197

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 8. prosince 1989

o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

Území vymezené v příloze 1 této vyhlášky se prohlašuje za chráněnou krajinnou oblast Blanský les (dále jen „oblast“).

§ 2

Poslání oblasti

(1) Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů.

(2) K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.

§ 3

Členění oblasti do zón

(1) Metody a způsoby ochrany a využívání krajiny a jejich přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení oblasti do třech zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty.

(2) Vymezení jednotlivých zón je stanoveno v mapě, která tvoří přílohu 2 této vyhlášky.1)

§ 4

Orgány a organizace, které působí na území oblasti, jakož i občané, kteří mají v oblasti pobyt nebo se v ní nacházejí, jsou povinni chránit její přírodu a přírodní hodnoty a dodržovat určené podmínky ochrany oblasti

§ 5

(1) Na celém území je zakázáno:

a) ničit přírodu nebo ji poškozovat,

b) ukládat odpadky nebo odpady mimo místa k tomu určená,

c) tábořit, parkovat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,

d) provádět horolezeckou činnost nebo výcvik vysokohorské turistiky mimo místa vyhrazená ministerstvem kultury ČSR (dále jen „ministerstvo“),

e) při výkonu práva myslivosti používat otrávených návnad.

(2) V zóně I a II je zakázáno zavádět nepůvodní druhy rostlin a živočichů.

(3) Jen po projednání s příslušným okresním orgánem státní ochrany přírody lze na území oblasti:

a) pořádat veřejné, sportovní nebo jiné hromadné akce mimo intravilány obcí,

b) rozšiřovat a upravovat síť turistických cest,

c) stanovit plány chovu a lovu zvěře, jakostních tříd honiteb, únosných stavů zvěře s výjimkou vybraných honiteb ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR a podmínky rybničního hospodářství.

§ 6

Řízení územního rozvoje a stavební činnost

(1) Územní rozvoj v oblasti je řízen na základě schválené územně plánovací dokumentace, zejména územního plánu velkého územního celku. Územní plán velkého územního celku vymezuje ve směrnici pro uspořádání území odstupňovanou intenzitu ochrany přírody v jednotlivých zónách podle oborového dokumentu.2)

(2) Investoři a projektanti staveb na území oblasti musí dbát toho, aby architektonická řešení nových staveb nebo změn staveb navazovalo na charakter oblasti z hlediska estetického i ekologického začlenění staveb do krajiny.

(3) Při zpracování návrhů na umístění staveb pro průmysl, zemědělství, lesní hospodářství, skladování, těžební práce, staveb pro dopravu, rozvod energií, vodní hospodářství, rekreačních a sportovních zařízení a pro stanovení dobývacích prostorů jsou organizace povinny navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska přírody v oblasti celospolečensky nejvýhodnější. Vyhodnocují přitom předpokládané zásahy na území oblasti ve vztahu k poslání a k předpokládaným následkům pro přírodní a krajinné hodnoty oblasti, a to ve srovnání s jiným možným řešením.

(4) V zóně I je zakázáno umísťování a povolování nových staveb a změny ve využití území.3)

(5) V zóně II je zakázáno umisťování staveb a změny ve využití území mimo zastavěná území.

(6) V zóně III je nutné stavební činnosti sladit s posláním a zájmy oblasti.4)

§ 7

Geologické práce a využití nerostného bohatství

(1) Geologické práce, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v oblasti se provádí podle zvláštních předpisů5) tak, aby racionální využívání nerostného bohatství bylo v souladu s posláním oblasti a podmínkami ochrany stanovenými touto vyhláškou.

(2) Geologické práce v oblasti nesmí narušit ve větší míře vegetační kryt a půdní pokryv, zejména nesmí být zasahováno do cenných lesních porostů a do biotopů chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

(3) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v oblasti nesmí narušit typický reliéf krajiny, její vodní režim a ekologickou stabilitou, významné geologické a geomorfologické útvary a ve větší míře ani ostatní živé a neživé složky přírody.

§ 8

Lesní hospodářství

(1) Lesní hospodářství v oblasti se provádí podle lesních hospodářských plánů zpracovaných v souladu s posláním oblasti, přičemž se přihlíží k rozdílnému využití jednotlivých zón.

(2) Lesní porosty v zóně I a vybrané porosty v zóně II a III lze vyhlásit za lesy zvláštního určení,6) pokud svým charakterem nesplňují kritéria pro vyhlášení za lesy ochranné. V těchto prostorech se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu v samostatných hospodářských souborech způsobem maloplošně pasečným nebo výběrným, přičemž se v zájmu ochrany genofondu prodlužuje doba obmýtní a délka obnovní doby. Při obnově těchto porostů je nutno zajistit přirozenou skladbu dřevin a využívání přirozené obnovy lesa.

(3) V zóně I je zakázáno používat pesticidy, průmyslová hnojiva a skladovat chemické přípravky jakéhokoliv druhu s výjimkou mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích, kdy je nutno činit potřebná opatření.7)

(4) V zóně II a III, mimo lesy vyhlášené za lesy zvláštního určení nebo za lesy ochranné, se hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se zohledňují požadavky státní ochrany přírody.

(5) O výjimkách podle § 6 odst. 5 a 6 pro stavbu lesních cest rozhoduje ministerstvo souhrnně na základě Generelu lesní dopravní sítě. Generel lesní dopravní sítě, který tvoří součást lesního hospodářského plánu, nelze bez udělení výjimky schválit.8)

§ 9

Zemědělské hospodaření, myslivost a rybářství

(1) Zemědělské hospodaření v oblasti se provádí v rámci právních předpisů pro ochranu zemědělského půdního fondu a o rostlinné a živočišné výrobě tak, aby byly zachovány zásady stanovené touto vyhláškou a zajištěna ekologicky optimalizovaná úroveň zemědělské výroby.

(2) V zóně I je

a) při zemědělském hospodaření zakázáno

1. měnit současné skladby a plochy kultur,

2. měnit stávající vodní režim,

3. hnojit průmyslovými hnojivy, aplikovat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,

4. používat pesticidy

5. odstraňovat stromy a keře rostoucí mimo les;

b) při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů zvěře.

(3) V zóně II je

a) při zemědělském hospodaření nutno vycházet z těchto zásad:

1. velikost pozemkových bloků přizpůsobit konkrétním podmínkám z hlediska ohrožení erozí,

2. navrhovat a budovat stavby zemědělské výroby pouze v zastavěném území sídel, v případě živočišné výroby navrhovat a budovat stavby odpovídající úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám. Stavby musí být začleněny do prostředí vhodným architektonickým a objemovým řešením i esteticky působící zelení,

3. udržovat ekologicky únosný přísun živin, zejména dusíku,

4. omezovat úpravy vodního režimu s ohledem na ekologické zájmy oblasti,

5. chránit stromy a keře rostoucí mimo les s výjimkou náletových porostů na plochách zemědělských půd,

b) při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů zvěře.

(4) V zóně III

a) lze zemědělsky hospodařit při dodržování těchto zásad:

1. vytvářet pozemkové bloky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi, zachovávat a udržovat, případně obnovovat ochranná protierozní opatření (např. terasy, větrolamy, břehové porosty apod.),

2. navrhovat a budovat stavby pro živočišnou výrobu kapacitně odpovídající úživnosti území, přírodním a ekonomickým podmínkám, přitom preferovat ustájení na podestýlce,

3. udržovat ekologicky únosný režim přísunu živin, zejména dusíku,

4. používat pesticidů jen v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit a nikoliv jako náhradu za vhodnější ekologické postupy,

5. zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les, přitom za stromy výjimečně pokácené (mimo náletové porosty na zemědělské půdě) je žádoucí zajistit účelnou náhradní výstavbu,

b) výkon práva myslivosti není omezen.

§ 10

Výzkum v oblasti

V zóně I může provádět nebo organizovat výzkum pouze Státní ústav památkové péče a ochrany přírody a výzkumné ústavy lesnické a ústavy pro hospodářskou úpravu lesů, které jsou však povinny započetí výzkumu předem oznámit Státnímu ústavu památkové péče a ochrany přírody a po ukončení výzkumu mu předat zprávu o jeho výsledcích.

§ 11

Správa oblasti

Odbornou správu oblasti zajišťuje Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody spravované Jihočeským krajským národním výborem v Českých Budějovicích, který v dohodě s ministerstvem činí organizační opatření k zajištění odborné správy oblasti.


§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Předpisy, které upravují jiné způsoby ochrany území nebo objektů nacházejících se uvnitř oblasti, zůstávají nedotčeny.9)

(2) Ložiska nerostných surovin lze těžit v oblasti v rámci dobývacích prostorů stanovených před účinnosti této vyhlášky podle stávajících předpisů.5)

(3) Na sídelní útvary, jejichž zastavěným územím prochází hranice oblasti, se hledí, jakoby celé ležely v oblasti s výjimkou intravilánu města Český Krumlov.

(4) Vlastnická práva a jiné majetkové vztahy k nemovitostem ležícím v oblasti nejsou jejím zřízením dotčeny.

(5) Mapy, v nichž je zakresleno území oblasti a její rozčlenění do zón, jsou uloženy u ministerstva, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u okresních národních výborů v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově a v Prachaticích.

(6) Výjimku z ustanovení § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 4 a 5, § 7, § 8, § 9 odst. 2 a odst. 3 písm. b) a § 10 této vyhlášky může udělit ministerstvo.8)

(7) Na státní přírodní rezervace a chráněné přírodní výtvory vyhlášené na území oblasti podle zákona se tato vyhláška nevztahuje.

(8) Dotčeným orgánem státní ochrany přírody je při řízeních podle zvláštních předpisů10) příslušný okresní orgán státní ochrany přírody.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr:

Prof. PhDr. Lukeš DrSc. v. r.


Příl. č. 1 vyhlášky č.197/1989 Sb.

Popis hranice oblasti Blanský les

1. Hranice oblasti Blanský les je vedena po veřejných komunikacích nebo jiných zřetelných a v terénu i v mapách identifikovatelných liniích.

2. Průběh hranice je následující:
Z obce Chvalšiny po silnici směrem severozápadním kolem Střemil do Smědče, odtud po cestě přes Smědeček a Třešňový Újezdec do Votic, dále po silnici směrem severním na křižovatku na silnici Lhenice - Záboří. Od křižovatky směrem východním kolem Dobčic do Lipanovic, Holašovic, Jankova, Čakovce, Kvítkovic a Habří. Z Habří po cestě kolem samoty Vobr a dále do Slavče, odtud po silnici jižním směrem k silnici České Budějovice - Křemže. Zde přechází hranice oblasti na hranice okresu, která je zároveň katastrální hranicí mezi k. ú. Vrábče a k.ú. Křemže a přibližně sleduje tok potoka Němá Struha k Vltavě. Středem řečiště Vltavy proti proudu prochází hranice do obce Rájov, kde přechází na silniční most přes Vltavu a po silnici č. 159 vede k železniční zastávce Domoradice. Zde přechází trať ČSD a po trati směrem jihozápadním vede k silničnímu nadjezdu u Dobrkovic, odtud po silnici do Chvalšin.

Rozloha oblasti činí 21 235 ha.

Obrázek 01

Poznámky pod čiarou

1) Vymezení zón vychází z oborového dokumentu zpracovaného podle metodického návodu pro zpracování územně plánovací dokumentace velkoplošných chráněných území vydaného společně ministerstvem kultury ČSR č.j. 6681/80-VI/2 a ministerstvem výstavby a techniky ČSR č.j. 5715/264/31/81 - prosinec 1980.

2) Metodický návod pro zpracování územně plánovací dokumentace velkoplošných chráněných území vydaný společně ministerstvem kultury č.j. 6681/80-VI/2 a ministerstvem výstavby a techniky ČSR č.j. 5715/264/31/81 - prosinec 1980.

3) § 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

4) § 126 zákona č. 50/1976 Sb.

5) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.
Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.

6) § 1 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 13/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování.

7) § 21 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

8) § 11 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů.

9) Např. zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

10) Např. zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.