rovnakým spôsobom ako v prípade vývozu tovaru z rozvojovej krajiny do Československej socialistickej republiky s udaním názvu a času trvania výstavnej akcie.

§ 6

(1) Pri dovozoch tovaru, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od cla, predkladá dovozca orgánom colnej správy pri colnom konaní osvedčenie o pôvode tovaru spoločne s ostatnými sprievodnými dokladmi, s výnimkou malých zásielok s fakturačnou hodnotou tovaru do 5000 USD alebo jej ekvivalentu. Osvedčenie možno výnimočne predložiť dodatočne, najneskôr však do 1 roka po dodávke tovaru. Rozdiel medzi množstvom skutočne dodaným a množstvom uvedených v osvedčení nesmie byť väčší ako 5 %.

(2) Osvedčenie o pôvode tovaru musí vystaviť výrobca alebo vývozca tovaru dovážaného do Československej socialistickej republiky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 tejto vyhlášky v českom alebo slovenskom jazyku, alebo v jednom z týchto jazykov: v ruštine, angličtine, francúzštine, španielčine alebo nemčine.

(3) Osvedčenie o pôvode tovaru musí obsahovať tieto základné údaje:

a) názov a adresu vývozcu spolu s označením vývoznej krajiny;

b) názov a adresu dovozcu;

c) spôsob dopravy a dopravnú cestu (pokiaľ je známa);

d) druh dovážaného tovaru, jeho obchodný názov a označenie v nomenklatúre československého colného sadzobníka;

e) označenie a signá zásielky umožňujúce identifikáciu tovaru;

f) množstvo dovážaného tovaru (brutto a netto hmotnosť, príp. počet kusov, tuctov a pod.);

g) číslo a dátum faktúry na zasielaný tovar;

h) kritérium pôvodu tovaru;

i) vyhlásenie vývozcu alebo výrobku o správnosti údajov osvedčenia, jeho pečiatku a podpis.

(4) Kritérium pôvodu tovaru sa musí na osvedčení o pôvode tovaru uviesť takto:

a) značka „P“ pri tovare uvedenom v § 3 ods. 1 písm. a) až j);

b) značka „Y“ s dodatkom, koľko percent z celkovej hodnoty tovaru vyvážaného rozvojovou krajinou tvorí hodnota tovaru, ktorý pochádza z iných krajín alebo ktorého pôvod je neznámy, pri tovare uvedenom v § 3 ods. 2 písm. a) a b);

c) značka „PK“ pri tovare uvedenom v § 3 ods. 2 písm. c).

(5) Osvedčenie o pôvode tovaru musí overiť obchodná komora alebo podobná inštitúcia vývoznej krajiny, ktorá je na túto úlohu poverená príslušnými štátnymi úradmi.

(6) Colné orgány môžu pri colnom konaní vyžadovať, aby dovozcovia tovaru podľa odseku 1 predkladali okrem osvedčenia o pôvode tovaru aj ďalšie doklady, z ktorých vyplynie, že ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 3/1982 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla v znení vyhlášok č. 40/1984 Zb. a č. 25/1987 Zb.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.


Minister:

Ing. Šterba v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.