38

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 23. marca 1989

o dodatkových odvodoch za neúmerný rast miezd a odmien za prácu

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. f) a ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení zákona č. 171/1988 Zb.:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Na odčerpanie prostriedkov za neúmerný rast vyplácaných miezd a odmien za prácu sa určuje dodatkový odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov, dodatkový odvod za prekročenie mzdových prostriedkov a dodatkový odvod z vyššieho použitia fondu odmien.

§ 2

Dodatkový odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov

(1) Dodatkový odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov vykonávajú

a) štátne podniky, ktorých zakladateľom sú Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ďalej jednotné roľnícke družstvá a spoločné podniky,1)

b) štátne podniky poľnohospodárskej výroby, poľnohospodárskych služieb a potravinárskej výroby a výroby pochutín, ktorých zakladateľom je národný výbor,

c) štátne podniky, ktorých zakladateľom je Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky, spotrebné družstvá a družstevné podniky2) s prevažne obchodnou činnosťou, a to pokiaľ usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady prírastkovým normatívom,

d) štátne podniky a štátne hospodárske organizácie s prevažne obchodnou činnosťou riadené národnými výbormi, ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady prírastkovým normatívom,

e) štátne podniky a štátne hospodárske organizácie miestnej výroby a služieb riadené národnými výbormi, ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady pomocou sústavy tarifných miezd,

f) štátne podniky a štátne hospodárske organizácie bytového hospodárstva riadené národnými výbormi.

(2) Základom dodatkového odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je suma, o ktorú skutočný objem mzdových a ostatných osobných nákladov za kalendárny rok prekročí maximálne možný objem týchto nákladov zistený za kalendárny rok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov3) (ďalej len „predpisy o usmerňovaní mzdových prostriedkov“).

(3) Sadzba dodatkového odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je 100 % zo základu dodatkového odvodu.

§ 3

Dodatkový odvod za prekročenie mzdových prostriedkov

(1) Dodatkový odvod za prekročenie mzdových prostriedkov vykonávajú štátne podniky, jednotné roľnícke družstvá a spoločné podniky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré usmerňujú mzdové prostriedky prírastkovým normatívom.

(2) Základom dodatkového odvodu za prekročenie mzdových prostriedkov je suma, o ktorú skutočný objem mzdových prostriedkov za kalendárny rok upravený na tento účel podľa odseku 3 prekročí maximálne možný objem mzdových prostriedkov

a) zvýšený o 0,5 % a

b) zvýšený o 2 %.

(3) Skutočný objem mzdových prostriedkov za kalendárny rok zníži štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik o prostriedky, ktoré mu boli v kalendárnom roku prevedené podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov4) do fondu odmien inými socialistickými organizáciami, a zvýši o prostriedky, ktoré v kalendárnom roku previedol alebo previedol podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov z fondu odmien inými socialistickými organizáciámi.

(4) Maximálne možný objem mzdových prostriedkov zisťuje štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik za kalendárny rok podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov.5)

(5) Sadzba dodatkového odvodu za prekročenie mzdových prostriedkov je 50 % zo základu dodatkového odvodu podľa odseku 2 písm. a) a 100 % zo základu dodatkového odvodu podľa odseku 2 písm. b).

§ 4

Dodatkový odvod z vyššieho použitia fondu odmien

(1) Dodatkový odvod z vyššieho použitia fondu odmien vykonávajú

a) štátne podniky, jednotné roľnícke družstvá a spoločné podniky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady pomocou sústavy tarifných miezd,

b) štátne podniky a štátne hospodárske organizácie (ďalej len „štátne podniky“), spotrebné družstvá a družstevné podniky uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) až f).

(2) Základom dodatkového odvodu z vyššieho použitia fondu odmien je v štátnych podnikoch, jednotných roľníckých družstvách a spoločných podnikoch uvedených v odseku 1 písm. a) suma, o ktorú skutočné výplaty z fondu odmien za kalendárny rok upravené na tento účel podľa odseku 4 prekročia základný rozsah fondu odmien ustanovený v odseku 5 písm. d).

(3) Základom dodatkového odvodu z vyššieho použitia fondu odmien je v štátnych podnikoch, spotrebných družstvách a družstevných podnikoch uvedených v odseku 1 písm. b) suma, o ktorú skutočné výplaty z fondu odmien za kalendárny rok upravenéna tento účel podľa odseku 4 prekročia základný rozsah fondu odmien ustanovený v odseku 5 písm. a) až c) a zvýšený

a) o 2 % a doplnený o úsporu mzdových a ostatných osobných nákladov zistenú za kalendárny rok podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov6) a

b) o 4 % a doplnený o úsporu mzdových a ostatných osobných nákladov zistenú za kalendárny rok podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov.7)

(4) Skutočné výplaty z fondu odmien za kalendárny rok upraví

a) štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo, spotrebné družstvo, spoločný podnik alebo družstevný podnik uvedený v odseku 1 tak, že od nich odpočíta prostriedky, ktoré mu boli v kalendárnom roku prevedené podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov do fondu odmien inými socialistickými organizáciami,8) a pripočíta k nim prostriedky, ktoré v kalendárnom roku previedol alebo previedlo podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov inými socialistickým organizáciám,

b) štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik uvedený v odseku 1 písm. a) tak, že od nich odpočíta doplatky podielov na hospodárskych výsledkoch za predchádzajúci kalendárny rok a pripočíta k nim doplatky týchto podielov za príslušný kalendárny rok.

(5) Základný rozsah fondu odmien zodpovedá v

a) štátnych podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. f) 5,3 % z maximálne možného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov,

b) štátnych podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. d) s výnimkou štátnych podnikov verejného stravovania 6,4 % z maximálne možného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov,

c) štátnych podnikoch, spotrebných družstvách a družstevných podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) až e) a štátnych podnikoch verejného stravovania 7,5 % z maximálne možného objemu mzdových a ostatných osobných nákladov,

d) štátnych podnikoch, jednotných roľníckych družstvách a spoločných podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) podielu zo skutočného zisku zostávajúceho na použitie organizácii a zvýšeného o 3 %; štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo alebo spoločný podnik si odvodí tento podiel z plánovaného fondu odmien a plánovaného zisku, ktorý mu podľa rozdelenia predpokladaného v hospodárskom pláne zostane na použitie.

(6) Maximálne možný objem mzdových a ostatných osobných nákladov zisťuje štátny podnik, jednotné roľnícke družstvo, spotrebné družstvo, spoločný podnik alebo družstevný podnik za kalendárny rok podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov.9)

(7) Sadzba dodatkového odvodu z vyššieho použitia fondu odmien je v

a) štátnych podnikoch, jednotných roľníckych družstvách a spoločných podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady pomocou sústavy tarifných miezd, 100 % zo základu dodatkového odvodu,

b) štátnych podnikoch, spotrebných družstvách a družstevných podnikoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) až f) 75 % zo základu dodatkového odvodu podľa odseku 3 písm. a) a 225 % zo základu dodatkového odvodu podľa odseku 3 písm. b).


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Dodatkový odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov, dodatkový odvod za prekročenie mzdových prostriedkov a dodatkový odvod z vyššieho použitia fondu odmien (ďalej len „dodatkové odvody“) vykonávajú štátne podniky, jednotné roľnícke družstvá, spotrebné družstvá, spoločné podniky a družstevné podniky (ďalej len „organizácie“) za kalendárny rok. Ak organizácia zanikne pred skončením kalendárneho roka, vykonajú sa dodatkové odvody za časť kalendárneho roka, ktorá uplynie do zániku organizácie.

(2) Dodatkové odvody vypočíta organizácia a výpočet predloží príslušnej finančnej správe alebo národnému výboru10) najneskôr do 28. februára po uplynutí kalendárneho roka.

(3) Dodatkové odvody sa zaokrúhľujú na celé stovky Kčs hore a ich základy na celé tisíce Kčs dole.

(4) Dodatkové odvody vykonáva organizácia zo zisku, pokiaľ nerozhodne, že na ne použije fond odmien.

(5) Dodatkové odvody nemožno vymáhať po uplynutí troch rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom mali byť zaplatené. Ak je v tejto lehote vykonaný úkon na vymáhanie dodatkových odvodov, plynie lehota pre vymáhanie znova od konca roka, v ktorom bola organizácia o tomto úkone upovedomená; vymáhať dodatkové odvody možno však najneskôr do desiatich rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná predložiť výpočet dodatkových odvodov.

(6) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, je jej právny nástupca povinný do konca nasledujúceho mesiaca od jej zániku predložiť príslušnej finančnej správe alebo národnému výboru11) výpočet dodatkových odvodov za uplynutú časť kalendárneho roka.

(7) V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť predkladať výpočet dodatkových odvodov a vykonávať tieto odvody až do skončenia likvidácie. Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný do konca nasledujúceho mesiaca predložiť príslušnej finančnej správe alebo národnému výboru12) výpočet dodatkových odvodov za uplynutú časť kalendárneho roka.

§ 6

(1) Dodatkové odvody sú splatné v lehote určenej pre predloženie ich výpočtu.

(2) Dodatkové odvody vykonajú organizácie podľa tohto nariadenia po prvý raz za rok 1989.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Adamec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

2) Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 203/1988 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotlivých roľníckych družstiev a spoločných podnikov.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 41/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb.
Výnos Ministerstva financií, cien a miezd ČSR z 19. januára 1989 č. 18/27777/88 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory (reg. v čiastke 1/1989 Zb.).

4) Pozri poznámku č. 3).

5) Pozri poznámku č. 3).

6) Pozri poznámku č. 3).

7) Pozri poznámku č. 3).

8) Pozri poznámku č. 3).

9) Pozri poznámku č. 3).

10) § 1 ods. 1 písm. a) zákona Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.
§ 1 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.
§ 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.
§ 3 ods. 1 a 2 zákona Českej národnej rady č. 174/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu s správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

11) Pozri poznámku č. 10).

12) Pozri poznámku č. 10).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.