Vyhláška č. 212/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej

(v znení č. 85/2003 Z. z.)

Čiastka 41/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 02.10.2002
Uzavretie zmluvy 28.04.1977
Redakčná poznámka

Budapeštianska zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 ods. 1 dňom 19. augusta 1980. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla Budapeštianska zmluva platnosť v súlade so svojím článkom 16 ods. 2 dňom 5. augusta 1989.

212

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. decembra 1989

o Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej


Dňa 28. apríla 1977 bola v Budapešti dojednaná Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a Vykonávací predpis k nej.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, depozitára Budapeštianskej zmluvy, dňa 5. mája 1989.

Budapeštianska zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 ods. 1 dňom 19. augusta 1980. Pre Československú socialistickú republiku nadobudla Budapeštianska zmluva platnosť v súlade so svojím článkom 16 ods. 2 dňom 5. augusta 1989.

Český preklad Budapeštianskej zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dienstbier v. r.

BUDAPEŠTIANSKA ZMLUVA

o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania prijatá na Budapeštianskej diplomatickej konferencii 28. apríla 1977, zmenená v roku 1980

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1

Ustanovenie únie

Štáty, ktoré sú stranami v tejto zmluve (ďalej len „zmluvné štáty“), tvoria Úniu pre medzinárodné uznávanie uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto zmluvy a jej vykonávacieho predpisu:

/i/ patentom sa rozumejú patenty na vynálezy, autorské osvedčenia, úžitkové osvedčenia, úžitkové vzory, dodatkové patenty alebo dodatkové osvedčenia, dodatkové autorské osvedčenia a dodatkové úžitkové osvedčenia;

/ii/ „uložením mikroorganizmu“ sa rozumejú - podľa kontextu, v akom sa tieto slová vyskytujú - nasledujúce úkony vykonávané podľa tejto zmluvy a jej vykonávacieho predpisu: odovzdávanie mikroorganizmov medzinárodnému ukladaciemu miestu, ktoré mikroorganizmy prevezme a prijme, alebo uchovávanie takých mikroorganizmov medzinárodným ukladacím miestom alebo uvedené odovzdávanie aj uvedené uchovávanie;

/iii/ „patentovým konaním“ sa rozumejú akékoľvek správne alebo súdne konania týkajúce sa patentovej prihlášky alebo patentu;

/iv/ „zverejnením na účely patentového konania“ sa rozumie úradné zverejnenie patentovej prihlášky alebo patentu alebo ich úradné vyloženie na verejné nahliadanie;

/v/ „medzivládnou organizáciou pre priemyselné vlastníctvo“ sa rozumie organizácia, ktorá podala vyhlásenie podľa článku 9 /1/;

/vi/ „úradom pre priemyselné vlastníctvo“ sa rozumie úrad zmluvného štátu alebo niektorej medzivládnej organizácie pre priemyselné vlastníctvo príslušný na udeľovanie patentov;

/vii/ „ukladacou inštitúciou“ sa rozumie inštitúcia, ktorá obstaráva preberanie, prijímanie a uchovávanie mikroorganizmov a dodávanie ich vzoriek;

/viii/ „medzinárodným ukladacím miestom“ sa rozumie ukladacia inštitúcia, ktorá na základe článku 7 nadobudla štatút ukladacieho miesta;

/ix/ „deponentom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba odovzdávajúca mikroorganizmus medzinárodnému ukladaciemu miestu, ktoré mikroorganizmus prevezme a prijme, a právny nástupca uvedenej fyzickej alebo právnickej osoby;

/x/ „Úniou“ sa rozumie Únia uvedená v článku 1;

/xi/ „Zhromaždením“ sa rozumie zhromaždenie uvedené v článku 10;

/xii/ „Organizáciou“ sa rozumie Svetová organizácia duševného vlastníctva;

/xiii/ „Medzinárodným úradom“ sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie, a po dobu svojho trvania aj Spojené medzinárodné úrady pre ochranu duševného vlastníctva (BIRPI);

/xiv/ „generálnym riaditeľom“ sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie;

/xv/ „vykonávacím predpisom“ sa rozumie vykonávací predpis uvedený v článku 12.

HLAVA I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Článok 3

Uznávanie a účinky uloženia mikroorganizmov

/1/ (a) Zmluvné štáty, ktoré dovoľujú alebo požadujú ukladanie mikroorganizmov na účely patentového konania, uznávajú na také účely uloženie mikroorganizmu na ktoromkoľvek medzinárodnom ukladacom mieste. Také uznávanie zahŕňa uznávanie faktu a dátumy uloženia udané medzinárodným ukladacím miestom, ako aj uznávanie skutočnosti, že to, čo sa dodalo ako vzorka, je vzorkou uloženého mikroorganizmu.

(b) Ktorýkoľvek zmluvný štát môže požadovať odpis potvrdenky o uložení uvedený v pododseku (a), vydaný medzinárodným ukladacím miestom.

/2/ Pokiaľ sa týka vecí upravených touto zmluvou a vykonávacím predpisom, žiadny zmluvný štát nesmie požadovať splnenie požiadaviek odlišných od požiadaviek, ktoré sú ustanovené touto zmluvou a vykonávacím predpisom, alebo požiadaviek vzhľadom na ne dodatkovým.

Článok 4

Nové uloženie

/1/ (a) Ak medzinárodné ukladacie miesto z akéhokoľvek dôvodu už nemôže dodávať vzorky uloženého mikroorganizmu, najmä:

/i/ ak mikroorganizmus už nie je životaschopný, alebo

/ii/ ak by dodávanie vzoriek vyžadovalo, aby sa odosielali do cudziny, a vývozné alebo dovozné obmedzenia by odoslanie do cudziny alebo prevzatie vzorky v cudzine nedovoľovali,

toto ukladacie miesto oznámi deponentovi ihneď po tom, čo sa taká nemožnosť zistila, že nemôže vzorky dodávať, a uvedie dôvody; s výhradami ustanovenia ods. /2/ a podľa ustanovenia tohto odseku má deponent právo vykonať nové uloženie mikroorganizmu, ktorý bol predmetom pôvodného uloženia.

(b) Nové uloženie sa vykoná v medzinárodnom ukladacom mieste, v ktorom sa vykonalo pôvodné uloženie, s výhradou, že:

/i/ sa vykoná v inom medzinárodnom ukladacom mieste, ak inštitúcia, v ktorej sa vykonalo pôvodné uloženie, stratila štatút medzinárodného ukladacieho miesta buď úplne, alebo pokiaľ sa týka druhu mikroorganizmu, ku ktorému patrí uložený mikroorganizmus, alebo ak medzinárodné ukladacie miesto, v ktorom sa vykonalo pôvodné uloženie, prestane dočasne alebo trvale vykonávať svoje funkcie, pokiaľ sa týka ukladaných mikroorganizmov;

/ii/ sa môže vykonať v inom medzinárodnom ukladacom mieste v prípade uvedenom v odseku (a) /ii/.

(c) Každé nové uloženie sprevádza deponent ním podpísaným vyhlásením, ktorým potvrdí, že mikroorganizmus, ktorý je predmetom nového uloženia, je zhodný s mikroorganizmom, ktorý bol predmetom pôvodného uloženia. Ak sú námietky proti tvrdeniu deponenta, spravuje sa dôkazné bremeno príslušnými právnymi predpismi.

(d) S výhradou ustanovení pododsekov (a) až (c) a (e) sa nové uloženie pokladá za vykonané ku dňu pôvodného uloženia, ak zo všetkých predchádzajúcich vyhlásení o životaschopnosti mikroorganizmu, ktorý bol predmetom pôvodného uloženia, vyplýva, že mikroorganizmus bol životaschopný, a ak sa nové uloženie vykonalo v lehote do troch mesiacov odo dňa, keď deponent dostal oznámenie podľa pododseku (a).

(e) V prípadoch, keď platí pododsek (b) /i/ a deponent nedostane oznámenie uvedené v pododseku (a) v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď Medzinárodný úrad uverejnil zánik, obmedzenie alebo prerušenie podľa pododseku (b) /i/, počíta sa trojmesačná lehota uvedená v pododseku (d) odo dňa tohto zverejnenia.

/2/ Právo uvedené v odseku /1/ (a) nevznikne, ak bol uvedený mikroorganizmus prevedený do iného medzinárodného ukladacieho miesta, pokiaľ toto ukladacie miesto je schopné dodávať vzorky tohto mikroorganizmu.

Článok 5

Vývozné a dovozné obmedzenie

Každý zmluvný štát uznáva, že je nanajvýš žiadúce, aby obmedzenie, pokiaľ existuje, a rozsah obmedzenia vývozu niektorých druhov mikroorganizmov z jeho územia alebo ich dovozu na jeho územie platilo pre uložené alebo na uloženie určené mikroorganizmy podľa tejto zmluvy iba vtedy, ak je obmedzenie nevyhnutné s ohľadom na národnú bezpečnosť alebo na nebezpečenstvo pre zdravie alebo pre životné prostredie.

Článok 6

Štatút medzinárodného ukladacieho miesta

/1/ Ktorákoľvek ukladacia inštitúcia, ak má byť spôsobilá pre štatút medzinárodného ukladacieho miesta, musí byť na území zmluvného štátu a musí požívať ubezpečenie poskytnuté týmto štátom, že inštitúcia spĺňa a bude aj naďalej spĺňať požiadavky uvedené v odseku /2/. Uvedené ubezpečenia môže poskytnúť takisto medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo; v tomto prípade ukladacie miesto musí byť na území niektorého členského štátu uvedenej organizácie.

/2/ Vo funkcii medzinárodného ukladacieho miesta musí ukladacia inštitúcia:

/i/ existovať trvale;

/ii/ mať personál a vybavenie predpísané vykonávacím predpisom, nevyhnutné na vykonávanie svojich vedeckých a administratívnych úloh podľa tejto zmluvy;

/iii/ byť nestranná a objektívna;

/iv/ na účely ukladania byť za rovnakých podmienok dostupná všetkým deponentom;

/v/ prijímať na uloženie všetky alebo niektoré druhy mikroorganizmov, skúmať ich životaschopnosť a uchovávať ich podľa ustanovení vykonávacieho predpisu;

/vi/ vydávať deponentom potvrdenky a všetky požadované vyhlásenia o životaschopnosti podľa ustanovení vykonávacieho predpisu;

/vii/ zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o uložené mikroorganizmy podľa ustanovení vykonávacieho predpisu;

/viii/ za podmienok a spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom dodávať vzorky všetkých uložených mikroorganizmov.

/3/ Vykonávací predpis ustanovuje opatrenia, ktoré sú potrebné:

/i/ ak medzinárodné ukladacie miesto prestane dočasne alebo definitívne plniť svoje funkcie, pokiaľ sa týka uložených mikroorganizmov, alebo ak odmietne prijímať niektorý z druhov mikroorganizmov, ktoré má prijímať podľa poskytnutých ubezpečení;

/ii/ v prípade, že pri medzinárodnom ukladacom mieste dôjde k zániku alebo obmedzeniu štatútu medzinárodného ukladacieho miesta.

Článok 7

Nadobudnutie štatútu medzinárodného ukladacieho miesta

/1/ (a) Ukladacia inštitúcia nadobudne štatút medzinárodného ukladacieho miesta na základe písomného oznámenia adresovaného generálnemu riaditeľovi zmluvným štátom, na ktorého území sa ukladacia inštitúcia nachádza, a obsahujúceho vyhlásenie o ubezpečení v tom zmysle, že uvedená inštitúcia spĺňa a bude aj naďalej spĺňať podmienky uvedené v článku 6 /2/. Uvedený štatút možno takisto nadobudnúť na základe písomného oznámenia adresovaného generálnemu riaditeľovi medzivládnou organizáciou pre priemyselné vlastníctvo; toto oznámenie musí takisto obsahovať uvedené vyhlásenie.

(b) Oznámenie obsahuje tiež informáciu o ukladacej inštitúcii podľa vykonávacieho predpisu a môže uviesť dátum, od ktorého má štatút medzinárodného ukladacieho miesta nadobudnúť účinnosť.

/2/ (a) Ak generálny riaditeľ zistí, že oznámenie obsahuje potrebné vyhlásenia, a že sa získali všetky požadované informácie, oznámenie bez meškania uverejní Medzinárodný úrad.

(b) Štatút medzinárodného ukladacieho miesta sa nadobúda od dátumu uverejnenia oznámenia alebo od dátumu uvedeného podľa ustanovení odseku 1 (b), ak je tento dátum neskorší než dátum uverejnenia oznámenia.

/3/ Vykonávací predpis ustanovuje podrobnosti konania podľa odsekov /1/ a /2/.

Článok 8

Zánik a obmedzenie štatútu medzinárodného ukladacieho miesta

/1/ (a) Ktorýkoľvek zmluvný štát alebo ktorákoľvek medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo môže požiadať zhromaždenie, aby zrušilo štatút medzinárodného ukladacieho miesta, alebo ho obmedzilo na niektoré druhy mikroorganizmov na základe toho, že požiadavky uvedené v článku 6 neboli splnené alebo nie sú už spĺňané. Takú požiadavku však nemôže vzniesť zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, pokiaľ ide o medzinárodné ukladacie miesto, pre ktoré urobili vyhlásenie podľa článku 7 /1/ (a).

(b) Pred podaním žiadosti podľa pododseku (a) zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo oznámi prostredníctvom generálneho riaditeľa zmluvnému štátu alebo medzivládnej organizácii pre priemyselné vlastníctvo, ktoré urobili oznámenie podľa článku 7 /1/, dôvody zamýšľanej žiadosti tak, aby tento štát alebo organizácie mohli v lehote šiestich mesiacov od dátumu uvedeného oznámenia urobiť vhodné opatrenia na to, aby podanie zamýšľanej žiadosti nebolo potrebné.

(c) Ak Zhromaždenie zistí, že žiadosť je odôvodnená, rozhodne o zániku štatútu medzinárodného ukladacieho miesta pri ukladacom mieste uvedenom v pododseku (a) alebo o obmedzení tohto štatútu len na niektoré druhy mikroorganizmov. Na rozhodnutie Zhromaždenia treba dve tretiny hlasov odovzdaných v prospech žiadosti.

/2/ (a) Zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré urobili vyhlásenie uvedené v článku 7 /1/ (a), môžu oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi svoje vyhlásenie odvolať buď úplne, alebo len pokiaľ sa týka určitých druhov mikroorganizmov. Urobia tak v každom prípade, a to v rozsahu, v akom ich ubezpečenia nie sú už platné.

(b) Počínajúc dátumom určeným vykonávacím predpisom má také oznámenie za následok buď zrušenie štatútu medzinárodného ukladacieho miesta, pokiaľ sa týka celkového vyhlásenia, alebo príslušné obmedzenie tohto štatútu, ak sa vzťahuje len na určité druhy mikroorganizmov.

/3/ Vykonávací predpis ustanovuje podrobnosti konania podľa odsekov /1/ a /2/.

Článok 9

Medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo

/1/ (a) Ktorákoľvek medzivládna organizácia, ktorú poverili niektoré štáty udeľovaním regionálnych patentov a ktorej všetky členské štáty sú členmi Medzinárodnej (Parížskej) únie na ochranu priemyselného vlastníctva, môže urobiť generálnemu riaditeľovi vyhlásenie, že prijíma povinnosť uznávania uvedeného v článku 3 /1/ (a) týkajúce sa požiadaviek uvedených v článku 3 /2/ a všetkých účinkov ustanovení tejto zmluvy a vykonávacieho predpisu platného pre medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo. Ak je vyhlásenie uvedené v predchádzajúcej vete podané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy podľa článku 16 /1/, stane sa účinným k dátumu uvedeného nadobudnutia platnosti zmluvy. Ak je podané po tomto nadobudnutí platnosti zmluvy, stane sa účinným tri mesiace po podaní. Pokiaľ je vo vyhlásení uvedený neskorší dátum, stane sa vyhlásenie účinným od uvedeného dátumu.

(b) Uvedená organizácia má oprávnenia ustanovené v článku 3 /1/ (b).

/2/ Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo vykonávacieho predpisu týkajúce sa medzivládnej organizácie pre priemyselné vlastníctvo je zrevidované alebo zmenené, ktorákoľvek medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo môže odvolať svoje vyhlásenie uvedené v odseku /1/ oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi. Odvolanie nadobudne účinnosť:

/i/ v prípade, že oznámenie bolo prijaté pred dátumom, keď revízia alebo oprava nadobúdajú platnosť, k tomuto dátumu;

/ii/ v prípade, že oznámenie bolo prijaté po dátume uvedenom v ustanovení /i/, k dátumu uvedenému v oznámení, alebo pokiaľ taký údaj neexistuje, tri mesiace po dátume, keď bolo oznámenie prijaté.

/3/ Popri prípade uvedenom v odseku /2/ môže ktorákoľvek medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo odvolať svoje vyhlásenie uvedené v odseku /1/ (a) ešte oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi. Toto odvolanie nadobúda platnosť dva roky po dátume, keď generálny riaditeľ oznámenie prijal. Po dobu 5 rokov od dátumu, keď vyhlásenie nadobudlo platnosť, nie je prípustné oznámenie o odvolaní podľa tohto odseku.

/4/ Odvolania uvedené v odseku /2/ alebo /3/ urobené medzivládnou organizáciou pre priemyselné vlastníctvo, ktorej oznámenie podľa článku 7 /1/ viedlo k nadobudnutiu štatútu medzinárodného ukladacieho miesta ukladacou inštitúciou, má za následok zánik takého štatútu 1 rok odo dňa, keď generálny riaditeľ prijal oznámenie o odvolaní.

/5/ Vyhlásenie podľa odseku /1/ (a), oznámenie o odvolaní podľa odseku /2/ alebo /3/, ubezpečenia poskytnuté podľa článku 6 /1/, druhá veta a zahrnuté vo vyhlásení urobenom v súlade s článkom 7 /1/ (a), žiadosti podané podľa článku 8 /1/, oznámenia o odvolaní podľa článku 8 /2/ vyžadujú výslovný predchádzajúci súhlas najvyššieho riadiaceho orgánu medzivládnej organizácie pre priemyselné vlastníctvo, ktorého členmi sú všetky členské štáty uvedenej organizácie a v ktorom rozhodnutia robia oficiálni predstavitelia vlád týchto krajín.

HLAVA II

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA

Článok 10

Zhromaždenie

/1/ (a) Zhromaždenie sa skladá zo zmluvných štátov.

(b) Každý zmluvný štát je zastúpený jedným delegátom, ktorý môže mať k dispozícii náhradníkov, poradcov a expertov.

(c) Každá medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo je zastúpená na schôdzach Zhromaždenia, v každom výbore a pracovnej skupine ustanovených Zhromaždením, osobitnými pozorovateľmi.

(d) Každý štát, ktorý nie je členom Únie, ale je členom Organizácie alebo Medzinárodnej (Parížskej) únie na ochranu priemyselného vlastníctva, a každá medzivládna organizácia špecializovaná v odbore patentov, ktorá nie je medzivládnou organizáciou priemyselného vlastníctva podľa článku 2 /v/, môžu byť zastúpené pozorovateľmi na schôdzach Zhromaždenia, a ak tak Zhromaždenie rozhodne, aj na schôdzach výborov alebo pracovných skupín ustanovených Zhromaždením.

/2/ (a) Zhromaždenie:

/i/ prerokúva všetky otázky týkajúce sa udržiavania a rozvoja Únie a vykonávania tejto zmluvy;

/ii/ vykonáva také práva a plní také úlohy, ktoré mu boli osobitne udelené alebo vyhradené touto zmluvou;

/iii/ dáva generálnemu riaditeľovi smernice týkajúce sa prípravy revíznych konferencií;

/iv/ preskúmava a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa týkajúce sa Únie a dáva mu všetky potrebné smernice týkajúce sa vecí v kompetencii Únie;

/v/ ustanovuje také výbory a pracovné skupiny, aké pokladá za vhodné pre uľahčenie činnosti Únie;

/vi/ rozhoduje s výhradou odseku /1/ (d), o tom, ktoré nezmluvné štáty, ktoré medzivládne organizácie iné než medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo uvedené v článku 2 /v/ a ktoré medzinárodné nevládne organizácie sa môžu zúčastniť na schôdzach ako pozorovatelia, a takisto o tom, v akom rozsahu sa medzinárodné ukladacie miesta môžu prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť na schôdzach ako pozorovatelia;

/vii/ podniká všetky iné vhodné akcie smerujúce na dosiahnutie cieľov Únie;

/viii/ vykonáva všetky ostatné vhodné funkcie v rámci tejto zmluvy.

(b) O všetkých otázkach zaujímajúcich aj ostatné únie spravované Organizáciou rozhoduje Zhromaždenie po vypočutí názoru koordinačného výboru Organizácie.

/3/ Jeden delegát smie zastupovať len jeden zmluvný štát a hlasovať len v jeho mene.

/4/ Každý zmluvný štát má jeden hlas.

/5/ (a) Polovičný počet zmluvných štátov tvorí kvórum.

(b) Ak nie je toto kvórum dosiahnuté, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale všetky také rozhodnutia, okrem tých, ktoré sa týkajú jeho vlastných procedurálnych otázok, nadobúdajú platnosť len vtedy, ak sa potrebné kvórum a potrebná väčšina dosiahli hlasovacím listom, ako je ustanovené vykonávacím predpisom.

/6/ (a) S výhradou článkov 8 /1/ (c), 12 /4/ a 14 /2/ (b) je pre rozhodnutie Zhromaždenia potrebná väčšina odovzdaných hlasov.

(b) Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas pri hlasovaní.

/7/ (a) Zhromaždenie sa schádza na riadnom zasadaní raz za dva roky na základe zvolania generálneho riaditeľa, pokiaľ možno v tom istom období a na tom istom mieste ako valné zhromaždenie Organizácie,

(b) Zhromaždenie sa schádza na mimoriadnom zasadaní na základe zvolania generálneho riaditeľa buď z jeho vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť jednej štvrtiny počtu zmluvných štátov.

/8/ Zhromaždenie prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 11

Medzinárodný úrad

/1/ Medzinárodný úrad:

/i/ vykonáva správne úlohy týkajúce sa Únie, najmä úlohy, ktoré jej osobitne ukladá táto zmluva a vykonávací predpis alebo Zhromaždenie;

/ii/ zabezpečuje funkciu sekretariátu revíznych konferencií, Zhromaždenia, výborov a pracovných skupín vytvorených Zhromaždením, ako aj všetkých ostatných schôdzí zvolaných generálnym riaditeľom a prerokúvajúcich otázky týkajúce sa Únie.

/2/ Generálny riaditeľ je najvyšším úradníkom Únie a zastupuje ju.

/3/ Generálny riaditeľ zvoláva všetky schôdze prerokúvajúce veci, ktoré sa týkajú Únie.

/4/ (a) Generálny riaditeľ a ktorýkoľvek pracovník výkonného aparátu určený generálnym riaditeľom sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na všetkých schôdzach Zhromaždenia, výborov a pracovných skupín vytvorených zhromaždením, ako aj na všetkých ostatných schôdzach zvolaných generálnym riaditeľom a prerokúvajúcich veci, ktoré sa týkajú Únie.

(b) Generálny riaditeľ alebo pracovník výkonného aparátu určený generálnym riaditeľom vykonáva z úradnej moci funkciu tajomníka Zhromaždenia a výborov, pracovných skupín a ostatných schôdzí uvedených v pododseku (a).

/5/ (a) Generálny riaditeľ pripravuje revízne konferencie v súlade so smernicami Zhromaždenia.

(b) Pokiaľ sa týka príprav revíznych konferencií, môže sa generálny riaditeľ radiť s medzivládnymi organizáciami a s medzinárodnými nevládnymi organizáciami.

(c) Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaní revíznych konferencií.

(d) Generálny riaditeľ alebo ktorýkoľvek ním určený pracovník výkonného aparátu je z úradnej moci tajomníkom revíznych konferencií.

Článok 12

Vykonávací predpis

/1/ Vykonávací predpis obsahuje pravidlá týkajúce sa:

/i/ vecí, ktoré táto zmluva výslovne odkazuje na vykonávací predpis alebo v ktorých výslovne ustanovuje, že sú alebo budú predpísané;

/ii/ všetkých administratívnych požiadaviek, záležitostí alebo postupov;

/iii/ všetkých podrobností potrebných na vykonávanie tejto zmluvy.

/2/ Vykonávací predpis prijatý súčasne s touto zmluvou je pripojený k tejto zmluve.

/3/ Zhromaždenie môže meniť vykonávací predpis.

/4/ (a) S výhradou ustanovení pododseku (b) sú na prijatie akejkoľvek zmeny vykonávacieho predpisu potrebné dve tretiny odovzdaných hlasov.

(b) Na prijatie akejkoľvek zmeny týkajúcej sa dodávania vzoriek uložených mikroorganizmov medzinárodnými ukladacími miestami sa vyžaduje, aby žiadny zmluvný štát nehlasoval proti navrhovanej zmene.

/5/ V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami vykonávacieho predpisu sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy.

HLAVA III

REVÍZIA A ZMENA

Článok 13

Revízia zmluvy

/1/ Konferencie zmluvných štátov môžu občas revidovať ustanovenia tejto zmluvy.

/2/ O zvolaní revíznej konferencie rozhoduje Zhromaždenie.

/3/ Články 10 a 11 smú byť zmenené buď revíznou konferenciou, alebo podľa článku 14.

Článok 14

Zmena niektorých ustanovení zmluvy

/1/ (a) Návrhy na zmenu článkov 10 a 11 môžu vzísť z podnetu ktoréhokoľvek zmluvného štátu alebo generálneho riaditeľa.

(b) Generálny riaditeľ upovedomí o takých návrhoch zmluvné štáty aspoň šesť mesiacov pred prerokovaním týchto návrhov Zhromaždením.

/2/ (a) Zmeny článkov uvedených v odseku /1/ prijíma Zhromaždenie.

(b) Na prijatie akejkoľvek zmeny článku 10 sú potrebné štyri pätiny odovzdaných hlasov; na prijatie akejkoľvek zmeny článku 11 sú potrebné tri štvrtiny odovzdaných hlasov.

/3/ (a) Akákoľvek zmena článkov uvedených v odseku /1/ nadobúda platnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostal od troch štvrtín celkového počtu zmluvných štátov, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase, keď toto Zhromaždenie prijalo zmenu, písomné oznámenie o prijatí vykonané v zhode s ústavnými predpismi zmluvných štátov.

(b) Akákoľvek takto prijatá zmena týchto článkov zaväzuje všetky zmluvné štáty, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase, keď Zhromaždenie zmenu prijalo, s výhradou, že každá zmena vytvárajúca pre uvedené zmluvné strany finančné záväzky alebo zvyšujúca také záväzky, viaže len tie zo zmluvných strán, ktoré oznámili, že takúto zmenu prijímajú.

(c) Akákoľvek zmena, ktorá bola prijatá a ktorá nadobudla platnosť v súlade s pododsekom (a), zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú zmluvnými štátmi po dátume prijatia zmeny Zhromaždením.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Vznik členstva podľa zmluvy

/1/ Každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej (Parížskej) únie na ochranu priemyselného vlastníctva, sa môže stať účastníkom tejto zmluvy, ak:

/i/ zmluvu podpíše a potom predloží ratifikačnú listinu alebo

/ii/ predloží listinu o pristúpení.

/2/ Ratifikačné listiny alebo listiny o pristúpení sa ukladajú u generálneho riaditeľa.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti zmluvy

/1/ Pokiaľ sa týka piatich štátov alebo medzivládnych organizácií, ktoré ako prvé predložili svoje ratifikačné listiny alebo listiny o pristúpení, nadobúda táto zmluva platnosť tri mesiace od dátumu predloženia piatej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení.

/2/ Pokiaľ sa týka ktoréhokoľvek iného štátu, nadobúda táto zmluva platnosť tri mesiace od dátumu, keď príslušný štát predložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o pristúpení, pokiaľ v listine alebo v uvedených vyhláseniach nie je uvedený neskorší dátum. V takom prípade nadobúda táto zmluva platnosť od dátumu takto uvedeného, pokiaľ sa týka príslušného štátu.

Článok 17

Vypovedanie zmluvy

/1/ Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi.

/2/ Výpoveď nadobúda platnosť dva roky po dni, keď generálny riaditeľ oznámenie dostal.

/3/ Žiadny zmluvný štát nemá právo vypovedať túto zmluvu podľa ustanovenia odseku /1/ pred uplynutím piatich rokov od dátumu, keď sa stal účastníkom zmluvy.

/4/ Vypovedanie tejto zmluvy zmluvným štátom, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 7 /1/ (a) vzhľadom na ukladaciu inštitúciu, ktorá tak nadobudla štatút medzinárodného ukladacieho miesta, má za následok zánik takého štatútu jeden rok od dátumu, keď generálny riaditeľ dostal oznámenie uvedené v odseku /1/.

Článok 18

Podpis zmluvy a jazyky zmluvy

/1/ (a) Táto zmluva je podpísaná v jedinom origináli vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom oba texty sú autentické.

(b) Úradné texty tejto zmluvy určí generálny riaditeľ po porade so zainteresovanými vládami počas dvoch mesiacov od dátumu podpisu tejto zmluvy v ostatných jazykoch, v ktorých bol podpísaný Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

(c) Úradné texty určí generálny riaditeľ po porade so zainteresovanými vládami, a to v arabskom, nemeckom, talianskom, portugalskom a japonskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

/2/ Táto zmluva zostane otvorená na podpis v Budapešti do 31. decembra 1987.

Článok 19

Uloženie zmluvy; odovzdanie odpisov; registrácia zmluvy

/1/ Po uplynutí lehoty vyhradenej na podpis bude originál tejto zmluvy uložený u generálneho riaditeľa.

/2/ Generálny riaditeľ odovzdá dva ním overené odpisy tejto zmluvy a vykonávacieho predpisu vládam všetkých štátov uvedených v článku 15 /1/, medzivládnym organizáciám uvedeným v článku 9 /1/ (a) a na požiadanie vláde akéhokoľvek iného štátu.

/3/ Generálny riaditeľ vykoná registráciu tejto zmluvy na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.

/4/ Generálny riaditeľ odovzdá dva ním overené odpisy akejkoľvek zmeny tejto zmluvy a vykonávacieho predpisu všetkým zmluvným štátom, všetkým medzivládnym organizáciám pre priemyselné vlastníctvo a na požiadanie vláde ktoréhokoľvek iného štátu a ktorejkoľvek inej medzivládnej organizácii, ktorá smie podať vyhlásenie podľa článku 9 /1/ (a).

Článok 20

Oznámenie

Generálny riaditeľ oznámi zmluvným štátom, medzivládnym organizáciám pre priemyselné vlastníctvo a štátom, ktoré nie sú členmi Únie, ale sú členmi Medzinárodnej (Parížskej) únie na ochranu priemyselného vlastníctva:

/i/ pripojenie podpisov podľa článku 18;

/ii/ uloženie ratifikačných listín alebo listín o pristúpení podľa článku 15 /2/;

/iii/ vyhlásenia podané podľa článku 9 /1/ (a) a oznámenie o odvolaní podľa článku 9 /2/ alebo /3/;

/iv/ deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy podľa článku 16 /1/;

/v/ oznámenie podľa článku 7 a 8 a rozhodnutie podľa článku 16 /1/;

/vi/ prijatie zmien tejto zmluvy podľa článku 14 /3/;

/vii/ každú zmenu vykonávacieho predpisu;

/viii/ dátumy, od kedy nadobúdajú platnosť zmeny zmluvy alebo vykonávacieho predpisu;

/ix/ vypovedania prijaté podľa článku 17.

VYKONÁVACÍ PREDPIS

k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania zmenený v roku 1981

Pravidlo 1
Skrátené výrazy a výklad slova „podpis“

1.1. „Zmluva“

V tomto vykonávacom predpise sa slovom „Zmluva“ rozumie Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového konania.

1.2. „Článok“

V tomto vykonávacom predpise sa slovom „článok“ rozumie určitý článok Zmluvy.

1.3. „Podpis“

Ak právny predpis štátu, na ktorého území sa nachádza medzinárodné ukladacie miesto, vyžaduje použitie pečate namiesto podpisu, rozumie sa, že na účely takého ukladacieho miesta slovo „podpis“ znamená „pečať“.

Pravidlo 2
Medzinárodné ukladacie miesto

2.1. Právny štatút

Medzinárodným ukladacím miestom môže byť vládny orgán, včítane verejných inštitúcií pričlenených k akémukoľvek inému verejnému správnemu orgánu, než je ústredná vláda alebo súkromný právny subjekt.

2.2. Personál a vybavenie

Požiadavky uvedené v článku 6 /2/ /ii/ sú najmä tieto:

/i/ personál a vybavenie medzinárodného ukladacieho miesta musí uvedenému miestu umožňovať uchovávanie uložených mikroorganizmov spôsobom zabezpečujúcim, že budú udržiavané životaschopné a nekontaminované;

/ii/ pre uchovávanie mikroorganizmov sa musí medzinárodné ukladacie miesto starať o dostatočne bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo na najmenšiu mieru nebezpečenstvo straty mikroorganizmov v ňom uložených.

2.3. Dodávanie vzoriek

Požiadavky uvedené v článku 6 /2/ /viii/ zahŕňajú najmä požiadavku, že medzinárodné ukladacie miesto musí dodávať vzorky uložených mikroorganizmov pohotovým a vhodným spôsobom.

Pravidlo 3
Nadobudnutie štatútu medzinárodného ukladacieho miesta

3.1. Oznámenie

(a) Oznámenie uvedené v článku 7 /1/ sa adresuje generálnemu riaditeľovi, a to v prípade zmluvného štátu diplomatickou cestou a v prípade medzivládnej organizácie pre priemyselné vlastníctvo jeho vedúcim výkonným úradníkom.

(b) Oznámenie:

/i/ udáva meno a adresu ukladacej inštitúcie, ktorej sa oznámenie týka;

/ii/ obsahuje podrobnú informáciu, pokiaľ ide o schopnosť inštitúcie plniť požiadavky uvedené v článku 6 /2/, včítane informácie o jej právnom štatúte, o jej vedeckej úrovni, personále a vybavení;

/iii/ udáva výpočet druhov mikroorganizmov, ak zamýšľa uvedená ukladacia inštitúcia prijímať na ukladanie len niektoré ich druhy;

/iv/ udáva výšku poplatkov, ktoré bude uvedená inštitúcia po nadobudnutí štatútu medzinárodného ukladacieho miesta vyberať za uchovávanie, za osvedčenie o životaschopnosti a za dodanie vzoriek mikroorganizmov;

/v/ udáva oficiálny jazyk alebo jazyky uvedenej inštitúcie;

/vi/ ak to prichádza do úvahy, udáva dátum podľa článku 7 /1/ (b).

3.2. Konanie o oznámení

Ak oznámenie vyhovuje článku 7 /1/ a pravidlu 3.1., upovedomí o ňom generálny riaditeľ bez meškania všetky zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo. Medzinárodný úrad ho bez meškania uverejní.

3.3. Rozšírenie zoznamu druhov prijímaných mikroorganizmov

Zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré urobili oznámenie podľa článku 7 /1/, môžu kedykoľvek neskôr upovedomiť generálneho riaditeľa o tom, že jeho ubezpečenia sa rozširujú na vymenované druhy mikroorganizmov, na ktoré sa dosiaľ ubezpečenia nevzťahovali. V takom prípade, a pokiaľ sa týka dodatočných druhov mikroorganizmov, platí obdobne článok 7 a pravidlo 3.1. a 3.2.

Pravidlo 4
Zánik alebo obmedzenie štatútu medzinárodného ukladacieho miesta

4.1. Žiadosť; konanie o žiadosti

(a) Žiadosť uvedená v článku 8 /1/ (a) sa adresuje generálnemu riaditeľovi, ako je ustanovené v pravidle 3.1. (a).

(b) V žiadosti sa uvedie:

/i/ meno a adresa predmetného medzinárodného ukladacieho miesta;

/ii/ výpočet druhov mikroorganizmov, ak sa žiadosť týka len niektorých ich druhov;

/iii/ podrobnosti o skutočnostiach, na ktorých sa žiadosť zakladá.

(c) Ak žiadosť vyhovuje ustanoveniam odsekov (a) a (b), upovedomí o nej generálny riaditeľ bez meškania všetky zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo.

(d) V súlade s odsekom (e) preskúma Zhromaždenie návrh nie skôr ako šesť mesiacov a najneskôr do uplynutia ôsmich mesiacov od upovedomenia o žiadosti.

(e) Ak je generálny riaditeľ toho názoru, že dodržanie lehoty podľa odseku (d) by mohlo ohroziť záujmy skutočných alebo potenciálnych deponentov, môže zvolať Zhromaždenie ku skoršiemu dátumu, než je dátum, keď uplynie lehota šiestich mesiacov ustanovená v odseku (d).

(f) Ak Zhromaždenie rozhodne zrušiť štatút medzinárodného ukladacieho miesta alebo ho obmedziť na určité druhy mikroorganizmov, stane sa toto rozhodnutie účinným za tri mesiace od dátumu, keď sa urobilo.

4.2. Oznámenie; právne účinný dátum; konanie o oznámení

(a) Oznámenie uvedené v článku 8 /2/ (a) sa adresuje generálnemu riaditeľovi podľa ustanovení pravidla 3 /1/ (a).

(b) V oznámení sa uvedie:

/i/ meno a adresa predmetného medzinárodného ukladacieho miesta;

/ii/ výpočet druhov mikroorganizmov, ak sa oznámenie týka len niektorých ich druhov;

/iii/ neskorší dátum, ak si zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré robia toto oznámenie, želajú, aby účinky uvedené v článku 8 /2/ (b) nastali k neskoršiemu dátumu než po uplynutí trojmesačnej lehoty počítanej od dátumu oznámenia.

(c) V prípade, keď platí odsek (b) /iii/, nastanú účinky uvedené v článku 8 /2/ (b) k dátumu uvedenému v oznámení podľa tohto odseku; inak nastanú po uplynutí lehoty troch mesiacov od dátumu oznámenia.

(d) Generálny riaditeľ upovedomí bez meškania všetky zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo o každom oznámení, ktoré dostal podľa článku 8 /2/, ako aj o právne účinnom dátume podľa odseku (c). Príslušnú správu uverejní bez meškania Medzinárodný úrad.

4.3. Dôsledky pre uloženie

V prípade zániku alebo obmedzenia štatútu medzinárodného ukladacieho miesta na základe ustanovení článkov 8 /1/, 8 /2/, 9 /4/ alebo článku 17 /4/, platí obdobne pravidlo 5.1.

Pravidlo 5
Neplnenie funkcií medzinárodným ukladacím miestom

5.1. Zastavenie výkonu funkcií vzhľadom na uložené mikroorganizmy

(a) Ak niektoré medzinárodné ukladacie miesto prestane dočasne alebo definitívne plniť úlohy, ktoré má vykonávať podľa Zmluvy a tohto vykonávacieho predpisu, pokiaľ sa týka mikroorganizmov, ktoré sú v ňom uložené, zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré podľa článku 6 /1/ poskytli ubezpečenie týkajúce sa tohto ukladacieho miesta:

/i/ zabezpečia v čo najširšom možnom rozsahu prenesenie vzoriek všetkých týchto mikroorganizmov bez meškania a bez poškodenia alebo kontaminácie z tohto ukladacieho miesta („neplniace ukladacie miesto“) do iného medzinárodného ukladacieho miesta („náhradné ukladacie miesto“);

/ii/ zabezpečia v najširšom možnom rozsahu, aby bola náhradnému ukladaciemu miestu bez meškania odovzdaná všetka korešpodencia a všetky iné oznámenia zaslané neplniacemu ukladaciemu miestu, ďalej všetky spisy a ostatné relevantné informácie, ktoré toto ukladacie miesto vlastní, pokiaľ sa týkajú uvedených mikroorganizmov;

/iii/ zabezpečia v najširšom možnom rozsahu, aby neplniace ukladacie miesto urýchlene oznámilo všetkým príslušným deponentom prerušenie plnenia svojich funkcií a aby ich informovalo o uskutočnených preneseniach;

/iv/ upovedomia bez meškania generálneho riaditeľa o prerušení výkonu funkcií, o jeho rozsahu a o opatreniach, ktoré vykonal spomenutý zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo podľa pododsekov /i/ až /iii/.

(b) Generálny riaditeľ upovedomí bez meškania zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo, ako aj úrady pre priemyselné vlastníctvo o oznámení, ktoré dostal podľa odseku (a) /iv/. Medzinárodný úrad toto oznámenie bez meškania uverejní.

(c) Podľa príslušného patentového konania možno požadovať, aby po tom, čo dostane potvrdenku podľa pravidla 7.5. deponent každému úradu pre priemyselné vlastníctvo, na ktorom bola podaná patentová prihláška odvolávajúca sa na pôvodné uloženie, bez meškania oznámil prírastkové číslo, ktoré náhradné ukladacie miesto pridelilo uloženému mikroorganizmu.

(d) Náhradné ukladacie miesto zachová vhodným spôsobom tak prírastkové číslo pridelené neplniacim ukladacím miestom, ako aj nové prírastkové číslo.

(e) Okrem prenesenia uskutočneného podľa odseku (a) /i/ uskutoční neplniace ukladacie miesto na žiadosť deponenta, pokiaľ možno prenesenie vzorky ktoréhokoľvek mikroorganizmu, ktorý bol v ňom uložený, ako aj odovzdanie kópií všetkej korešpondencie a všetkých ďalších oznámení a všetkých spisov a ďalších relevantných informácií podľa odseku (a) /ii/ do ktoréhokoľvek medzinárodného ukladacieho miesta, ktoré mu deponent udá a ktoré nie je zhodné s náhradným ukladacím miestom, za predpokladu, že deponent uhradí neplniacemu ukladaciemu miestu všetky výdavky spojené s týmto prenesením. Deponent zaplatí poplatok za uchovávanie spomenutej vzorky medzinárodnému ukladaciemu miestu, ktoré sám označil.

(f) Na žiadosť ktoréhokoľvek príslušného deponenta podrží neplniace ukladacie miesto, pokiaľ možno vzorky všetkých mikroorganizmov, ktoré boli v ňom uložené.

5.2. Odmietnutie prijímať niektoré druhy mikroorganizmov

(a) Ak medzinárodné ukladacie miesto odmieta prijímať na uloženie niektoré z druhov mikroorganizmov, ktoré má prijímať podľa poskytnutého ubezpečenia, zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré urobili vzhľadom na toto ukladacie miesto vyhlásenie podľa článku 7 /1/ (a), upovedomia bez meškania generálneho riaditeľa o príslušných skutočnostiach a o vykonaných opatreniach.

(b) Generálny riaditeľ upovedomí bez meškania ostatné zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo o prijatom upovedomení. Medzinárodný úrad toto upovedomenie bez meškania uverejní.

Pravidlo 6
Vykonávanie pôvodného uloženia alebo nového uloženia

6.1. Pôvodné uloženie

(a) Okrem prípadov, pre ktoré platí pravidlo 6.2., mikroorganizmus, ktorý deponent odovzdáva medzinárodnému ukladaciemu miestu, sprevádza písomné vyhlásenie opatrené podpisom deponenta, ktoré obsahuje:

/i/ údaj, že uloženie sa vykonáva podľa tejto zmluvy, a záväzok, že sa neodvolá v priebehu obdobia spresneného pravidlom 9.1.;

/ii/ meno a adresu deponenta;

/iii/ podrobnosti o podmienkach nevyhnutných pre kultiváciu mikroorganizmu, pre jeho uchovávanie a pre skúmanie jeho životaschopnosti, a ak sa ukladá zmes mikroorganizmov, aj opis zložiek zmesi a aspoň jednej z metód, ktoré umožňujú kontrolu ich prítomnosti;

/iv/ identifikačný údaj (napr. číslo alebo symboly atď.) daný deponentom mikroorganizmu;

/v/ údaj o vlastnostiach mikroorganizmu, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie, alebo údaj, že deponent o takých vlastnostiach mikroorganizmu nič nevie.

(b) Dôrazne sa odporúča, aby písomné vyhlásenie podľa odseku (a) obsahovalo vedecký opis a/alebo navrhované taxonomické označenie ukladaného mikroorganizmu.

6.2. Nové uloženie

(a) S výhradou ustanovenia odseku (b) v prípade nového uloženia uskutočneného podľa článku 4 je mikroorganizmus, ktorý deponent odovzdáva medzinárodnému ukladaciemu miestu, sprevádzaný odpisom potvrdenky o predchádzajúcom uložení a kópiou najnovšieho vyhlásenia týkajúceho sa životaschopnosti mikroorganizmu, ktorý bol predmetom predchádzajúceho uloženia, a takisto udávajúci, že mikroorganizmus je životaschopný. A ďalej písomným vyhlásením opatreným podpisom deponenta a obsahujúcim:

/i/ údaje podľa pravidla 6.1. (a) /i/ až /v/;

/ii/ vyhlásenie udávajúce dôvod podľa článku 4 /1/ (a) rozhodný pre nové uloženie, ďalej vyhlásenie o tom, že novoukladaný mikroorganizmus sa zhoduje s tým, ktorý bol predmetom predchádzajúceho uloženia, a dátum, keď deponent dostal oznámenie podľa článku 4 /1/ (a) alebo eventuálne dátum zverejnenia podľa článku 4 /1/ (e);

/iii/ najnovší vedecký opis a/alebo navrhované taxonomické označenie, tak boli oznámené medzinárodnému ukladaciemu miestu, v ktorom sa vykonalo predchádzajúce uloženie, a to v prípade, že bol uvedený vedecký opis a/alebo navrhované taxonomické označenie v súvislosti s predchádzajúcim uložením.

(b) Ustanovenie podľa odseku (a) /1/ sa nepoužije, ak je nové uloženie vykonané v medzinárodnom ukladacom mieste, v ktorom sa vykonalo predchádzajúce uloženie.

(c) Pod spojením „predchádzajúce uloženie“ sa podľa odsekov (a) a (b) a pravidla 7.4. rozumie:

/i/ posledné z ďalších nových uložení, ak sa nové uloženie vykonalo tak, že mu predchádzalo jedno alebo viac ďalších nových uložení;

/ii/ pôvodné uloženie, ak nepredchádzalo novému uloženiu jedno alebo viac ďalších nových uložení.

6.3. Požiadavky medzinárodného ukladacieho miesta

(a) Každé medzinárodné ukladacie miesto môže požadovať

/i/ aby mikroorganizmus bol uložený vo forme a množstve, ktoré sú nevyhnutné na účely Zmluvy a tohto vykonávacieho predpisu;

/ii/ aby bol na účely administratívneho konania na tomto ukladacom mieste predložený formulár týmto miestom určený a riadne deponentom vyplnený;

/iii/ aby písomné vyhlásenie podľa pravidla 6.1. (a) alebo 6.2. (a) bolo vystavené v jazyku alebo v jednom z jazykov určených týmto miestom, pričom sa rozumie, že toto určenie jazyka musí v každom prípade zahŕňať úradný jazyk alebo jazyky označené ako také podľa ustanovenia pravidla 3.1. (b) /v/;

/iv/ aby sa zaplatil poplatok za uchovávanie podľa pravidla 12.1. (a) /i/;

/v/ aby v miere, v ktorej to umožňuje použiteľné zákonodárstvo, uzavrel deponent s týmto miestom zmluvu určujúcu zodpovednosť deponenta a príslušného miesta.

(b) Ktorékoľvek medzinárodné ukladacie miesto oznámi v danom prípade tieto požiadavky a všetky ich verzie Medzinárodnému úradu.

6.4. Prijímacie konanie

(a) Medzinárodné ukladacie miesto odmietne prijať mikroorganizmus a upovedomí o tom okamžite písomne deponenta s udaním dôvodov tohto odmietnutia,

/i/ ak mikroorganizmus nepatrí k druhu mikroorganizmu, na ktorý sa vzťahujú ubezpečenia podľa pravidiel 3.1. (b) /iii/ alebo 3.3.;

/ii/ ak má mikroorganizmus vlastnosti tak výnimočné, že medzinárodné ukladacie miesto nie je technicky schopné voči nemu splniť úlohy, ktoré má zabezpečovať podľa ustanovení Zmluvy a tohto vykonávacieho predpisu; alebo

/iii/ ak depozitum (uloženie) je prevzaté v stave, ktorý jasne naznačuje, že mikroorganizmus chýba, alebo je z vedeckých dôvodov vylúčené, aby bol prijatý.

(b) S výhradou ustanovenia odseku (a) medzinárodné ukladacie miesto prijme mikroorganizmus, ak sú splnené všetky požiadavky pravidiel 6.1. (a) alebo 6.2. (a) a pravidla 6.3. (a). Ak nie sú tieto požiadavky splnené, medzinárodné ukladacie miesto okamžite písomne oznámi túto skutočnosť deponentovi a vyzve ho, aby týmto požiadavkám vyhovel.

(c) Ak sa mikroorganizmus prijal ako pôvodné alebo nové uloženie, je podľa daného prípadu dátumom pôvodného alebo nového uloženia ten dátum, keď mikroorganizmus prevzalo medzinárodné ukladacie miesto.

(d) Medzinárodné ukladacie miesto na žiadosť deponenta, a ak sú splnené všetky požiadavky podľa odseku (b), bude považovať taký mikroorganizmus, ktorý bol v ňom uložený ešte predtým, než nadobudlo štatút medzinárodného ukladacieho miesta, za prevzatý na účely Zmluvy k dátumu, keď tento štatút nadobudlo.

Pravidlo 7
Potvrdenka

7.1. Vystavenie potvrdenky

O každom uložení mikroorganizmu, ktoré sa v ňom vykonalo alebo do neho prenieslo, vystaví medzinárodné ukladacie miesto deponentovi potvrdenku osvedčujúcu prevzatie a prijatie mikroorganizmu.

7.2. Formulár; jazyky; podpis

(a) Potvrdenka uvedená v pravidle 7.1. je vystavená na formulári nazývanom „medzinárodný formulár“, ktorého vzor určil generálny riaditeľ v jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie.

(b) Všetky slová alebo písmená vyplnené na potvrdenke písmenami inej ako latinskej abecedy sa uvedú aj v prepise do písmen latinskej abecedy.

(c) Potvrdenka sa opatrí podpisom osoby alebo osôb, ktoré majú splnomocnenie zastupovať medzinárodné ukladacie miesto, alebo podpisom niektorého iného zamestnanca tohto ukladacieho miesta, ktorý je spomenutou osobou alebo osobami riadne poverený.

7.3. Obsah v prípade pôvodného uloženia

Potvrdenka podľa pravidla 7.1. vydaná v prípade pôvodného uloženia obsahuje údaj o tom, že ju vydala ukladacia inštitúcia v jej funkcii medzinárodného ukladacieho miesta podľa Zmluvy, a obsahuje aspoň nasledujúce údaje:

/i/ meno a adresu medzinárodného ukladacieho miesta;

/ii/ meno a adresu deponenta;

/iii/ dátum pôvodného uloženia tak, ako je definované ustanoveniami pravidla 6.4. (c);

/iv/ identifikačný údaj, číslo, symboly atď., ktorými deponent označil mikroorganizmus;

/v/ prírastkové číslo pridelené depozitu (uloženiu) medzinárodným ukladacím miestom;

/vi/ vedecký opis a/alebo navrhované taxonomické označenie mikroorganizmu, ak písomné vyhlásenie uvedené v pravidle 6.1. odkaz na takú skutočnosť obsahuje.

7.4. Obsah v prípade nového uloženia

Potvrdenku podľa pravidla 7.1. vystavenú v prípade nového uloženia vykonaného podľa článku 4 sprevádza odpis potvrdenky o predchádzajúcom uložení [podľa ustanovenia pravidla 6.2 (c)] a odpisom najnovšieho osvedčenia o životaschopnosti mikroorganizmu, ktorý bol predmetom predchádzajúceho uloženia podľa ustanovenia pravidla 6.2. (c) s údajom, že mikroorganizmus je životaschopný. Potvrdenka obsahuje aspoň tieto údaje:

/i/ meno a adresu medzinárodného ukladacieho miesta;

/ii/ meno a adresu deponenta;

/iii/ dátum nového uloženia tak, ako je definované v pravidle 6.4. (c);

/iv/ identifikačný údaj (napr. číslo alebo symbol) pridelený deponentom mikroorganizmu;

/v/ prírastkové číslo pridelené novému uloženiu medzinárodným ukladacím miestom;

/vi/ informáciu o použiteľnom dôvode a použiteľnom dátume uvedených deponentom podľa ustanovení pravidla 6.2. (a) /ii/;

/vii/ odkaz na skutočnosť, že deponent poskytol údaj o vedeckom opise a/alebo o navrhovanom taxonomickom označení, ak sa použije ustanovenie pravidla 6.2. (a) /iii/;

/viii/ prírastkové číslo pridelené predchádzajúcemu uloženiu [podľa ustanovenia pravidla 6.2. (c)].

7.5. Potvrdenka v prípade prenesenia

Medzinárodné ukladacie miesto, do ktorého sa prenášajú vzorky mikroorganizmov podľa pravidla 5.1. (a) /i/, vystaví deponentovi potvrdenku o každom uložení, v súvislosti s ktorým sa vzorka prenáša; potvrdenka udáva, že ju vystavila ukladacia inštitúcia v jej funkcii medzinárodného ukladacieho miesta podľa Zmluvy, a obsahuje aspoň:

/i/ meno a adresu medzinárodného ukladacieho miesta;

/ii/ meno a adresu deponenta;

/iii/ dátum, keď prenášanú vzorku prevzalo medzinárodné ukladacie miesto (dátum prenosu);

/iv/ identifikačný údaj (napr. číslo alebo symbol) pridelený deponentom mikroorganizmu;

/v/ prírastkové číslo pridelené medzinárodným ukladacím miestom;

/vi/ meno a adresu medzinárodného ukladacieho miesta, odkiaľ sa prenos uskutočnil;

/vii/ prírastkové číslo pridelené medzinárodným ukladacím miestom, odkiaľ sa prenos uskutočnil;

/viii/ odkaz v prípade, že písomné vyhlásenie podľa pravidiel 6.1. (a) alebo 6.2. (a) obsahovalo vedecký opis a/alebo navrhnuté taxonomické označenie mikroorganizmu alebo tento vedecký opis a/alebo toto navrhnuté taxonomické označenie boli už predtým predmetom údajov alebo boli neskôr upravené podľa pravidla 8.1.

7.6. Oznámenie vedeckého opisu a/alebo navrhovaného taxonomického označenia

Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany oprávnenej na prevzatie vzorky uloženého mikroorganizmu podľa pravidiel 11.1., 11.2. alebo 11.3. oznámi medzinárodné ukladacie miesto takej strane najnovší vedecký opis a/alebo najnovšie navrhované taxonomické označenie podľa pravidiel 6.1. (b), 6.2. (a) /iii/ alebo 8.1. (b) /iii/.

Pravidlo 8
Neskorší údaj alebo zmena vedeckého opisu a/alebo navrhovaného taxonomického označenia

8.1. Oznámenie

(a) Ak v súvislosti s uložením mikroorganizmu nebol udaný vedecký opis a/alebo taxonomické označenie mikroorganizmu, môže tak deponent urobiť dodatočne, alebo ak sa tak už stalo, môže zmeniť taký opis a/alebo označenie.

(b) Každý taký neskorší údaj alebo zmena sa urobí písomným oznámením opatreným podpisom deponenta, ktoré zašle na adresu medzinárodného ukladacieho miesta a ktoré obsahuje:

/i/ meno a adresu deponenta;

/ii/ prírastkové číslo pridelené týmto ukladacím miestom;

/iii/ vedecký opis a/alebo navrhované taxonomické označenie mikroorganizmu;

/iv/ v prípade zmeny posledný predchádzajúci vedecký opis a/alebo predchádzajúce navrhované taxonomické označenie.

8.2. Potvrdenie

Na žiadosť deponenta, ktorý urobil oznámenie podľa pravidla 8.1., mu medzinárodné ukladacie miesto vystaví potvrdenie obsahujúce údaje podľa pravidla 8.1. (b) /i/ až /iv/, ako aj dátum prijatia tohto oznámenia.

Pravidlo 9
Uchovávanie mikroorganizmov

9.1. Doba uchovávania

Medzinárodné ukladacie miesto uchováva každý mikroorganizmus, ktorý je v ňom uložený, so všetkou starostlivosťou potrebnou pre udržanie jeho životaschopnosti a vylúčenie kontaminácie, a to po dobu aspoň piatich rokov po tom, čo bola podaná posledná žiadosť o dodanie vzorky uloženého mikroorganizmu, a v každom prípade najmenej po dobu tridsiatich rokov od dátumu uloženia.

9.2. Mlčanlivosť

Žiadne medzinárodné ukladacie miesto neposkytne nikomu informáciu, či je v ňom uložený mikroorganizmus podľa tejto zmluvy. Ďalej neposkytne nikomu informáciu týkajúcu sa ktoréhokoľvek organizmu v ňom uloženého podľa tejto zmluvy okrem úradu, fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré sú oprávnené získať vzorku uvedeného mikroorganizmu podľa pravidla 11 a za podmienok uvedených v tomto pravidle.

Pravidlo 10
Skúška životaschopnosti a osvedčenie o životaschopnosti

10.1. Povinnosť skúšania

Medzinárodné ukladacie miesto vykoná skúšku životaschopnosti každého mikroorganizmu v ňom uloženého:

/i/ bez meškania po každom uložení podľa pravidla 6 alebo po každom prenesení podľa pravidla 5.1.;

/ii/ v účelných intervaloch v závislosti od druhu mikroorganizmu a možných podmienok jeho uchovávania alebo kedykoľvek sa to javí potrebné z technických dôvodov;

/iii/ kedykoľvek na požiadanie deponenta.

10.2. Osvedčenie o životaschopnosti

(a) Medzinárodné ukladacie miesto vystaví osvedčenie o životaschopnosti uloženého mikroorganizmu:

/i/ deponentovi bez meškania po každom uložení podľa pravidla 6 alebo po každom prenose podľa pravidla 5.1.;

/ii/ deponentovi na jeho žiadosť kedykoľvek po uložení alebo prenose;

/iii/ ktorémukoľvek úradu pre priemyselné vlastníctvo alebo inému úradu, fyzickej alebo právnickej osobe odlišnej od deponenta, ktorým boli vzorky uloženého mikroorganizmu dodané v súlade s pravidlom 11, a to na požiadanie, buď súčasne s vydaním vzorky, alebo kedykoľvek potom.

(b) Osvedčenie o životaschopnosti udáva, či je mikroorganizmus životaschopný alebo či tomu tak už nie je, a obsahuje:

/i/ meno a adresu medzinárodného ukladacieho miesta, ktoré vyhlásenie vystavuje;

/ii/ meno a adresu deponenta;

/iii/ dátum podľa pravidla 7.3. /iii/, alebo ak bolo vykonané nové uloženie alebo prenos, posledný z dátumov podľa ustanovenia pravidiel 7.4. /iii/ a 7.5. /iii/;

/iv/ prírastkové číslo pridelené uvedeným ukladacím miestom;

/v/ dátum preskúšania, ktorého sa týka;

/vi/ informáciu o podmienkach, za ktorých sa preskúšanie životaschopnosti vykonalo, pokiaľ o takú informáciu požiadala strana, ktorej sa vystavuje osvedčenie o životaschopnosti, a pokiaľ boli výsledky skúšky negatívne.

(c) V prípadoch podľa odsekov (a) /ii/ a /iii/ sa osvedčenie o životaschopnosti týka najnovšej skúšky životaschopnosti.

(d) Pokiaľ sa týka formulára, jazykov a podpisu, platí pravidlo 7.2. obdobne aj pre vyhlásenie o životaschopnosti.

(e) V prípade podľa odseku (a) /i/, alebo ak žiadosť podá úrad pre priemyselné vlastníctvo, je vyhlásenie o životaschopnosti bezplatné. Akýkoľvek poplatok splatný na základe ustanovenia pravidla 12.1. (a) /iii/, pokiaľ ide o iné vyhlásenia o životaschopnosti, ide na ťarchu strany, ktorá o vyhlásenie požiadala, a musí sa uhradiť pred podaním žiadosti alebo súčasne s jej podaním.

Pravidlo 11
Dodávanie vzoriek

11.1. Dodávanie vzoriek zainteresovaným úradom pre priemyselné vlastníctvo

Každé medzinárodné ukladacie miesto vydá ktorúkoľvek vzorku uloženého mikroorganizmu úradu pre priemyselné vlastníctvo zmluvného štátu alebo ktorejkoľvek medzivládnej organizácii pre priemyselné vlastníctvo na požiadanie tohto úradu za predpokladu, že k žiadosti je priložené vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že

/i/ prihláška týkajúca sa uloženia príslušného mikroorganizmu bola na tomto úrade podaná za účelom udelenia patentu a že jej predmetom je tento mikroorganizmus alebo upotrebenie tohto mikroorganizmu;

/ii/ taká prihláška je v konaní na tomto úrade alebo viedla k udeleniu patentu;

/iii/ vzorku treba na účely patentového konania s účinkom v uvedenom zmluvnom štáte alebo v uvedenej organizácii alebo v jej členských štátoch;

/iv/ uvedená vzorka aj akákoľvek informácia sprevádzajúca vzorku alebo z toho plynúca sa použijú iba pre potreby uvedeného patentového konania.

11.2. Dodávanie vzoriek deponentovi alebo z jeho poverenia

Každé medzinárodné ukladacie miesto dodá vzorku ktoréhokoľvek uloženého mikroorganizmu

/i/ deponentovi na jeho žiadosť;

/ii/ ktorémukoľvek oficiálnemu miestu, fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len „poverená strana“) na ich žiadosť za predpokladu, že k žiadosti je pripojené vyhlásenie deponenta oprávňujúce na požadované dodanie vzorky.

11.3. Dodávanie vzoriek stranám zákonite oprávneným

(a) Každé medzinárodné ukladacie miesto dodá vzorku ktoréhokoľvek uloženého mikroorganizmu ktorémukoľvek oficiálnemu miestu alebo ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len „oprávnená strana“) na ich žiadosť za predpokladu, že žiadosť bola urobená na formulári, ktorého obsah je určený Zhromaždením, a že na formulári úrad pre priemyselné vlastníctvo osvedčuje:

/i/ že prihláška týkajúca sa uloženia príslušného mikroorganizmu bola na tomto úrade podaná za účelom udelenia patentu a že jej predmetom je vynález zahŕňajúci tento mikroorganizmus alebo jeho upotrebenie;

/ii/ že s výnimkou, keď platí druhá veta bodu /iii/, tento úrad vykonal zverejnenie na účely patentového konania;

/iii/ buď, že oprávnená strana má právo na vzorku na základe zákonných predpisov, ktorými sa spravuje patentové konanie pred týmto úradom, a že pokiaľ podľa týchto zákonných predpisov závisí právo na vzorku na splnení určitých podmienok, tento úrad sa presvedčil, že také podmienky boli skutočne splnené alebo že oprávnená strana pripojila pred týmto úradom svoj podpis na uvedený formulár a že v dôsledku podpisu uvedeného formulára sa považujú za splnené podmienky pre vydanie vzorky oprávnenej strane v súlade so zákonnými predpismi, ktorými sa spravuje patentové konanie pred týmto úradom. V prípade, že oprávnená strana má uvedené právo na základe týchto zákonných predpisov pred zverejnením na účely patentového konania týmto úradom a také zverejnenie nebolo ešte vykonané, musí to osvedčenie výslovne konštatovať a uviesť formou citácie vykonanej obvyklým spôsobom príslušné ustanovenie týchto zákonných predpisov včítane súdnych rozhodnutí.

(b) Pokiaľ sa týka patentov udelených a uverejnených ktorýmkoľvek úradom pre priemyselné vlastníctvo, môže taký úrad občasne ktorémukoľvek medzinárodnému ukladaciemu miestu oznamovať zoznamy prírastkových čísel pridelených týmto miestom uloženým mikroorganizmom a uvedených v týchto patentoch. Medzinárodné ukladacie miesto dodá na žiadosť ktoréhokoľvek oficiálneho miesta, fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „žiadajúca strana“) vzorku ktoréhokoľvek mikroorganizmu v prípade, že mu bolo takto oznámené prírastkové číslo. Pokiaľ sa týka uložených mikroorganizmov, ktorých prírastkové čísla boli takto oznámené, netreba, aby uvedený úrad poskytol osvedčenie podľa pravidla 11.3. (a).

11.4. Všeobecné ustanovenia

(a) Všetky žiadosti, vyhlásenia, osvedčenia alebo oznámenia uvedené v pravidlách 11.1., 11.2. a 11.3. sa robia:

/i/ v anglickom, francúzskom, ruskom alebo španielskom jazyku, ak sú adresované medzinárodnému ukladaciemu miestu, ktorého úradným jazykom je alebo ktorého úradné jazyky zahŕňajú anglický, francúzsky, ruský a španielský jazyk. V prípade, že tieto písomnosti sa musia urobiť v ruskom alebo španielskom jazyku, možno ich podať namiesto toho v anglickom alebo francúzskom jazyku. Medzinárodný úrad potom obstará na požiadanie zainteresovanej strany uvedenej v tomto vykonávacom predpise alebo medzinárodného ukladacieho miesta bez meškania a bezplatne overený preklad do ruského alebo španielskeho jazyka;

/ii/ vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto písomnosti robia v anglickom alebo francúzskom jazyku, pričom sa môžu namiesto toho urobiť v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov medzinárodného ukladacieho miesta.

(b) Bez ohľadu na ustanovenia odseku (a) v prípade, že žiadosť za podmienok pravidla 11.1. podáva úrad pre priemyselné vlastníctvo, ktorého úradný jazyk je ruský alebo španielsky, uvedená žiadosť môže byť v ruskom alebo španielskom jazyku a Medzinárodný úrad obstará bez meškania a bezplatne na žiadosť tohto úradu alebo medzinárodného ukladacieho miesta, ktoré prijali takú žiadosť, overený preklad do anglického alebo francúzskeho jazyka.

(c) Všetky žiadosti, vyhlásenia alebo osvedčenia uvedené v pravidlách 11.1., 11.2. a 11.3. (a) musia mať písomnú formu a musia byť opatrené podpisom a dátumom.

(d) Všetky žiadosti, vyhlásenia alebo osvedčenia uvedené v pravidlách 11.1., 11.2. a 11.3. (a) musia obsahovať nasledujúce údaje:

/i/ meno a adresu úradu pre priemyselné vlastníctvo, ktorý podáva žiadosť, meno a adresu poverenej alebo oprávnenej osoby - strany;

/ii/ prírastkové číslo pridelené depozitu (uloženiu);

/iii/ v prípade podľa pravidla 11.1. dátum a číslo prihlášky alebo patentu týkajúcich sa uloženia;

/iv/ v prípade podľa pravidla 11.3. (a) údaje uvedené v bode /iii/, ako aj meno a adresu úradu pre priemyselné vlastníctvo, ktorý poskytol osvedčenie podľa uvedeného pravidla.

(e) Všetky žiadosti podľa pravidla 11.3. (b) obsahujú nasledujúce údaje:

/i/ meno a adresu žiadajúcej strany;

/ii/ prírastkové číslo pridelené depozitu (uloženiu).

(f) Nádobu, v ktorej je dodávaná vzorka umiestnená, označí medzinárodné ukladacie miesto prírastkovým číslom prideleným depozitu (uloženiu) a pripojí k nádobe odpis potvrdenky podľa pravidla 7, údaj o eventuálnych vlastnostiach mikroorganizmu, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie, a na žiadosť aj údaj o podmienkach, ktoré medzinárodné ukladacie miesto použije pre pestovanie a uchovávanie mikroorganizmu.

(g) Medzinárodné ukladacie miesto, ktoré dodalo vzorku zainteresovanej strane rozdielnej od deponenta, upovedomí bez meškania písomne deponenta o tejto skutočnosti, ako aj o dátume, kedy k dodaniu vzorky došlo, a o mene a adrese úradu pre priemyselné vlastníctvo, o mene a adrese poverenej strany, oprávnenej strany alebo žiadajúcej strany, ktorým bola vzorka dodaná. K tejto správe sa priloží odpis príslušnej žiadosti, odpis vyhlásení predložených podľa pravidiel 11.1. alebo 11.2. /ii/ v súvislosti s touto žiadosťou a všetkých formulárov alebo žiadostí s podpisom žiadajúcej strany podľa pravidla 11.3.

(h) Dodávanie vzoriek podľa pravidla 11.1. je bezplatné. V prípade vydania vzorky podľa pravidiel 11.2. alebo 11.3. ide poplatok určený pravidlom 12.1. (a) /iv/ na ťarchu deponenta, poverenej strany, oprávnenej strany, prípadne žiadajúcej strany a musí sa zaplatiť pred podaním tejto žiadosti alebo pri jej podaní.

11.5. Úprava pravidiel 11.1. a 11.3., ak sa použijú, na medzinárodné prihlášky

Ak prihláška bola podaná ako medzinárodná prihláška podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, považuje sa odkaz urobený v pravidlách 11.1. /i/ a 11.3. (a) /i/ na podanie prihlášky na úrade pre priemyselné vlastníctvo za odkaz na určenie zmluvného štátu v medzinárodnej prihláške, pre ktorý je úrad pre priemyselné vlastníctvo „určený úradom“ podľa uvedenej zmluvy, a osvedčenie o zverejnení, ktoré sa požaduje podľa pravidla 11.3. (a) /ii/, je podľa rozhodnutia úradu pre priemyselné vlastníctvo buď osvedčením o medzinárodnom zverejnení vykonanom podľa ustanovení uvedenej zmluvy, alebo osvedčením o zverejnení vykonanom úradom pre priemyselné vlastníctvo.

Pravidlo 12
Poplatky

12.1. Druhy a výška poplatkov

(a) Každé medzinárodné ukladacie miesto môže, pokiaľ sa týka konania upraveného Zmluvou a týmto vykonávajúcim predpisom, vyberať poplatok:

/i/ za uchovávanie;

/ii/ za vystavenie osvedčenia podľa pravidla 8.2.;

/iii/ za vydanie vyhlásenia o životaschopnosti, s výhradou ustanovenia prvej vety pravidla 10.2. (e);

/iv/ za dodanie vzoriek s výhradou ustanovenia prvej vety pravidla 11.4. (h);

/v/ za podanie informácií podľa pravidla 7.6.

(b) Poplatok za uchovávanie je na celé obdobie, po ktoré bola vzorka uchovávaná podľa ustanovenia pravidla 9.1.

(c) Výška akéhokoľvek poplatku sa nesmie líšiť z dôvodu štátnej príslušnosti alebo sídla deponenta alebo z dôvodov obdobnej príslušnosti alebo sídla oficiálneho miesta, fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré žiadajú o vystavenie vyhlásenia o životaschopnosti alebo o dodanie vzorky.

12.2. Zmena výšky poplatkov

(a) O akejkoľvek zmene výšky poplatkov vyberaných ktorýmkoľvek medzinárodným ukladacím miestom upovedomí generálneho riaditeľa zmluvný štát alebo medzivládna organizácia pre priemyselné vlastníctvo, ktoré urobili vyhlásenie podľa článku 7 /1/ vzhľadom na toto ukladacie miesto. S výhradou ustanovenia odseku (c) môže upovedomenie obsahovať údaj o dátume, od ktorého sa vyberajú nové poplatky.

(b) Generálny riaditeľ bez meškania upovedomí všetky zmluvné štáty a medzivládne organizácie pre priemyselné vlastníctvo o každom prijatom upovedomení podľa odseku (a), ako aj o právne účinnom dátume podľa odseku (c); toto upovedomenie generálneho riaditeľa i upovedomenia ním prijaté uverejní bez meškania Medzinárodný úrad.

(c) Všetky nové poplatky majú platnosť od dátumu uvedeného v odseku (a) za predpokladu, že ak zmena spočíva vo zvýšení poplatkov, alebo ak žiadny dátum nie je takto udaný, sú nové poplatky platné začínajúc tridsiatym dňom po uverejnení zmeny Medzinárodným úradom.

Pravidlo 12bis
Počítanie lehôt

12bis.1. Lehoty vyjadrené v počte rokov

Ak je nejaká lehota vyjadrená jedným rokom alebo väčším počtom rokov, začína sa dňom, ktorý nasleduje po dni, keď došlo k príslušnej udalosti, a vyprší v ďalšom roku pripadajúcom do úvahy, pričom mesiac ponesie rovnaké meno a deň rovnaké číslo ako mesiac a deň, keď ku spomenutej udalosti došlo. Ak však mesiac, ktorý treba vziať do úvahy, nemá taký deň s rovnakým číselným označením, príslušná lehota vyprší posledným dňom tohto mesiaca.

12bis.2. Lehoty vyjadrené v počte mesiacov

Ak je nejaká lehota vyjadrená jedným mesiacom alebo väčším počtom mesiacov, začína sa dňom, ktorý nasleduje po dni, keď došlo k príslušnej udalosti, a vyprší v ďalšom mesiaci pripadajúcom do úvahy, pričom deň ponesie rovnaké číselné označenie ako deň, keď došlo ku spomenutej udalosti. Ak však mesiac, ktorý treba vziať do úvahy, nemá taký deň s rovnakým číselným označením, príslušná lehota vyprší posledným dňom tohto mesiaca.

12bis.3. Lehoty vyjadrené v počte dní

Ak je nejaká lehota vyjadrená určitým počtom dní, začína sa dňom nasledujúcim po príslušnej udalosti a vyprší posledným dňom príslušného počtu dní.

Pravidlo 13
Uverejňovanie vykonávané Medzinárodným úradom

13.1. Forma uverejnenia

Každé uverejnenie vykonávané Medzinárodným úradom, o ktorom je zmienka v Zmluve alebo v tomto vykonávacom predpise, sa vykoná v papierovej forme alebo v elektronickej forme.

13.2. Obsah

a) Minimálne jedenkrát ročne, prednostne v prvom štvrťroku, sa zverejní aktualizovaný zoznam medzinárodných ukladacích miest vrátane údajov o druhoch mikroorganizmov, ktoré sa v týchto ukladacích miestach môžu ukladať, ako aj o výške poplatkov nimi vyberaných.

b) Úplná informácia o uvedených skutočnostiach sa zverejní jedenkrát, a to ihneď po vzniku predmetnej skutočnosti.

/i/ každého nadobudnutia, zániku a obmedzenia štatútu medzinárodného ukladacieho miesta a opatrení urobených v súvislosti s týmto zánikom alebo obmedzením;

/ii/ každého rozšírenia podľa pravidla 3.3;

/iii/ každého prerušenia výkonu funkcií medzinárodného ukladacieho miesta, odmietnutia prijímania niektorých druhov mikroorganizmov a opatrení urobených v súvislosti s prerušením alebo odmietnutím;

/iv/ všetkých zmien poplatkov vyberaných medzinárodnými ukladacími miestami;

/v/ všetkých požiadaviek oznámených v súlade s pravidlom 6.3. (b) a všetkých ich zmien.

Pravidlo 14
Výdavky delegácií

14.1. Krytie výdavkov

Výdavky každej delegácie, ktorá sa zúčastní ktoréhokoľvek zasadania Zhromaždenia a ktoréhokoľvek výboru, pracovnej skupiny alebo inej schôdze zaoberajúcej sa otázkami týkajúcimi sa Únie, znáša štát alebo organizácia, ktoré delegáciu vymenovali.

Pravidlo 15
Nedosiahnutie kvóra v Zhromaždení

15.1. Hlasovanie listom

(a) V prípade ustanovenom článkom 10 /5/ (b) upovedomí generálny riaditeľ o všetkých rozhodnutiach Zhromaždenia (okrem rozhodnutí týkajúcich sa procedurálnych otázok o vlastnom rokovaní zhromaždenia) tie zmluvné štáty, ktoré pri rozhodovaní neboli prítomné, a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov od dátumu tohto upovedomenia písomne odovzdali svoj hlas alebo vyhlásenie o zdržaní sa hlasovania.

(b) Ak po uplynutí tejto lehoty počet zmluvných štátov, ktoré takto odovzdali svoje hlasy alebo vyhlásenia o zdržaní sa hlasovania, dosiahne počet zmluvných štátov, ktorý sa nedostával na dosiahnutie kvóra pri rozhodovaní, stane sa rozhodnutie platným za predpokladu, že sa súčasne ešte dosiahne potrebná väčšina.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.