Vyhláška č. 180/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

OBSAH

180

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1989

o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Českej socialistickej republiky a Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie, sa mení takto:

1. Z názvu vyhlášky sa vypúšťajú slová „a na priemyselné spracovanie“.

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

3. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slova „a § 16 ods. 1“.

4. § 5 sa vypúšťa.

5. V § 6 sa vypúšťa odsek 1 a z odseku 2 sa vypúšťajú slová „a 17“; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov. Z nadpisu pod § 6 sa vypúšťajú slová „Preverovanie plnenia a“.

6. § 7 sa vypúšťa.

7. § 8 sa vypúšťa.

8. § 12 ods. 2 znie:

(2) Organizácie sa dohodnú, koho splnomocnia na podanie posudku o akosti a o rozdieloch dodaného množstva.“.

Poznámka č. 2 pod čiarou sa vypúšťa.

9. § 12 ods. 3 prvá veta znie: „V prípade neprítomnosti dodávateľa pri splnení dodávky je odberateľ povinný urobiť oznámenie o rozdieloch oproti stavu, ktorý uviedol dodávateľ v sprievodných dokladoch, a o vadách telefonicky, telegraficky alebo ďalekopisom.“.

10. Tretia časť sa vypúšťa. Poznámky č. 3 a 4 pod čiarou sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.