Vyhláška č. 48/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 11/1989
Platnosť od 05.04.1989 do30.05.2003
Účinnosť od 20.04.1989 do30.05.2003
Uzavretie zmluvy 18.06.1987
Zrušený 132/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 1. júna 1988.

48

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. februára 1989

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 18. júna 1987 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 1. júna 1988.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zambijskej republiky

v snahe prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto splupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemiologickej služby, zdravotnej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území, a na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle jej druhá zmluvná strana príslušné materiály vydávané k takýmto príležitostiam.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch krajín.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotnej starostlivosti, ako aj informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

3. budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane formy odmeňovania budú dohodnuté v osobitných dojednaniach medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie chorých občanov druhej zmluvnej strany vo svojich zdravotníckych zariadeniach. Podrobnosti, najmä rozsah a podmienky prijímania na ústavné liečenie, budú určené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 10 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 10

Zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce, ktoré budú obsahovať finančné a organizačné podmienky tejto spolupráce, ako aj jej rozsah.

Článok 11

Náklady spojené s vykonávaním tejto Dohody sa budú uhrádzať podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotnej starostlivosti a informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy sa budú vymieňať bezplatne;

2. podmienky úhrady nákladov spojených s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany podľa článku 7 ods. 1 a 2 budú určené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 10 tejto Dohody;

3. podmienky úhrady liečenia podľa článku 9 ods. 1 budú určené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 10 tejto Dohody;

4. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa článku 9 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 12

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 11 tejto Dohody sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk oboch zmluvných strán vo voľnej mene.

Článok 13

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom výmeny nót, ktorými zmluvné strany potvrdia, že Dohoda bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s jej príslušnými ústavnými predpismi.

Článok 14

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Dohoda sa môže doplniť alebo zmeniť výhradne s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané v Prahe 18. júna 1987 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

B. Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu

Zambijskej republiky:

L. Mwananshik v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.