Vyhláška č. 179/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

179

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1989

o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhu Českého úradu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác, sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú slová „už v období prípravy strednodobého a vykonávacieho plánu“.

2. § 3 až 5 sa vypúšťajú.

3. § 6 ods. 1 sa vypúšťa; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

4. Úvodná veta § 6 znie: „Okrem náležitostí ustanovených zákonom obsahuje zmluva o príprave dodávok geodetických a kartografických prác (ďalej len „zmluva o príprave dodávok“) spravidla aj tieto údaje:“.

5. V § 7 ods. 1 prvé dve vety znejú: „Odberateľ predkladá dodávateľovi dopyt v lehote určenej v zmluve o príprave dodávok; ak zmluva o príprave dodávok nie je uzavretá, predkladá ju v lehote, v ktorej je obvyklé predložiť návrh zmluvy o príprave dodávok na príslušný rok.“.

6. V § 21 text v zátvorke znie: „[§ 6 písm. f)]“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.