209

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1989

o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 10 odst. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Na zabezpečenie vývoja miezd v proporciách vymedzených výstupmi štátneho plánu sa určí regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku nad určenú hranicu (ďalej len „regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov“).

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov vykonávajú socialistické organizácie1) (ďalej len „organizácie“), pokiaľ sa v odsekoch 2 a 3 neustanovuje inak.

(2) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov nevykonávajú štátne podniky, ktorých zakladateľom sú Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, štátne podniky poľnohospodárskej výroby, poľnohospodárskych služieb a potravinárskej výroby a výroby pochutín, ktorých zakladateľom je národný výbor, jednotné roľnícke družstvá a spoločné podniky,2) Štátna banka československá, spoločenské organizácie s výnimkou podnikov a hospodárskych zariadení týchto organizácií, Ústredie českej advokácie, Ústredie slovenskej advokácie a krajské a mestské združenia advokátov, a pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtové a príspevkové organizácie3) včítane drobných prevádzkární národných výborov.

(3) Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov nevykonávajú tiež podniky so zahraničnou majetkovou účasťou4) a bytové, spotrebné, výrobné a iné družstvá nezdružené do zväzu družstiev Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.5)

§ 3

Regulačný odvod za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov

(1) Základom regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je suma prekročenia mzdových a ostatných osobných nákladov zistená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov za kalendárny rok alebo za jeho časť, pokiaľ organizácia vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka.

(2) Sadzba regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov je 200 % zo základu regulačného odvodu.

§ 4

Regulačný odvod za prírastok mzdových prostriedkov

(1) Základom regulačného odvodu za prírastok mzdových prostriedkov je suma prírastku mzdových prostriedkov, ktorú zistí organizácia tak, že od skutočného objemu mzdových prostriedkov za kalendárny rok odpočíta skutočný objem mzdových prostriedkov za východiskový rok upravený podľa odseku 2.

(2) Skutočný objem mzdových prostriedkov za východiskový rok organizácia zvýši o

a) 3 % v prvom kalendárnom roku a o ďalšie 3 % za každý ďalší kalendárny rok,

b) percentné zvýšenie skutočného prepočítaného počtu pracovníkov v kalendárnom roku oproti východiskovému roku,

c) sumu zúčtovanú v kalendárnom roku na výplatu z prostriedkov, ktoré si podľa predpisov o usmerňovaní mzdových prostriedkov doplní organizácia do fondu odmien od iných organizácií alebo orgánov,

d) rozdiel, o ktorý odmeny za využitie vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov a za vyhodnotené riešenia tematických úloh a plnenia (mzdy, ostatné odmeny za prácu a náhrady miezd) spojené so zabezpečovaním opatrení na obranu v národnom hospodárstve a uhrádzané zo štátneho rozpočtu zúčtované na výplatu v kalendárnom roku prevyšujú odmeny a plnenia zúčtované na výplatu vo východiskovom roku.

(3) Východiskovým rokom je rok 1989. Pre organizácie, ktoré vznikli neskôr ako k 1. januáru 1989, je východiskovým rokom ten rok, za ktorý môžu po prvý raz zistiť skutočný objem mzdových prostriedkov.

(4) Sadzba regulačného odvodu za prírastok mzdových prostriedkov je zo základu tohto odvodu

sadzba pri percentnom prírastku mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku
50 % do 1 %
100 % do 2 %
150 % do 3 %
200 % nad 3 %.

Percentný prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku zistí organizácia podielom skutočného objemu mzdových prostriedkov za kalendárny rok a skutočného objemu mzdových prostriedkov za východiskový rok upraveného podľa odseku 2.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Organizácie podajú výpočet regulačného odvodu za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov a regulačného odvodu za prírastok mzdových prostriedkov (ďalej len „regulačné odvody“) tomu orgánu vykonávajúcemu správu odvodov, v ktorého obvode mali sídlo 31. decembra kalendárneho roka, a to do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka. Orgán vykonávajúci správu odvodov môže v odôvodnených prípadoch lehotu pre podanie výpočtu predĺžiť, a to najdlhšie do konca februára po uplynutí kalendárneho roka.

(2) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, je jej právny nástupca povinný do konca nasledujúceho mesiaca od jej zániku predložiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov (odsek 1) výpočet regulačných odvodov.

(3) V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť predkladať výpočet regulačných odvodov a vykonávať tieto odvody až do skončenia likvidácie. Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný do konca nasledujúceho mesiaca predložiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov (odsek 1) výpočet regulačných odvodov.

(4) Regulačné odvody vykonávajú organizácie zo zisku, pokiaľ nerozhodujú, že na ne použijú fond odmien.

§ 6

Podľa tohto nariadenia nepostupujú v roku 1990 organizácie, na ktoré sa vzťahuje vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 41/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb, hospodárske organizácie, ktoré pokračujú do 31. decembra 1990 v komplexnom experimente zvýšenia samostatnosti a zodpovednosti hospodárskych organizácií za efektívny rozvoj, organizácie miestnej výroby a služieb riadené národnými výbormi, ktoré usmerňujú mzdové a ostatné osobné náklady pomocou sústavy tarifných miezd, a organizácie bytového hospodárstva riadené národnými výbormi.

§ 7

(1) Regulačné odvody sú splatné v lehote určenej na predloženie ich výpočtu.

(2) Regulačné odvody vykonajú organizácie podľa tohto nariadenia po prvý raz za rok 1990.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).

2) Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

3) § 60 a 62 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).

4) Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.

5) Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.