Uznesenie č. 167/1989 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej ústavy ČSSR, ČSR a SSR

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Záväznosť od 28.12.1989

167

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

zo 6. decembra 1989

k návrhu na zrušenie uznesenia SNR z 31. októbra 1989 č. 115 vyhláseného pod č. 124/1989 Zb. o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR

Slovenská národná rada zrušuje svoje uznesenie z 31. októbra 1989 č. 115 vyhlásené pod č. 124/1989 Zb., ktorým vyslovila súhlas s návrhom skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR.

R. Schuster v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené