193

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 28. decembra 1989,

ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani

Federálne ministerstvo financií podľa § 27 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(k § 2 zákona)

Za spoločenské organizácie [§ 2 ods. 1 písm. c) zákona] sa považujú aj kultúrne zariadenia podnikových odborových orgánov, ktoré majú právnu subjektivitu.

§ 4

(k § 3 zákona)

Zariadením na výkon činnosti u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) zákona na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa rozumejú najmä stavenisko, dielne, kancelárie, zariadenie na ťažbu prírodných zdrojov a ďalšie prevádzkárne. Do doby trvania stálej prevádzkárne sa započítavajú kalendárne dni. Pritom sa na účely vzniku stálej prevádzkárne sčítajú doby trvania činnosti, pokiaľ nedôjde k jej prerušeniu na dobu dlhšiu ako 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe.

§ 5

(k § 4 zákona)

(1) V malých podnikoch a malých družstvách, ktorým sa povolilo viesť zjednodušené účtovníctvo, sa ziskom rozumie rozdiel medzi príjmami a výdavkami znížený o odpisy základných prostriedkov.

(2) Sumou, o ktorú boli zvýšené náklady v rozpore s právnymi predpismi, je i dôchodková daň vyberaná v Českej a Slovenskej Federatívnej Repbuliky, ktorá bola zaplatená za subjekty so sídlom alebo bydliskom na území štátov, s ktorými Česká a Slovenská Federatívna Republika dojednala zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, pokiaľ bola táto daň zahrnutá do nákladov.

(3) Ak sa náklady daňovníka vzťahujú tak na zdaňovanú činnosť, ako aj na nezdaňovanú činnosť (správnu, záujmovú a pod.), uznávajú sa náklady pri určení základu dôchodkovej dane len v tej výške, v akej pripadajú na činnosť podrobenú dani. Ak nemožno ich výšku z účtovníctva ani z inej preukázateľnej evidencie zistiť, určí sa podľa vhodného kritéria, napr. zastavanej plochy, najazdených kilometrov, počtu pracovníkov a pod., alebo podľa pomeru príjmov zo zdaniteľnej a nezdaniteľnej činnosti.

(4) Za príjmy z licenčných a im podobných poplatkov [§ 4 ods. 7 písm. a) zákona] sa považuje akékoľvek peňažné a iné plnenie, ktoré sa poskytuje za použitie alebo za právo na použitie patentov, ochranných známok, priemyselných vzorov, návrhov, dizajnov modelov, technických projektov a plánov, utajovaných vzorcov alebo postupov, ako aj za použitie alebo za právo na použitie priemyselného, obchodného a vedeckého zariadenia alebo za oznámenie priemyselných, obchodných a vedeckých skúseností.

(5) Za príjmy za technickú pomoc a služby [§ 4 ods. 7 písm. a) zákona] sa považujú príjmy za činnosť technického charakteru spojené s dozorom, technickým poradenstvom, výcvikom, školením, instruktážou, prieskumom a výskumom na mieste, odovzdávaním technickej dokumentácie a poskytovaním ďalších služieb technickej povahy.

(6) Príjmami z prevádzkovacích práv [§ 4 ods. 7 písm. b) zákona] sa rozumie plnenie akéhokoľvek druhu, či peňažné alebo iné, ktoré sa poskytuje ako náhrada za použitie práva verejne predvádzať divadelné, filmové, televízne a hudobné dielo požívajúce autorskoprávnu ochranu.

(7) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) zákona sa za náklady nevyhnutne vynaložené na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike považujú aj odpisy v rozsahu a do výšky podľa československého práva a primeraná časť celkových administratívnych výdavkov vynaložených v cudzine na zabezpečenie príjmov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

(8) Základ dôchodkovej dane podľa § 4 ods. 7 písm. d) zákona sa u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) zákona určí vo výške, ktorú by z tej istej činnosti dosiahla organizácia so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Na jeho určenie sa môže použiť pomer zisku k nákladom alebo k hrubým príjmom pri porovnateľných organizáciách alebo činnostiach za predchádzajúci kalendárny rok, porovnateľnej výške obchodného rozpätia (provízie) a iných porovnateľných údajoch.

§ 6

(k § 5 zákona)

Obchodnou činnosťou sa podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona rozumie prevádzkovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania, verejných ubytovacích služieb a služieb cestovnému ruchu. Výrazom „prevažne“ sa rozumie viac ako polovica tržieb z uvedených činností. Za služby verejného stravovania sa nepovažuje závodné stravovanie.

§ 7

(k § 6 zákona)

(1) U daňovníkov, pre ktorých nie je určený ukazovateľ redukované výkony, sa zľava (§ 6 ods. 1 zákona) vypočíta podľa podielu výkonov služieb vymedzených v prílohe tejto vyhlášky na celkových výkonoch.

(2) Za daňovníkov podľa § 6 ods. 3 zákona sa považujú daňovníci, u ktorých podiel pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou je viac ako 60 % z priemerného počtu všetkých pracovníkov. Pre určenie tejto hranice sa pracovník so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím započítava trikrát.

(3) Za služby verejnosti v Ústredí českej advokácie a Ústredí slovenskej advokácie sa nepovažujú advokátske, informačné a iné služby poskytované organizáciám zaradené podľa jednotnej klasifikácie výkonov do odboru 993.

§ 8

(k § 9 zákona)

(1) Sadzba dane z objemu miezd podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vo výške 20 % sa vzťahuje na časť základu dane z objemu miezd, ktorý pripadá na druhy služieb a činností včítane podnikovej spoločenskej spotreby2) (ďalej len „služby“), uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Do tejto časti základu dane z objemu miezd sa zahŕňajú mzdové prostriedky, ktoré pripadajú na služby poskytované obyvateľstvu, organizáciám a ich pracovníkom.

(2) Časť základu dane z objemu miezd sa určí buď:

a) podľa samostatne evidovaných mzdových prostriedkov za jednotlivé vnútorné štrukturálne jednotky poskytujúce uvedené služby zvýšené o podiel mzdových prostriedkov pripadajúcich na vnútropodnikové strediská včítane podnikovej správy, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb, a to podľa podielu výkonov týchto služieb na celkových výkonoch v percentách, prípadne redukovaných výkonov týchto služieb na celkových redukovaných výkonoch s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia), alebo

b) podľa podielov výkonov týchto služieb na celkových výkonoch v percentách, prípadne redukovaných výkonov týchto služieb na celkových redukovaných výkonoch s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia).

(3) Daňovník dohodne s orgánom vykonávajúcim správu dane, či sa použije výpočet podľa odseku 2 písm. a) alebo b); redukované výkony sa uplatnia u tých daňovníkov, pre ktorých je tento ukazovateľ ustanovený.

§ 9

(k § 10 zákona)

Pri výpočte priemerného prepočítaného počtu pracovníkov včítane pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa postupuje podľa smerníc k štátnym štatistickým výkazom za úsek Práce a mzdy.3)

§ 10

(k § 11 zákona)

(1) V prihláške na daňovú registráciu sú daňovníci, u ktorých predmetom dôchodkovej dane sú príjmy z trvalej hospodárskej činnosti, povinní uviesť:

a) názov a sídlo organizácie;

b) druh činnosti a dátum začatia činnosti;

c) názov a adresu peňažného ústavu, v ktorom bol otvorený účet, a číslo účtu;

d) predpokladanú výšku príjmov a výpočet dôchodkovej dane v roku začatia činnosti.

(2) Daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. i) zákona sú povinní v prihláške na daňovú registráciu uviesť:

a) názov a sídlo alebo bydlisko v cudzine a adresu stálej prevádzkárne na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky;

b) meno, priezvisko a adresu osoby pôsobiacej v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktorá je zodpovedná za činnosť stálej prevádzkárne;

c) meno, priezvisko a adresu splnomocnenca v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike pre doručovanie daňových a iných písomností;

d) druh činnosti a dátum začatia činnosti;

e) názov a adresu peňažného ústavu v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, v ktorom bol otvorený účet, a číslo účtu;

f) predpokladanú výšku príjmov a výpočet dôchodkovej dane v roku začatia činnosti.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Čl. III

1. Ustanovenie článku I sa použije po prvý raz pre zdaňovacie obdobie roka 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Příloha 01

Príloha vyhlášky č. 193/1989 Zb.

Zoznam druhov služieb a činností, pri ktorých sa uplatňujú zľavy na dôchodkovej dani a 20 %-ná sadzba dane z objemu miezd1)

Číslo odboru Názov
583 89 kamenosochárstvo (iba pri uplatňovaní cenníka PaS)
687 zákazkové polotovary a klobúčnické výrobky
702, 703, 705, 706 zákazkové pletené a háčkované výrobky včítane malosériovej výroby v zákazkových prevádzkárňach nepresahujúcej 500 kusov výrobkov
711 zákazkový výroba gombíkov
703, 713 až 717, 733 zákazkové šitie bielizne a odevov včítane malosériovej výroby v zákazkových prevádzkárňach nepresahujúcej 500 kusov výrobkov
726 až 731, 793 zákazková výroba obuvi včítane ortopedickej
744 9 z toho len akváriové služby
746 zákazkové vyšívanie
799 písmomaliarske práce včítane sieťotlače a obnovovacie nátery nábytku
799 634 1 sklenárske a rámovacie práce, montáže tesnenia okien a dverí
901 prevádzka a správa komunikácií okrem 901 1 - prevádzka a správa železničnej siete
903 výkony verejného stravovania
911 6 opravy a údržba rotačných čerpadiel
914 83 opravy chladiaceho nábytku pre distribúciu - len do 31. 12. 1990
917 22 opravy a údržba osobných automobilov a ich účelových modifikácií
917 23 opravy a údržba jednostopových motorových vozidiel a ich úžitkových modifikácií a návesov
917 26 opravy a údržba prívesov k osobným automobilom
917 27 opravy a údržba príslušenstva k osobným automobilom a ich úžitkových modifikácií
917 43 opravy a údržba športových lodí
917 61, 62, 65 opravy a údržba výťahov
918 11 opravy a údržba elektrických motorov
918 12 opravy a údržba rotačných zdrojov prúdu
918 51 opravy a údržba elektrochemických zdrojov prúdu
918 65 opravy a údržba elektronických slúchadiel
918 9 opravy a údržba rozhlasových, televíznych a reprodukčných prístrojov a ich príslušenstva
919 14 opravy váh pre domácnosť
919 2 opravy a údržba opticko-mechanických prístrojov bez opráv a údržby váh pre organizácie
919 3 opravy a údržba osobných počítačov
919 4 opravy a údržba časomerných prístrojov
921 opravy a údržba ostatných spotrebných výrobkov strojárskeho priemyslu, t. j. šijacích strojov, elektrospotrebičov pre domácnosť, ľadničiek a mrazničiek, práčok a odstrediviek, plynospotrebičov a ďalších výrobkov tohto odboru
921 5, 6 opravy a údržba strojov pre verejné stravovanie, predaj a komunálne služby (práčovňové a čistiarenske stroje) - len do 31. 12. 1990
922 opravy gumových výrobkov
923 opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu okrem
923 21 - opravy debien
923 29 - opravy drevených paliet
923 31 - opravy kief na technologické účely
924 opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
926 opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov t. j. hudobných nástrojov, športových potrieb, školských a kancelárskych potrieb, hračiek, ortopedických a protetických výrobkov a ďalších výrobkov tohto odboru
932 21 doprava nákladov cestná verejná vnútroštátna, z toho: len nákladná taxislužba
933 3 výkony poštovej novinovej služby
951 osobná doprava
952 výkony bytového hospodárstva
953 ubytovacie služby
954 služby cestovnému ruchu
955 prevádzkové výkony mestského hospodárstva, t. j. kominárske služby, odvoz popola a odpadkov, odvoz fekálií, iné služby pre hygienu životného prostredia, služby parkovísk a ďalšie služby patriace do odboru 955
961 školské výkony a služby
962 výkony kultúrnej činnosti okrem
962 3 - umelecká filmová tvorba
962 89 - výkony ostatných kultúrnych zariadení
962 9 - výkony štátnej propagácie
964 56 zdravotnícke - kozmetické služby
964 7 kúpeľná starostlivosť
965 sociálna starostlivosť
966 výkony telovýchovnej a športovej činnosti
968 komunálne osobné služby okrem
968 77 - mikrografické výkony
969 požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby samoobslužných prevádzok
974 77 prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviskové služby
993 advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti
996 výkony spoločenských organizácií
&nbsp ceny opráv a služieb pre obyvateľstvo schválené výmermi príslušných národných výborov včítane podnikových cenníkov schválených výmermi príslušných národných výborov
- ostatné odbory podnikovej spoločenskej spotreby

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

2) Predpisy o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a činností štátnych podnikov a o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

3) Osobitná publikácia vydaná Federálnym štatistickým úradom.

1) Pri osobných a opravárenských službách sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré tieto služby vykonávajú podľa cenníkov PaS, pri odbore 917 22, 23, 26 a 27 podľa cenníkov SAO a ostatných cenníkov schválených v cenovej pôsobnosti príslušných národných výborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené