Vyhláška č. 199/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

199

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 18. decembra 1989

o zmene vyhlášky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 28/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky polygrafických výrobkov, sa mení takto:

1. § 1 ods. 1 písm. a) body 2 a 3 znejú:

2. uskutočňované nakladateľstvom organizácii knižného veľkoobchodu (ďalej len „knižný veľkoobchod“) a organizácii knižného obchodu (ďalej len „knižný obchod“),

3. uskutočňované knižným veľkoobchodom knižnému obchodu,“.

2. V § 3 ods. 1 sa výraz „nálepka“ nahrádza výrazom „štítok“ a za slová „kódového čísla“ sa vkladá označenie „ISBN“.

3. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bez porušenia vonkajšieho obalu“.

4. V § 6 sa vypúšťa slovo „dodávateľovi“.

5. § 7 sa vypúšťa.

6. V § 8 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

7. § 8 sa dopĺňa novým písmenom g), ktoré znie:

g) určenie, ktorá technická jednotka je rozhodujúca.“.

8. § 9 sa vypúšťa.

9. § 10 ods. 1 druhá veta znie: „Ak lehota nie je takto určená, predkladá odberateľ dopyt v obvyklých lehotách.“.

10. § 10 ods. 2 posledná veta znie: „Súčasťou dopytu je úplný rukopis v konečnom znení a úplné výrobné podklady.“.

11. § 10 ods. 3 znie:

(3) Ak je dopyt technicky nevyjasnený alebo inak nedostatočný alebo neúplný, postupujú organizácie obdobne podľa § 152 ods. 3 zákona.“.

12. § 11 ods. 1 druhá veta znie: „Návrh zmluvy je dodávateľ povinný predložiť v lehote dohodnutej v zmluve o príprave dodávok, a ak lehota nie je dohodnutá, v obvyklej lehote.“. Zároveň sa vypúšťa tretia veta.

13. V § 11 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 5. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

14. V § 11 v novooznačenom odseku 2 sa označenie „§ 153 ods. 2 písm. a)“ nahrádza označením „§ 153 ods. 3 písm. a)“.

15. V § 13 sa vypúšťa odsek 4.

16. V § 14 ods. 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovo „troch“.

17. V § 14 sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6.

18. V § 15 sa slová „Nátlačky ilustrácií“, „diazografické kópie“ a „nátlačky“ nahrádzajú slovami „reprodukčné kópie“.

19. V § 16 ods. 1 sa za slová „povinný robiť“ vkladajú slová „a v prípade fotosadzby vyznačiť“.

20. V § 17 ods. 2 sa slová „nátlačky a postupové farebné škály“ nahrádzajú slovami „reprodukčné kópie“ a slovo „nátlačkami“ slovami „reprodukčnými kópiami“.

21. § 17 ods. 3 znie:

(3) Dodávateľ vracia výrobné podklady odberateľovi najneskôr do 30 dní od splnenia dodávky. Pokiaľ odberateľ požaduje vrátenie tlačových podkladov, uvedie to v dopyte s určením, o ktoré podklady ide a menovite komu a kedy podklady vrátiť.“.

22. § 18 sa vypúšťa.

23. V § 19 ods. 2 sa slová „do 48 hodín“ nahrádzajú slovami „nasledujúci pracovný deň“.

24. V § 19 ods. 3 sa slová „sa tiež môžu použiť“ nahrádzajú slovami „budú tiež použité“.

25. § 20 ods. 2 znie:

(2) Dodávka neperiodickej publikácie, ktorej náklad nepresahuje počet 20 000 výtlačkov a hmotnosť 2,5 t včítane obalu, musí sa uskutočniť v jednej zásielke. V ostatných prípadoch sa musí dodávka expedovať rovnomerne v týždňoch nasledujúcich po sebe.“.

26. § 23 a 24 sa vypúšťajú.

27. § 28 sa vypúšťa.

28. § 30 až 33 sa vypúšťajú.

29. § 36 znie:

㤠36

Na prerokovanie požiadaviek knižného obchodu a na uzavieranie hospodárskych zmlúv organizuje knižný veľkoobchod nákupné porady za účasti nakladateľstva a knižného obchodu.“.

30. § 37 sa vypúšťa.

31. § 40 sa vypúšťa. Zároveň sa zrušuje poznámka č. 12.

32. § 44 sa vypúšťa.

33. V poznámke č. 13 sa slová „Český úrad pre tlač a informácie a Slovenský úrad pre tlač a informácie“ nahrádzajú slovami „registrujúce orgány“.

34. V § 52 sa vypúšťa odsek 4.

35. V § 54 ods. 1 sa za slovo „príloh“ vkladajú slová „s výnimkou časti, ktorá je podľa dohody vyhradená aktualitám“.

36. V § 54 ods. 2 sa za slovo „denníkoch“, vkladajú slová „pri týždenníkoch do 1 mesiaca a“.

37. V § 54 sa vypúšťa odsek 3.

38. V § 60 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa odseky 2, 3 a 4 označujú ako odseky 1, 2 a 3.

39. V § 61 sa vypúšťa odsek 3.

40. § 67 ods. 3 tretia veta znie: „Pri spoločensky významnej periodickej tlači určenej dohodou orgánov hospodárskeho riadenia dodávateľa a odberateľa sa rozvrhnutie úhrady nákladov na predpokladanú remitendu, prípadne na celú vzniknutú remitendu určí dohodou organizácií.“.

41. § 72 sa vypúšťa.

42. V § 73 sa vypúšťa odsek 1. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

43. V § 74 sa vypúšťa odkaz na poznámku č. 17, ktorá sa zároveň zrušuje.

44. V § 76 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3, 4 a 5 sa označujú ako odseky 2, 3 a 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.