Nariadenie vlády č. 208/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1990
Zrušený 577/1990 Zb.

208

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. decembra 1989

o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 71 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku, § 29 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, § 20 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy a na vykonanie Hospodárskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje finančné hospodárenie:

a) štátnych podnikov,1) s výnimkou štátnych podnikov, ktorých finančné hospodárenie upravuje osobitný predpis,2)

b) podnikov zahraničného obchodu,3) účastinných spoločností4) pre zahraničný obchod a združení5) pre zahraničný obchod s výnimkou podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou,

c) bánk a sporiteľní zakladaných ako štátne peňažné ústavy,6)

d) štátnej organizácie Československé štátne dráhy.7)

PRVÁ ČASŤ

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE ŠTÁTNEHO PODNIKU

§ 2

Postavenie štátneho podniku ako subjektu finančného hospodárenia

(1) Štátny podnik (ďalej len „podnik“) zodpovedá za finančné hospodárenie podľa tohto nariadenia bez ohľadu na rozsah oprávnení vnútorných organizačných jednotiek konať v právnych vzťahoch v mene podniku.

(2) Všetky vzťahy vznikajúce pri finančnom hospodárení medzi vnútornými organizačnými jednotkami podniku sú vnútropodnikovými vzťahmi.

§ 3

Majetkové fondy

(1) Majetkovými fondami podniku sú fond základných prostriedkov a investícií, obratový fond a fond cenných papierov.

(2) Podnik uhrádza nákup cenných papierov z fondu rozvoja, prípadne vkladom hnuteľných, nehnuteľných vecí alebo majetkových práv.

§ 4

Vlastné finančné zdroje podniku

Vlastnými finančnými zdrojmi podniku sú:

a) zisk vytvorený zo všetkej jeho činnosti zistený v účtovníctve (ďalej len zisk“),

b) odpisy základných prostriedkov (ďalej len „odpisy“),8)

c) ďalšie finančné zdroje podniku (§ 7).

§ 5

Používanie zisku

(1) Podniku používa zisk v tomto poradí:

a) na odvody zo zisku a dane do štátneho rozpočtu, do rozpočtu národného výboru a do štátnych fondov a na regulačné a cenové9) odvody uhrádzané zo zisku,

b) na účely podľa odseku 2,

c) na jednotný minimálny povinný prídel podľa normatívu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

d) na jednotný minimálny povinný prídel podľa normatívu do fondu rozvoja,

e) na povinný prídel do výšky jednotného normatívu minimálneho zostatku rezervného fondu,

f) na ďalšie prídely do fondov zriaďovaných podľa § 10 ods. 1 až 3 a na účely uvedené v odseku 3 podľa svojho rozhodnutia, prípadne na úhradu podielu zo zisku zo združených činností po splnení všetkých jeho ročných odvodových a prídelových povinností.

(2) Podnik používa zisk podľa odseku 1 písm. b):

a) na prevody v prospech príslušného účtu nemocenského poistenia pri úhrade prirážky k poistnému podľa osobitného predpisu,10) ak nie je inštalované alebo riadne prevádzkované zariadenie na ochranu pracovníkov alebo ak zariadenie podniku nevyhovuje predpisom o bezpečnosti práce alebo zdravotníckym predpisom a ďalej pri vrátení neoprávnene vyplatených dávok nemocenského poistenia v dôsledku porušenia alebo zanedbania povinností ustanovených osobitnými predpismi alebo iným nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov,

b) na úhradu dane platenej v cudzine,

(3) Podnik môže používať zisk:

a) na poskytovanie finančnej odmeny príslušnej (závodnej) spoločenskej organizácii za zber odpadového priemyselného materiálu ňou organizovaný na základe dohody uzavretej s touto organizáciu, a to maximálne do výšky 30 % hodnoty, ktorú podnik za odpad dostane po znížení o sumu pripadajúcu na náklady, ktoré podniku prípadne vzniknú (napríklad poskytnutím technickej pomoci), a ďalej na poskytovanie príspevku na Účty iniciatívy mládeže za určených podmienok,11)

b) na združovanie prostriedkov podľa § 8 ods. 2,

c) na úhradu výdavkov na pohostenie, občerstvenie a dary,

d) na ďalšie účely podľa osobitných predpisov.

(4) Nerozdelený zisk môže podnik koncom roka previesť do ďalšieho roka.

(5) Pri nedostatku zisku na krytie potrieb podĺa odseku 1 dopĺňa podnik zisk na rozdelenie z rezervného fondu podľa § 12 ods. 3 a 4.

(6) Podnik nesmie prideliť do fondov s výnimkou jednotného minimálneho povinného prídelu podľa normatívu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb viac zdrojov, než mu zostáva zo zisku (doplneného prípadne z rezervného fondu) po jeho použití podľa odseku 1 písm a) a odsekov 2 a 3. Podiaľ dôjde v podniku k prekročeniu rozdelenia zisku pri tomto jeho použití alebo z titulu vzniknutej straty, je podnik povinný toto prekročenie alebo stratu uhradiť z rozdelenia zisku nasledujúceho roka pred prídelmi do podnikových fondov.

(7) Pri nedostatku zisku na rozdelenie koncom roka po jeho použití podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 2 a vyčerpaní zdrojov rezervného fondu, prípadne zdrojov fondov zriaďovaných podľa § 10 ods. 2 je jednotný prídel podľa normatívu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb za bežný rok zaručený z príslušného štátneho rozpočtu, prípadne z rozpočtu národného výboru. Podnik požiada prostredníctvom zakladateľa príslušný orgán v termíne pre uzavretie jeho finančného hospodárenia o poskytnutie dotácie do zdrojov zo zisku na rozdelenie na tento účel. O prípadnej návratnosti tejto dotácie rozhodne príslušný orgán po dohode so zakladateľom najneskôr do dvoch rokov od roka, za ktorý bola dotácia poskytnutá.

§ 6

Používanie odpisov

Podnik prevádza odpisy mesačne do fondu rozvoja do výšky ich skutočnej tvorby po prípadnom odvode odpisov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru podľa osobitného predpisu12) a po prevodoch odpisov zo zariadení podnikovej spoločenskej spotreby do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, pokiaľ je ich prevádzka financovaná z tohto fondu.

§ 7

Používanie ďalších vlastných finančných zdrojov podniku

Ďalšie vlastné finančné zdroje používané na prídely do fondu rozvoja podľa § 11 ods. 1 písm. c), d) a e) body 1, 2, 5 až 7, prípadne do fondov zriaďovaných podľa § 10 ods. 3 pravádza podnik do fondov v príslušnom mesačnom období ich vzniku.

§ 8

Združovanie prostriedkov

(1) Pri združovaní prostriedkov13) podnik poskytuje peňažné prostriedky iba zo zdrojov, ktoré sú podľa osobitných predpisov určené na financovanie týchto činností.

(2) Pokiaľ podnik poskytuje peňažné prostriedky pri združovaní prostriedkov13) na ďalšie činnosti, ktoré sú v spoločnom záujme podniku a národného výboru, použije zisk podľa § 5 ods. 1 písm. f).

§ 9

Odvody podnikov a spôsob ich vykonávania

(1) Odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe14) uhrádza podnik z rozdelenia zisku, ťažbový podnik prípadne z fondu škôd a náhrad. Odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe14) a za jej dočasné odňatie na zariadenie staveniska uhrádza podnik zo zdrojov určených na financovanie tejto investičnej výstavby.

(2) Podnik vykonáva odvody do rezortných fondov zriaďovaných podľa § 20 ods. 1. Predmetom týchto odvodov nemôžu byť zisk, odpisy a zdroje podnikových fondov. Podrobnosti pre vykonávanie týchto odvodov sa určia v pravidlách pre tvorbu a používanie týchto fondov.

§ 10

Fondy podniku

(1) Podnik zriaďuje:

a) fond rozvoja,

b) rezervný fond,

c) fond kultúrnych a sociálnych potrieb,

d) fond odmien.

Spôsob tvorby a použitia fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a fondu odmien upravujú osobné predpisy.15)

(2) Podnik môže zriaďovať podľa svojho rozhodnutia ďalšie fondy, ktorých zdrojom môže byť výhradne zisk prideľovaný do fondov podľa § 5 ods. 1 písm. f).

(3) Podniky, v ktorých to špecifickosť ich hospodárskej činnosti vyžaduje, môžu zriaďovať ďalšie účelové fondy, ktorých zdrojom môžu byť úplne alebo čiastočne iné zdroje než zisk, a to:

a) podniky s obchodnou, zásobovacou, odbytovou činnosťou, podniky služieb, podniky zabezpečujúce vyššie dodávateľské funkcie alebo podniky v zahraničnom obchode rizikový fond,

b) ťažbové podniky rekultivačný fond, fond geologických prác, fond škôd a náhrad a v uránovom priemysle aj likvidačný fond.

c) podniky dopravy rizikový fond,

d) podniky lesného hospodárstva fond na odstraňovanie škôd spôsobených exhaláciami, ktorý je tvorený z poplatkov a náhrad organizácií spôsobujúcich znečistenie,

e) podniky zakladané národnými výbormi, podniky vodného hospodárstva a ďalej podniky, ktoré nebudú uhrádzať z rozhodnutia zakladateľa výdavky na opravy a udržovanie základných prostriedkov a iného hmotného majetku prostredníctvom plánovite vytváranej rezervy, fond opráv a udržiavania.

Spôsob tvorby a použitia týchto fondov včítane prípadnej výšky normatívu prídelov do týchto fondov určuje zakladateľ po dohode s Federálnim ministerstvom financií, prípadne podľa príslušnosti s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky alebo s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvá financií, cien a miezd republík“). Pritom výška príspevku z nákladov do fondu opráv a udržiavania sa určuje spôsobom uvedeným v § 14 ods. 7. V podnikoch zakladaných národnými výbormi určuje spôsob tvorby a použitia týchto fondov príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

(4) Prídely zo zisku do fondov môže podnik vykonávať v priebehu roka do výšky skutočného zisku na rozdelenie podľa svojho rozhodnutia po jeho použití podľa § 5 ods. 1 písm a) a § 5 ods. 2 a 3; prídely zo zisku do fondov podľa § 5 ods. 1 písm. f) vykonáva tak, aby neohrozil plnenie svojich povinností za rok ako celok, ktoré preň vyplývajú z použitia zisku podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) a krytia obežných prostriedkov podľa § 13 ods. 5.

(5) Peňažné prostriedky fondov uvedených v odsekoch 1 až 3 môže podnik podľa svojho rozhodnutia ukladať na bežnom účte alebo ich úplne alebo čiastočne ukladať na samostatných vkladových účtoch fondov; peňažné prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb ukladá na samostatnom vkladovom účte.

(6) Podnik zabezpečuje svoju platobnú schopnosť tak, aby mal na plnenie svojich splatných záväzkov pri využívaní úverov na svojom bežnom účte alebo na samostatných vkladových účtoch fondov dostatočnú výšku peňažných prostriedkov a nepoužíval svoje fondy nad výšku použiteľných zdrojov jednotlivých fondov v priebehu roka.

(7) Normatívy pre prídely do fondov zriaďovaných podľa odseku 1 písm. a) až c) sú:

a) jednotný normatív minimálneho povinného prídelu zo zisku do fondu rozvoja,

b) odvetvovo jednotný záväzný normativ príspevku z nákladov do fondu rozvoja na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

c) jednotný normatív minimálneho zostatku rezervného fondu,

d) jednotný normatív minimálneho, povinného prídelu zo zisku do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

(8) Základ pre výpočet normatívov uvedených v odseku 7 písm. a) až c) a ich výška sa určuje vo výstupoch komplexného štátneho plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „štátny plán“) na rok 1990 a päťročných štátnych plánov. Základ pre výpočet normatívu uvedeného v odseku 7 písm. d) a jeho výšku ustanovuje osobitný predpis.16)

§ 11

Fond rozvoja

(1) Fond rozvoje sa tvorí:

a) minimálnym povinným prídelom zo zisku podľa normatívu a prídelom zo zisku podľa § 5 ods. 1 písm. f),

b) prevodom odpisov podľa § 6,

c) príspevkom zahŕňaným do nákladov podľa § 10 ods. 7 písm. b),

d) prevodom z obratového fondu podľa § 13 ods. 6,

e) z ďalších zdrojov, a to:

1. z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií s výnimkou tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií zariadení podnikovej spoločenskej spotreby, ktorých prevádzka je financovaná z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

2. z príspevkov na združovanie prostriedkov na financovanie investícií a výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

3. z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu národných výborov a zo štátnych fondov,

4. prídelom odpisov sústredených v štátnom rozpočte,17)

5. z príjmov z riešenia úloh rozvoja vedy a techniky podľa § 15,

6. z tržieb z predaja cenných papierov,

7. z účelových príspevkov z fondu zábran škôd od poisťovní.

(2) Fond rozvoja sa používa:

a) na financovanie investícií a projektovej dokumentácie včítane autorského dozoru podľa § 14 ods. 4,

b) na splátky investičných úverov,

c) na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky podľa § 15,

d) na poskytovanie príspevkov na združovanie prostriedkov na financovanie investícií a výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

e) na dopĺňanie obratového fondu podľa § 13 ods. 5,

f) ako doplnkový zdroj na financovanie opráv a udržiavanie základných prostriedkov a iného hmotného majetku, pokiaľ zdroje fondu opráv a udržiavania, prípadne plánovite vytváraná rezerva nepostačia na financovanie týchto výdavkov,

g) na nákup cenných papierov,

h) na poskytovanie príspevku kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny pri predaji bytu z podnikového bytového hospodárstva do osobného vlastníctva.

(3) Podniky uvedené v § 15 ods. 2, ktoré zahŕňajú výdavky na rozvoj vedy a techniky priamo do nákladov, nepoužijú odsek 1 písm. c) a e) bod 5 a odsek 2 písm. c) a nepoužijú fond rozvoja na združovanie prostriedkov pri financovaní výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

(4) Použitie fondu rozvoja nie je účelovo viazané na druh zdrojov, z ktorých sa fond tvorí. Podnik môže voľne používať zdroje fondu rozvoja, s výnimkou zdrojov uvedených v odseku 1 písm. e) body 2, 3 a 7 na na všetky účely, na ktoré tento fond slúži, a to až do výšky zdrojov tohto fondu zvýšených o poskytnutý úver na rozvoj vedy a techniky.

§ 12

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa tvorí prídelom zo zisku podľa § 5 ods. 1 písm. e), prípadne aj podľa § 5 ods. 1 písm. f).

(2) Pri rezervnom fonde sa určuje minimálna výška zostatku fondu ku koncu roka podľa § 10 ods. 7 písm. c).

(3) Rezervný fond sa používa pri krytí strát a výkyvov vo finančnom hospodárení podniku na doplnenie zisku na rozdelenie na účely ustanevené v § 5 ods. 1 písm. a) až d) a na doplnenie týchto zdrojov na prídel zo zisku do fondu rozvoja pre jeho použitie podľa § 13 ods. 5, a to aj pod určenú minimálnu výšku zostatku rezervného fondu.

(4) Podnik môže podľa svojho rozhodnutia použiť rezervný fond na doplnenie zisku na rozdelenie aj pre jeho ďalšie použitie podľa § 5 ods. 1 písm. f), a to iba vo výške presahujúcej určený minimálny zostatok fondu.

§ 13

Financovanie obežných prostriedkov

(1) Obežnými prostriedkami a zdrojmi ich krytia sú ďalej uvedené prostriedky a zdroje vykázané v súvahe podniku.

(2) Obežnými prostriedkami sú:

a) peniaze, ceniny, vklady a účasti,

b) pohľadávky a iné podobné zúčtovania,

c) zásoby,

d) náklady nasledujúcich období,

e) ostatné obežné prostriedky.

(3) Podnik používa na krytie obežných prostriedkov obratový fond, iné vlastné a im podobné zdroje a neinestičné úvery.

(4) Inými vlastnými a im podobnými zdrojmi krytia obežných prostriedkov sú:

a) zostatky ostatných fondov a časové rozlíšenie,

b) stále pasíva,

c) ostatné zdroje krytia obežných prostriedkov,

d) nerozdelený zisk.

(5) Podnik je povinný na zabezpečenie svojej finančnej rovnováhy najneskôr koncom roka doplniť obratový fond z fondu rozvoja vo výške, o ktorú úhrn obežných prostriedkov (podľa odseku 2) prevyšuje úhrn zdrojov krytia obežných prostriedkov (podľa odseku 3) znížený o neivestičné záväzky podniku po lehote splatnosti. Pokiaľ zdroje fondu rozvoja podľa § 11 ods. 4 nepostačia na doplnenie obratového fondu, podnik ich na tento účel doplní ďalším prídelom z rozdelenia zisku pri prípadnom skrátení alebo úplnom zrušení prídelov zo zisku vykonaných v bežnom roku do ďalších fondov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a pri použití rezervného fondu podľa § 12 ods. 3.

(6) Zníženie obratového fondu prevodom do fondu rozvoja podnik vykonáva pri dlhodobom znížení obežných prostriedkov po dohode s úverujúcou bankou alebo sporiteľňou.

§ 14

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku zahŕňa financovanie výdavkov na:

a) investície a projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,

b) opravy a udržiavanie základných prostriedkov a iného hmotného majetku (ďalej len „opravy a udržiavanie“).

(2) Investíciami podľa nariadenia sú:

a) obstarávanie základných prostriedkov, t. j.

1. dodávky stavebných a montážnych prác a náklady spojené s likvidáciou základných prostriedkov,

2. dodávky strojov a zariadení a ich súborov, dopravných prostriedkov a inventára včítane nákladov na ich dopravu a montáž,

3. dodávky umeleckých diel, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou základných prostriedkov,

4. prvá výsadba trvalého porastu, pokiaľ zodpovedá pojmu základného prostriedku, t. j. náklady na výsadbu a naslednú kultiváciu vynaložené do doby dospelosti trvalého porastu (s výnimkou nákladov na novú výsadbu za vymreté, nevzídené a pod. rastliny),

5. nákup (odplatný prevod) nehnuteľností a použitých predmetov charakteru základných prostriedkov od organizacií a občanov s výnimkou predmetov obstarávaných za účelom získania náhradných dielcov,

b) nadstavby, vstavby a prístavby základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok a zásahy do ich stavebnej a technologickej časti, ktoré majú za následok zmenu technických parametrov, zmenu funkcie (rekonštrukcia) alebo ktorými sa zvyšuje ich vybavenosť, prípadne sa rozširuje ich použiteľnosť (modernizácia),

c) náhrady poskytnuté na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií a odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a za jej dočasné odňatie na zariadenie staveniska,

d) zabezpečovacie a konzervačné práce (prípadne udržiavacie a dekonzervačné práce) pri zastavených stavbách,

e) technická časť náhradných rekultivácií.

(3) Základnými prostriedkami a iným hmotným majetkom sú predmety podľa osobitného predpisu.18)

(4) Podnik uhrádza výdavky na investície a projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru (ďalej len „výdavky na investície“) z fondu rozvoja, pokiaľ nejde o zariadenia podnikovej spoločenskej spotreby, ktorých prevádzka sa financuje z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb alebo pokiaľ na ich financovanie nepoužije investičný úver. Výdavky na investície pri viacúčelových zariadeniach uhrádza podnik z jedného zdroja, a to zo zdroja určeného pre financovanie týchto výdavkov podľa prevažujúcej činnosti predpokladanej v budovanom zariadení.

(5) Opravy podľa tohto nariadenia sú také práce, ktorými sa odstraňuje čiastočne fyzické opotrebenie alebo poškodenie základného prostriedku a iného hmotného majetku za účelom ich uvedenia do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa technické vlastnosti, odstraňujú sa funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky. Opravy strojov a zariadení možno vykovánať tiež výmenou za už opravený základný prostriedok.

(6) Udržiavanie podľa tohto nariadenia je pravidelná starostlivosť o základné prostriedky a iný hmotný majetok, ktorou sa spomaľuje priebeh fyzického opotrebenia, predchádza sa jeho následkom za účelom zabezpečiť ich prevádzkyschopný stav a bezpečnú prevádzku, prípadne odstrániť drobnejšie závady.

(7) Podnik uhrádza výdavky na opravy a udržiavanie z nákladov prostredníctvom fondu opráv a udržiavania alebo plánovite vytvárané rezervy podľa normatívu určeného v jeho pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 1990 a v päťročných plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo výnimočne podľa § 23 priamo z nákladov. Ako doplnkový zdroj pri financovaní výdavkov na opravy a udržiavanie môže podnik používať fond rozvoja podľa § 11 ods. 2 písm. f). Výdavky na opravy a udržiavanie v zariadeniach podnikovej spoločenskej spotreby, ktorých prevádzka sa financuje z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, uhrádza podnik výhradne z tohto fondu.

(8) Podnik môže uhrádzať výdavky na opravy a udržiavanie základných prostriedkov v dočasnom užívaní podľa odseku 7.

§ 15

Financovanie rozvoja vedy a techniky

(1) Financovanie rozvoja vedy a techniky zahŕňa výdavky na:

a) prípravu a riešenie úloh rozvoja vedy a techniky,

b) odplatné nadobudnutie priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov z tuzemska i zo zahraničia,

c) činnsť vedúcich pracovísk vedecko-technického rozvoja a pracovísk sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií,

d) príspevky medzinárodným organizáciám, ktorých predmetom činnosti je výskum a vývoj a československý podnik je oprávnený podieľať sa na činnosti tejto organizácie.

(2) Podnik uhrádza výdavky na rozvoj vedy a techniky z fondu rozvoja, okrem podnikov výskumnej a vývojovej základne, projektových podnikov a podnikov, v ktorých inovačná potreba nie je sústavná a plynulá. Tieto podniky uhrádzajú výdavky na rozvoj vedy a techniky z nákladov s prípadným časovým rozlíšením. Zakladateľ po dohode s Federálnym ministerstvom financií, prípadne s príslušným ministerstvom financií, cien a miezd republiky určí podniky, v ktorých inovačná potreba nie je sústavná a plynulá.

(3) Pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky dodavetaľským spôsobom môže zadávateľ úlohy zo svojich zdrojov obstarať prístroje, stroje a zariadenia, prípadne aj stavby potrebné na riešenie úlohy a odovzdať ich riešiteľovi do dočasného užívania na dobu nevyhnutnú na riešenie úlohy; obdobne môže zadávateľ na základe dohody poskytnúť riešiteľovi úlohy peňažné prostriedky na obstaranie uvedených predmetov, ako použitie fondu rozvoja s tým, že sa v dohode určí, ako sa bude s týmito predmetmi nakladať, prípadne spôsob finančného vyrovnania po ukončení riešenia úlohy.

(4) Príjmy z riešenia úlohy rozvoja vedy a techniky sú:

a) príjmy za realizované práce a výkony, ktoré sa vykonali pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky a výdavky na ne tvorili súčasť nákladov riešenia,

b) príjmy za predmety použiteľné, prípadne nepoužiteľné okrem predmetov postupnej spotreby v používaní, ktoré sa obstarali na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky a sú už pre ďalšie riešenie úlohy nepotrebné alebo zostali po ukončenom riešení úlohy a ktoré boli vyvinuté alebo vyrobené pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky a výdavky na ne tvorili súčasť nákladov riešenia.

(5) Príjmy podľa odseku 4 sa prevádzajú do zdroja, z ktorého sa výdavky na rozvoj vedy a techniky financovali; pokiaľ sa výdavky financovali z viacerých zdrojov, prevádzajú sa do nich v pomere, v akom sa na financovaní podieľali.

(6) Predmety zodpovedajúce pojmu základného prostriedku, ktoré boli vyvinuté pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky a výdavky na ne boli uhrádzané z fondu rozvoja, sa prevádzajú do základných prostriedkov bez ďalšieho použitia fondu rozvoja, a to najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia riešenia.

(7) Výdavky na menovité úlohy19) štátneho plánu v oblasti rozvoja vedy a techniky uhrádza nositeľ z vlastných zdrojov alebo z vlastných zdrojov s podielovou účasťou štátneho rozpočtu alebo plne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri financovaní zo štátneho rozpočtu navrhuje výšku prostriedkov príslušného štátneho rozpočtu podľa príslušnosti Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj alebo Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj; pritom súčasne určí podmienky poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu a zabezpečí si právo hospodárenia k výsledkom riešenia menovitých úloh plne financovaných zo štátneho rozpočtu.

§ 16

Financovanie výdavkov na podnikovú spoločenskú spotrebu a na niektoré ďalšie činnosti podniku

Výdavky na podnikovú spoločenskú spotrebu a na niektoré ďalšie činnosti podniku vymedzujú osobitné predpisy,20) ktoré tiež ustanovujú zdroj ich úhrady.

§ 17

Sankcie

(1) Podnik je povinný zaplatiť penále do príslušného štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru, ak:

a) nedodrží ustanovenia o tvorbe a používaní podnikových fondov; za nedodržanie ustanovení o tvorbe a používaní fondov sa pokladá taktiež čerpanie fondu nad objem jeho použiteľných zdrojov,

b) kráti tvorbu hospodárskeho výsledku alebo použije vytvorený hospodársky výsledok spôsobom, na ktorý nie je oprávnený podľa osobitných predpisov vo vzťahu k iným organizáciám alebo osobám, aj keď v súvislosti s tým nedôjde ku kráteniu odvodov zo zisku (daní) do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru,

a to v prípadoch, že tieto nedostatky vo finančnom hospodárení vzniknuté v priebehu roka neodstráni najneskôr do lehoty určenej na odoslanie ročnej účtovnej závierky.

(2) Výška penále je 1 % zo sumy nedostatku zisteného vo finančnom hospodárení podniku orgánom vonkajšej kontroly na to oprávneným.

(3) Penále sa neplatí, ak:

a) penále za úhrn nedostatkov vo finančnom hospodárení podniku za príslušný rok nepresahuje sumu 1000 Kčs,

b) podnik nedostatky zistené vo svojom finančnom hospodárení svojou vnútornou kontrolou oznámi orgánu vykonávajúcemu správu odvodov a nedostatky odstráni pred začatím kontoly orgánom vonkajšej kontroly,

c) za zistený nedostatok vo finančnom hospodárení bolo podniku predpísané penále podľa zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu alebo podľa zákona o dôchodkovej dani, prípadne podľa zákona o poľnohospodárskej dani alebo mu bola uložená hospodárska pokuta.

(4) Úľavy na penále uloženom podľa odsekov 1 a 2 môže povoliť v odôvodnených prípadoch Federálne ministerstvo financií podnikom v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov a príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky podnikom, v pôsobnosti ústredných orgánov republík a národných výborov.

(5) Podnik je povinný vykonať nápravu nedostatkov vo finančnom hospodárení do lehoty určenej pre odoslanie ročných účtovných výkazov za rok, v ktorom sa nedostatky vo finančnom hospodárení zistili. Pri nedostatkoch vo finančnom hospodárení podľa odseku 1 písm. b) vykoná podnik ich nápravu, ak tomu nebránia osobitné predpisy.21)

(6) Nevykonanie nápravy nedostatkov vo finančnom hospodárení podnikov uvedených v odseku 1 písm. b), a to aj v prípadoch, keď z dôvodov podľa odseku 5 nemožno nápravu vykonať a penále platené podľa odsekov 1 a 2 sa pokladajú za škodu22) podniku.

§ 18

Finančné hospodárenie podnikov s počtom do 100 pracovníkov a podnikov bytového hospodárstva

(1) Podniky s počtom do 100 pracovníkov postupujú vo svojom finančnom hospoldárení, pokiaľ zakladateľ neurčí inak, podľa § 2, 4 až 12, a 14 až 17 s tým, že:

a) ziskom je rozdiel medzi peňažnými príjmami a výdavkami znížený o odpisy; do peňažných príjmov a výdavkov sa na tieto účely nezahŕňajú príjmy a výdavky fondov a výdavky uhrádzané z rozdelenia zisku a do odpisov sa nezahŕňajú odpisy zo základných prostriedkov, ktorých obstáravanie sa podľa § 14 ods. 4 uhrádza z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

b) povinné prídely zo zisku sa vykonávajú iba do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

c) fond rozvoja sa vytvára iba zo zdrojov uvedených v § 11 ods. 1 písm. a) s výnimkou povinných prídelov zo zisku, písm. b) a e) bodov 1 a 2 s výnimkou príspevkov na úhradu výdavkov na rozvoj vedy a techniky, prípadne písm. e) bodov 3 a 7; fond rozvoja sa používa iba podľa § 11 ods. 2 písm. a), b) a d) s výnimkou príspevkov na výdavky na rozvoj vedy a techniky a písm. h),

d) rezervný fond sa používa pri krytí strát a výkyvov vo finančnom hospodárení na doplnenie zdrojov zo zisku na rozdelenie na všetky účely uvedené v § 5 ods. 1,

e) výdavky na opravy a udržiavanie a výdavky na rozvoj vedy a techniky sa zahŕňajú do peňažných výdavkov.

(2) Podniky bytového hospodárstva pri predaji základných prostriedkov (budov) a pri predaji bytov, nebytových priestorov, prípadne spoločných priestorov domu23) nepoužijú ustanovenia § 11 ods. 1 písm. e) bod 1 a ods. 2 písm. h); tržby z týchto predajov odvádzajú do rozpočtu príslušného národného výboru, ktorý poskytuje príspevok kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny pri predaji bytu do osobného vlastníctva.

DRUHÁ ČASŤ

§ 19

Činnosť ústredných orgánov a národných výborov ako zakladateľov pri finančnom hospodárení podnikov v ich pôsobnosti

(1) Zakladateľ pri finančnom hospodárení podnikov plní úlohy, ktoré mu z jeho zakladateľskej funkcie podľa osobitného predpisu1) prislúchajú. Pritom najmä:

a) preveruje podmienky pre uplatňovanie princípu samofinancovania pri zakladaní podniku a v jeho ďalšom hospodárení,

b) na základe výsledkov finančného hospodárenia podniku ukladá osobitné režimy, prípadne postupy podľa osobitného predpisu24) v prípadoch, keď nie sú v podniku podmienky pre jeho samofinancovanie,

c) určuje spôsob tvorby a použitia fondov uvedených v § 10 ods. 3, pokiaľ v citovanom ustanovení nie je uvedené inak.

(2) Zakladateľ potvrdzuje ročnú účtovú závierku25) podniku a splnenie záväzných výstupov finančného plánu na základe preverenej formálnej a vecnej správnosti účtovej závierky.26) V prípade závažných nedostatkov v hospodárení vykoná podnik hodnotenie hospodárskej činnosti po dohode so zakladateľom a za účasti zakladateľa, príslušnej finančnej správy a príslušnej banky alebo sporiteľne a príjme opatrenia na nápravu svojho finančného hospodárenia.

§ 20

Rezortné fondy

(1) Ústredné orgány môžu zriaďovať rezortné účelové fondy, a to:

a) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Československej socialistickej republiky a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky fond ochrany a rozvoja lesa, kalamitný fond a fond racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi,

b) Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky fond hydrogeologických prác,

c) Československý štátny film a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky fond kinematografie,

d) Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky fond knižnej kultúry.

(2) Pravidlá tvorby a použitia rezortných fondov zriaďovaných podľa odseku 1 schvaľuje na návrh Československého štátneho filmu Federálne ministerstvo financií a na návrh ústredného orgánu republiky príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky; ministerstvá financií, ministerstvá financií, cien a miezd republík postupujú po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(3) Peňažné prostriedky rezortných fondov sa vedú na samostatných vkladových účtoch v banku alebo sporiteľni.

TRETIA ČASŤ

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH SOCIALISTICKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ČINNOSŤ ZAKLADATEĽOV PRI ICH FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

§ 21

Finančné hospodárenie niektorých ďalších socialistických organizácií

(1) Organizácie uvedené v § 1 ods. 1 písm. b) až d) postupujú pri svojom finančnom hospodárení podľa prvej časti § 2 až 17 a ďalej podľa odsekov 2 až 4.

(2) Podniky zahraničného obchodu, účastinné spoločnosti pre zahraničný obchod a združenia pre zahraničný obchod

a) môžu zriaďovať rizikový fond, ktorého tvorba a použitie sa určuje spôsobom uvedeným v § 10 ods. 3,

b) uhrádzajú výdavky na opravy a udržiavanie z nákladov s výnimkou výdavkov na opravy a udržiavanie v zariadeniach podnikovej spoločenskej spotreby, ktorých prevádzka je financovaná z fondu kultúrnych a sociálnych protrieb,

c) uhrádzajú výdavky na rozvoj vedy a techniky z nákladov s prípadným časovým rozlíšením,

d) účastinné spoločnosti pre zahraničný obchod ďalej

1. používajú účastinný kapitál, ktorý je zdrojom krytia obežných prostriedkov,

2. môžu poskytovať dividendy zo zisku podľa § 5 ods. 1 písm. f), a to po splnení všetkých svojich ročných odvodových a prídelových povinností,

e) združenia pre zahraničný obchod ďalej

1. zriaďujú štatutárny fond z podielov na združenie, ktorý je zdrojom krytia obežných prostriedkov,

2. môžu poskytovať podiely zo zisku podľa § 5 ods. 1 písm. f), a to po splnení všetkých svojich ročných odvodových a prídelových povinností.

(3) Banky a sporiteľne zakladané ako štátne peňažné ústavy

a) zriaďujú štatutárny fond podľa osobitného predpisu,6)

b) zriaďujú rizikový fond, ktorého tvorba a použitie sa určuje spôsobom uvedeným v § 10 ods. 3,

c) nezriaďujú obratový fond,

d) používajú zisk podľa § 5 ods. 1 písm. d) vo výške, ktorú určí pri bankách zakladateľ po dohode s Federálnym ministerstvom financií alebo s príslušným ministerstvom financií, cien a miezd republiky; pri sporiteľniach príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky.

e) rezervný fond môžu tvoriť a používať aj inak, než ustanovuje § 12, a to spôsobom, ktorý určí zakladateľ po dohode s Federálnym ministerstvom financií, prípadne s príslušným ministerstvom financií, cien a miezd republiky.

(4) Štátna organizácia Československé štátne dráhy

a) zriaďuje rizikový fond a fond zdržného; spôsob tvorby a použitia týchto fondov ustanoví Federálne ministerstvo dopravy a spojov po dohode s Federálnym ministerstvom financií,

b) uhrádza výdavky na opravy a udržiavanie z fondu opráv a udržiavania s výnimkou výdavkov na opravy a udržiavanie v zariadeniach podnikovej spoločenskej spotreby, ktorých prevádzka je financovaná z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb; spôsob tvorby a použitia fondu opráv a udržiavania podľa § 10 ods. 3 ustanoví Federálne ministerstvo dopravy a spojov po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

§ 22

Činnosť ústredných orgánov ako zakladateľov pri finančnom hospodárení niektorých ďalších socialistických organizácií v ich pôsobnosti

(1) Zakladateľ pri finančnom hospodárení podnikov zahraničného obchodu a socialistických organizácií uvedených v § 1 písm. c) plní úlohy, ktoré mu z jeho zakladateľskej funkcie prislúchajú podľa osobitného predpisu.27) Pritom najmä

a) preveruje podmienky pri zakladaní socialistickej organizácie a pre jej ďalšie hospodárenie pri uplatňovaní princípu samofinancovania,

b) určuje spôsob tvorby a použitia fondov uvedených v § 21 zriaďovaných podľa § 10 ods. 3.

(2) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu pri finančnom hospodárení účastinných spoločností pre zahraničný obchod4) a združení pre zahraničný obchod5) obdobne ako zakladateľ najmä určí spôsob tvorby a použitia fondov uvedených v § 21 zriaďovaných podľa § 10 ods. 3 a ďalej môže zriadiť, tvoriť a používať rezortný rizikový fond pre všetky organizácie uvedené v § 1 písm. b) za podmienok podľa § 20 ods. 2 a 3.

(3) Federálne ministerstvo dopravy a spojov pri finančnom hospodárení štátnej organizácie Československé štátne dráhy zabezpečuje úlohy podľa osobitného predpisu7) a obdobne úlohy podľa odseku 1 písm. b).

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝNIMKY, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 23

Výnimky

Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť vláda Československej socialistickej republiky. Výnimky z § 8 ods. 2, § 10 ods. 3, § 13 až 15 a § 18 ods. 1 pre jednotlivé podniky tiež Federálne ministerstvo financií alebo príslušné ministerstvo financií, cien a miezd republiky; výnimky z § 14 ods. 7 môže povoliť Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou. Pokiaľ nejde o povoľovanie výnimiek podnikom zakladaným národnými výbormi, postupujú ministerstvá financií, cien a miezd republík po dohode s Federálnymi ministerstvom financií.

Prechodné ustanovenia

§ 24

(1) Zostatky doterajších podnikových fondov, ktoré sa:

a) budú zriaďovať podľa tohto nariadenia, prevedie podnik do príslušných fondov; prípadný zostatok investičného fondu a fondu technického rozvoja prevedie do fondu rozvoja,

b) nebudú zriaďovať podľa tohto nariadenia a ich zdroje sa vytvárali výhradne zo zisku po odvodoch do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru, prevedie podnik podľa svojho rozhodnutia do fondu rozvoja, do rezervného fondu alebo do fondov zriaďovaných podľa § 10 ods. 2,

c) nebudú zriaďovať podľa tohto nariadenia a ich zdroje sa plne alebo čiastočne vytvárali z iných zdrojov než zo zisku, prevedie podnik do mimoriadnych výnosov.

(2) Zostatky doterajších rezortných fondov, ktoré sa:

a) budú zriaďovať podľa tohto nariadenia, prevedie ústredný orgán do príslušných fondov,

b) nebudú zriaďovať podľa tohto nariadenia, prevedie ústredný orgán do príslušného štátneho rozpočtu, a to v rámci vyrovnania finančných vzťahov ústredných orgánov k príslušnému štátnemu rozpočtu; to platí aj o zostatkoch účtov iných centralizovaných zdrojov.

(3) Zostatky doterajších fondov národných výborov pri finančnom hospodárení štátnych hospodárskych organizácií sa pre ďalšiu činnosť štátnych podnikov nepoužijú a národné výbory o ich použití rozhodnú vo svojej právomoci.

§ 25

(1) Zakladatelia podnikov podľa § 10 ods. 3 a ústredné orgány podľa § 20 ods. 2 prerokujú zriadenie, pravidlá o tvorbe a použítí uvedených fondov tak, aby sa podľa nich mohlo postupovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Obdobným spôsobom je potrebné postupovať, pokiaľ ide o výnimky a odchýlky podľa § 28 ods. 2, ktorých použitie je nevyhnutné pre dokončenie financovania akcií začatých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky určí spôsob financovania výdavkov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia v prípadoch, keď sa financovanie začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a spôsob tohto financovania sa mení (napríklad financovanie modernizácií a rekonštrukcií vykonávaných spoločne s opravami financovanie rezortných úloh rozvoja vedy a techniky).

§ 26

(1) V roku 1990 sa nepoužíjú

a) ustanovenie § 12 ods. 2 o určení minimálnej výšky zostatku rezervného fondu,

b) ustanovenie § 12 ods. 4 o dopĺňaní zdrojov zo zisku na rozdelenie iba do výšky presahujúcej určenú minimálnu výšku zostatku rezervného fondu.

(2) Pokiaľ podnik vo svojom účtovníctve vykazuje nerozdelený zisk alebo prekročenie rozdelenia zisku z minulých účtovných rokov, vykoná ich vyrovnanie s rezervným fondom najneskoršie do konca roka 1990. Na to, aby zdroje rezervného fondu postačili na vyrovnanie prekročeného rozdelenia zisku z minulých účtovných rokov je poviný podnik urobiť opatrenia vo svojej hospodárskej činnosti v priebehu roka 1990.

§ 27

Ak orgán vonkajšej kontroly zistí, že organizácia predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia porušila ustanovenia o tvorbe a použití fondov podľa osobitných predpisov a obdobne aj ustanovenie § 73a nariadeia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády č. 100/1985 Zb., ktoré sa podľa § 28 zrušujú alebo nepoužijú a tieto nedostatky vo finančnom hospodárení sú v rozpore aj s úpravou finančného hospodárenia vykonanou týmto nariadením a organizácia ich neodstránila ani do začatia kontroly orgánom vonkajšej kontroly, použijú sa sankcie podľa § 17 tohto nariadenia.


Záverečné ustanovenia

§ 28

(1) Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády č. 100/1985 Zb. (úplné znenie nariadenie vlády č. 106/1985 Zb.).

(2) Ďalej strácajú platnosť všetky výnimky a odchýlky povolené pre výrobné hospodárske jednotky, podniky, ústredné orgány a národné výbory pri finančnom hospodárení týchto organizácií a orgánov z osobitných predpisov, ktoré sa zrušujú podľa odseku 1 alebo nepoužijú podľa odseku 3.

(3) Organizácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nepoužijú:

a) vyhlášku Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb., s výnimkou § 2 ods. 1 až 6 a § 3; citované ustanovenia vyhlášky sa použijú do doby ich úpravy iným všeobecne záväzným osobitným predpisom,

b) vyhlášku Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

c) vyhlášku Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. a vyhlášky č. 22/1986 Zb.,

d) smernice Federálneho ministerstva financií č. V/2-15 200/1976 z 15. júla 1976 o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary v štátnych socialistických organizáciách v znení neskorších predpisov, uverejnené vo finančnom spravodajcovi č. 10/1976 (registrované v čiastke 24/1976 Zbierky zákonov).

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

2) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.

3) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.)

4) Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.

5) Zákonník medzinárodného obchodu č. 101/1963 Zb.

6) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

7) Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Českolslovenské štátne dráhy.

8) Vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 94/1980 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

9) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.

10) Vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie ÚRO o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, v znení neskorších predpisov.

11) Pravidlá o tvorbe a používaní Účtov iniciatívy mládeže (uverejnené v Ústrednom vestníku Českej socialistickej republiky č. 3/1989 a v Informáciách z vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 9/1989).

12) § 8 ods. 4, § 73 ods. 1 zákona č. 88/1988 Zb.

13) § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 98/1988 Zb. (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).
§ 53 až 56 zákona č. 88/1988 Zb.

14) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).
Zákon Českej národnej rady č. 77/1969 Zb. o Štátnom fonde pre zúrodnenie pôdy v znení zákona č. 175/1982 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde pre zúrodnenie pôdy v znení zákona č. 170/1982 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 39/1984 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

15) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

16) Vyhláška č. 210/1989 Zb.

17) § 73 ods. 1 zákona č. 88/1988 Zb.

18) § 2 ods. 1 až 6 a § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

19) § 16 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

20) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 211/1989 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností, vyhláška č. 210/1989 Zb.

21) Napr. Hospodársky zákonník, Občiansky zákonník.

22) § 172 a ďalšie Zákonníka práce.

23) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve k bytom v znení zákona č. 30/1978 Zb.
§ 349 Hospodárskeho zákonníka.

24) § 16, 17 prípadne § 21 alebo 22 zákona č. 88/1988 Zb.

25) § 14 zákona č. 88/1988 Zb.

26) § 15 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1989 Zb. o informačnej sústave organizácií.

27) Zákon č. 42/1980 Zb. v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.).
Zákon č. 158/1989 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.