Zákon č. 172/1989 Zb.Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

172

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1989

o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Obecně závazné právní předpisy orgánů České socialistické republiky se vyhlašují ve Sbírce zákonů.1) Vyhlašování obecně závazných nařízení národních výborů upravuje zvláštní zákon.2)

§ 2

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění

a) ústavní a jiné zákony České národní rady a zákonná opatření předsednictva České národní rady,

b) nařízení vlády České socialistické republiky,

c) obecně závazné právní předpisy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky s výjimkami uvedenými v § 3; tyto obecně závazné právní předpisy se označují názvem vyhláška.

§ 3

(1) Obecně závazné právní předpisy ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky se mohou ve Sbírce zákonů vyhlásit uveřejněním oznámení o jejich vydání, jde-li o předpisy

a) týkající se malého počtu organizací,

b) upravující podrobnosti o právech a povinnostech úzkého okruhu osob v pracovněprávních vztazích a sociálním zabezpečení nebo podrobnosti o právech a povinnostech vyplývajících ze služebních poměrů příslušníků ozbrojených sborů.

(2) Obecně závazné právní předpisy, které se ve Sbírce zákonů vyhlašují uveřejněním oznámení o jejich vydání, se označují názvem výnos. Této formy vyhlášení nelze použít, má-li se obecně závazným právním předpisem ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy České socialistické republiky doplnit, změnit nebo zrušit vyhláška.

(3) Oznámení o vydání výnosu musí obsahovat

a) název a datum vydání výnosu,

b) zmocňovací ustanovení zákona, na jehož základě se výnos vydává,

c) stručné vyjádření obsahu výnosu včetně informace o okruhu adresátů, kterým je především určen,

d) údaj o tom, které obecně závazné právní předpisy se výnosem doplňují, mění nebo zrušují,

e) počátek účinnosti výnosu,

f) údaj o tom, kdy a jakým způsobem bylo uveřejněno plné znění výnosu a u kterých orgánů, popřípadě organizací musí být výnos každému přístupný.

§ 4

Vyhlášení obecně závazných právních předpisů uvedených v § 2 a 3 ve Sbírce zákonů je podmínkou jejich platnosti.

§ 5

(1) Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy České socialistické republiky jsou povinny zabezpečit, aby jimi vydaný výnos byl každému přístupný ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to jak u nich, tak i u orgánů a organizací, které jsou uvedeny v oznámení o vydání výnosu.

(2) Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy České socialistické republiky jsou povinny výnos, který vydaly po účinnosti tohoto zákona, zaslat na území Československé socialistické republiky za úhradu každému, kdo o to požádá.

§ 6

(1) Obecně závazné právní předpisy uvedené v § 2 a 3 nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2) Není-li v obecně závazném právním předpise uvedeném v § 2 nebo 3 stanovena pozdější účinnost, nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

§ 7

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění nebo uveřejněním oznámení o jejich vydání

a) opatření České národní rady, předsednictva České národní rady nebo vlády České socialistické republiky, stanoví-li tak zákon nebo jestliže tak tyto orgány rozhodnou,

b) opatření ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, stanoví-li tak zákon.

(2) Pro opatření uvedená v odstavci 1 a pro vnitřní směrnice nelze použít název vyhláška nebo výnos.

§ 8

Obecně závazné právní předpisy a jiná opatření orgánů České socialistické republiky se ve Sbírce zákonů vyhlašují v českém jazyce.

§ 9

Místní národní výbory a okresní národní výbory zajistí, aby u nich byla Sbírka zákonů každému přístupna.

§ 10

(1) Cenová opatření ústředních orgánů České socialistické republiky a národních výborů jsou závazná pro všechny subjekty v nich uvedené; nevyhlašují se ve Sbírce zákonů.

(2) Opatření ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, jimiž jsou na základě zmocnění daného zákonem poskytovány úlevy nebo osvobození od daně domovní a od notářských, soudních a správních poplatků, se vyhlašují oznámením o jejich vydání podle § 7.

§ 11

(1) Obecně závazné právní předpisy a jiná opatření, jejichž vydání bylo ve Sbírce zákonů oznámeno do 31. prosince 1968, pokud upravují věci patřící do působnosti České socialistické republiky, pozbývají platnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na obecně závazné právní předpisy a jiná opatření uvedená v příloze tohoto zákona.


§ 12

Zákon České národní rady č. 3/1969 Sb., o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky, se zrušuje.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Šafařík v. r.

Pitra v. r.


Příloha zákona ČNR č. 172/1989 Sb.

Obecně závazné právní předpisy a jiná opatření, na která se nevztahuje zrušovací ustanovení
§ 11 odst. 1 zákona

1. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienickou a protiepidemickou péči v provozovnách péče o pleť (výnos ze dne 25. srpna 1959 č. j. HE-3225-25.8.1959), reg. v částce 11/1960 Sb.

2. Usnesení vlády ze dne 30. března 1962 č. 251 o prohlášení některých nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky, reg. v částce 36/1962 Sb.

3. Výnos Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu ze dne 31. ledna 1962, č. j. 1000/1962, kterým se vydává vyhláška o vedení a doplňování geologické dokumentace, reg. v částce 42/1962 Sb.

4. Směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 22. května 1963 č. j. 74 894/63 k provedení vládní vyhlášky č. 40/1963 Sb., o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským organizacím a lesním organizacím, reg. v částce 23/1963 Sb.

5. Směrnice ministerstva zdravotnictví o poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech (výnos ze dne 27. prosince 1963 č. j. HE-340.2-6.12.1963), reg. v částce 29/1964 Sb.

6. Opatření ministra financí ze dne 24. října 1964 č. j. 203/60 482/64 o změně názvu Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Praze na Správu pro věci majetkové a devizové a názvu Oblastního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Bratislavě na Správu pro věci majetkové a devizové pro Slovensko, část I, reg. v částce 85/1964 Sb.

7. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro poskytování ambulantní péče lékařem, kterého si občan zvolil, č. 20/1966 Věstníku ministerstva zdravotnictví, reg. v částce 29/1966 Sb.

8. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 3. prosince 1964 č. j. 47 842/64 - E/I/1 o zařazení učitelů odborných hornických předmětů na hornických školách do první pracovní kategorie důchodového zabezpečení, uvedený v oznámení v částce 47/1967 Sb.

9. Výnos ministra školství a kultury ze dne 20. srpna 1966 č. j. 32354/66 - E/I/1, kterým se vydává platový řád pro učitele bohosloveckých fakult, reg. v částce 32/1966 Sb.

10. Směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 1. dubna 1966 č. j. 2200/1966 pro sestavení plánu na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů hlubinných dolů (povrchové havarijní směrnice), reg. v částce 1/1967 Sb.

11. Směrnice hlavního hygienika Československé socialistické republiky a Ústředního báňského úřadu ze dne 11. července 1966 č. j. HE-340.2-5.7.66 o ochraně zdraví pracujících před účinky škodlivé prašnosti v organizacích podléhajících hornímu zákonu, reg. v částce 8/1967 Sb.

12. Výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 20. května 1967 č. j. OP-602-6.5.1967 o obsazování některých funkcí v organizacích státní zdravotní správy konkursem, reg. v částce 24/1967 Sb.

13. Směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 1. listopadu 1967 č. j. OP-200-24.10.1967 o znaleckých komisích, reg. v částce 41/1967 Sb.

14. Směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 16. dubna 1957 č. j. 21791/57 S/3-MŠK pro přijímací řízení na bohoslovecké fakulty, uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

15. Směrnice ministerstva školství ze dne 14. prosince 1967 č. j. 39270/67-III/2 pro státní jazykové zkoušky na vysokých školách, reg. v částce 47/1967 Sb.

16. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienickou a protiepidemickou péči v holičství a kadeřnictví (Hygienické předpisy poř. č. 4/1954 sv. 2), uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

17. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienickou a protiepidemickou péči při hromadné dopravě (Hygienické předpisy poř. č. 6/1954 sv. 4), uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

18. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienické a protiepidemické požadavky v potravinářských prodejnách (Hygienické předpisy poř. č. 9/1954 sv. 6), uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

19. Směrnice ministerstva zdravotnictví o hygienických a protiepidemických požadavcích při skladování a dopravě poživatin (Hygienické předpisy poř. č. 10/1954 sv. 7), uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

20. Směrnice ministerstva zdravotnictví pro hygienická a protiepidemická opatření při výrobě poživatin (Hygienické předpisy poř. č. 18/1955 sv. 14), uvedená v oznámení v částce 47/1967 Sb.

21. Směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 16. prosince 1967 č. j. PP-265-20.11.1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, reg. v částce 2/1968 Sb.

22. Výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 3. listopadu 1967 č. j. VII/3-1747/1967, kterým se provádějí některá ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, reg. v částce 11/1968 Sb.

23. Výnos ministerstva chemického průmyslu č. 1 ze dne 15. ledna 1968, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům, reg. v částce 11/1968 Sb.

24. Opatření ministerstva financí, kterým se pověřuje Správa pro věci majetkové a devizové v Praze prováděním vnitrostátního majetkového vypořádání s přesídlenci za majetky zanechané v cizině, reg. v částce 12/1968 Sb.

25. Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 č. j. 13 853/67, kterým byly prohlášeny „Jizerské hory“ za chráněnou krajinnou oblast, reg. v částce 14/1968 Sb.

26. Výnos ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství ze dne 12. července 1967 č. j. VII/2-478, kterým se vydávají Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji a zařízeními používanými v zemědělství a lesním hospodářství, reg. v částce 20/1968 Sb.

27. Výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 3. dubna 1968 č. 4/1968 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, reg. v částce 23/1968 Sb.

28. Výnos ministerstva školství ze dne 29. února 1968 č. j. 9000/68-VI/3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství, reg. v částce 34/1968 Sb.

29. Důlně měřický předpis Ústředního báňského úřadu, svazek IV. ze dne 7. července 1967 č. j. 4700/1967 „Seznam smluvených značek důlních map“, reg. v částce 34/1968 Sb.

30. Výnos ministerstva vnitra ze dne 27. června 1968 č. j. MH IV/3750/1968, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům v organizacích místního hospodářství, reg. v částce 40/1968 Sb.

31. Směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 1. listopadu 1968 č. j. ŠK-615.3-1.11.68 o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních, reg. v částce 44/1968 Sb.

32. Výnos ministerstva zemědělství a výživy ze dne 7. června 1968 č. j. VII/2-1927, kterým se vydávají Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat, reg. v částce 45/1968 Sb.

33. Směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 4. prosince 1968 č. j. LP-274 o opatřeních proti pohlavním nemocem, reg. v částce 51/1968 Sb.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů.

2) § 24a zákona o národních výborech.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.