Vyhláška č. 192/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

192

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 28. decembra 1989,

ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Federálne ministerstvo financií podľa § 26 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(k § 4 zákona)

(1) Obchodnou činnosťou sa podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona rozumie prevádzkovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania, verejných ubytovacích služieb a služieb cestovnému ruchu. Výrazom „prevažne“ sa rozumie viac ako polovica tržieb z uvedených činností. Za služby verejného stravovania sa nepovažuje závodné stravovanie.

(2) Sadzba odvodu z objemu miezd podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona vo výške 20 % sa vzťahuje na časť základu odvodu z objemu miezd, ktorý pripadá na druhy služieb a činností včítane podnikovej spoločenskej spotreby1) (ďalej len „služby“), uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Do tejto časti základu odvodu z objemu miezd sa zahŕňajú mzdové prostriedky, ktoré pripadajú na služby poskytované obyvateľstvu, organizáciám a ich pracovníkom.

(3) Časť základu odvodu z objemu miezd sa určí buď:

a) podľa samostatne evidovaných mzdových prostriedkov za jednotlivé vnútorné organizačné jednotky poskytujúce služby zvýšený o podiel o podiel mzdových prostriedkov pripadajúcich na vnútropodnikové strediská včítane podnikovej správy, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb, a to podľa podielu výkonov týchto služieb na celkových výkonoch v percentách, s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia), alebo

b) podľa podielu výkonov týchto služieb na celkových výkonoch v percentách, s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia).

(4) Organizácia dohodne s orgánom vykonávajúcim správu odvodov, či sa použije výpočet podľa odseku 3 písm. a) alebo b).

§ 2

(k § 5 zákona)

Pri výpočte priemerného prepočítaného počtu pracovníkov sa postupuje podľa smerníc k štátnym štatistickým výkazom za úsek Práce a mzdy.2)

§ 3

(k § 7 zákona)

Sumou, o ktorú sa zvýšili náklady v rozpore s právnymi predpismi, je aj daň vyberaná v Československej socialistickej republike, ktorá bola zaplatená za subjekty so sídlom alebo bydliskom na území štátov, s ktorými Československá socialistická republika dojednala zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, pokiaľ bola táto daň zahrnutá do nákladov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Klaus CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 192/1989 Zb.

Zoznam druhov služieb a činností, pri ktorých sa uplatňuje 20 %-ná sadzba odvodu z objemu miezd1)

Číslo odboru Názov
583 89 kamenosochárstvo (iba pri uplatňovaní cenníka PaS)
687 zákazkové polotovary a klobučnícke výrobky
702, 703, 705, 706 zákazkové pletené a háčkované výrobky včítane malosériovej výroby v zákazkových prevádzkárňach nepresahujúcej 500 kusov výrobkov
711 zákazková výroba gombíkov
703, 713 až 717, 733 zákazkové šitie bielizne a odevov včítane malosériovej výroby v zákazkových prevádzkárňach nepresahujúcej 500 kusov výrobkov
726 až 731, 793 zákazková výroba obuvi včítane ortopedickej
744 9 z toho len akváriové služby
746 zákazkové vyšívanie
799 písmomaliarske práce včítane sieťotlače a obnovovacie nátery nábytku
799 634 1 sklenárske a rámovacie práce, montáže tesnenia okien a dverí
901 prevádzka a správa komunikácií okrem 901 1 - prevádzka a správa železničnej siete
903 výkony verejného stravovania
911 6 opravy a údržba rotačných čerpadiel
914 83 opravy chladiaceho nábytku pre distribúciu - len do 31. 12. 1990
917 22 opravy a údržba osobných automobilov a ich účelových modifikácií
917 23 opravy a údržba jednostopových motorových vozidiel a ich úžitkových modifikácií a návesov
917 26 opravy a údržba prívesov k osobným automobilom
917 27 opravy a údržba príslušenstva k osobným automobilom a ich úžitkových modifikácií
917 43 opravy a údržba športových lodí
917 61, 62, 65 opravy a údržba výťahov
918 11 opravy a údržba elektrických motorov
918 12 opravy a údržba rotačných zdrojov prúdu
918 51 opravy a údržba elektrochemických zdrojov prúdu
918 65 opravy a údržba elektronických slúchadiel
918 9 opravy a údržba rozhlasových, televíznych a reprodukčných prístrojov a ich príslušenstva
919 14 opravy váh pre domácnosť
919 2 opravy a údržba opticko-mechanických prístrojov bez opráv a údržby váh pre organizácie
919 3 opravy a údržba osobných počítačov
919 4 opravy a údržba časomerných prístrojov
921 opravy a údržba ostatných spotrebných výrobkov strojárskeho priemyslu t. j. šijacích strojov, elektrospotrebičov pre domácnosť, ľadničiek a mrazničiek, práčok a odstrediviek, plynospotrebičov a ďalších výrobkov tohto odboru
921 5, 6 opravy a údržba strojov pre verejné stravovanie, predaj a komunálne služby (práčovňové a čistiarenske stroje) - len do 31. 12. 1990
922 opravy gumových výrobkov
923 opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu okrem
923 21 - opravy debien
923 29 - opravy drevených paliet
923 31 - opravy kief na technologické účely
924 opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
926 opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných vyrobkov, t. j. hudobných nástrojov, športových potrieb, školských a kancelárskych potrieb, hračiek, ortopedických a protetických výrobkov a ďalších výrobkov tohto odboru
932 21 doprava nákladov cestná verejná vnútroštátna, z toho: len nákladná taxislužba
933 3 výkony poštovej novinovej služby
951 osobná doprava
952 výkony bytového hospodárstva
953 ubytovacie služby
954 služby cestovnému ruchu
955 prevádzkové výkony mestského hospodárstva, t. j. kominárske služby, odvoz popola a odpadkov, odvoz fekálií, iné služby pre hygienu životného prostredia, služby parkovísk a ďalšie služby patriace do odboru 955
961 školské výkony a služby
962 výkony kultúrnej činnosti okrem
962 3 - umelecká filmová tvorba
962 89 - výkony ostatných kultúrnych zariadení
962 9 - výkony štátnej propagácie
964 56 zdravotnícko-kozmetické služby
964 7 kúpeľná starostlivosť
965 sociálna starostlivosť
966 výkony telovýchovnej a športovej činnosti
968 komunálne osobné služby okrem 968 77 - mikrografické výkony
969 požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby a výkony samoobslužných prevádzok
974 77 prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviskové služby
993 advokátske, informačné, prekladateľské a iné služby verejnosti
996 výkony spoločenských organizácií
&nbsp ceny opráv a služieb pre obyvateľstvo schválené výmermi príslušných národných výborov včítane podnikových cenníkov schválených výmermi príslušných národných výborov
- ostatné odbory podnikovej spoločenskej spotreby

Poznámky pod čiarou

1) Predpisy o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a činností štátnych podnikov a o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

2) Osobitná publikácia vydaná Federálnym štatistickým úradom.

1) Pri osobitných a opravárenských službách sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré tieto služby vykonávajú podľa cenníka PaS, pri odbore 917 22, 23, 26 a 27 podľa cenníka SAO a ostatných cenníkov schválených v cenovej pôsobnosti príslušných národných výborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.