32

ZÁKON

z 22. marca 1989

o poslancoch Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 8

(1) Poslanec, ktorý prestal byť voliteľný, stráca mandát; stratu vysloví na návrh mandátového a imunitného výboru snemovňa, ktorej je členom.

(2) Poslanec stráca mandát aj z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon o československej federácii.

§ 9

(1) Poslanec sa môže svojho mandátu vzdať, a to písomne.

(2) Mandát zanikne dňom, keď predsedníctvo snemovne vzalo rezignáciu na vedomie.

IV. ČASŤ

ZÁRUKY VÝKONU POSLANECKEJ FUNKCIE

§ 19

Všeobecné zásady

(1) Štát zaručuje pre výkon poslaneckej funkcie nevyhnutné podmienky.

(2) Poslanci sú pod ochranou ústavy a požívajú poslaneckú imunitu.

(3) Zverejnenie prejavov poslancov prednesených v orgánoch Federálneho zhromaždenia, snemovniach a ich orgánoch nepodlieha žiadnym obmedzeniam, ak nejde o neverejné schôdze alebo ich časti.

(4) Kto bráni poslancom v uplatňovaní ich práv a povinností alebo sa dotýka ich cti a dôstojnosti ako verejných činiteľov, je zodpovedný podľa zákona.

(5) Štátne orgány a ich vedúci poskytujú poslancom pomoc pri výkone ich funkcie.

Povinnosti orgánov

§ 20

(1) Členovia vlády a vedúci iných štátnych orgánov Československej socialistickej republiky, vedúci štátnych orgánov sú povinní poskytnúť poslancovi informácie, vysvetlenia a podklady potrebné pre výkon jeho funkcie a na jeho žiadosť ho prijať; v naliehavých prípadoch sú povinní poslanca prijať bezodkladne.

(2) Vedúci štátnych orgánov uvedení v odseku 1 sú povinní zaoberať sa podnetmi a pripomienkami poslancov a informovať ich najneskôr do 30 dní o ich využití alebo vybavení. Rovnako tak sú povinní poslancov informovať o vybavení sťažností, podnetov a oznámení občanov, ktoré im postúpili, a umožniť im účasť na prešetrení týchto sťažností.

§ 21

(1) Vedúci štátnych orgánov sú povinní oznámiť poslancovi, aké opatrenia urobili na nápravu porušenia zákonnosti, štátnej disciplíny alebo pracovnej disciplíny, na ktoré ich poslanec upozornil, a to najneskôr do 30 dní.

(2) Ak poslanec nie je spokojný s urobenými opatreniami, sú nadriadené orgány povinné na žiadosť poslanca prešetriť postup podriadeného orgánu v lehote 30 dní a podať mu o tom správu.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.