Vyhláška č. 198/1989 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

198

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1989

o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 1 písm. a), c) a d) a odst. 2 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona, se mění a doplňuje takto:

1. Název oddílu druhého zní:

„ODDÍL DRUHÝ

PŘIJÍMÁNÍ DIVADELNÍCH UMĚLCŮ DO PRACOVNÍHO POMĚRU A JMENOVÁNÍ ŘEDITELŮ DIVADEL (K § 3 odst. 2 a § 5 odst. 5 divadelního zákona)“.

2. § 8 se vypouští.

3. Za § 9 se vkládá § 9a, který zní:

㤠9a

Podmínky veřejného konkursu na obsazení funkce ředitele divadla

(1) Veřejný konkurs na obsazení funkce ředitele divadla vypisují ministerstvo kultury České socialistické republiky, národní výbory, společenské organizace a kulturní fondy pro divadla, která řídí (dále jen „vypisovatel“).

(2) Veřejný konkurs se provádí před komisí, kterou ustanovuje vypisovatel ze zástupců ministerstva kultury České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo kultury“), organizací, jejichž posláním je sdružovat autory a výkonné umělce z oboru divadelního umění, příslušného odborového svazu, jakož i z odborníků z oblasti divadelnictví. Členy komise jsou dále umělečtí šéfové a vybraní vedoucí jednotlivých útvarů divadla. Předsedou komise je zástupce vypisovatele. Vypisovatel při vypsání konkursu stanoví postup pro jednání a rozhodování komise.

(3) Komise posoudí způsobilost jednotlivých uchazečů o funkci ředitele divadla s přihlédnutím k uměleckému zaměření, úlohám a podmínkám činnosti divadla. Po zhodnocení výsledků veřejného konkursu určí komise pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky na jmenování do funkce ředitele divadla; při rovnosti hlasů je rozhodující stanovisko předsedy komise.“.

4. § 16 se vypouští.

5. § 29 odst. 2 písm. a) zní:

a) zřizující organizaci (§ 5 odst. 2 divadelního zákona) nebo orgánu státní správy, který schválil kulturní akci, v jejimž rámci se konalo představení, jestliže šlo o představení, na němž byl dohled vykonáván na základě pověření tímto orgánem,“.

6. V § 30 odst. 1 se slova „ministerstvo kultury České socialistické republiky (dále jen „ministerstvo kultury“)“ nahrazují slovy „ministerstvo kultury“.

7. V § 30 odst. 2 písm. a) se vypouští slovo „státní“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Prof. PhDr. Lukeš DrSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.