Vyhláška č. 41/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb

(v znení č. 145/1989 Zb.)

Čiastka 10/1989
Platnosť od 03.04.1989 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1990
Zrušený 145/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 58/1991 Zb. v § 5 ods. 2 opätovne zrušuje vyhlášku č. 41/1989 Zb. s účinnosťou od 1. marca 1991.

41

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 15. marca 1989

o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb

Federálne ministestvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na

a) štátne podniky, ktorých zakladateľom je Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „príslušné ministerstvo obchodu a cestovného ruchu“),

b) spotrebné družstvá, družstevné podniky s prevažne obchodnou činnosťou1) a ďalšie družstevné podniky založené Českým zväzom spotrebných družstiev a Slovenským zväzom spotrebných družstiev (ďalej len „príslušný zväz družstiev“),

c) štátne podniky s prevažne obchodnou činnosťou, ktorých zakladateľom je národný výbor,

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na

a) výchovno-vzdelávacie zariadenia v pôsobnosti príslušného ministerstva obchodu a cestovného ruchu a príslušného zväzu družstiev,

b) družstevné podniky s prevažne obchodnou činnosťou založené Ústrednou radou družstiev,

c) národné podniky alebo štátne podniky Kniha.

(3) Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „príslušné ministerstvo financií, cien a miezd“) môže na návrh príslušného ústredné orgánu rozhodnúť o uplatnení tejto vyhlášky v štátnych hospodárskych organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou a štátnych hospodárskych organizáciách bytového hospodárstva alebo miestnej výroby a služieb (ďalej len „podnik“).

Mzdové prostriedky

§ 2

(1) Mzdovými prostriedkami sú prostriedky, ktoré podniky používajú na odmeňovanie práce a na poskytovanie niektorých ďalších plnení v priamej súvislosti s pracovnou a obdobnou činnosťou fyzických osôb. Zahŕňajú

a) prostriedky na mzdy a náhrady mzdy poskytované na základe pracovného pomeru,

b) prostriedky na odmeny za prácu, prípadne obdobné plnenia poskytované na základe iného vzťahu než pracovného pomeru,

c) sumy, ktoré podniky refundujú iným socialistickým organizáciám na úhradu plnení uvedených v písmenách a) a b),

d) sumy zodpovedajúce základným mzdám v prípadoch, keď mladiství v období prípravy na prácu, žiaci stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť (ďalej len „odborné učilištia“) a iné osoby, ktoré nie sú v pracovnoprávnom vzťahu k podniku (napr. príslušníci vojenských útvarov, osoby z nápravnovýchovných zariadení, pracovníci zahraničných organizácií a pod.), vykonávajú pre podnik práce, ktoré podnik riadi alebo zabezpečuje pracovnými prostriedkami (mzdová hodnota práce); pri práci vykonávanej žiakmi odborných učilíšť v období odborného rozvoja a príslušníkmi vojenských útvarov zahŕňa mzdová hodnota práce aj sumy zodpovedajúce ostatným zložkám mzdy a náhradám mzdy.

(2) Podniky nemajú povinnosť zahrnúť do mzdových prostriedkov plnenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b), ak sa im refundujú zo mzdových prostriedkov iných socialistických organizácií; ak tieto plnenia zahrnú do mzdových prostriedkov, vylúčia ich z nich pri prijatí refundovanej sumy.

(3) Pokiaľ podniky poskytujú plnenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a vyplácajú ich čiastočne alebo úplne v inej ako československej mene, zahŕňajú do mzdových prostriedkov len sumy vyplatené v československej mene.

§ 3

(1) Mzdové prostriedky sú súčasťou nákladov podnikov s výnimkou prostriedkov fondu odmien (§ 12).

(2) Do ostatných osobných nákladov podnikov sa zahŕňajú mzdové prostriedky, ktoré zodpovedajú

a) odmenám a plneniam uvedeným v § 2 ods. 1 písm. b) a sumám refundovaným iným socialistickým organizáciám na úhradu týchto odmien a plnení,

b) mzdovému vyrovnaniu poskytnutému pracovníkovi podniku a sumám refundovaným iným socialistickým orgnaizáciám na úhradu tohto vyrovnania.

Usmerňovanie mzdových a ostatných osobných nákladov podnikov s obchodnom činnosťou

§ 4

(1) Výška mzdových a ostatných osobných nákladov podnikov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa vymedzuje pre jednotlivé roky záväzne normatívom (príplatkový normatív), ktorý určuje prírastok alebo pokles týchto nákladov v percentách oproti východiskovej základni a je

a) 0,9 % za 1 % prírastku maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov oproti východiskovej základni,

b) 0,5 % za 1 % poklesu maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov oproti východiskovej základni.

(2) Iný ukazovateľ výkonov než maloobchodný obrat môže podnikom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. a) a b) určiť zakladateľ. Podnikom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. c) sa určí ukazovateľ výkony spolu.

(3) Východiskovou základňou mzdových a ostatných osobných nákladov je skutočný objem mzdových prostriedkov v predchádzajúcom roku, ktorý podnik najprv upraví podľa odseku 5, prípadne odseku 7, potom z neho odpočíta sumu zodpovedajúcu výške fondu odmien podľa odseku 6 a po odpočítaní tejto sumy zvýši o percentný prírastok ustanovený mu podľa odseku 8.

(4) Východiskovou základňou maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov je skutočnosť dosiahnutá v predchádzajúcom roku, ktorú podnik zvýši o percentný prírastok ustanovený mu podľa odseku 8. Pred týmto zvýšením môže skutočnosť upraviť podľa odseku 7.

(5) Skutočný objem mzdových prostriedkov v predchádzajúcom roku podnik

a) zníži o prekročenie alebo zvýši o úsporu mzdových a ostatných osobných nákladov, ktoré vykázal podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov za predchádzajúci rok, ak v predchádzajúcom roku uplatňoval pravidlá experimentálneho overovania nového mechanizmu riadenia,3)

b) zníži o prekročenia alebo zvýši o úsporu mzdových prostriedkov, ktoré vykázal podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov za predchádzajúci rok, ak v predchádzajúcom roku neuplatňoval pravidlá experimentálneho overovania nového mechanizmu riadenia.3)

(6) Fond odmien je 7 % z objemu mzdových prostriedkov. V podnikoch uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) je v roku 1989 6 % z objemu mzdových prostriedkov.

(7) Východiskovú základňu mzdových a ostatných osobných nákladov a maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov môže podnik so súhlasom zakladateľa a spotrebné družstvo so súhlasom príslušného zväzu družstiev upraviť o vplyv organizačných, metodických, cenových alebo iných zmien (rozširovaňie kapacít a pod.).

(8) Príslušné ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, príslušný zväz družstiev alebo krajský národný výbor určí podnikom po dohode s príslušným ministerstvom financií, cien a miezd a Českou komisiou pre plánovania a vedeckotechnický rozvoj alebo Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj (ďalej len „príslušná plánovacia komisia“) jednotný percentný prírastok pre zvýšenie východiskovej základne mzdových a ostatných osobných nákladov a maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov (odseky 3 a 4) tak, aby zodpovedal prírastku predpokladanému v štátnom pláne; prírastok maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov ustanoví jednotne aspoň pre jednotlivé skupiny podnikov.

§ 5

(1) Podnik si vymedzí v ročnom pláne miezd

a) ročný objem mzdových a ostatných osobných nákladov, ktorý zodpovedá východiskovej základni týchto nákladov (§ 4 ods. 3) prepočítanej v závislosti od plánovaného prírastku alebo poklesu maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov v percentách oproti východiskovej základni (§ 4 ods. 4) a určeného normatívu (§ 4 ods. 1),

b) ročný fond odmien, ktorý zodpovedá rozdeleniu plánovaného zisku včítane prípadnej dotácie zdrojov na rozdelenie, a jeho použitie včítane prípadnej zmeny jeho zostatku.

(2) Ročný objem mzdových a ostatných osobných nákladov a fondu odmien rozdelí podnik na jednotlivé štvrťroky. Prihliada pri tom na činitele, ktoré ovplyvňujú potrebu mzdových prostriedkov v príslušnom štvrťroku. Na rovnaké časové obdobia rozdelí podnik plánovanú ročnú výšku maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov. V rámci plánovaného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov osobitne vymedzí plánovaný objem ostatných osobných nákladov.

(3) Ročný objem mzdových a ostatných osobných nákladov a fondu odmien a jeho rozdelenie na jednotlivé štvrťroky môže podnik meniť len do posledného dňa obdobia, ktorého sa zmena týka.

§ 6

(1) Podnik hodnotí v priebehu plnenia plánu štvrťročne, či za obdobie od začiatku roka neprekročil maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov.

(2) Maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov zistí podnik

a) v priebehu kalendárneho roka tak, že plánovaný objem týchto nákladov prepočíta v závislosti od prekročenia alebo neplnenia plánu maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov a normatívu určeného pre prírastok alebo pokles príslušného ukazovateľa výkonov (§ 4 ods. 1); pokiaľ podnik predpokladá v ročnom pláne pokles maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov oproti jeho východiskovej základni, použije aj pri prekročení plánu príslušného ukazovateľa výkonu normatív určený pre jeho pokles [§ 4 ods. 1 písm. b)],

b) za kalendárny rok tak, že východiskovú základňu týchto nákladov (§ 4 ods. 3) prepočíta v závislosti od skutočného prírastku alebo poklesu maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov v percentách oproti jeho východiskovej základni (§ 4 ods. 4) a určeného normatívu (§ 4 ods. 1).

(3) Podnik môže maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov, ktorý zistí podľa odseku 2, zvýšiť o sumu, o ktorú celkový objem odmien za objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory a riešenia tematických úloh vyplatených v kalendárnom roku prekročí celkový objem týchto odmien vyplatených v predchádzajúcom roku.

§ 7

(1) Ak skutočný objem mzdových a ostatných osobných nákladov prekročí ich maximálne možný objem, podnik

a) viaže v priebehu roka vo fonde odmien sumu, ktorá zodpovedá vykázanému prekročeniu,

b) vykoná za kalendárny rok dodatkový odvod podľa príslušného nariadenia vlády.

(2) Podnik šetrí mzdové a ostatné osobné náklady, pokiaľ je skutočný objem týchto nákladov menší než ich maximálne možný objem. Rozdiel je úsporou mzdových a ostatných osobných nákladov.

(3) Ak použitie fondu odmien prekročí za kalendárny rok základný rozsah fondu odmien, vykoná podnik dodatkový odvod podľa príslušného nariadenia vlády.

Usmerňovanie mzdových a ostatných osobných nákladov podnikov bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb

§ 8

(1) Výška mzdových a ostatných osobných nákladov podnikov uvedených v § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa vymedzuje pre jednotlivé roky záväzne normatívom, ktorý určuje zvýšenie základne v percentách a je začínajúc rokom 1989 za každý kalendárny rok 1 %, a podielom ostatných nákladových zložiek v percentách zo základne.

(2) Základňou je objem základných (časových, úkolových, podielových a zmiešaných) miezd bez vplyvu plnenia výkonových noriem a bez úkolovej alebo podielovej zložky zmiešaných miezd a objem príplatkov a doplatkov ku mzde bez príplatkov za prácu nadčas. Vplyv plnenia výkonových noriem môže podnik vylúčiť zo základne tak, že celkový objem úkolových miezd vydelí plnením týchto noriem zisteným za celý podnik podľa všetkých hodín odpracovaných v úkolovej mzde.

(3) Podiel ostatných nákladových zložiek v percentách si odvodí podnik z objemu týchto zložiek a zo základne (odsek 2) zodpovedajúcej skutočným výplatám z roku 1988. Objem ostatných nákladových zložiek zistí podnik tak, že skutočný objem mzdových prostriedkov za rok 1988 najprv zníži o prekročenie alebo zvýši o úsporu mzdových prostriedkov, ktoré vykázal podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov za rok 1988, a po tejto úrpave z neho odpočíta pre rok 1989 sumu zodpovedajúcu 5 % a pre rok 1990 sumu zodpovedajúcu 7 % fondu odmien a ešte sumy základných (časových, úkolových, podielových a zmiešaných) miezd bez vplyvu plnenia výkonových noriem a bez úkolovej alebo podielovej zložky zmiešaných miezd, príplatkov a dodatkov ku mzde bez príplatkov za prácu nadčas, náhrad miezd a odmien za objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory a riešenia tematických úloh (ďalej len „vybrané odmeny“), ktoré zúčtoval k výplate v roku 1988.

§ 9

(1) Podnik si vymedzí v ročnom pláne miezd

a) ročný objem mzdových a ostatných osobných nákladov; vychádza pritom zo základne (§ 8 ods. 2), ktorá zodpovedá plánovanému počtu a štruktúre pracovníkov a mzdovým tarifám a príplatkom platným pre odmeňovanie pracovníkov, normatívu (§ 8 ods. 1) a podielu ostatných nákladových zložiek (§ 8 ods. 3); k základni zvýšenej podľa normatívu a doplnenej (včítane zvýšenia) o podiel ostatných nákladových zložiek pripočíta podnik plánovaný objem náhrad miezd a vybraných odmien,

b) ročný fond odmien, ktorý zodpovedá rozdeleniu plánovaného zisku včítane prípadnej dotácie zdrojov na rozdelenie, a jeho použitie včítane prípadnej zmeny jeho zostatku.

(2) Ročný objem mzdových a ostatných osobných nákladov a fondu odmien rozdelí podnik ne jednotlivé štvrťroky a zmeny tohto objemu a jeho rozdelenie môže vykonávať obdobne podľa § 5 ods. 2 a 3. V rámci plánovaného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov osobitne vymedzí plánovaný objem ostatných osobných nákladov.

§ 10

(1) Podnik hodnotí v priebehu plnenia plánu štvrťročne, či za obdobie od začiatku roka neprekročil maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov.

(2) Maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov zistí podnik tak, že základňu (§ 8 ods. 2) zodpovedajúcu sumám zúčtovaným k výplate v hodnotenom období zvýši podľa normatívu (§ 8 ods. 1), doplní ju o sumu zodpovedajúcu podielu ostatných nákladových zložiek (§ 8 ods. 3) z tejto základne (včítane jej zvýšenia) a pripočíta k nej objem náhrad miezd a vybraných odmien, ktoré zúčtoval k výplate v hodnotenom období.

(3) Podnik, ktorý zníži v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu roka 1988 skutočný prepočítaný priemerný evidenčný počet pracovníkov, môže maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov zvýšiť o tretinu takto usporenej sumy. Usporenú sumu zistí tak, že skutočné mzdové a ostatné osobné náklady, ktoré v hodnotenom období pripadajú na jedného pracovníka, vynásobí znížením počtu pracovníkov.

§ 11

Podnik postupuje pri prekročení mzdových a ostatných osobných nákladov a základného rozsahu fondu odmien a šetrí mzdové a ostatné osobné náklady obdobne podľa § 7.

Fond odmien

§ 12

(1) Podnik môže vytvárať fond odmien prídelom z finančných zdrojov.

(2) Fond odmien si podnik dopĺňa dotáciami poskytovanými v rámci rezervy mzdových prostriedkov štátneho plánu alebo rezery mzdových prostriedkov Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a príslušnej plánovacej komisie, ktorá slúži na stimuláciu úspešného riešenia a realizácie úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, ďalej prevodom z fondu odmien iných socialistických organizácií, prípadne podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z iných fondov.

(3) Podnik z fondu odmien

a) uhrádza pracovníkom podiely na hospodárskych výsledkoch, odmeny podľa mzdových predpisov pre uplatňovanie mzdových foriem,4) s výnimkou osobitných ročných odmien poskytovaných pri práci s chemickými karcinogénmi, stabilizačných odmien pri práci s výbušninami a odmien za vedenie služobných vozidiel,5) a obdobné plnenia žiakom odborných učilíšť v období odborného rozvoja,

b) uhrádza vedúcim pracovníkom prémie (odmeny) za ročné výsledky práce a cieľové odmeny,

c) uhrádza pracovníkom podľa vlastného rozhodnutia prémie alebo ich časti a žiakom odborných učilíšť v období odborného rozvoja obdobné plnenia,

d) prevádza sumy do fondov odmien svojich organizačných jednotiek a do ostatných svojich fondov,

e) prevádza sumy iným socialistickým organizáciám, pokiaľ sa tieto organizácie zaslúžili o výsledky jeho činnosti.

(4) Podnik zúčastnený na dôležitej stavbe môže z fondu odmien previesť do fondu odmien investora sumu na úhradu peňažných odmien pri rozvoji iniciatívy pracujúcich, ktoré poskytuje investor podľa podmienok ustanovených staveniskovou odborovou radou po dohode so zúčastnenými podnikmi.

(5) V priebehu roka viaže podnik vo fonde odmien, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, sumu zodpovedajúcu prekročeniu mzdových a ostatných osobných nákladov. Sumu viazanú vo fonde odmien použije na konci roka na doplnenie finančných zdrojov, ak nemôže zaplatiť dodatkový odvod za predkročenie mzdových a ostatných osobných nákladov zo zisku alebo z rezervného fondu. Povinnosť viazať príslušnú sumu vo fonde odmien sa neprenáša do nasledujúceho roka.

(6) Podnik môžu použiť z fondu odmien podľa odsekov 3 a 4 len sumu, ktorá nie je viazaná, ak sa neustanovuje ďalej inak (§ 15 ods. 2). Na výplatu podielov na hospodárskych výsledkoch a ročných prémií (odmien) vedúcich pracovníkov za predchádzajúci rok môže použiť len sumu, ktorá mu zostala vo fonde odmien k 31. decembru predchádzajúceho roka a ktorú nemusel použiť na doplnenie finančných zdrojov.

(7) Zostatok fondu odmien prevádza podnik do nasledujúceho roka.

§ 13

Pri nedostatočnej tvorbe fondu odmien môže podnik rozhodnutie o končenej výške úhrady prémií a odmien z tohto fondu odložiť, najenskôr však do schválenia ročnej účtovnej uzávierky za príslušný rok.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

Ak všeobecne záväzné predpisy neustanovujú inak, môže podnik použiť svoje prostriedky (§ 2 ods. 1) na poskytnutie

a) mzdy a náhrady mzdy len osobám, ktoré sú k nemu v pracovnom pomere,

b) iných odmien za prácu, prípadne obdobných plnení len osobám, ktoré sú k nemu v inom vzťahu než pracovnom pomere,

c) odmien za výsledky v socialistickom súťažení osobám, ktoré k nemu nie sú v pracovnom pomere, pokiaľ sa tieto osoby môžu zúčastňovať na socialistickom súťažení, ktorého výsledky podnik hodnotí,

d) odmien členom komplexných racionalizačných brigád, aj keď k nemu nie sú v pracovnom pomere.

§ 15

(1) Podnik zmení pre rok 1989 najdlhšie s účinnosťou od 3. apríla 1989 a pre rok 1990 s účinnosťou od začiatku tohto roka vnútorné mzdové predpisy pre uplatňovanie mzdových foriem tak, aby jednotlivé zložky miezd, ktoré sa podľa nich vyplácajú, zodpovedali plánovanému objemu mzdových a ostatných osobných nákladov, ak sa zahŕňajú do týchto nákladov, a plánovanému fondu odmien, ak sa poskytujú z tohto fondu; súčasne zabezpečí, aby zložky mzdy uhrádzané z fondu odmien [§ 12 ods. 3 písm. a) a c)] sa nezahŕňali do základu pre výpočet percentnej alebo úkolovej sadzby pri odmeňovaní podielovou, úkolovou a zmiešanou mzdou. Pokiaľ podnik uhrádza prémie a odmeny pracovníkov z fondu odmien, nemusí z ich okruhu vylučovať pracovníkov útvarov technickej kontroly.

(2) Podnik uhrádza v roku 1989 z fondu odmien podľa § 12 ods. 3 písm. a) a c) aj odmeny a prémie alebo časť prémií, na ktoré vznikol pracovníkom nárok podľa plnenia úloh (ukazovateľov, podmienok) do 31. decembra 1988. Pokiaľ si vytvoril ku koncu roka 1988 na výplatu týchto plnení rezervu v nákladoch, môže sumu zodpovedajúcu nevyužitej rezerve previesť do fondu odmien a upraviť o túto sumu zostatok fondu odmien k začiatku roka 1989. Na úhradu týchto plnení použije podnik prípadne aj sumu, ktorú si pridelí do fondu odmien v roku 1989 a ktorá je viazaná. Ak vo fonde odmien nemá ku dňu výplaty dostatočnú sumu, môže fond odmien prekročiť.

(3) Na výplatu podielov na hospodárskych výsledkoch a ročných odmien vedúcich pracovníkov za rok 1988 môže podnik v roku 1989 použiť len sumu, ktorá mu zostala vo fonde odmien k 31. decembru 1988 a ktorú nemusel použiť na doplnenie finančných zdrojov alebo na úhradu odmien a prémií (časti prémií) ostatných pracovníkov.

(4) Za neoprávnené použitie fondu odmien sa nepovažuje jeho prekročenie v prípadoch

a) povolených touto vyhláškou,

b) zníženie tvorby odmien oproti predchádzajúcemu obdobiu roka, pokiaľ podnik pri tvorbe a použití fondu odmien v predchádzajúcom období dodržal ustanovenie § 12 tejto vyhlášky.

(5) Podnik, ktorý uplatní pri usmerňovaní mzdových a ostatných osobných nákladov ukazovateľ výkonov (§ 4 ods. 2) vyjadrený vo veľkoobchodných alebo nákupných cenách, neprepočítava v prvom polroku 1989 plánovaný objem týchto nákladov v závislosti od plnenia plánu príslušného ukazovateľa. Maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov zodpovedá ich plánovanému objemu.

§ 16

Podniku, ktorý novo vznikne a nepozná skutočný objem mzdových prostriedkov a maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov v predchádzajúcom roku (§ 4 ods. 3 a 4) alebo v roku 1988 (§ 8 ods. 3), určí zakladateľ na jeho návrh

a) východiskovú základňu mzdových a ostatných osobných nákladov a východiskovú základňu maloobchodného obratu alebo iného ukazovateľa výkonov, ak sa výška mzdových a ostaných osobných nákladov tohto podniku vymedzuje podľa § 4 ods. 1,

b) podiel ostatných nákladových zložiek, ak sa výška mzdových a ostatných osobných nákladov tohto podniku vymedzuje podľa § 8 ods. 1. Zakladateľ určí tento podiel aj podniku, ktorý v priebehu roka 1988 alebo v sledovanom roku uplatní druhú etapu programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy. Podiel ostatných nákladových zložiek určí zakladateľ po dohode s krajským národným výborom, Národným výborom hlavného mesta Prahy alebo Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

§ 17

(1) Pri príprave, vydávaní a vykonávaní zásadných mzdových opatrení postupuje podnik v súlade s predpismi, ktoré upravujú účasť odborových orgánov na úrovni organizácie v oblasti odmeňovania.6)

(2) Ústredné orgány robia opatrenia podľa tejto vyhlášky v spolupráci s príslušnými odborovými orgánmi.

§ 18

Nároky a povinnosti podniku vzniknuté do 31. decembra 1988 sa posudzujú podľa doterajších predpisov, pokiaľ sa neustanovuje v tejto vyhláške inak.

§ 19

Pre podniky, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, strácajú platnosť

1. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v znení vyhlášky č. 234/1988 Zb.,

2. úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 5. apríla 1986 č. 51-21630-5102 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov (reg. v čiastke 13/1986 Zb.) v znení výnosu z 10. decembra 1987 č. 51-34565-5102 (reg. v čiastke 26/1987 Zb.),

3. smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky zo 6. marca 1986 č. 221-7100/101-13.12.1985 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v organizáciách riadených a spravovaných národnými výbormi (reg. v čiastke 13/1986 Zb.) v znení výnosu Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky z 31. augusta 1988 č. M 22-7792/88 (reg. v čiastke 30/1988 Zb.),

4. smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 24. februára 1986 č. 22-1337/86 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v organizáciách riadených národnými výbormi v znení smerníc z 19. apríla 1988 č. 22-2618/88,

5. ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú úhradu prémií a odmien alebo ich výplatu inak, než ustanovuje táto vyhláška.

§ 20

Pokiaľ podniky, zakladatelia a ústredné orgány postupovali podľa tejto vyhlášky predo dňom jej účinnosti, považuje sa to za postup urobený podľa tejto vyhlášky.


§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. aprílom 1989.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 64 zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

2) Bod C/2 pravidiel hospodárskeho mechanizmu pre podniky miestnej výroby a služieb na roky 1988 - 1990 schválených uznesením vlády ČSSR č. 330/1987.

3) Pravidlá schválené uznesením Predsedníctva vlády Českej socialistickej republiky č. 270/1987 a uznesením Predsedníctva vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1987.

4) § 3 ods. 7 a 8 výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. decembra 1987 č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).

5) Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 22. decembra 1987 č. 313-35673-5118 o poskytovaní osobitných ročných odmien pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karciogénmi (reg. v čiastke 1/1988 Zb.).
Úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 1/1984 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov vo výrobe a spracovaní výbušnín (reg. v čiastke 14/1984 Zb.).
Úprava Ministerstva priemyslu ČSR č. 1/1984 - ročné stabilizačné odmeny pracovníkov vo výrobe a spracovaní výbušnín.
Úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 1/1984-E - mzdové zvýhodnenie pracovníkov pri výrobe a spracovaní výbušnín.
Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7315 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú služobné cestné motorové vozidlá (reg. v čiastke 25/1979 Zb.).

6) § 122 Zákonníka práce.
Uznesenie IV. všeodborového zjazdu o závodných výboroch základných organizácií Revolučného odborového hnutia so zmenami a doplnkami vykonanými uznesením celoštátnej všeodborovej konferencie z roka 1985 (príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia).
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 43/1975 Zb., ktorou sa vydávajú smernice o právomociach odborových orgánov v súvislosti s organizáciou výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty, schválené uznesením Predsedníctva Ústrednej rady odborov z 5. februára 1975.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.