Vyhláška č. 191/1989 Zb.Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu, ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.07.1999
Účinnosť od 01.01.1990 do31.07.1999
Zrušený 187/1999 Z. z.

191

VYHLÁŠKA

Československej komisie pre atómovú energiu

z 30. novembra 1989,

ktorou sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení

Československá komisia pre atómovú energiu v spolupráci s federálnym ministerstvom palív a energetiky podľa § 21 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení ustanovuje:


§ 1

Účel vyhlášky

Vyhláška ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení včítane podmienok na udeľovanie oprávnení na výkon činnosti a ich prípravu.

§ 2

Základné pojmy

(1) Vybranými pracovníkmi jadrových zariadení (ďalej len „vybraní pracovníci“) sa rozumejú pracovníci organizácií zabezpečujúcich výstavbu a prevádzku jadrovoenergetických zariadení1) a výskumných jadrových zariadení,2) ktorých pracovná činnosť (funkcia) má bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť a ktorých osobitná odborná spôsobilosť bola overená úspešným zložením skúšky pred Štátnou skúšobnou komisiou pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov jadrových zariadení (ďalej len „Štátna skúšobná komisia“).

(2) Osobitnou odbornou spôsobilosťou vybraných pracovníkov sa rozumie súhrn ich odborných znalostí a schopností, ktoré sú z hľadiska jadrovej bezpečnosti predpokladom pre zaistenie bezpečnej prevádzky jadrového zariadenia, zabránenie nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie a nedovolenému úniku rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.

§ 3

Pracovné činnosti

(1) Pracovné činnosti (funkcie), ktoré majú bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrovoenergetických zariadení, sú pracovné činnosti (funkcie) vykonávané:

a) smenovým inžinierom,

b) smenovým vedeckým vedúcim spúšťania,

c) vedúcim reaktorového bloku,

d) operátorom primárneho okruhu,

e) kontrolným fyzikom,

f) operátorom sekundárneho okruhu.

(2) Pracovné činnosti (funkcie), ktoré majú bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť výskumných jadrových zariadení, sú pracovné činnosti (funkcie) vykonávané:

a) vedúcim smeny,

b) vedúcim spúšťacej skupiny,

c) operátorom reaktora,

d) kontrolným fyzikom.

§ 4

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov prebieha formou skúšky pred Štátnou skúšobnou komisiou. Skúška sa skladá z teoretickej písomnej a ústnej časti a z praktickej časti. Podmienky a priebeh skúšky upravuje Skúšobný poriadok Štátnej skúšobnej komisie.

(2) Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov sa vykonáva na základe žiadosti organizácie. Prihláška na skúšku musí obsahovať najmä:

a) osobné údaje vybraného pracovníka,

b) označenie jadrového zariadenia a príslušnej pracovnej činnosti (funkcie),

c) potvrdenie o absolvovaní predpísanej teoretickej a praktickej prípravy vybraného pracovníka, výcviku na trenažéri a opakovacích školení,

d) potvrdenie o absolvovaní rekvalifikačného výcviku pri prechode na vyššiu funkciu,

e) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vybraného pracovníka,

f) osobitnú žiadosť organizácie o predĺženie doby platnosti oprávnenia na štyri roky.

Oprávnenie na činnosť vybraných pracovníkov

§ 5

Vydávanie oprávnenia

(1) Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „Komisia“) na základe úspešného zloženia skúšky pred Štátnou skúšobnou komisiou vydáva oprávnenie na činnosť vybraných pracovníkov (ďalej len „oprávnenie“). Oprávnenie sa vydáva pre daný typ jadrového zariadenia a ustanovenú pracovnú činnosť (funkciu).

(2) Oprávnenia sa môžu vybranému pracovníkovi, s výnimkou pre pracovnú činnosť (funkciu) kontrolného fyzika, vydávať v postupnosti:

a) pre jadrovoenergetické zariadenia: operátor sekundárneho okruhu, operátor primárneho okruhu, vedúci reaktorového bloku, smenový inžinier, prípadne smenový vedecký vedúci spúšťania,

b) pre výskumné jadrové zariadenia: operátor reaktora, vedúci smeny, prípadne vedúci spúšťacej skupiny.

(3) Podmienkou vydania oprávnenia pre nasledujúcu (vyššiu) pracovnú činnosť a jej zodpovedajúcu funkciu je vykonávanie predchádzajúcej pracovnej činnosti a jej zodpovedajúcej funkcie najmenej jeden rok.

(4) Pri novobudovaných jadrových zariadeniach môže Komisia na základe posúdenia odôvodnenej žiadosti organizácie udeliť z ustanovení odsekov 2 a 3 výnimku.

§ 6

Platnosť oprávnenia

(1) Oprávnenie je platné dva roky od dátumu jeho vydania. Vybranému pracovníkovi, ktorý trvale dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky, môže Komisia na základe osobitnej žiadosti organizácie a výbornej klasifikácie skúšky pred Štátnou skúšobnou komisiou vydať oprávnenie platné na štyri roky.

(2) Po dobu platnosti oprávnenia môže Komisia rozhodnúť na základe opätovnej žiadosti organizácie a úspešného zloženia skúšky pred Štátnou skúšobnou komisiou o predĺžení platnosti tohto oprávnenia na ďalšie dva alebo prípadne štyri roky. V prípade predĺženia platnosti oprávnenia sa jeho platnosť posudzuje vzhľadom na dátum rozhodnutia o jej predĺžení.

(3) Ak vybraný pracovník nevykonáva po dobu dlhšiu ako dva mesiace, ale nepresahujúcu šesť mesiacov, pracovnú činnosť (funkciu), pre ktorú mu bolo vydané Komisiou oprávnenie, platnosť tohto oprávnenia sa podmienečne pozastavuje až do doby, než vybraný pracovník zloží dopĺňajúcu skúšku pred Štátnou skúšobnou komisiou. V prípade podmienečného pozastavenia platnosti oprávnenia sa jeho platnosť posudzuje vzhľadom na dátum rozhodnutia o jeho vydaní.

(4) Oprávnenie stráca platnosť:

a) uplynutím určenej doby jeho platnosti, bez toho, že by bola predpísaným spôsobom platnosť predĺžená,

b) ak vybraný pracovník nevykonáva pracovnú činnosť (funkciu), pre ktorú mu vydala Komisia oprávnenie, po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.

(5) Pri zmene organizácie, v ktorej pracuje príslušný vybraný pracovník, Komisia na základe žiadosti novej organizácie rozhodne o platnosti oprávnenia tohto vybraného pracovníka.

§ 7

Odňatie oprávnenia

(1) Ak vybraný pracovník nespĺňa požiadavky osobitnej odbornej spôsobilosti, Komisia rozhodne, aby mu bolo oprávnenie odňaté.

(2) Ak zavinením vybraného pracovníka došlo k ohrozeniu alebo porušeniu jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia alebo z iného dôvodu, môže Komisia na základe žiadosti organizácie alebo návrhu inšpektora jadrovej bezpečnosti rozhodnúť, aby vybranému pracovníkovi bolo oprávnenie odňaté.

§ 8

Povinnosti organizácie

Organizácia je povinná:

a) poveriť výkonom pracovných činností (funkcií), ktoré majú bezprostredný vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia, len vybraných pracovníkov majúcich platné oprávnenie vydané pre daný typ jadrového zariadenia a určenú pracovnú činnosť (funkciu);

b) sledovať, či vybraní pracovníci spĺňajú po dobu platnosti im vydaného oprávnenia požiadavky osobitnej odbornej spôsobilosti. V prípade pochybností o spĺňaní požiadaviek osobitnej odbornej spôsobilosti alebo konania, ktorého sa dopustil vybraný pracovník a ktoré svedčí o nespĺňaní požiadaviek osobitnej odbornej spôsobilosti, je organizácia povinná bez meškania informovať Komisiu;

c) bez meškania informovať Komisiu o všetkých prípadoch prerušenia výkonu pracovnej činnosti (funkcie) vybraných pracovníkov presahujúcich dva mesiace a šesť mesiacov a uviesť dôvody tohto prerušenia.

§ 9

Oprávnenie organizácie na prípravu vybraných pracovníkov

(1) Organizácia môže vykonávať prípravu vybraných pracovníkov, iba ak má platné oprávnenie na prípravu vybraných pracovníkov.

(2) Oprávnenie organizácií na prípravu vybraných pracovníkov vydáva a odníma Komisia na základe žiadosti organizácie a po posúdení technického vybavenia a odbornej spôsobilosti pracovníkov organizácie.

(3) Oprávnenie vydané Komisiou podľa odseku 2 je platné štyri roky od dátumu jeho vydania. Po dobu platnosti tohto oprávnenia môže Komisia rozhodnúť na základe opätovnej žiadosti a posúdenia technického vybavenia a odbornej spôsobilosti pracovníkov organizácie o predĺžení platnosti oprávnenia na ďalšie štyri roky. V prípade predĺženia platnosti oprávnenia sa jeho platnosť posudzuje vzhľadom na dátum rozhodnutia o jej predĺžení.

(4) Ak Komisia zistí závažné nedostatky v odbornej príprave vybraných pracovníkov, rozhodne o odňatí oprávnenia organizácie na prípravu vybraných pracovníkov.

§ 10

Oprávnenie pracovníka na odbornú prípravu vybraných pracovníkov

(1) Pracovníci organizácie oprávnenej na prípravu vybraných pracovníkov, ktorí majú vykonávať odbornú teoretickú a praktickú prípravu vybraných pracovníkov, môžu vykonávať túto činnosť iba po posúdení ich odbornej spôsobilosti Štátnou skúšobnou komisiou a po vydaní osobitného oprávnenia na odbornú prípravu vybraných pracovníkov Komisiou.

(2) Žiadosť o posúdenie odbornej spôsobilosti pracovníkov uvedených v odseku 1 Štátnou skúšobnou komisiou a vydanie osobitného oprávnenia na odbornú prípravu vybraných pracovníkov Komisiou predkladá organizácia vykonávajúca prípravu vybraných pracovníkov.

§ 11

Evidencia oprávnení

Evidenciu oprávnení vybraných pracovníkov, oprávnení organizácií na prípravu vybraných pracovníkov a oprávnení pracovníkov na odbornú prípravu vybraných pracovníkov vykonáva Komisia.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Žiadosti organizácií podľa tejto vyhlášky sa doručujú Komisii. Žiadosť organizácie o predĺženie platnosti oprávnenia sa musí doručiť Komisii najneskôr dva mesiace pred uplynutím určenej doby platnosti oprávnenia.

(2) Na vydanie jednotlivých druhov oprávnení, udeľovanie výnimiek a posudzovanie platnosti týchto oprávnení Komisiou sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 13

(1) Platnosť oprávnení vybraných pracovníkov vydaných Komisiou pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky zostáva nedotknutá.

(2) Organizácie sú povinné najneskôr do 31. mája 1990 požiadať Komisiu o overenie osobitnej odbornej spôsobilosti vybraných pracovníkov, ktorí dosiaľ nepodliehali overeniu osobitnej odbornej spôsobilosti Štátnou skúšobnou komisiou, a o vydanie príslušného oprávnenia Komisiou.

(3) Organizácie vykonávajúce prípravu vybraných pracovníkov jadrových zariadení sú povinné najneskôr do 31. mája 1990 požiadať Komisiu o vydanie oprávnenia na prípravu vybraných pracovníkov a o posúdenie odbornej spôsobilosti jej pracovníkov vykonávajúcich odbornú teoretickú a praktickú prípravu vybraných pracovníkov Štátnou skúšobnou komisiou a o vydanie im oprávnenia na odbornú prípravu vybraných pracovníkov Komisiou.

§ 14

Zrušujú sa smernice Československej komisie pre atómovú energiu č. 1 z 12. marca 1985, ktorými sa ustanovuje spôsob, lehoty a podmienky overovania osobitnej spôsobilosti vybraných pracovníkov včítane vydávania a odoberania oprávnení na ich činnosť, registrované v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 19 zo 16. augusta 1985.

§ 15

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Predseda:

Ing. Havel DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 úpravy ČSKAE č. 2/1978 o zaistení jadrovej bezpečnosti pri navrhovaní, povoľovaní a vykonávaní stavieb s jadrovoenergetickým zariadením (reg. čiastka 28/1978 Zb.).

2) § 3 ods. 1 úpravy ČSKAE č. 9/1985 o zaistení jadrovej bezpečnosti výskumných jadrových zariadení (reg. čiastka 11/1985 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.