Nariadenie vlády č. 207/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

207

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. decembra 1989

o vykonávaní odvodu zo zisku na základe finančného plánu

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


§ 1

Odvod zo zisku na základe finančného plánu vykonávajú organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy a spojov s výnimkou Československých aerolínií, Slov-airu, Intransu, Štátneho ústavu dopravného projektovania a organizácií spojov, organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany1) a Federálneho ministerstva vnútra, organizácie lesného a vodného hospodárstva s výnimkou Hydroprojektu Praha, Vodných zdrojov Praha, Vodohospodárskych opravovní a strojární Písek, Štátnych lesov, obchodného a odbytového podniku Praha a Štátnych lesov, podniku technického rozvoja, Olomouc, organizácie mestskej hromadnej dopravy, organizácie Československého filmu (ďalej len „organizácie“).

§ 2

(1) Odvod zo zisku na základe finančného plánu sa organizáciám určí vo výške, o ktorú plánovaná tvorba zisku prevyšuje plánované potreby uhrádzané zo zisku; v prípade plánovanej straty alebo nízkej tvorby zisku sa poskytne dotácia do zdrojov na rozdelenie.

(2) Plánovanými potrebami uhrádzanými zo zisku sú na účely tohto nariadenia vlády

a) jednotný prídel zo zisku do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vo výške ustanovenej osobitným predpisom,

b) plánovaný prídel zo zisku do fondu rozvoja,

c) plánovaný prídel do rezervného fondu, najviac však do určenej výšky minimálneho zostatku,

d) plánovaný prídel zo zisku do fondu odmien vo výške ustanovenej osobitným predpisom,2)

e) plánovaný objem výdavkov na pohostenie, občerstvenie a dary, na podnikové štipendiá, prípadne ďalšie plánované položky použitia zisku.

§ 3

(1) Plánovaná tvorba zisku, odvod zisku na základe finančného plánu, prípadne dotácie zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru sa ustanovuje organizáciám ako záväzné výstupy v príslušnom štátnom rozpočte alebo rozpočte národného výboru.

(2) Záväzné výstupy pre organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy a spojov, organizácie Československého filmu a organizácie v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky sa pre rok 1990 ustanovujú v štátnom rozpočte ako súhrn, ktorý príslušný ústredný orgán konkretizuje na jednotlivé organizácie.

§ 4

(1) Zo zisku doplneného prípadne o dotáciu do zdrojov na rozdelenie, ktorý organizácia vytvorí nad výšku ustanovenú podľa § 3, si ponechá sumu vo výške 50 %, ktorú použije v súlade s osobitným predpisom.3) Zostávajúcu časť zahrnie do ročného zúčtovania s príslušným štátnym rozpočtom alebo rozpočtom národného výboru.

(2) Ak organizácia plánovanú tvorbu zisku nesplní, zníži ustanovenú výšku odvodu zo zisku (§ 3) podľa miery plnenia plánovanej tvorby zisku.

§ 5

Organizácia je povinná najneskôr tretí deň pred koncom kalendárneho mesiaca platiť mesačné preddavky na odvod zo zisku na základe finančného plánu vo výške jednej dvanástiny určeného ročného odvodu, pokiaľ orgán vykonávajúci správu odvodu nerozhodol na žiadosť organizácie inak.

§ 6

Pre organizácie neplatia ustanovenia § 8 a 17 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) S výnimkou organizácie Vojenské lesy a majetky [§ 8 písm. d) zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani].

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov.

3) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.