186

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky

ze dne 6. prosince 1989

o přijímání ke studiu ve středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 24 odst. 8 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K DENNÍMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

§ 1

Základní ustanovení

(1) Do prvních ročníků denního studia ve středních školách se přijímají podle svých schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu žáci a další uchazeči,1) kteří:

a) do začátku následujícího školního roku úspěšně ukončí základní školu a

b) do konce kalendářního roku, ve kterém začnou studovat, nedosáhnou osmnáctého roku věku.

(2) Do studijního oboru „Zpěv“ a do studijního oboru „Hudba“ v konzervatoři mohou být přijímáni do 1. ročníků i žáci starší osmnácti let.

§ 2

Přihlašování ke studiu

(1) Žáci základní školy odevzdají přihlášku ke studiu v učebních a studijních oborech ve středních školách na předepsaném tiskopisu řediteli základní školy do 22. února.

(2) Žáci, kteří plní povinnou školní docházku mimo území Československé socialistické republiky, odevzdají přihlášku řediteli základní školy v Československé socialistické republice, v jejímž stavu jsou vedeni. Další uchazeči, kteří jsou v pracovním, členském, služebním nebo jiném obdobném vztahu (dále jen „pracovní vztah“), a uchazeči, kteří nejsou v pracovním vztahu, podávají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy.

(3) Na přihlášce nezletilého žáka jsou povinni vyjádřit se jeho rodiče, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy (dále jen „zákonný zástupce“).2)

(4) Na přihlášce uvedou žáci střední školu včetně studijního či učebního oboru. Žáci, kteří se hlásí do středních odborných učilišť, mohou uvést též organizaci, pro kterou se chtějí připravovat. Pokud nebude organizace na přihlášce uvedena, doporučí ředitel středního odborného učiliště, s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých organizací, pro kterou organizaci se žák může připravovat.

(5) Žáci mohou na přihlášce uvést další střední školu včetně studijního nebo učebního oboru. Žáci, kteří se hlásí do střední školy, kde se koná talentová zkouška, uvedou vždy na druhém místě další střední školu včetně studijního nebo učebního oboru, na které se tyto zkoušky nevyžadují.

(6) Žák nebo další uchazeč připojí k přihlášce doklady svědčící o svých schopnostech, vědomostech a zájmech (např. potvrzení o účasti a umístění v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích nebo technických soutěžích, popřípadě doklady o autorství, objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru přijatého podle zvláštních předpisů.3)

(7) Žák nebo další uchazeč, který je občanem se změněnou pracovní schopností, připojí též rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení příslušného okresního národního výboru.

(8) Ředitel základní školy zajistí doplnění předložené přihlášky prospěchem žáka na konci 7. ročníku a v 1. pololetí 8. ročníku, vyjádřením příslušného lékaře o zdravotním stavu žáka a jeho zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru a popřípadě vyjádřením o talentu, schopnostech, vědomostech a zájmech žáka ve vztahu ke zvolenému studijnímu nebo učebnímu oboru.

(9) Další uchazeči doplní přihlášku životopisem a vyjádřením lékaře o zdravotním stavu a způsobilosti ke studiu a výkonu příslušného povolání.

(10) Ředitel základní školy nebo další uchazeči odešlou přihlášku střední škole:

a) do učebních a studijních oborů, kde se koná talentová zkouška, do 28. února,

b) do ostatních učebních a studijních oborů do 16. března.

Přijímací řízení

§ 3

(1) Ředitel střední školy postupuje při rozhodování o přijetí žáka do střední školy podle základních podmínek pro přijetí uvedených v § 1 odst. 1 podle dalších rozhodujících podkladů stanovených v zákoně4) a s přihlédnutím k hlediskům obsaženým v následujících ustanoveních.

(2) Ředitel středního odborného učiliště si před rozhodnutím o přijetí žáka zajistí stanovisko organizace, pro kterou se žák má připravovat. Ve stanovisku se organizace vyjádří zejména k uplatnění žáka v příslušném povolání.

(3) Žáci, kteří podle rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru jsou občany se změněnou pracovní schopností5) a mají zdravotní způsobilost k výkonu příslušného povolání, a žáci, kteří jsou autory objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru podle zvláštních předpisů,3) se přijímají přednostně před žáky, kteří rovnocenně vyhovují přijímacím podmínkám.

(4) Do učebních a studijních oborů středních škol, mimo obory uvedené v odstavci 5, a pokud nerozhodne ředitel střední školy o konání přijímací zkoušky, přijme ředitel střední školy v pořadí žáky, kteří:

1. měli v 7. ročníku na konci školního roku a v 8. ročníku v pololetí v základní škole průměrný prospěch nejvýše 1,27;

2. se umístili v 7. nebo 8. ročníku základní školy na 1.- 3. místě v okresním nebo krajském nebo národním kole olympiád nebo soutěží podle přílohy této vyhlášky, jejichž vyhlašovatelem nebo spoluvyhlašovatelem je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, nebo kteří jsou autory objevu, vynálezu, zlepšovacího návrhu nebo průmyslového vzoru podle zvláštních předpisů.3) nebo v době docházky do 7. nebo 8. ročníku základní školy získali 1. - 3. místo v individuálních nebo kolektivních sportech v národních a celostátních mistrovských nebo mezistátních sportovních soutěžích a měli v 7. ročníku na konci školního roku a v 8. ročníku v pololetí v základní škole průměrný prospěch nejvýše 1,55;

3. měli v 7. ročníku na konci školního roku a v 8. ročníku v pololetí v základní škole průměrný prospěch nejvýše 1,55, a pokud jde o žáky tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a s rozšířenou výukou cizích jazyků průměrný prospěch nejvýše 1,90;

4. splňují kritéria pro přijetí do střední školy podle § 1 odst. 1 a měli v 7. ročníku na konci školního roku a v 8. ročníku v pololetí v základní škole prospěch odpovídající podle posouzení ředitele střední školy požadavkům zvoleného studia.

(5) Do skupiny učebních a studijních oborů 82 a 85 Umění, užité umění a rukodílná výroba,6) do gymnázia se zaměřením na matematiku, do sportovní školy a do studijního oboru zubní laborant přijme ředitel střední školy žáky na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

(6) Při přijímání žáků do gymnázia se zaměřením na tělesnou výchovu, do studijních oborů učitelství pro mateřské školy, vychovatelství a rehabilitační pracovník se po úspěšném vykonání talentové zkoušky postupuje dále podle odstavce 4.

(7) Obsah a formu talentové zkoušky stanoví ředitel střední školy. Talentová zkouška se koná v době od 18. do 22. března.

(8) V učebních a studijních oborech, mimo obory uvedené v odstavcích 5 a 6, může ředitel střední školy rozhodnout o vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouškou se ověřují schopnosti žáka ke studiu zvoleného oboru. Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ředitel příslušné střední školy. Pokud ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, zašle žákovi pozvánku k této zkoušce nejpozději 3 týdny před jejím konáním. Součástí pozvánky je informace o základních požadavcích u přijímací zkoušky.

(9) Přijímací zkoušky se konají 23. a 24. dubna. Krajský národní výbor může v případech nadměrného zájmu žáků o studium na některých středních školách rozhodnout, aby v těchto středních školách se přijímací zkoušky konaly v termínu 23. a 24. dubna a v ostatních středních školách 10. a 11. května.

(10) Při rozhodování o přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu se přihlíží k výsledku přijímací zkoušky a k průměrnému prospěchu žáka podle odstavce 4.

(11) Žákům, kteří se pro řádně doložené vážné důvody (zejména zdravotní nebo plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky) nemohou dostavit k talentové zkoušce nebo k přijímací zkoušce (pokud byla ředitelem střední školy stanovena) v určeném termínu, povolí ředitel střední školy, do které se žák hlásí, vykonat zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín stanoví ředitel střední školy.

§ 4

(1) Ředitel střední školy odešle žákovi, popřípadě jeho zákonnému zástupci písemně své rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu do 27. dubna, popřípadě do 16. května, jestliže se přijímací zkouška konala 10. a 11. května. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí žáka do oboru, kde se podle § 3 odst. 5 koná pouze talentová zkouška, odešle ředitel střední školy do 31. března.

(2) Ředitel střední školy zveřejní v budově školy pořadí přijatých i nepřijatých žáků a dalších uchazečů s uvedením průměrného prospěchu žáka v základní škole a výsledku přijímací zkoušky, pokud se konala; u oborů, kde se konají talentové zkoušky se uvede výsledek talentové zkoušky.

(3) Proti rozhodnutí může žák, popř. jeho zákonný zástupce nebo uchazeč, podat do osmi dnů ode dne doručení prostřednictvím ředitele střední školy odvolání ke krajskému národnímu výboru, který střední školu odborně vede; ředitel střední školy nemůže o odvolání sám rozhodnout.7) Pokud krajský národní výbor odvolání zamítne nebo nepostupuje podle § 5 odst. 1, odešle přihlášku s veškerým spisovým materiálem krajskému národnímu výboru příslušnému podle místa trvalého pobytu žáka, nebo přímo uchazeči. Pokud má žák trvalý pobyt v územním obvodu krajského národního výboru, který střední školu odborně vede, postupuje se podle zákona.8)

(4) Pokud se žák, popřípadě jeho zákonný zástupce neodvolá proti rozhodnutí o nepřijetí, odešle ředitel střední školy přihlášku s veškerým spisovým materiálem krajskému národnímu výboru. U žáka, který nebyl přijat do učebního nebo studijního oboru, kde se koná pouze talentová zkouška, nebo neúspěšně vykonal talentovou zkoušku u oborů podle § 3 odst. 6, odešle ředitel střední školy jeho přihlášku s veškerým spisovým materiálem do střední školy, kterou žák uvedl na druhém místě. U těchto žáků se dále postupuje podle § 3 odst. 4.

(5) Ředitel střední školy informuje okresní národní výbor příslušný podle sídla základní školy, kterou žák navštěvuje, pouze o konečném rozhodnutí o přijetí žáka. Ředitel středního odborného učiliště informuje o konečném rozhodnutí také organizaci, pro níž má být žák připravován.

§ 5

Zvláštní ustanovení o přijímání žáků do středních škol

(1) Krajský národní výbor zajišťuje průběh přijímacího řízení do středních škol a vede přehled volných míst ve středních školách. Pokud krajský národní výbor rozhodl o konání přijímacích zkoušek podle § 3 odst. 9, může krajský národní výbor nepřijatým žákům, kteří konali přijímací zkoušku 23. a 24. dubna a nepodali odvolání, umožnit vykonání přijímací zkoušky v další střední škole ve dnech 10. a 11. května. Žákům, kteří si žádnou střední školu nevybrali, nabízí krajský národní výbor studium v rámci volných míst ve středních školách.

(2) Krajský národní výbor může stanovit výši rezervy pro odvolací řízení, nejvýše však 20 % z plánovaného počtu přijímaných žáků pro jednotlivé učební a studijní obory.

(3) Krajský národní výbor určuje střední školy, v nichž se bude zabezpečovat dokončení povinné školní docházky žáků, kteří nebyli přijati ke studiu ve střední škole, do které se přihlásili nebo přihlášku ke studiu ve střední škole nepodali, ani si nevybrali žádnou střední školu, kterou jim krajský národní výbor nabídl v rámci volných míst ve středních školách.9)

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU PŘI ZAMĚSTNÁNÍ A KE KOMBINOVANÉMU STUDIU VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

§ 6

(1) Do prvních ročníků studia při zaměstnání a ke kombinovanému studiu10) se přijímají podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu uchazeči, kteří

a) úspěšně ukončili osmý ročník základní školy nebo získali základní vzdělání a

b) v roce zahájení studia dosáhnou věku alespoň osmnácti let, s výjimkou uchazečů do studijních oborů určených pro absolventy učebních oborů.11)

(2) Uchazeči, kteří byli přijati do studijních oborů určených pro absolventy učebních oborů,11) musí do zahájení studia úspěšně vykonat závěrečnou zkoušku.

§ 7

Uchazeči o studium podávají přihlášky ke studiu do 1. února u organizace (družstva), k níž jsou v pracovním vztahu, a uchazeči, kteří nejsou v pracovním vztahu, přímo řediteli příslušné střední školy do 15. dubna. Uchazeči z učebních oborů středních odborných učilišť, kteří se hlásí do odpovídajících studijních oborů středních odborných učilišť určených pro absolventy učebních oborů, podávají přihlášky prostřednictvím ředitele středního odborného učiliště. Ředitel středního odborného učiliště nebo organizace (družstva) odešle přihlášku do 15. dubna řediteli zvolené střední školy.

§ 8

(1) Uchazeči o studium konají v době od 16. do 31. května, popřípadě v náhradním termínu v posledním týdnu měsíce srpna, přijímací zkoušku, jejíž obsah a přesný termín určí ředitel střední školy. Ředitel střední školy může, podle charakteru učebního nebo studijního oboru a podle počtu uchazečů, rozhodnout o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky; přitom postupuje podle podmínek pro přijetí uvedených v § 6 odst. 1.

(2) Ředitel střední školy rozhodne o přijetí uchazeče do studijního oboru do osmi dnů od termínu stanoveného pro konání přijímací zkoušky. U uchazečů, kteří podle odstavce 1 přijímací zkoušku nekonají, rozhodne ředitel střední školy o jejich přijetí nejpozději do 10. června.

(3) Ke studiu může být přijat i uchazeč, kterého organizace (družstvo) ke studiu nedoporučuje.

(4) Proti rozhodnutí může uchazeč nebo jeho zákonný zástupce, je-li uchazeč nezletilý, podat do osmi dnů prostřednictvím ředitele střední školy odvolání ke krajskému národnímu výboru, který střední školu odborně vede; ředitel střední školy nemůže o odvolání sám rozhodnout.7)

ČÁST TŘETÍ

PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

§ 9

(1) Do vyšších ročníků středních škol mohou být přijati uchazeči, kteří nejsou žáky jiné střední školy a kteří úspěšně vykonají rozdílovou zkoušku, jejímž obsahem je znalost učiva z nižších ročníků příslušné střední školy.

(2) Termíny, obsah a formu rozdílové zkoušky a ročník, do kterého bude uchazeč zařazen, určí ředitel střední školy, do které se uchazeč hlásí.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘIJÍMÁNÍ DO POMATURITNÍHO STUDIA

§ 10

Pomaturitní studium kvalifikační

(1) Do studijních oborů pomaturitního kvalifikačního studia, v němž se získává nová odborná kvalifikace, stanovených zvláštními předpisy,12) se přijímají uchazeči k získání odborné kvalifikace studiem v jiném studijním oboru, než ve kterém vykonali maturitní zkoušku.

(2) Do pomaturitního studia kvalifikačního podle odstavce 1 se přijímají uchazeči podle svých schopností, vědomostí, zájmů a zdravotního stavu.

(3) Do denního pomaturitního kvalifikačního studia se přednostně přijímají žáci střední školy, kteří v předcházejícím školním roce získali úplné střední vzdělání.

(4) Do pomaturitního kvalifikačního studia při zaměstnání se přijímají uchazeči, kteří získali úplné střední vzdělání a jsou v pracovním vztahu. U žen, které pečují alespoň o jedno dítě, u občanů se změněnou pracovní schopností, u invalidních důchodců a u občanů poskytujících služby na základě povolení národního výboru,13) se pracovní vztah nevyžaduje.

(5) Žáci střední školy podávají přihlášky k dennímu pomaturitnímu kvalifikačnímu studiu do 10. května řediteli střední školy, v níž končí studium; ředitel této školy odešle přihlášku do 20. května řediteli střední školy, do které se žák hlásí ke studiu. Ostatní uchazeči o denní pomaturitní kvalifikační studium podávají přihlášku do 20. května přímo řediteli střední školy, do které se hlásí ke studiu. Absolventi středních škol, kteří nebyli přijati ke studiu na vysokých školách a chtějí získat odbornou kvalifikaci v pomaturitním kvalifikačním studiu ve střední škole, požádají děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky ke studiu na příslušnou střední školu. Děkanát zašle přihlášku a související doklady řediteli střední školy do 15. srpna.

(6) Uchazeči o pomaturitní kvalifikační studium při zaměstnání podávají přihlášky ke studiu do 1. února organizaci (družstvu), k níž jsou v pracovním vztahu, a uchazeči, kteří nejsou v pracovním vztahu, přímo řediteli příslušné střední školy do 15. dubna; organizace odešle přihlášku též do 15. dubna řediteli příslušné střední školy.

(7) Uchazeči o studium konají přijímací zkoušku, jejíž obsah určí ředitel střední školy. Přijímací zkouška se koná ve druhé polovině června. Absolventi středních škol, kteří nebyli přijati ke studiu na vysoké škole a kteří požádali děkanát příslušné fakulty o převedení přihlášky, konají přijímací zkoušku v druhé polovině srpna. Přesný termín přijímací zkoušky určí ředitel střední školy.

(8) Ředitel střední školy může podle charakteru studijního oboru pomaturitního kvalifikačního studia a podle počtu uchazečů rozhodnout o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky.

§ 11

Pomaturitní studium specializační a inovační

(1) Do pomaturitního studia specializačního a inovačního, ve kterém si studující prohlubují dosažené vzdělání, zdokonalují se pro kvalifikovaný výkon povolání nebo se specializují pro konkrétní činnosti, se přijímací zkoušky nekonají.

(2) Termín odevzdání přihlášek do pomaturitního specializačního studia a zahájení studia stanoví ředitel střední školy.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Zrušuje se:

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1984 Sb., o přijímání ke studiu ve středních školách.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.

Ministr:


Adam v. r.


Příloha vyhlášky č. 186/1989 Sb.

Přehled olympiád a soutěží
Druh olympiády - soutěže Vítězné umístění se uznává pro přijetí středních škol nebo učebních a studijních oborů
1. Olympiáda v českém jazyce, v ruském jazyce, olympiáda matematická, fyzikální, chemická, biologická a konverzační soutěže v anglickém, německém a francouzském jazyce Všechny střední školy
2. Archimediáda Všechny střední školy
3. Zlatá srnčí trofej SZeŠ a SLŠ
4. Zlatá udice Střední rybářská škola
45-78-2 rybář
5. Mladý zahrádkář SZeŠ
45-71-2 zahradník
6. Zlatá včela SZeŠ
45-60-2 pěstitel se zaměřením 02 ovocnářství a včelařství
7. Chovatelské dovednosti mladých SZeŠ, v SOU 45-03-4 operátor zemědělské techniky se zaměřením 02 pro živočišnou výrobu,
45-55-4 chovatel cizokrajných zvířat,
45-80-2 chovatel
8. Soutěž v programování Všechny střední školy
9. Soutěž mladých historiků G, stř. knihov. školy
v SOU studijní obor 64-41-4 knihkupec
10. Galerie mladé módy SPŠ oděvní, v SOU studijní obor:
31-37-4 operátor oděvní výroby se zaměřením 01 pro oděvní výrobu, 02 pro oděvní stroje a zařízení,
31-38-4 operátor textilní výroby se zaměřením
01 pro tkalcovny
02 pro prádelny
03 pro pletárny
04 pro zušlechťování textilií
32-43-4 operátor kožedělné výroby,
32-44-4 operátor kožešnické výroby
31-52-2 krejčí
31-85-2 švadlena
31-51-2 kožešník
11. Národní přehlídka dětských recitátorů (Jen jednotlivci) SPgŠ
v SOU studijní obor 64-41-4 knihkupec
12. Soutěže modelářských odborností (podle zvoleného studijního oboru) SPŠ, SOU

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

2) § 36 školského zákona.

3) § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

4) § 24 odst. 4 zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení.

6) Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 9/1987 Sb.

7) § 24 odst. 7 zákona č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 24 odst. 5 zákona č. 77/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 19 odst. 2 školského zákona.

10) § 28 odst. 5 vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., ve znění vyhlášky č. 9/1987 Sb.

11) § 1 odst. 2 a oddíl D přílohy vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., ve znění vyhlášky č. 9/1987 Sb.

12) § 30 vyhlášky č. 124/1984 Sb.

13) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.