Vyhláška č. 205/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb. (nepriamo)

205

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1989

o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami, sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pokiaľ odberné miesto používa spoločne niekoľko organizácií, je odberateľom vlastník alebo organizácia, ktorá má právo hospodárenia k zariadeniu bezprostredne nadväzujúcemu na verejnú časť vodovodu alebo kanalizácie. Vzťahy medzi odberateľom a ďalšími pripojenými organizáciami sa spravujú hospodárskou zmluvou.“.

2. V § 3 sa v závere poslednej vety pripájajú tieto slová: „alebo technicky neprimerane obtiažne.“.

3. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Dohoda potrebná pre vznik zmluvy sa nemôže nahradiť spôsobom podľa § 153 ods. 3 písm. b) zákona.“.

4. § 5 ods. 2 posledná veta znie: „Pre úseky verejnej kanalizácie prevádzkované výnimočne a dočasne bez schváleného kanalizačného poriadku môžu organizácie dohodnúť v hospodárskej zmluve hodnoty koncentračného a bilančného znečistenia, množstvo a teplotu vypúšťaných odpadových vôd.“.

5. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V prípadoch, keď je na odberné miesto pripojený objekt slúžiaci hromadnému ubytovaniu, bytový dom, objekt jaslí, materskej školy, vybraného školského, kultúrneho alebo športového zariadenia7a) výlučne alebo v spojení s iným z týchto uvedených objektov, postačí, keď predmet plnenia sa bude určovať iba množstvom dodávanej vody alebo množstvom odvádzaných odpadových vôd. Na základe požiadavky dodávateľa alebo odberateľa môže sa predmet plnenia aj v týchto prípadoch podľa konkrétnych okolností určovať navyše aj niektorou z ďalších hodnôt alebo všetkými hodnotami podľa predchádzajúceho odseku.“.

Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.

6. § 6 ods. 1 časť druhej vety za bodkočiarkou znie: „v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu alebo zaneseniu verejnej časti kanalizačnej prípojky prevádzkou vnútornej kanalizácie alebo vypúšťanými odpadovými vodami, uhrádza náklady na opravu verejnej časti prípojky odberateľ.“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Práva odberateľa zo zmluvy nesmú byť bez súhlasu dodávateľa postúpené inej organizácii (§ 128 ods. 1 zákona). V žiadosti o súhlas odberateľ označí organizáciu, ktorej majú byť práva postúpené a deň, ktorým k postúpeniu práva má dôjsť. Ak z akéhokoľvek dôvodu k postúpeniu práv nedôjde alebo k nemu dôjde v inom než oznámenom dni, je odberateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi bezodkladne po jej zistení.“.

8. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Množstvo odoberanej vody sa môže v jednotlivom dojednanom období odchýliť od množstva dohodnutého v zmluve o 5 % smerom hore a neobmedzene smerom dole. O trvalom podstatnom znížení odberu vody oproti dohovorenému množstvu je odberateľ povinný dodávateľa informovať.“.

9. § 9 včítane nadpisu znie:

㤠9

Neoprávnený odber vody

(1) Za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu sa považuje,

a) ak organizácia odoberá vodu bez predchádzajúceho uzavretia zmluvy s dodávateľom, okrem prípadov, keď sa zmluva neuzavrela pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá vodu vo vyššom množstve než zmluvne dohodnutom a nad povolenú odchýlku v množstve (§ 8 ods. 2),

c) ak odberateľ urobil na meracom zariadení také úpravy, aby nezaznamenávalo odber, prípadne aby zaznamenávalo menší odber než skutočný, a takto upravené zariadenie používa,

d) ak odberateľ používa meracie zariadenie, ktoré sám poškodil alebo na ktorom zistil poškodenie a bez zbytočného odkladu ho neohlásil dodávateľovi,

e) ak odberateľ odoberá vodu na iný účel, než bolo dojednané,

f) ak odberateľ používa požiarny obtok alebo požiarny vodovod na iné účely než požiarne.

(2) Odber nie je neoprávnený, ak odberateľ použil vodu na iný účel, aby zabránil vzniku škôd na majetku alebo z iného závažného dôvodu, a bez meškania túto skutočnosť oznámil dodávateľovi.

(3) Množstvo vody neoprávnene odobranej sa zisťuje meracím zariadením, a ak to nie je možné, technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo svetlosti potrubia a z preukázaného obdobia. Ak nemožno zistiť presne celé obdobie neoprávneného odberu vody, predpokladá sa, že toto obdobie je 1 mesiac.

(4) Pri neoprávnenom odbere vody zaplatí odberateľ dodávateľovi náklady spojené s jeho zisťovaním, najmenej však 50 Kčs.“.

10. § 10 ods. 5 znie:

(5) V prípadoch, keď odberateľ

a) odoberá vodu neoprávnene (§ 9),

b) dodáva vodu bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom (§ 3),

c) neodstráni poruchy na vnútornom vodovode alebo neurobí opatrenia na ochranu meriaceho zariadenia a hlavného uzáveru vody,10)

d) je v omeškaní s úhradou vodného po dobu dlhšiu ako jeden rok,

je dodávateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, ak odberateľ neuposlúchne jeho výzvu na ukončenie konania uvedeného v písmenách a) a b) alebo výzvy na splnenie povinností uvedených v písmenách c) a d) v lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že mu obmedzí alebo preruší dodávku vody.“.

11. § 11 včítane nadpisu znie:

㤠11

Majetkové sankcie

(1) Ak dodávateľ nedodá dohodnuté množstvo vody z verejného vodovodu v lehote dohodnutej v zmluve, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva vody. Toto penále neplatí v prípade uvedenom v § 10 ods. 1, ak postupoval podľa § 10 ods. 2, 3 a 4, ani pri odôvodnenom obmedzení alebo prerušení dodávky vody podľa § 10 ods. 5, alebo pokiaľ odberateľ odobral v dojednanom období menšie množstvo vody (§ 8 ods. 2).

(2) Za neoprávnený odber vody podľa § 9 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške trojnásobku vodného11) pripadajúceho na množstvo vody neoprávnene odobrané.

(3) Za neoprávnený odber vody podľa § 9 písm. c), d), e), f) zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške 10 000 Kčs za každý druh neoprávneného odberu a každý zistený prípad osobitne.

(4) Rovnaké penále ako v odseku 3 zaplatí odberateľ dodávateľovi, ak

a) neumožní oprávnenému pracovníkovi dodávateľa prístup k meraciemu zariadeniu, preverenie jeho stavu a riadny odpočet odberu,

b) prevedie práva zo zmluvy na tretiu organizáciu (§ 6 ods. 3) bez súhlasu dodávateľa,

c) neoznámi v určenej lehote11a) dodávateľovi podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa cien (sadzieb), ku ktorej dôjde počas roka.“.

12. § 15 včítane nadpisu znie:

㤠15

Neoprávené vypúšťanie odpadových vôd a iných látok

(1) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa považuje,

a) ak organizácia vypúšťa odpadové vody bez predchádzajúceho uzavretia zmluvy s dodávateľom,

b) ak odberateľ urobí na meracom zariadení také úpravy, aby nezaznamenávalo alebo zaznamenávalo nesprávne množstvo vypúšťaných odpadových vôd, prípadne niektoré ďalšie skutočnosti určujúce predmet plnenia (§ 5) a takto upravené meracie zariadenie používa,

c) ak odberateľ používa meracie zariadenie, ktoré sám poškodil alebo na ktorom zistil poškodenie a bez zbytočného odkladu ho neohlásil dodávateľovi,

d) ak odberateľ vypúšťa odpadové vody vo väčšom množstve, vo vyššej koncetračnej alebo vo vyššej bilančnej hodnote znečistenia alebo s vyššou teplotou, než bolo dojednané,

e) ak organizácia vypúšťa do verejnej kanalizácie iné látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť.13)

(2) Množstvo neoprávnene vypúšťaných odpadových vôd sa zisťuje meracím zariadením, a ak to nie je možné, technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo zdrojov vody, svetlosti potrubia a z preukázaného obdobia. Ak nemožno zistiť presne celé obdobie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, predpokladá sa, že obdobie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd je jeden mesiac.

(3) Pri neoprávnenom vypúšťaní odpadových vôd zaplatí odberateľ dodávateľovi náklady spojené so zisťovaním neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, najmenej však 50 Kčs.

(4) Odberateľ uhradí dodávateľovi zvýšené náklady vynaložené na opatrenia vyvolané prekročením dohodnutej koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia vypúšťaných odpadových vôd alebo vypúšťaním látok, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť,13) a potrebné na zistenie ukazovateľov schváleného kanalizačného poriadku a povolenie na vypúšťanie vôd.4) Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla zvýšením odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových13a) vôd, uložením pokuty za nedovolené vypúšťanie vôd13b) alebo z iného obdobného dôvodu.“.

13. § 17 včítane nadpisu znie:

㤠17

Majetkové sankcie

(1) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd podľa § 15 ods. 1 písm. a) a za vypúšťanie väčšieho množstva odpadových vôd, než bolo dojednané, zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške trojnásobku stočného pripadajúceho na množstvo odpadových vôd neoprávnene do verejnej kanalizácie vypustených.

(2) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 15 ods. 1 písm. b) a c) a za vypúšťanie odpadových vôd vo vyššej než dojednanej teplote zaplatí organizácia (odberateľ) dodávateľovi penále 10 000 Kčs.

(3) Za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie vo vyššej koncentračnej alebo vyššej bilančnej hodnote znečistenia, než bolo dohodnuté, prípadne než je určené kanalizačným poriadkom ak došlo k vypusteniu takých vôd do verejnej kanalizácie bez uzavretia zmluvy, zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vypočítané tak, že za prekročenie každého ukazovateľa koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia o 1 % je penále 8 % stočného za dobu, po ktorú k prekročeniu dochádzalo, vždy za každý začatý deň prekročenia; ak sa hodnota prekročenia zmení v priebehu jeho trvania, za základ pre výpočet penále sa vezme najvyššia zistená hodnota. Ak dobu prekračovania príslušného ukazovateľa nemožno presne určiť predpokladá sa, že táto doba je 30 dní.

(4) Za vypúšťanie látok, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť,13) do verejnej kanalizácie zaplatí odberateľ dodávateľovi penále 50 000 Kčs, a to za každý druh takej látky osobitne.

(5) Rovnaké penále ako v odseku 4 zaplatí odberateľ dodávateľovi, ak postúpi práva zo zmluvy na tretiu organizáciu bez súhlasu dodávateľa (§ 6 ods. 3).

(6) Vznik práva na penále sa posudzuje za každé odberné miesto samostatne. Ak je vypúšťanie odpadových vôd neoprávnené z viacerých dôvodov (§ 15 ods. 1), vypočíta sa penále za každé porušenie povinnosti osobitne.“.

14. V § 18 sa vypúšťajú odseky 3 a 5. Zároveň sa odsek 4 označuje ako odsek 3.

15. § 19 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

7a) Objekty jednotnej klasifikácie stavebných objektov odborov:
801 16 budovy jasieľ
801 17 budovy dojčenských ústavov, detských domovov pre deti do troch rokov a detských ozdravovní
801 22 budovy očistných kúpeľov
801 31 budovy materských škôl
801 32 budovy učební všeobecnovzdelávacích škôl
801 33 budovy učební učňovských škôl a odborných škôl
801 34 budovy učební odborných škôl
801 35 budovy posluchární a pedagogických pracovní vysokých škôl
801 4 budovy pre vedu, kultúru a osvetu (s výnimkou budov laboratórií podskupiny 801 48)
801 5 budovy pre telovýchovu
801 6 budovy pre riadenie, správu a administratívu
801 72 budovy ubytovní pracujúcich, študujúcich a žiakov bez vývarovne
801 73 budovy ubytovní pracujúcich, študujúcich a žiakov s vývarovňou
801 75 budovy detských domovov (pre deti do troch rokov) a domovov mládeže, bez vývarovne
801 76 budovy detských domovov (pre deti do troch rokov) a domovov mládeže, s vývarovňou
801 77 budovy pre spoločnú rekreáciu
801 86 budovy stravovní pre žiakov a študentov
801 9 budovy pre sociálnu starostlivosť
802 1 haly pre vedu, kultúru a osvetu
802 2 haly pre telovýchovu
802 44 haly pre spoločné ubytovanie a rekreáciu
802 45 haly pre sociálnu starostlivosť
803 budovy na bývanie

11a) § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
§ 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

13a) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v úplnom znení vyhlásenom pod č. 2/1989 Zb.

13b) § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 26/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.