Zákon č. 175/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do25.06.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do25.06.1992
Zrušený 322/1992 Zb. (nepriamo)

175

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a orgány stredného článku riadenia“.

2. § 2 ods. 1 a 3 znejú:

(1) Slovenský štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy republiky pre oblasť sociálno-ekonomických informácií.

(3) Podpredsedu Slovenského štatistického úradu vymenúva a odvoláva vláda republiky na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu.“.

3. § 5 ods. 1 znie:

(1) Na čele krajskej správy, Mestskej správy v Bratislave a okresného (obvodného) a mestského oddelenia je riaditeľ. Riaditeľa krajskej správy a Mestskej správy v Bratislave vymenúva a odvoláva predseda Slovenského štatistického úradu. Riaditeľa okresného a mestského oddelenia vymenúva a odvoláva riaditeľ príslušnej krajskej správy a riaditeľa obvodného oddelenia riaditeľ Mestskej správy v Bratislave.“.

4. § 7 sa vypúšťa.

5. § 8 písm. g) a h) znejú:

g) realizuje v republike jednotnú koncepciu rozvoja výpočtovej techniky pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v orgánoch štátnej štatistiky,

h) vytvára podmienky pre účelné spracovanie sociálno-ekonomických informácií pre potreby iných organizácií, pôsobí na zjednocovanie technických a programových prostriedkov pre spracovanie sociálno-ekonomických informácií v republike,“.

6. V § 8 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

k) udeľuje súhlas na použitie technických nosičov údajov a na diaľkový prenos údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií,1)“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

7. V § 11 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

d) pri vytváraní celoštátne platných integračných a unifikačných nástrojov na vzájomnú koordináciu tvorby, prepojenia a funkcie všetkých celoštátnych informačných sústav.“.

8. V § 12 sa za písmeno f) pripájajú písmená g) a h), ktoré znejú:

g) prideľujú identifikačné číslo organizáciám so sídlom v územnom obvode ich pôsobnosti a ich vnútorným organizačným jednotkám,

h) udeľujú súhlas na použitie technických nosičov údajov a na diaľkový prenos údajov pomocou prostriedkov výpočtovej a inej techniky pri poskytovaní sociálno-ekonomických informácií.1)“.

9. § 13 ods. 1 znie:

(1) Okresné oddelenia plnia na úrovni okresu a voči krajským správam a okresným národným výborom, ako aj iným orgánom s okresnou územnou pôsobnosťou úlohy uvedené v § 12 okrem úloh podľa písm. f) a g).“.

10. § 14 znie:

㤠14

Finančnými orgánmi republiky pre účely tohto zákona sú Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, finančné správy a národné výbory.“.

11. § 15 znie:

㤠15

(1) Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym ministerstvom financií organizuje, usmerňuje a zabezpečuje rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v ústredných orgánoch republiky a na národných výboroch a v organizáciách v pôsobnosti týchto orgánov. Pri plnení týchto úloh najmä

a) rozpracúva metodické opatrenia Federálneho ministerstva financií, ak to vyžadujú potreby republiky, a zabezpečuje jednotný postup pri ich vykonávaní,

b) zabezpečuje, aby informačná sústava v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a v účtovnom výkazníctve pôsobila na zvyšovanie hospodárnosti a na posilnenie finančnej a rozpočtovej disciplíny, systému ekonomickej kontroly a ochrany národného majetku,

c) zabezpečuje dohľad nad informačnou sústavou organizácií, prípadne ho vykonáva.2)

(2) Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky spolupracuje pri ustanovení jednotnej metodiky odborov účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie účtovného výkazníctva s Federálnym ministerstvom financií.3)“.

12. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a § 15b, ktoré znejú:

㤠15a

Finančné správy vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a nad účtovným výkazníctvom.

§ 15b

Národné výbory

a) usmerňujú rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v rozsahu svojej pôsobnosti,

b) vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií v odboroch účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a nad účtovným výkazníctvom v tých organizáciách, v ktorých im patrí výkon štátnej správy na úseku daní, odvodov a poplatkov,

c) dohliadajú na to, ako občania, ktorým udelili povolenie na poskytovanie vecných plnení a výkonov, plnia podľa osobitných predpisov4) svoju povinnosť viesť záznamy o tejto činnosti.“.

13. V § 16 ods. 1 v prvej vete sa slová „s Ministerstvom financií“ nahrádzajú slovami „s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“.

14. V § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „v podriadených organizáciách“ nahrádzajú slovami „v organizáciách v ich riadiacej pôsobnosti“.

15. V § 16 ods. 3 sa slová „ústredné orgány štátnej správy, vrcholné orgány družstiev a spoločenských organizácií, krajské národné výbory, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy“ nahrádzajú slovami „ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy republiky, zväzy družstiev republiky, ústredné orgány spoločenských organizácií v republike“.

16. V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Úlohy ústredného orgánu vyplývajúce z tohto zákona a zákona č. 21/1971 Zb. v znení zákona č. 128/1989 Zb. plnia krajské národné výbory vo vzťahu k ostatným národným výborom.“.

17. Nadpis pod piatym oddielom znie:

„Úlohy národných výborov“.

18. Nadpis pod § 17 sa vypúšťa.

19. V § 17 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Národné výbory ďalej

a) sústreďujú a spracúvajú informácie zisťované ich prostredníctvom v organizáciách v ich pôsobnosti,

b) vykonávajú dohľad nad informačnou sústavou organizácií vo svojej pôsobnosti,

c) poskytujú pomoc orgánom štátnej štatistiky pro poľnohospodárskych súpisoch a ďalších štatistických zisťovaniach u obyvateľstva.

(3) Národné výbory v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi5) poskytujú orgánom štátnej štatistiky informácie o vecných plneniach a výkonoch poskytovaných občanmi, ktorým udelili povolenie na túto činnosť.“.

20. § 18 sa vypúšťa.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3a zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v znení zákona č. 128/1989 Zb.

2) § 14 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. v znení zákona č. 128/1989 Zb.

3) § 14 ods. 1 zákona č. 21/1971 Zb. v znení zákona č. 128/1989 Zb.

4) § 7 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb. o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

5) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1988 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.