Vyhláška č. 5/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovere o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov

Čiastka 1/1989
Platnosť od 30.01.1989
Účinnosť od 15.02.1989
Uzavretie zmluvy 14.10.1987
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku XVI dňom 29. mája 1988 a pre Československú socialistickú republiku na základe toho istého článku 7. decembrom 1988.

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. decembra 1988

o Dohovore o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov


Dňa 14. októbra 1987 bol v Moskve podpísaný Dohovor o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená v sekretariáte RVHP, depozitára Dohovoru, 8. septembra 1988.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku XVI dňom 29. mája 1988 a pre Československú socialistickú republiku na základe toho istého článku 7. decembrom 1988.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHOVOR

o Systéme posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík, Československej socialistickej republiky

vychádzajúc z rozhodnutia Ekonomickej porady členských štátov RVHP na najvyššej úrovni a Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do roka 2000,

s cieľom ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP,

riadiac sa princípmi spolupráce členských štátov RVHP a úsilím zabezpečiť ďalšie zvýšenie efektívnosti ich ekonomickej spolupráce,

vychádzajúc z toho, že v podmienkach medzinárodnej deľby práce trvale vzrastá objem výmeny tovaru medzi členskými štátmi RVHP

a Zväzová výkonná rada Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

s cieľom postupného zvyšovania technickej úrovne a akosti vzájomne dodávaných výrobkov a ich konkurenčnej schopnosti na svetovom trhu, racionálneho využívania materiálnych a energetických zdrojov, zdrojov pracovných síl a zároveň vylúčenia opakovania skúšok výrobkov,

nazývané ďalej „Zmluvné strany“, dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany vytvárajú Systém posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov (ďalej len „Systém“), v rámci ktorého zabezpečia:

– činnosť Systému v súlade s týmto Dohovorom;

– určenie zoznamov (nomenklatúry) výrobkov podliehajúcich certifikácii;

– vykonávanie akreditácie skúšobných laboratórií (stredísk) štátov Zmluvných strán, ktorou ich oprávňujú na skúšanie výrobkov určených na certifikáciu;

– preverovanie existencie podmienok pre zabezpečenie stabilnej akosti a účinnej kontroly výrobkov určených na certifikáciu u ich výrobcov;

– vykonávanie skúšok výrobkov určených na certifikáciu v akreditovaných skúšobných laboratóriách (strediskách);

– vydávanie certifikátov a certifikačných značiek a ich vzájomné uznávanie;

– vykonávanie dozoru nad činnosťou Systému a akosťou certifikovaných výrobkov;

– organizáciu a vykonávanie výmeny informácií o činnosti Systému.

Článok II

Posudzovanie akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov sa bude vykonávať na základe tohto Dohovoru a ďalej Štatútu Systému posudzovania akosti a certifikácie vzájomne dodávaných výrobkov schváleného Výkonným výborom RVHP a ďalších dokumentov prijímaných podľa uvedeného Štatútu na zabezpečenie realizácie tohto Dohovoru.

Dokumenty Systému budú využívať princípy prijaté v medzinárodných organizáciách pre certifikáciu, pokiaľ tieto princípy neodporujú cieľom tohto Dohovoru.

Článok III

Certifikácia vzájomne dodávaných výrobkov sa vykonáva posudzovaním ich zhody s požiadavkami noriem RVHP, iných medzinárodných a národných noriem a iných normatívno-technických dokumentov zodpovedajúcich progresívnej svetovej vedecko-technickej úrovni a vzájomne dohodnutých orgánmi štátov Zmluvných strán.

Článok IV

Každá Zmluvná strana určí kompetentný orgán štátnej správy a splnomocní ho v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie jej účasti v Systéme. Tento orgán bude vykonávať koordináciu prác v oblasti certifikácie a dozor nad činnosťou Systému vo svojom štáte v súlade s národným právnym poriadkom a zastupovať tento štát v otázkach realizácie tohto Dohovoru voči splnomocneným orgánom štátnej správy ostatných štátov Zmluvných strán.

Údaje o určení splnomocneného orgánu štátnej správy sa oznámia depozitárovi tohto Dohovoru.

Článok V

Zmluvné strany sa dohodli, že koordinácia všetkých prác pre zabezpečenie činnosti Systému podľa tohto Dohovoru, sledovanie priebehu jeho realizácie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto Dohovoru, ako aj príprava návrhov na ďalší rozvoj Systému sa budú vykonávať v rámci Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.

Článok VI

Posudzovaniu akosti a certifikácii podliehajú predovšetkým výrobky, včítane surovín, materiálov a súčiastok, majúce dôležitý význam pre hospodárstvo štátov Zmluvných strán; ďalej výrobky, ktorých používanie môže spôsobiť ohrozenie života, ľudského zdravia alebo životného prostredia, a takisto výrobky, ktoré podľa právneho poriadku štátov Zmluvných strán podliehajú povinnému skúšaniu pred ich uvedením do obehu.

Zoznamy (nomenklatúra) výrobkov podliehajúcich v rámci Systému certifikácii s uvedením noriem RVHP, iných medzinárodných a národných noriem a iných normatívno-technických dokumentov upravujúcich požiadavky na tieto výrobky, metódy, rozsah a postup ich skúšania sa ustanovujú dohodou medzi splnomocnenými orgánmi štátnej správy alebo sa s nimi odsúhlasujú pri príprave zmlúv a dohôd o ekonomickej a vedecko-technickej spolupráci uzavieraných orgánmi a organizáciami štátov Zmluvných strán.

Článok VII

Certifikáty vydávajú splnomocnené orgány štátnej správy štátov Zmluvných strán, v ktorých sa certifikácia výrobkov vykonala, alebo z ich rozhodnutia skúšobné laboratóriá (strediská) akreditované podľa pravidiel Systému na základe kladných výsledkov skúšok výrobkov a pri existencii podmienok, ktoré umožňujú zabezpečiť u výrobcu stabilnú akosť a účinnú kontrolu výrobkov určených na certifikáciu.

Výrobca smie označovať certifikované výrobky certifikačnou značkou len po predchádzajúcom vystavení certifikátu.

Článok VIII

Akreditáciu skúšobných laboratórií (stredísk) vykonáva splnomocnený orgán štátnej správy štátu, v ktorom má laboratórium (stredisko) sídlo.

Splnomocnený orgán štátnej správy štátu, v ktorom má skúšobné laboratórium (stredisko) sídlo, pri rozhodovaní o akreditácii prihliada na výsledky zistení špecialistov - predstaviteľov splnomocnených orgánov štátnej správy zainteresovaných štátov Zmluvných strán o existencii podmienok nevyhnutných pre akreditáciu laboratórií (stredísk), pokiaľ nie je v dvojstranných alebo mnohostranných dohodách uzavieraných podľa článku XIII tohto Dohovoru ustanovené inak.

Ak skúšobné laboratórium (stredisko) bolo akreditované podľa pravidiel iných národných alebo medzinárodných certifikačných systémov, ktoré zodpovedajú pravidlám Systému, uznáva sa takáto akreditácia v rámci Systému v plnom rozsahu.

Článok IX

Existencia podmienok zabezpečujúcich stabilnú akosť výrobkov určených na certifikáciu a účinnú kontrolu ich akosti sa zisťuje previerkou výroby týchto výrobkov, ktorú vykonáva splnomocnený orgán štátnej správy vyrábajúceho štátu alebo na základe jeho rozhodnutia akreditované skúšobné laboratóriá (strediská).

Splnomocnené orgány štátnej správy štátov vyrábajúcich výrobky určené na certifikáciu podľa tohto Dohovoru po vzájomnom dojednaní umožňujú predstaviteľom splnomocnených orgánov štátnej správy štátov dovážajúcich dané výrobky, aby sa oboznámili so stavom výroby a kontroly ich akosti.

Článok X

Ak splnomocnený orgán štátnej správy dovážajúceho štátu zistí pri kontrole výrobkov, že dodávané výrobky nezodpovedajú certifikátu, môže pozastaviť platnosť uznania certifikátu vo svojom štáte a má za povinnosť bezodkladne o tom informovať splnomocnený orgán štátnej správy vyvážajúceho štátu.

Článok XI

Štáty zmluvných strán príjmu nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce objektivitu výsledkov skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách (strediskách) a vierohodnosť výsledkov certifikácie výrobkov podľa jednotných princípov a organizačno-metodických dokumentov schvaľovaných v rámci RVHP.

Článok XII

Náklady spojené s certifikáciou znášajú výrobcovia (organizácie, podniky) štátov vyvážajúcich výrobky, ak nie je v zmluvách a dohodách uvedených v článkoch VI a VIII tohto Dohovoru ustanovené inak. Náklady spojené s vysielaním špecialistov na plnenie úloh uvedených v článkoch VIII a IX tohto Dohovoru znášajú orgány a organizácie štátov, ktoré týchto špecialistov vysielajú.

Článok XIII

Splnomocnené orgány štátnej správy štátov Zmluvných strán môžu v prípade potreby uzavierať dvojstranné a mnohostranné dohody s cieľom realizácie tohto Dohovoru.

Článok XIV

Ak vzniknú sporné otázky o realizácii Dohovoru medzi orgánmi a organizáciami štátov Zmluvných strán, budú sa tieto otázky riešiť rokovaním medzi splnomocnenými orgánmi štátnej správy štátov Zmluvných strán.

Občianskoprávne spory medzi organizáciami štátov Zmluvných strán týkajúce sa certifikovaných výrobkov sa budú riešiť podľa Dohovoru o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní z 26. mája 1972.

Článok XV

Tento Dohovor sa nedotýka práv a záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z iných zmlúv a dohôd uzavretých medzi nimi alebo medzi orgánmi a organizáciami ich štátov a takisto medzi nimi a tretími štátmi.

Článok XVI

Tento Dohovor podlieha ratifikácii alebo schváleniu (prijatiu) podľa právneho poriadku štátov, ktoré ho podpísali. Ratifikačné listiny alebo dokumenty o jeho schválení (prijatí) sa odovzdávajú do úschovy sekretariátu RVHP, ktorý bude vykonávať funkcie depozitára tohto Dohovoru.

Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň počítaný odo dňa, keď bola odovzdaná depozitárovi piata ratifikačná listina alebo dokument o schválení (prijatí).

Pre každý štát, ktorého ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení (prijatí) budú odovzdané depozitárovi do úschovy po tom, keď tento Dohovor nadobudne platnosť, nadobúda Dohovor platnosť deväťdesiaty deň počítaný odo dňa odovzdania ratifikačnej listiny alebo dokumentu o schválení (prijatí).

Článok XVII

So súhlasom Zmluvných strán môžu k tomuto Dohovoru po nadobudnutí jeho platnosti pristúpiť iné štáty tým, že odovzdajú depozitárovi dokument o prístupe. Pristúpenie sa považuje za platné po uplynutí devaťdesiatich dní odo dňa, keď depozitár dostane poslednú správu o súhlase s prístupom.

Článok XVIII

Tento Dohovor sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať svoju účasť v tomto Dohovore tým, že o tom písomne upovedomí depozitára. Výpoveď nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, keď depozitár upovedomenie dostal. Vypovedanie účasti v Dohovore sa nedotýka zmluvnoprávnych záväzkov prijatých Zmluvnou stranou a orgánmi alebo organizáciami jej štátu v súvislosti s realizáciou Systému a platných ku dňu, keď výpoveď nadobudla platnosť.

Článok XIX

Depozitár bude bez meškania informovať signatárov tohto Dohovoru a štáty, ktoré k nemu pristúpili, o dátume odovzdania do úschovy každej ratifikačnej listiny alebo dokumentu o schválení (prijatí) alebo dokumentov o pristúpení, o dátume nadobudnutia platnosti, ako aj o prijatí iných oznámení vyplývajúcich z Dohovoru.

Článok XX

Tento Dohovor sa môže doplniť alebo zmeniť so súhlasom všetkých Zmluvných strán. Doplnky a zmeny sa vykonávajú formou protokolu, ktorý nadobúda platnosť v súlade s ustanovením článku XVI.

Článok XXI

Tento Dohovor bude po nadobudnutí jeho platnosti zaregistrovaný depozitárom v Sekretariáte OSN podľa čl. 102 Charty OSN.

Článok XXII

Originál tohto Dohovoru sa odovzdáva do úschovy depozitárovi, ktorý rozošle jeho overené odpisy štátom Zmluvných strán, ktoré Dohovor podpísali, a štátom, ktoré k nemu pristúpili.

Dané 14. októbra 1987 v Moskve v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky

G. Atanasov v. r.

predseda rady ministrov

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

(s výhradou)

K. Grósz v. r.

predseda rady ministrov

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky

Vo Van Kiet v. r.

prvý námestník predsedu rady ministrov

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky

W. Stoph v. r.

predseda rady ministrov

Za vládu

Kubánskej republiky

C. R. Rodríguez v. r.

námestník predsedu štátnej rady a rady ministrov

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky

D. Sodnom v. r.

predseda rady ministrov

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky

(s vyhlásením)

Z. Messner v. r.

predseda rady ministrov

Za vládu

Rumunskej socialistickej republiky

(s vyhlásením)

C. Dascalescu v. r.

prvý minister vlády

Za vládu

Zväzu sovietskych socialistických

N. Ryžkov v. r.

predseda ministrov ZSSR republík

Za vládu

Československej socialistickej republiky

L. Štrougal v. r.

predseda vlády ČSSR

Za vládu
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
(s výhradou)

(iba parafované, plnomocenstvo v čase podpisu nepredložené)

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.