Vyhláška č. 181/1989 Zb.Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

181

VYHLÁŠKA

Správy federálnych hmotných rezerv

zo 4. decembra 1989

o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv

Správa federálnych hmotných rezerv po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 písm. d) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Správy štátnych hmotných rezerv č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv, sa mení takto:

1. Názov vyhlášky znie:

„Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv“.

2. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Tieto základné podmienky dodávky sa vzťahujú na všetky dodávky uskutočnené do federálnych hmotných rezerv včítane dodávok z dovozu a na všetky dodávky z federálnych hmotných rezerv s výnimkou dodávok pre vývoz.

(2) Ďalej sa tieto základné podmienky vzťahujú na dodávky štátnych rezerv pre hospodárske mobilizačné prípravy národného hospodárstva.“.

3. V § 2 sa za slová „dodávateľskými ministerstvami“ vkladajú slová „alebo Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky“.

4. V § 3 ods. 1 sa za slová „zo štátnych“ vkladá slovo „hmotných“ a za slovom „Správe“ sa slovo „štátnych“ nahrádza slovom „federálnych“.

5. V § 3 ods. 2 sa slovo „štátnych“ nahrádza slovom „federálnych“.

6. § 5 včítane nadpisu znie:

㤠5

Záručná doba (k § 135 zákona)

Záručná doba je - pokiaľ nie je základnými podmienkami dodávky vydanými dodávateľskými ministerstvami alebo Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovená iná doba - 6 mesiacov od splnenia dodávky. Pri dodávkach do štátnych hmotných rezerv sa skončí záručná doba 6 mesiacov po uplynutí doby ochrany. Doba ochrany je ustanovená uznesením vlády Českosloslovenskej socialistickej republiky. Ak nie je týmto spôsobom ustanovená, dohodnú ju organizácie v zmluve.“.

7. V § 6 ods. 1, 2 a 4 sa slovo „štátnych“ vkladá slovo „hmotných“.

8. V § 6 ods. 3 sa za slovo „štátne“ vkladá slovo „hmotné“ a vypúšťa sa posledná veta.

9. V § 7 ods. 1 sa za slovo „štátnych“ vkladá slovo „hmotných“.

10. V § 9 sa za slovo „štátnych“ vkladá slovo „hmotných“.

11. V § 10 sa za slovo „štátnych“ vkladá slovo „hmotných“.

12. § 11 sa vypúšťa.

13. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa text v zátvorke a za slovo „štátnych“ sa vkladá slovo „hmotných“.

14. V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „podnik poverený“ nahrádzajú slovami „organizácia poverená“ a za slovo „štátnych“ sa vkladá slovo „hmotných“.

15. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Majetkové sankcie (k § 204 zákona)

Za omeškanie s dodávkami štátnych rezerv pre hospodárske mobilizačné prípravy národného hospodárstva je dodávateľ povinný zaplatiť majetkové sankcie vo výške dvojnásobku zákonnej sadzby.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Predseda:

Doc. RSDr. Beňo CSc. v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.