Vyhláška č. 61/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 16/1989
Platnosť od 15.06.1989 do08.11.2000
Účinnosť od 30.06.1989 do08.11.2000
Uzavretie zmluvy 30.09.1985
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 1. decembra 1988.

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. apríla 1989

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Dňa 30. septembra 1985 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 1. decembra 1988. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi československou vládou a rakúskou spolkovou vládou o spolupráci v odbore ochrany rastlín z 30. marca 1950.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Československá socialistická republika
a
Rakúska republika

ďalej len zmluvné strany,

vedené prianím ďalej rozvíjať vzájomné priateľské vzťahy na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, zabezpečovať a prehlbovať vzájomnú spoluprácu na úseku ochrany rastlín na odstránenie nebezpečenstva, ktoré hrozí národnému hospodárstvu oboch zmluvných strán rozširovaním škodcov a chorôb rastlín, ako aj burín, dohodli sa:

Článok 1

V tejto Dohode sa rozumejú

a) „rastlinami“ a „tovarom rastlinného pôvodu“ - všetky živé rastliny, ako aj ich časti a výrobky rastlinného pôvodu,

b) „škodlivými činiteľmi“ - škodcovia a choroby rastlín, ako aj buriny,

c) „osobitne škodlivými činiteľmi“ - škodlivé činitele, ktoré v prípade hromadného výskytu môžu mať nepriaznivé dôsledky na porastoch na území oboch zmluvných strán,

d) „hraničným územím“ - územie do vzdialenosti 10 km vzdušnou čiarou na obe strany od spoločných štátnych hraníc,

e) „kalamitou“ - náhly nepredvídaný a hromadný výskyt škodlivých činiteľov, ktorý môže spôsobiť veľké materiálne alebo ekologické škody.

Článok 2

(1) Príslušné orgány oboch zmluvných strán dohodnú do jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto Dohody zoznam osobitne škodlivých činiteľov. Zmeny a doplnky tohto zoznamu môžu v prípade potreby dohodnúť príslušné orgány oboch zmluvných strán. Potrebné porady na to sa budú konať striedavo v jednom zo štátov zmluvných strán.

(2) V záujme ochrany svojich štátnych území pred škodlivými činiteľmi sa budú zmluvné strany vzájomne podporovať v boji proti osobitne škodlivým činiteľom a budú spolupracovať pri ochrane pred zavlečením a rozširovaním škodlivých činiteľov na svoje územia.

Článok 3

(1) Príslušné orgány zmluvných strán budú pri vývoze a prevoze rastlín na alebo cez štátne územie druhej zmluvnej strany dodržiavať jej platné právne predpisy toho sa týkajúce z úseku ochrany rastlín. Za tým účelom si príslušné orgány zmluvných strán budú zasielať tieto predpisy bez meškania po nadobudnutí ich platnosti.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o jednotlivých hraničných priechodoch na svojom štátnom území určených pre dovoz a prevoz tovaru rastlinného pôvodu.

Článok 4

(1) Zásielky tovaru rastlinného pôvodu bude sprevádzať pri vývoze a prevoze rastlinno-lekárske osvedčenie podľa prílohy Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín vystavené príslušnou organizáciou ochrany rastlín, pokiaľ právne predpisy zmluvnej strany, na alebo cez ktorej územie sa uskutočňuje dovoz alebo prevoz, takéto osvedčenie pre tovar rastlinného pôvodu vyžadujú.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa budú usilovať o to, aby sa pri vývoze a prevoze tovaru rastlinného pôvodu použitím vhodného obalového materiálu a vhodných dopravných prostriedkov, ako aj starostlivou manipuláciou so zásielkami zamedzilo zavlečenie škodlivých činiteľov na územie druhej zmluvnej strany, a to tých, ktoré sa podľa platných právnych predpisov druhej zmluvnej strany nesmú na týchto zásielkach alebo v nich vyskytovať.

Článok 5

Ak príslušná organizácia ochrany rastlín zamietne dovoz alebo prevoz tovaru rastlinného pôvodu, pochádzajúceho zo štátneho územia druhej zmluvnej strany, na alebo cez svoje štátne územie alebo ak nariadi karanténne opatrenia, upovedomí o tom bez meškania príslušnú organizáciu ochrany rastlín druhej zmluvnej strany s uvedením dôvodov.

Článok 6

(1) Príslušné orgány zmluvných strán si budú

a) odovzdávať každoročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, správu o výskyte a rozšírení osobitne škodlivých činiteľov na území svojho štátu uvedených v zozname podľa článku 2 odseku 1 s uvedením napadnutých území a prijatých opatrení v boji proti nim, a

b) bez meškania oznamovať každý výskyt osobitne škodlivých činiteľov uvedených v zozname podľa článku 2 odseku 1, ktoré majú z hľadiska škôd osobitný význam, a hromadný výskyt ďalších škodlivých činiteľov, pokiaľ k ich výskytu dôjde v hraničnom území.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o všetkých pripravovaných opatreniach v boji proti osobitne škodlivým činiteľom uvedeným v zozname podľa článku 2 odseku 1, ktoré sa budú vykonávať v hraničnom území, ako aj o použitých prostriedkoch a aplikačnej technike. Toto neplatí pri obvyklých rastlinno-lekárskych opatreniach, ktoré sa nemôžu dotknúť porastov na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na úseku ochrany rastlín predovšetkým

a) výmenou poznatkov a skúseností na úseku vedeckého výskumu a praktických metód ochrany rastlín,

b) bezplatnou výmenou odborných informácií z úseku ochrany rastlín,

c) výmenou odborníkov podľa pracovných plánov uvedených v článku 8.

Článok 8

(1) Príslušné orgány zmluvných strán sa podľa potreby dohodnú na konaní spoločných porád odborníkov ochrany rastlín striedavo na územiach svojich štátov

a) na výmenu informácií a skúseností zo spolupráce podľa tejto Dohody a

b) na spoločné vypracovanie päťročných pracovných plánov, v ktorých budú na základe zásady vzájomnosti a obojstranného prospechu konkretizované bližšie dojednania o výmene odborníkov.

(2) Náklady spojené s pobytom odborníkov vysielaných na spoločné porady bude uhrádzať vysielajúca zmluvná strana.

(3) V prípade výmeny odborníkov uhrádza vysielajúca zmluvná strana náklady na cestu tam a späť. Prijímajúca zmluvná strana uhrádza na základe reciprocity a podľa platných vnútroštátnych predpisov náklady na pobyt, včítane cestovného vnútri hostiteľskej krajiny pri cestách spojených s účelom pobytu.

Článok 9

(1) Pri kalamitnom výskyte škodlivých činiteľov v hraničnom území budú príslušné orgány zmluvných strán koordinovať svoje opatrenia v boji proti škodlivým činiteľom a poskytovať si podľa svojich možností technickú a odbornú pomoc.

(2) Za účelom vykonávania opatrení uvedených v odseku 1 sa podľa potreby budú vytvárať zmiešané komisie. Budú sa skladať zo zástupcov oboch zmluvných strán na základe paritného zloženia a odporúčať po vzájomnej dohode rozsah a metódy opatrení v boji proti škodlivým činiteľom.

(3) Komisiu zvoláva zástupca príslušnej zmluvnej strany, na ktorej území došlo skôr k výskytu kalamity. Tento predsedá komisii.

Článok 10

Zisťovanie škôd, ktoré vznikajú pôsobením alebo v dôsledku opatrení na ochranu rastlín zmluvnými stranami v hraničnom území, sa bude riešiť podľa ustanovení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri prešetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán môžu byť v otázkach týkajúcich sa spolupráce podľa tejto Dohody v priamom styku.

Článok 12

Sporné otázky, ktoré by mohli medzi zmluvnými stranami vzniknúť pri výklade alebo vykonávaní tejto Dohody, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 13

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi československou vládou a rakúskou spolkovou vládou o spolupráci v odbore ochrany rastlín z 30. marca 1950.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zmluvná strana nevypovie najneskôr 1 rok pred uplynutím tejto lehoty, písomne, diplomatickou cestou.

Článok 15

Táto Dohoda nadobúda platnosť prvého dňa tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne oznámili, že boli splnené ich vnútroštátne požiadavky pre nadobudnutie jej platnosti.

Dané v Prahe 30. septembra 1985 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Miroslav Toman CSc. v. r.

Za Rakúsku republiku:

Dipl. Ing. Günter Haiden v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.