Vyhláška č. 200/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

200

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1989

o zmene a doplnení vyhlášky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky a Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa vypúšťa.

2. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Prípravné zmluvy

(1) Organizácie uzavierajú prípravné zmluvy, ktorých účelom je zlepšiť uspokojovanie potrieb vnútorného trhu.

(2) V zmluve organizácie spravidla

a) dojednávajú podľa potrieb pravidelného zásobovania predajní, prípadne iných organizačných jednotiek odberateľa, zásady pre zostavovanie objednávkového a rozvozového plánu,

b) dojednávajú prípady, keď možno urobiť návrh zmluvy o dodávke výrobkov (objednávku) telefonicky a spôsob jej evidencie,

c) dojednávajú postup pri likvidácii zásob, ktoré vznikli dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov, na ktoré sa uzavreli zmluvy o dodávke výrobkov, bol nižší, ako sa predpokladalo v prípravnej zmluve; najmä dohodnú postup pri organizovaní dopredajových akcií spotrebiteľom,

d) dojednávajú bližšie podrobnosti o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií.“.

3. V § 5 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa odkaz na poznámku č. 3, ktorá sa vypúšťa. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

4. V § 8 sa vypúšťa posledná veta.

5. V § 9 druhej vete sa za slovo „predajne“ vkladajú slová „a zariadenia závodného stravovania.1)

6. § 10 sa vypúšťa.

7. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

8. V § 11 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov a vypúšťa sa poznámka č. 4.

9. V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „, pokiaľ nie je v osobitnom predpise5) ustanovená kratšia lehota“; zároveň sa vypúšťa poznámka č. 5.

10. V § 15 ods. 2 sa slovo „penále“ nahrádza slovom „zdržné“. Poznámka č. 6 sa označuje ako č. 2 a znie: „2. § 13 vyhlášky Štátnej arbitráže ČSSR č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.“.

11. § 17 sa vypúšťa.

12. § 18 sa vypúšťa.

13. Nadpis nad § 19 znie: „Dodávky štátneho podniku Baliarne obchodu“.

14. § 19 ods. 1 znie:

(1) Z ustanovení tejto vyhlášky neplatia pre dodávky štátneho podniku Baliarne obchodu ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) až c) a § 4 až 7, 9, 13 až 16.“.

15. V § 19 sa vypúšťajú odseky 2 a 4. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

16. § 21 sa vypúšťa.

17. § 22 sa vypúšťa.

18. § 23 sa vypúšťa; zároveň sa vypúšťa poznámka č. 7.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 (včítane poznámky 1) a § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.