Vyhláška č. 185/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 12.01.1990
Uzavretie zmluvy 03.05.1989
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 dňom 2. novembra 1989.

185

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. novembra 1989

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky


Dňa 3. mája 1989 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Berlíne 2. novembra 1989.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 dňom 2. novembra 1989.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky

Československá socialistická republika a Nemecká demokratická republika, ďalej vysoké zmluvné strany,

pri vedomí spoločnej zodpovednosti za mierovú budúcnosť, ďalšie upevnenie bratského priateľstva a tesného spojenectva medzi oboma štátmi a ich národmi, v duchu Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou z 3. októbra 1977,

vychádzajúc z veľkého významu, aký má ďalšie prehĺbenie ich priateľských vzťahov a všestrannej spolupráce ako susedných socialistických štátov a spojencov v rámci Varšavskej zmluvy pre posilnenie socializmu, pre zaistenie mieru a bezpečnosti v Európe,

presvedčené o významnej úlohe mladej generácie pri upevňovaní priateľských vzťahov medzi socialistickými štátmi a pri ďalšom zbližovaní svojich národov aj pri prehlbovaní socialistickej ekonomickej integrácie,

vedené prianím ďalej rozvíjať priateľskú spoluprácu, vzájomné styky a osobné priateľstvo medzi deťmi a mládežou a obohacovať ho obsahom a formou v súlade s novými požiadavkami spoločenského vývoja v oboch štátoch,

uznávajúc osobitnú dôležitosť, aká patrí prehĺbeniu vlasteneckej a internacionalistickej výchovy detí a mládeže v duchu pokrokových tradícií dejín vzťahov medzi národmi oboch štátov, obzvlášť robotníckeho hnutia a spoločného protifašistického boja,

majúc na pamäti rastúci význam tesnejšej spolupráce socialistických zväzov mládeže oboch štátov pre posilnenie socializmu, pre mier, odzbrojenie a porozumenie medzi národmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto Zmluva sa dojednáva za účelom ďalšej všestrannej podpory, upevnenia a prehĺbenia internacionalistického zväzku mládeže Československej socialistickej republiky a mládeže Nemeckej demokratickej republiky a na vytvorenie nového základu pre vyššiu úroveň spolupráce mládeže.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú podporovať rozvoj foriem a metód priateľskej spolupráce a vytváranie mnohotvárnych osobných stykov medzi deťmi a mládežou vo všetkých oblastiach tesnú spoluprácu príslušných štátnych orgánov, organizácií a inštitúcií, ako aj spoločenských organizácií, osobitne Socialistického zväzu mládeže a Slobodnej nemeckej mládeže.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú pôsobiť, aby v súlade s obsahom a formami spolupráce dohodnutými v tejto Zmluve mladá generácia Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky:

usilovala o udržanie mieru vo svete a o zabránení jadrovej vojne, o presadzovanie mierovej politiky štátov socialistického spoločenstva aj o posilnenie a ochranu socializmu,

pociťovala zodpovednosť za ďalšie utváranie socialistickej spoločnosti a prispievala činorodo a tvorivo k uskutočňovaniu politiky Komunistickej strany Československa a Jednotnej socialistickej strany Nemecka,

ešte plnšie využívala možnosti socialistickej demokracie a prispievala aktívne k rozvoju národného hospodárstva oboch štátov,

konala v duchu socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu, hájila a prehlbovala priateľstvo so Sovietskym zväzom a ďalšími štátmi socialistického spoločenstva a aktívne uskutočňovala protiimperialistickú solidaritu,

zachovávala a rozvíjala revolučné tradície medzinárodného robotníckeho hnutia aj cenné kultúrne a pokrokové historické dedičstvo národov oboch štátov, vážila si prínos českého a slovenského ľudu, ako aj nemeckých antifašistov k víťazstvu nad fašizmom a prispievala aktívnym konaním k posilneniu priateľstva a spolupráce národov oboch štátov,

vystupovala proti pôsobeniu ideológie a politiky imperializmu, militarizmu a revanšizmu a aktívne sa podieľala na celosvetovom boji za pokrok a sociálnu spravodlivosť.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej považovať za základ rozvoja všestrannej spolupráce mladej generácie oboch štátov spoluprácu medzi socialistickými zväzmi mládeže na základe dohôd, ktoré sa medzi nimi uzavierajú.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností z účasti mladej generácie a socialistických zväzov mládeže na budovaní socialistickej spoločnosti v oboch štátoch, ako aj jej aktivitu v politickej, spoločenskej, hospodárskej, kultúrnej a vedeckej oblasti. Osobitne budú sledovať otázky tvorivej práce mládeže, zlepšovania pracovných a životných podmienok mládeže, využívania jej osobného voľna a podielu na tvorbe a ochrane životného prostredia.

Podporia spoluprácu a koordinované vystupovanie socialistických zväzov mládeže oboch štátov v rámci medzinárodného detského, mládežníckeho a študentského hnutia.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať činnosť Organizácie spojených národov, jej odborných organizácií a ďalších medzinárodných organizácií za účelom uskutočňovania základných demokratických práv mladej generácie.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany budú podporovať činnosť socialistických zväzov mládeže zameranú na stretávanie medzi mladými poslancami zastupiteľských zborov všetkých stupňov a na prehlbovanie výmeny skúseností zo zastupovania spoločenských záujmov mladej generácie.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať širší rozvoj decentralizovanej spolupráce, predovšetkým prehlbovanie družobných vzťahov medzi krajmi, okresmi, mestami, inštitúciami, školami a školskými zariadeniami, podnikmi a pracovnými kolektívmi. Osobitná pozornosť sa bude pritom venovať všestrannej výmene skúseností medzi mladými pracujúcimi z priemyslu a poľnohospodárstva, odborármi, študentmi, vedcami, umelcami a športovcami a organizovaniu priateľských stretnutí mládeže oboch štátov.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany budú usilovať, aby sa priame styky medzi podnikmi, družstvami a inými organizáciami v priemysle a poľnohospodárstve využívali na ďalšie prehlbovanie spolupráce a hospodárskych iniciatív mládeže v oblasti výroby, vedy a techniky. Osobitná pozornosť sa bude venovať otázkam automatizácie a robotizácie, mikroelektroniky a výpočtovej techniky, biotechnológie, vývoju postupov vedúcich k úsporám materiálov, surovín a energie, tvorbe a ochrane životného prostredia, ako aj progresívnym odborom v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve a potravinárskom priemysle. Vysoké zmluvné strany budú podporovať výmenu mladých kvalifikovaných robotníkov, technikov a vedcov a ich vzájomnú účasť na vedecko-technickej tvorivosti mládeže. V spolupráci s odborovými organizáciami oboch štátov budú podporovať výmenu skúseností medzi mladými pracujúcimi.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať spoluprácu mládeže pri riešení spoločných výrobných, vedeckých a racionalizačných úloh vo všetkých oblastiach národného hospodárstva. Budú napomáhať uskutočňovanie výmeny učňov v rámci výrobnej praxe, rozvoj spoločných iniciatív aj organizovanie spoločnej práce v mládežníckych kolektívoch v oblasti výroby, vedy a techniky. Budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovať možnosť krátkodobej pracovnej činnosti mladých v druhom štáte v čase ich dovolenky.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany budú podporovať prehlbovanie spolupráce mládeže na základe dohôd medzi orgánmi a organizáciami Revolučného odborového hnutia a Slobodného nemeckého odborového zväzu.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať širšie zapojenie mladých odborárov do výmeny pri dovolenkách medzi odborovými organizáciami oboch štátov. Takisto budú podporovať rozvoj prázdninovej výmeny detí na úrovni organizácií aj využívanie voľných kapacít v odborárskych zotavovniach na spoločné pobyty mládeže.

Článok 9

Vysoké zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj mládežníckej turistiky a rozširovanie výmen mládeže ako významných prostriedkov politicko-výchovného pôsobenia na mladú generáciu.

Vysoké zmluvné strany budú v rámci svojich možností vytvárať podmienky na vzájomné rozširovanie výmeny mládeže, s cieľom prehlbovať znalosti jazykov, kultúry a dejín oboch štátov, priame kontakty mládeže, ako aj umožňovať vzájomné prázdninové pobyty v rodinách. Budú takisto podporovať spoluprácu mládežníckych turistických organizácií, rozvoj a užívanie spoločných zariadení mládežníckej turistiky v oboch štátoch.

Článok 10

Vysoké zmluvné strany budú v záujme zdravého rozvoja mladej generácie podporovať spoluprácu medzi všetkými stupňami športových a telovýchovných organizácií a zariadení oboch štátov. Budú napomáhať výmenu skúseností a znalostí zo športovej činnosti v priemyselných a poľnohospodárskych podnikoch a závodoch, v sídliskových celkoch a strediskách pre dovolenku a rekreáciu, ako aj rozširovanie zapojenia mladej generácie do pravidelného športovania.

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať široké využitie možnosti spolupráce pri výchove mladých športovcov, v organizovaní športových súťaží detských a mládežníckych družstiev. Budú takisto podporovať výmenu skúseností v oblasti výkonnostného a vrcholového športu.

Článok 11

Vysoké zmluvné strany v rámci svojho úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti budú podporovať aktívnu úlohu mládeže pri zaisťovaní obranyschopnosti oboch štátov a priateľstva mladých príslušníkov ozbrojených síl oboch štátov. Takisto budú podporovať činnosť Zväzu pre spoluprácu s armádou Československej socialistickej republiky a Spoločnosti pre šport a techniku Nemeckej demokratickej republiky pri branno-politickej a branno-športovej výchove, pri predvojenskom výcviku mládeže aj v popularizácii jednotlivých druhov športu rozvíjaných týmito organizáciami.

Článok 12

Vysoké zmluvné strany budú podporovať činnosť Československého zväzu protifašistických bojovníkov a Výboru bojovníkov protifašistického odboja Nemeckej demokratickej republiky pri výchove mladého pokolenia. Za tým účelom budú napomáhať stretnutia kolektívov mládeže oboch štátov, ktoré sú nositeľmi mien antifašistov a osobností, ktoré výrazne prispeli k založeniu a rozvoju Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky.

Článok 13

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti základného, stredného a vysokého školstva s cieľom ďalej upevňovať priateľské zväzky medzi žiakmi, učňami, študentmi a mladými učiteľmi oboch štátov, prehlbovať ich znalosti o živote v druhom štáte, ako aj obohacovať túto spoluprácu novými obsahmi, formami a metódami.

Vysoké zmluvné strany budú svoju pozornosť zameriavať na prehlbovanie priamych stykov medzi základnými, strednými a vysokými školami osobitne v pohraničných krajoch.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri príprave a ďalšom vzdelávaní študentov, mladých učiteľov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl. Budú vytvárať podmienky pre ďalšie zdokonaľovanie všestrannej prípravy študentov bohemistiky, slovakistiky a germanistiky.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať spoločnú účasť na riešení vedeckovýskumných a vývojových úloh vo vede, technike a výrobe, v priemysle, stavebníctve a poľnohospodárstve v rámci národných študentských súťaží, organizovanie spoločných študentských konferencií, ako aj výmenné kolektívne a individuálne študentské brigády.

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať vedeckú spoluprácu v oblasti výskumnej činnosti zameranej na problematiku mládeže na základe dohôd medzi príslušnými vedeckými pracoviskami oboch štátov.

Článok 14

Vysoké zmluvné strany budú podporovať tesnú spoluprácu mládeže v oblasti kultúry a umenia, v rámci účasti mladých pracovníkov kultúry, jednotlivcov aj súborov pri kultúrnej výmene medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, osobitne pri organizovaní dní kultúry medzi oboma štátmi. Budú podporovať spoločnú tvorivú činnosť mladých umelcov a talentovanej mládeže.

Vysoké zmluvné strany budú podporovať priame styky medzi umelcami vysokými a odbornými školami aj v rámci družobných stykov medzi kultúrnymi domami, klubmi mládeže a ďalšími kultúrnymi zariadeniami pre mládež.

Článok 15

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať to, aby spravodajstvo v hromadných oznamovacích prostriedkoch o živote mládeže druhého štátu bolo systematické a obsahovo bohaté. Budú podporovať priamu spoluprácu medzi redakciami mládežníckych novín a časopisov, osobitne pravidelnou výmenu novinárov aj informácií, tlačových a fotografických materiálov. Budú podporovať takisto rozvoj priamej spolupráce medzi mládežníckymi redakciami rozhlasu a televízie oboch štátov aj výmenu a spoločnú produkciu rozhlasových a televíznych programov pre mládež.

Vysoké zmluvné strany budú usilovať o väčšie zapojenie mladých novinárov do spolupráce medzi hromadnými oznamovacími prostriedkami oboch štátov. Budú podporovať spoluprácu nakladateľstiev kníh pre deti a mládež.

Článok 16

Vysoké zmluvné strany vytvoria Radu priateľstva ako spoločný koordinačný orgán. Rada bude hodnotiť stav vykonávania tejto Zmluvy a predkladať štátnym orgánom, inštitúciám a spoločenským organizáciám odporúčania na rozvoj spolupráce medzi mládežou oboch štátov.

Rada bude zložená na základe rovnosti zo zástupcov socialistických zväzov mládeže, štátnych orgánov, inštitúcií a ďalších spoločenských organizácií Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky, ktorých sa táto Zmluva dotýka. Každá z vysokých zmluvných strán vymenuje spolupredsedu Rady. Zasadania Rady sa budú konať každoročne striedavo v Československej socialistickej republike a Nemeckej demokratickej republike.

Článok 17

V príslušných zmluvných dokumentoch, ktoré budú na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj z iných zmlúv, dotýkajúcich sa jej pôsobnosti, uzavierať príslušné orgány, organizácie a inštitúcie oboch štátov, budú upravené aj otázky finančného a materiálového zabezpečenia jednotlivých oblastí spolupráce.

Článok 18

Táto Zmluva sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv platných medzi oboma štátmi.

Článok 19

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobúda platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Článok 20

Táto Zmluva sa uzaviera na dobu desiatich rokov. Jej platnosť sa mlčky predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak jedna z vysokých zmluvných strán písomne neoznámi najmenej šesť mesiacov pred uplynutím platnosti svoj úmysel Zmluvu vypovedať.

Dané v Prahe 3. mája 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

Miloš Jakeš v. r.

Vasil Mohorita v. r.

Marián Čalfa v. r.

Za Nemeckú demokratickú republiku:

Erich Honecker v. r.

Eberhard Aurich v. r.

Hans Sattler v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.