Vyhláška č. 210/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.

210

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1989

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Federálne ministerstvo financií podľa § 72 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku, § 391 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.), § 30 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, § 40 ods. 2 zákona č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá), Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky podľa § 38 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 163/1989 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Českej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá republiky) a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 38 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 174/1989 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá) ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje tvorbu, používanie a hospodárenie s fondami kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“)

a) štátnych podnikov,1)

b) podnikov zahraničného obchodu,2) účastinných spoločností pre zahraničný obchod3) a združení pre zahraničný obchod;4)

c) bánk a sporiteľní zakladaných ako štátne peňažné ústavy (ďalej len „banky a sporiteľne“);5)

d) poisťovní;

e) štátnej organizácie Československé štátne dráhy;6)

f) rozpočtových a iných štátnych organizácií;7) (ďalej len „organizácie“).

(2) Fond sa nezriaďuje v ozbrojených silách a zboroch v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra, ministerstiev vnútra a životného prostredia republík, ministerstiev spravodlivosti republík a v útvaroch železničného vojska v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy a spojov, s výnimkou pracovníkov v pracovnom pomere.8)

§ 2

Účel fondu

(1) Fond je určený na zabezpečovanie sociálneho rozvoja pracovného kolektívu a na podporu jeho výchovnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti.

(2) Fond slúži pracovníkom organizácie,8) interným vedeckým ašpirantom,9) žiakom stredných odborných učilíšť10) a dôchodcom - bývalým pracovníkom organizácie, ktorí do odchodu do dôchodku pracovali v organizácii (ďalej len „pracovníci organizácie“); pokiaľ to ďalšie ustanovenia vyhlášky pripúšťajú, možno ho použiť aj v prospech rodinných príslušníkov pracovníkov organizácie a ostatných osôb žijúcich na území Československej socialistickej republiky.

(3) Za rodinného príslušníka sa na účely tejto vyhlášky považujú manžel (manželka, druh, družka), deti do skončenia povinnej školskej dochádzky,10) a potom do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom, a ďalej deti, ktoré sa nemôžu pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo sú pre telesné, zmyslové alebo mentálne postihnutie trvale neschopné na prácu.

(4) Za rodinného príslušníka sa na účely tejto vyhlášky považujú aj tieto kategórie detí:

a) osvojené dieťa;

b) dieťa, ktoré prevzal pracovník organizácie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;

c) dieťa manžela (manželky, druha, družky) žijúce v spoločnej domácnosti;11)

d) dieťa, na ktoré pracovník organizácie platí výživné, pokiaľ nebol pozbavený rodičovských práv.

(5) Za druha (družku) sa na účely tejto vyhlášky považuje životné spojenie muža a ženy, ktorí spolu žijú v spoločnej domácnosti,11)

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Tvorba fondu

(1) Štátne podniky, podniky zahraničného obchodu, účastinné spoločnosti pre zahraničný obchod, združenia pre zahraničný obchod, banky a sporiteľne, poisťovne a štátna organizácia Československé štátne dráhy tvoria fond:

a) jednotným prídelom zo zisku vo výške 2 % z ročného objemu mzdových prostriedkov12) zúčtovaných na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám, ktoré sú k organizácii v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu a z objemu štipendií zúčtovaných na výplatu v bežnom roku interným vedeckým ašpirantom a pracovníkom na študijných pobytoch, najmenej však 760,- Kčs na pracovníka ročne; zo mzdových prostriedkov sa na tieto účely odpočítajú odmeny podľa predpisov o autorskom práve;

b) ďalšími prídelmi zo zisku.13)

(2) Rozpočtové a iné štátne organizácie, s výnimkou ústredných orgánov štátnej správy, súdov, prokuratúr a štátnej arbitráže, tvoria fond:

a) jednotným prídelom zo svojho rozpočtu bežného roka vo výške 2 % z ročného objemu mzdových prostriedkov12) zúčtovaných na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám, ktoré sú k organizácii v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, a z objemu štipendií zúčtovaných na výplatu v bežnom roku interným vedeckým ašpirantom a pracovníkom na študijných pobytoch, najmenej však 760,- Kčs na pracovníka ročne; zo mzdových prostriedkov sa na tieto účely odpočítajú odmeny podľa predpisov o autorskom práve a pri národných výboroch odmeny poskytované podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pri akciách Z;

b) ďalším prídelom určeným ako časť podielu organizácie na dosiahnutých príjmoch a úspore vybraných neinvestičných výdavkov.

(3) Ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra a štátna arbitráž tvoria fond jednotným prídelom zo svojho rozpočtu bežného roka vo výške 2 % z ročného objemu mzdových prostriedkov12) zúčtovaných na výplatu v bežnom roku fyzickým osobám, ktoré sú k organizácii v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, a z objemu štipendií zúčtovaných na výplatu v bežnom roku interným vedeckým ašpirantom a pracovníkom na študijných pobytoch, najmenej však 760,- Kčs na pracovníka ročne; zo mzdových prostriedkov sa na tieto účely odpočítajú odmeny podľa predpisov o autorskom práve.

(4) Ďalšími príjmami fondu sú:

a) výnosy z odplatného prevodu (predaja) zariadení investičnej a neinvestičnej povahy, ktorých neinvestičná činnosť je financovaná z fondu, s výnimkou kultúrnych a telovýchovných zariadení slúžiacich širokej verejnosti, ktoré sa prevedú ostatným organizáciám (pokiaľ sa neobstarali z fondu);

b) splátky pôžičiek;

c) odpisy základných prostriedkov zariadení spoločenskej spotreby, ktorých neinvestičná činnosť je financovaná z fondu, pokiaľ je organizácia povinná odpisovať;

d) ostatné prevody (napr. náhrady od poisťovne, príspevky na združovanie, peňažné a iné dary).

(5) Pri tvorbe fondu na pracovníka ročne vychádza organizácia z priemerného evidenčného počtu pracovníkov v pracovnom pomere k organizácii prepočítaných na plne zamestnaných včítane pracovníkov zaradených do vedeckej výchovy14) a z priemerných ročných počtov žiakov stredných odborných učilíšť10) a žien na materskej dovolenke až do troch rokov veku dieťaťa.

(6) Jednotný prídel je povinný a zaručený, a to aj v prípade, že organizácia nevykazuje zisk.13)

TRETIA ČASŤ

POUŽÍVANIE FONDU

§ 4

Výchovná a kultúrno-vzdelávacia činnosť

Z fondu sa poskytuje povinne príspevok podnikovým odborovým orgánom na výchovnú a kultúrno-vzdelávaciu činnosť a na organizačnú činnosť. Príspevky sa poskytujú podľa dohody medzi organizáciou a podnikovým odborovým orgánom a prevádzajú sa na účet príslušného podnikového odborového orgánu.

§ 5

Podnikové zariadenia

(1) Z fondu sa uhrádzajú náklady investičnej a neinvestičnej povahy podnikových zariadení slúžiacich kultúrnemu a sociálnemu rozvoju15) pracovníkov organizácie a ich rodinných príslušníkov. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť organizácie obstarávať a prevádzkovať zariadenia16) na zvyšovanie kultúry práce a pracovného prostredia.

(2) Prevádzkovateľom všetkých zariadení je organizácia, organizátorom je príslušný podnikový odborový orgán. Rozpočet finančného a materiálového zabezpečenia neinvestičných nákladov jednotlivých zariadení zostavuje organizácia po dohode s podnikovým odborovým orgánom. Všetky zariadenia, ktorých neinvestičné náklady sa uhrádzajú z fondu, hospodária na princípe nezárobkovej činnosti. Organizácie však môžu v týchto zariadeniach prevádzkovať aj služby za ceny podľa platných cenových predpisov. Prípadný prebytok alebo schodok z prevádzkovania nezárobkovej činnosti sa zúčtováva s fondom. Zisk alebo strata z hospodárskej činnosti je súčasťou hospodárskeho výsledku organizácie.

(3) Cena za využívanie podnikových zariadení pri prevádzkovaní nezárobkovej činnosti sa určí z ročných plánovaných neinvestičných nákladov týchto zariadení. Pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom možno z fondu prispievať na úhradu tejto ceny a na dopravu. Voľné pobyty, vstupenky a služby možno poskytovať ostatným československým organizáciám a osobám žijúcim na území Československej socialistickej republiky, a to za cenu určenú maximálne vo výške neinvestičných nákladov.

(4) Pri prevádzkovaní iných činností v zariadeniach upravovaných touto vyhláškou sa vykonáva pomerná úhrada neinvestičných nákladov zo zdrojov určených pre uvedené činnosti všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. školy v prírode, vzdelávanie pracovníkov).

(5) Pri brigádnickej činnosti vykonávanej na podnikových zariadeniach možno z fondu uhradiť brigádnikom cestovné, ubytovanie a stravné do výšky určenej osobitnými predpismi.17)

(6) Z fondu možno uhrádzať opravy a udržiavanie zariadení investičnej povahy, technickú prevádzku18) a schodok z vlastnej činnosti kultúrnych zariadení, ktoré sú vo vlastníctve odborových orgánov a podnikové odborové orgány k nim majú právo hospodárenia.

(7) Z fondu možno uhrádzať náklady za dočasné užívanie zariadení investičnej a neinvestičnej povahy slúžiace na kultúrny a sociálny rozvoj pracovníkov organizácie a ich rodinných príslušníkov.

(8) Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie na cenu ubytovania v podnikových ubytovniach. Výšku ceny za ubytovanie určujú cenové predpisy.

§ 6

Bytové účely

(1) Pracovníkom organizácie možno na základe písomnej zmluvy poskytnúť z fondu návratnú pôžičku na:

a) obstaranie rodinného domčeka alebo bytu do osobného vlastníctva alebo spoluvlastníctva pracovníka organizácie, na zloženie členského podielu na družstevný byt a na vykonanie stavebných úprav rodinného domčeka alebo bytu, ktorého je pracovník užívateľom, a na ktoré sa vydáva stavebné povolenie alebo podliehajú ohláseniu;

b) kúpu bytového zariadenia;

c) nesplatený zostatok návratnej pôžičky v predchádzajúcej zamestnávateľskej organizácii a na nesplatený zostatok návratnej pôžičky druhého z manželov.

(2) Návratné pôžičky z fondu sú bezúročné a poskytujú sa za týchto podmienok:

a) pracovníkovi organizácie možno poskytnúť súčasne alebo postupne dve aj viac pôžičiek; súčet všetkých pôžičiek poskytovaných pracovníkovi a jeho manželke (manželovi) podľa odseku 1 z fondu ich zamestnávateľských organizácií nesmie presiahnuť sumu 60 000,- Kčs, z toho podľa odseku 1 písm. b) sumu 30 000,- Kčs. Limity pôžičiek nesmú byť za účinnosti tejto vyhlášky prekročené v žiadnom časovom období;

b) každá samostatne poskytnutá pôžička je splatná najneskôr do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke;

c) požičané sumy sa prevádzajú na bezúročné účty pracovníkov organizácie v bankách alebo sporiteľniach, ktoré sa zriaďujú aj bez príkazu občana (príp. na účet stavebného bytového družstva v príslušnej banke); možno ich použiť na účely, na ktoré sa poskytli, a to v súlade so zásadami úverovej politiky platnými pre pôžičky obyvateľstvu v čase čerpania pôžičiek. Pri ich uvoľňovaní postupujú banky a sporiteľne obdobne ako pri výplatách z pôžičiek, ktoré samy poskytujú;

d) pri skončení pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa jeho skončenia; výnimky z tejto lehoty povoľuje organizácia a podnikový odborový orgán;

e) pôžičky nemožno poskytovať na úhradu nákladov, ktoré boli kryté z pôžičky od štátnej sporiteľne alebo z iných zdrojov, a na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na vyporiadanie dedičov.

(3) Pracovníkom organizácie možno namiesto návratnej pôžičky poskytnúť z fondu na základe písomnej dohody príspevok na úhradu úrokov z pôžičiek poskytnutých im štátnou sporiteľňou na účely uvedené v odseku 1 písm. a). Príspevok na úhradu úrokov sa poskytuje jednorazovo, a to maximálne vo výške zodpovedajúcej úrokom pripadajúcim na pôžičky vo výške 60 000,- Kčs pri pravidelnom splácaní po dobu desiatich rokov, najviac však do výšky nesplateného zostatku pôžičky (včítane pripísaných úrokov) podľa stavu na účte pôžičiek v banke alebo sporiteľni.

§ 7

Závodné stravovanie, zdravotnícka starostlivosť

Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie na:

a) závodné stravovanie podľa osobitného predpisu;19)

b) ambulantnú kúpeľnú starostlivosť20) a na dopravu na túto starostlivosť;

c) na dopravu do nočných sanatórií.

§ 8

Rekreácie, zájazdy a liečebné pobyty

Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom na rekreácie (včítane výberovej a detskej rekreácie), zájazdy a liečebné pobyty v tuzemsku a v zahraničí, a to na dopravu a na cenu pobytu, s výnimkou vreckového pri zahraničných akciách.

§ 9

Kultúra, telovýchova a služby

(1) Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom na:

a) vstupenky a poplatky na kultúrne akcie a na dopravu;

b) telovýchovné, športové a branné činnosti (včítane súťaží a vstupeniek) a na dopravu;

c) spoločnú dopravu detí do podnikových predškolských zariadení.

(2) Z fondu možno prispievať pracovníkom organizácie na:

a) služby, ktoré slúžia na odstránenie vplyvu pracovného prostredia alebo uľahčujú prácu v domácnosti (napr. pranie bielizne, čistenie odevov, kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, pedikúra);

b) obstaranie jednotných pracovných oblekov a pracovnej obuvi, a to nad rámec osobných ochranných pracovných prostriedkov.

§ 10

Sociálne výpomoci a pôžičky

(1) Z fondu možno poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc pracovníkom organizácie, prípadne ich najbližším pozostalým v mimoriadne závažných prípadoch. Sociálna výpomoc môže byť v jednotlivých prípadoch až 5000,- Kčs.

(2) Na základe písomnej zmluvy možno pracovníkom organizácie poskytnúť na preklenutie ťaživej finančnej situácie návratnú, bezúročnú pôžičku až do výšky 10 000,- Kčs so splatnosťou do 5 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke. Pri skončení pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do 6 mesiacov odo dňa jeho skončenia; výnimky z tejto lehoty povoľuje organizácia a podnikový odborový orgán.

(3) Sociálne výpomoci a pôžičky na preklenutie ťaživej finančnej situácie sa poskytujú v hotovosti na odporúčanie odborového úseku, v ktorého pôsobnosti je pracovník alebo najbližší pozostalí, a po schválení organizáciou a podnikovým odborovým orgánom. Poskytnuté výplaty sa musia predložiť na informáciu najbližšej odborovej členskej schôdzi (konferencii).

§ 11

Dary

(1) Z fondu možno poskytovať pracovníkom organizácie dary:

a) za príkladné plnenie úloh pre organizáciu alebo za mimoriadnu spoločenskú angažovanosť;

b) pri pracovných výročiach 20 rokov a každých ďalších 5 rokov práce v organizácii; do pracovného výročia sa môže započítať aj doba odpracovaná v iných organizáciách. Do uvedených výročí nemožno zahŕňať práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

c) pri životných výročiach 50 rokov a každých ďalších 5 rokov veku;

d) pri prvom odchode do dôchodku (starobný, plný invalidný).

(2) Žiakom stredných odborných učilíšť možno ďalej poskytovať nepeňažné dary za umiestnenie v súťažiach zručnosti a šikovnosti.21)

(3) Za príkladné plnenie úloh pre organizáciu alebo za mimoriadnu spoločenskú angažovanosť v prospech organizácie možno z fondu poskytnúť nepeňažný dar aj ostatným osobám žijúcim na území Československej socialistickej republiky (napr. zdravotníckym pracovníkom), a to po predchádzajúcom súhlase odborovej členskej schôdze (konferencie).

(4) Celková výška darov je obmedzená 15 % jednotného prídelu za bežný rok a skutočných ďalších prídelov za minulý rok. Dary môžu byť peňažné i nepeňažné.

§ 12

Podnikový časopis

Z fondu sa uhrádzajú náklady investičnej a neinvestičnej povahy spojené s vydávaním podnikového časopisu.22) Ceny podnikových časopisov sa určujú v súlade s cenovými predpismi a na výšku ceny možno pracovníkom organizácie z fondu prispievať.

ŠTVRTÁ ČASŤ

HOSPODÁRENIE S FONDOM

§ 13

Zostavovanie rozpočtu fondu, jeho schvaľovanie a prídely do fondu počas roka

(1) O tvorbe a používaní fondu zostavuje organizácia a podnikový odborový orgán návrh rozpočtu, ktorý schvaľuje odborová členská schôdza (konferencia). V príjmovej časti rozpočtu sa vychádza zo zostatku fondu na začiatku roka a z ďalších plánovaných prídelov a príjmov v bežnom roku. Výdavková časť rozpočtu sa plánuje podľa jednotlivých účtov uvedených v tretej až piatej časti tejto vyhlášky.

(2) Pre používanie fondu vypracúva organizácia a podnikový odborový orgán povinne zásady, ktoré schvaľuje odborová členská schôdza (konferencia). V rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad rozhoduje v konkrétnych prípadoch organizácia a podnikový odborový orgán.

(3) Organizácia a podnikový odborový orgán sú oprávnené v období medzi odborovými členskými schôdzami (konferenciami), v odôvodnených prípadoch a v súlade so schválenými zásadami, rozhodovať o čiastkových úpravách medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a sú povinné predložiť ich najbližšej odborovej členskej schôdzi (konferencii) na dodatočné schválenie. Organizácia a podnikový odborový orgán sú oprávnené v dobe od skončenia platnosti rozpočtu za minulý rok do schválenia rozpočtu na bežný rok schvaľovať výdavky až do výšky 25 % plánovaného jednotného prídelu za bežný rok v súlade so zásadami platnými v minulom roku.

(4) Prostriedky fondu sa ukladajú na samostatnom účte v bankách a sporiteľniach. Výdavky na ťarchu fondu možno uskutočňovať len do výšky prostriedkov uložených na tomto účte.

(5) Prevody jednotného prídelu do fondu počas roka sa uskutočňujú preddavkovo z ročnej plánovanej výšky. Vyúčtovanie skutočného jednotného prídelu sa vykoná v súlade s predpismi k ročnej účtovnej závierke. Prevody ďalších prídelov do fondu sa uskutočnia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.23) Prevody peňažných prostriedkov súvisiace s tvorbou alebo použitím fondu sa uskutočnia najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca za mesačné obdobie, v ktorom k tvorbe alebo použitiu fondu došlo.

(6) Z fondu možno prispievať iba na činnosť a akcie organizované alebo spoluorganizované podnikovými odborovými orgánmi. Pracovníkom organizácie a ich rodinným príslušníkom možno prispievať na jednotlivé činnosti a akcie iba z fondu jej organizácie, z ktorého sa preplatili. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť odpredaja pobytov, poplatkov a vstupeniek medzi organizáciami. Príspevky z fondu, s výnimkou dopravy a cestovných náhrad nemožno poskytovať v hotovosti.

(7) Fond je fondom organizácie. Príkaz na úhradu nákladov a iné čerpanie fondu včítane objednávok podpisuje oprávnený pracovník organizácie a poverený podnikový odborový funkcionár.

(8) Organizácie môžu združovať prostriedky fondu len so súhlasom odborovej členskej schôdze (konferencie).

(9) Príspevkom podľa tejto vyhlášky, pokiaľ nie je určená jeho výška, je tiež plná úhrada nákladov. Na poskytovanie príspevku a iné plnenie z fondu nie je právny nárok. Pri používaní fondu sa postupuje v súlade so schváleným rozpočtom a schválenými zásadami.

(10) Nevyčerpané prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do nasledujúceho roka. Nevyčerpané prostriedky fondu na dary zahrnuté do rozpočtu na príslušný rok možno v nasledujúcich rokoch použiť opäť na ten istý účel, a to nad určený limit.

(11) Z fondu sa poskytujú povinne prostriedky stredným odborným učilištiam vo výške a za podmienok dohodnutých medzi organizáciami a príslušnými podnikovými odborovými orgánmi. Používanie prevedených prostriedkov sa spravuje ustanoveniami tejto vyhlášky.

§ 14

Prevody majetku a delimitačné zmeny

(1) Na platnosť zmluvy o prevode práva hospodárenia s národným majetkom, na prevod vlastníctva majetku a na nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, ktorého neinvestičné náklady sú financované z fondu, je potrebný predchádzajúci súhlas podnikového odborového orgánu.

(2) Prevody zdrojov a prostriedkov fondov do iných fondov organizácie nie sú povolené.

(3) Pri organizačných zmenách sa prevedie na preberajúcu organizáciu, v ktorej je fond vytvorený, pomerná časť základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby, ktorých neinvestičné náklady sú financované z fondu, a časť zdrojov a prostriedkov na účte fondu, ktorá zodpovedá počtu prevzatých pracovníkov (podľa stavu ku dňu ich prevodu).


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Osobitné ustanovenie

(1) Pracovníkom organizácie - devízovým cudzozemcom24) možno poskytovať z fondu všetky výhody s výnimkou pôžičiek (§ 6 a 10).

(2) Pri vzájomných výmenných rekreáciách, zájazdoch a športových súťažiach možno za podmienky dodržania reciprocity z fondu uhrádzať pobytové náklady devízových cudzozemcov s výnimkou vreckového.25)

(3) Štátne podniky s poľnohospodárskou výrobou môžu poskytovať z fondu dôchodcom - bývalým pracovníkom organizácie (§ 2 ods. 2) príspevky na čiastočnú alebo celú úhradu predávaných poľnohospodárskych výrobkov podľa osobitných predpisov.26)

(4) V štátnych podnikoch v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra a ministerstiev vnútra a životného prostredia republík a v štátnych podnikoch a príspevkových organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany sa za pracovníkov organizácie (§ 2 ods. 2) považujú i príslušníci Zboru národnej bezpečnosti a vojaci z povolania a v ďalšej službe, ktorí sú v týchto organizáciách zaradení.

§ 16

Odchýlky

(1) Odchýlky pre rozpočtové organizácie v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany ustanovuje na základe návrhu Federálneho ministerstva národnej obrany a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií.

(2) Odchýlky pre organizácie v pôsobnosti ministerstiev spravodlivosti republík ustanovuje na základe návrhu príslušného ministerstva a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

(3) Odchýlky pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva palív a energetiky ustanovuje na základe návrhu Federálneho ministerstva palív a energetiky a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií.

(4) Odchýlky pre štátne podniky rudných a magnezitových baní v pôsobnosti Ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky ustanovuje na základe návrhu Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a ústredného výboru odborového zväzu Federálne ministerstvo financií.

(5) Odchýlky pre štátne podniky v pôsobnosti geologických úradov republík ustanovuje na základe návrhu príslušného geologického úradu a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

(6) Odchýlky pre organizácie v pôsobnosti ministerstiev školstva, mládeže a telesnej výchovy republík a pre oblasť školstva v pôsobnosti národných výborov ustanovuje na základe návrhu príslušného ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy a ústredného výboru odborového zväzu príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

§ 17

Výnimky

Zo závažných dôvodov môže výnimky z tretej až piatej časti tejto vyhlášky povoliť pre organizácie riadené orgánmi federácie Federálne ministerstvo financií a pre organizácie riadené orgánmi republík príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky. Žiadosť organizácie môže byť podaná len po predchádzajúcom súhlase podnikového odborového orgánu.

§ 18

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Organizácia môže v závažných prípadoch so súhlasom odborovej členskej schôdze (konferencie):

a) odpustiť zostatok pôžičky poskytnutej z fondu, a to aj podľa predchádzajúcich predpisov o fonde;

b) uhradiť platby za neuskutočnené akcie a nevyužité pobyty (včítane storno poplatkov) obstarané z fondu.

(2) Vrátenie čiastočne podmienenej nenávratnej pôžičky poskytnutej podľa predchádzajúcich predpisov o fonde sa nevyžaduje, ak pracovník, ktorému bola poskytnutá, prejde pred uplynutím stabilizačného záväzku v dôsledku reorganizácie, štrukturálnych zmien, znižovania riadiaceho a správneho aparátu a racionalizačných opatrení27) do inej organizácie a ak sa v tejto organizácii dodatkom k zmluve zaviaže nesplnený čas stabilizačného záväzku odpracovať.

(3) V roku 1990 je celková výška darov podľa § 11 ods. 4 obmedzená:

a) v organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) až e) 15 % jednotného prídelu za bežný rok a skutočného doplnkového prídelu za minulý rok;

b) v organizáciách uvedených v § 1 ods. 1 písm. f) 15 % jednotného prídelu za bežný rok.

(4) Nevyčerpaná časť zisku zo závodného stravovania a z prirážky až do výšky 20 % finančného limitu hlavného jedla v závodnom stravovaní prevedená do fondu do konca roka 1989 sa používa od 1. 1. 1990 podľa ustanovení tejto vyhlášky.

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

(2) Výnimky a odchýlky povolené podľa zrušovanej vyhlášky strácajú platnosť 31. decembrom 1989.

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií, cien a miezd

Českej socialistickej republiky:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. M. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

2) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).

3) Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.

4) Zákonník medzinárodného obchodu č. 101/1963 Zb.

5) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

6) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.

7) Zákon č. 129/1989 Zb.
Zákon Českej národnej rady č. 163/1989 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 174/1989 Zb.

8) § 27 až 34, § 65, 69 a 70 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 52/1989 Zb.).

9) § 8 a 14 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

10) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

11) § 115 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.).

12) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov, s výnimkou odmien podľa predpisov o autorskom práve, miezd osôb, ktoré nie sú k organizácii v právnom vzťahu, a pri národných výboroch odmien podľa § 232 Zákonníka práce vyplácaných pri akciách Z.
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 203/1988 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov, s výnimkou odmien podľa predpisov o autorskom práve a miezd osôb, ktoré nie sú k organizácii v právnom vzťahu.

13) § 5 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií.
§ 7 a § 15 ods. 5 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.

14) Zákon č. 39/1977 Zb.

15) Napr. kultúrne zariadenia, rekreačné zariadenia (včítane detskej rekreácie), telovýchovné a športové zariadenia, závodné zdravotnícke zariadenia nespĺňajúce podmienky na ich zriadenie podľa osobitných predpisov, služby, zariadenia pre záujmovú činnosť, autobus, zdravotnícke prístroje a nástroje, zariadenia pre zlepšenie pracovného prostredia, telovýchovné a športové vybavenie.

16) § 139 Zákonníka práce.

17) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

18) Vykurovanie, elektrický prúd, voda, para, plyn, doprava a mzdy pracovníkov zabezpečujúcich technickú prevádzku.

19) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1989 Zb. o závodnom stravovaní.

20) Výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky č. 10/1988 Ú. v. ČSR o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy, reg. v čiastke 50/1988 Zb.

21) Uznesenie vlády Československej socialistickej republiky č. 31 zo 4. 2. 1986 na organizovanie a oceňovanie súťaží zručnosti ZENIT.

22) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

23) Napr. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb., nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb.

24) Devízový zákon č. 162/1989 Zb.

25) Pri vreckovom sa predpokladá, že ním bude devízový cudzozemec vybavený vo svojej krajine.

26) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou.

27) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.