Vyhláška č. 16/1989 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb

Čiastka 2/1989
Platnosť od 14.02.1989 do31.03.1990
Účinnosť od 01.03.1989 do31.03.1990
Zrušený 31/1990 Zb.

16

VYHLÁŠKA

predsedu Štátnej banky československej

z 28. decembra 1988

o poplatkoch, náhradách a paušáloch náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb

Predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovuje:


§ 1

(1) Devízové banky a devízové miesta1) vyberajú pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb poplatky, náhrady a paušály náhrad (ďalej len „poplatky“) podľa tejto vyhlášky a sadzobníka, ktorý je uvedený v prílohe.

(2) Za operácie uvedené v odseku 1 sa vyberajú poplatky percentnou sadzbou z hodnoty operácie vyjadrenej v peniazoch alebo pevnou sadzbou, a to započítaním na sumu (zrážkou zo sumy), výberom z účtu, v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Ak nie je možné vybrať poplatok započítaním na sumu dochádzajúcu zo zahraničia alebo výberom z účtu, ktorého sa operácia týka, požaduje sa zaplatenie poplatku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.

(3) Vo všetkých prípadoch, keď sa poplatok vyberá započítaním na sumu znejúcu na zahraničnú menu alebo výberom z účtu vedeného v zahraničnej mene, prepočítavajú sa poplatky uvedené v sadzobníku v československých korunách na zahraničnú menu.

§ 2

(1) Poplatky ustanovené v československých korunách v položkách 7, 15, 22, 24, 25, 26, 30, 33, 34, 37 a 38 sadzobníka sa na zahraničnú menu neprepočítavajú a uhrádzajú sa v československých korunách. Poplatky ustanovené v československých korunách v položkách 35, 40, 41 a 42 sadzobníka môžu byť uhradené v československých korunách alebo v zahraničnej mene.

(2) Poplatky ustanovené percentnou sadzbou sa vyberajú v zahraničnej mene alebo z korunovej protihodnoty vzniknutej prepočtom zahraničnej meny na československé koruny alebo na odberné poukazy PZO Tuzex kurzom použitým pre príslušný druh operácie. Poplatky sa zaokrúhľujú tak, aby suma v československých korunách prijímaná, vyplácaná, alebo zúčtovaná na účet znela na celé československé koruny a pri odberných poukazoch PZO Tuzex na 0,50 Kčs alebo na celé Kčs.

(3) Poplatky a náhrady podľa položky 34 a náhrady manipulačných výdavkov podľa položky 39 sadzobníka môžu devízové banky vyberať po dohode s československými a zahraničnými organizáciami formou štvrťročného, prípadne ročného paušálu s prihliadnutím na predpokladaný počet prípadov.

(4) Od československých organizácií môžu devízové banky vyberať paušál vo výške maximálne 1 o/oo z obratu devízových operácií; okrem paušálu sa vyberajú provízie zahraničných bánk za predané cestovné šeky bánk nesocialistických štátov a Národnej banky Juhoslávie, poplatky za dokumentárne akreditívy (položka 11 sadzobníka), poplatky za záruky (položka 12 sadzobníka), za storná dovozných inkás s následným akceptom (položka 15 sadzobníka), za zmenkové operácie (položky 16 až 19 sadzobníka), poplatky za ostatné bankové operácie (položky 32 až 38 sadzobníka) a za osobitné služby (položky 40 až 42 sadzobníka). Poplatok vo výške 1 o/oo sa môže vyberať štvrťročne alebo v lehotách dohodnutých s československými organizáciami.

§ 3

Pri špeciálnych zahraničných operáciách vykonávaných na účtoch devízových cudzozemcov alebo v spojitosti s vedením týchto účtov môžu devízové banky vyberať poplatok zodpovedajúci výške poplatkov vyberanej zahraničnou bankou.

§ 4

Vo vzťahu k zahraničným subjektom môžu devízové banky s ohľadom na záujmy československého devízového hospodárstva a s prihliadnutím na zásady reciprocity používať pre jednotlivé druhy zmenárenských a zahraničných operácií sadzby poplatkov odchylné od sadzobníka, a to vo výške zodpovedajúcej poplatkom vyberaným zahraničnými bankami.

§ 5

Pri vývozných dokumentárnych akreditívoch, kde je určená podmienka, že akreditívne poplatky sa majú preniesť na československú organizáciu, vyberajú sa tieto poplatky od československej organizácie mimo paušálu dohodnutého podľa § 2 ods. 4, a to vo výške, v akej boli účtované zahraničnej banke.

§ 6

Pokiaľ devízové banky vstupujú do záväzku na základe dispozície zahraničného príkazcu a poplatky idú na ťarchu československej organizácie, vyberajú sa poplatky od československej organizácie v príslušnej zahraničnej mene vo výške poplatkov účtovaných zahraničnými bankami.

§ 7

Pri operáciách vykonávaných na devízových účtoch československých organizácií možno vyberať poplatky podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

§ 8

Pri výmenách devíz za valuty a naopak sa vyberá poplatok vo výške kurzovej zrážky (ažio), ktorá predstavuje kurzový rozdiel medzi vymieňanými hodnotami.

§ 9

Zmenárenské a zahraničné operácie neuvedené v sadzobníku sa vykonávajú bez poplatkov. Sadzby ustanovené sadzobníkom sa považujú za maximálne a devízové banky majú právo ich znížiť alebo od ich výberu upustiť.

§ 10

Okrem poplatkov ustanovených sadzobníkom sa účtujú aj náklady, ktoré vznikli v dôsledku osobitných požiadaviek devízového cudzozemca alebo devízového tuzemca, ktorým devízová banka vyhovela, a náklady účtované zahraničnými bankami; na tieto náklady musí devízová banka devízového cudzozemca alebo devízového tuzemca vopred upozorniť.


§ 11

Zrušuje sa sadzobník poplatkov a náhrad pri vykonávaní zmenárenských a zahraničných operácií, pri vedení účtov v zahraničnej mene a v odberných poukazoch PZO Tuzex Štátnou bankou československou a ňou poverenými devízovými bankami a devízovými miestami z 12. 6. 1981 č. R - 27/1981 registrovaný v čiastke 18/1981 Zbierky zákonov a oddiely B, C, D sadzobníka poplatkov a náhrad pri uskutočňovaní platobného styku, operácií s cennými papiermi a úschov hodnôt z 21. 3. 1978 č. R - 21/1978 registrovaného v čiastke 16/1978 Zbierky zákonov.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnsoť 1. marcom 1989.


Predseda:

Ing. Potáč v. r.


Príloha vyhlášky č. 16/1989 Zb.

SADZOBNÍK poplatkov, náhrad a paušálov náhrad pri vykonávaní zahraničných, zmenárenských a iných bankových operácií a služieb
Položka Operácia Poplatok
I. Nákup valút a devíz a šekov na Kčs vydaných československými bankami &nbsp
1. Valuty, devízy (šeky, cestové akreditívy a Iné platobné dokumenty znejúce na zahraničnú menu, včítane ich inkasa) a šeky na Kčs, vydané československými bankami vyplácané v Kčs, odoberných poukazoch PZO Tuzex alebo v zahraničnej mene alebo pripisované na účty v Kčs, odberných poukazoch PZO Tuzex alebo v zahraničnej mene. 1 %
minimálne 5,- Kčs
maximálne 300,- Kčs
2. Málo poškodené valuty 10 %
II. Predaj valút a devíz &nbsp
3. Valuty a devízy (šeky a cestovné akreditívy znejúce na zahraničnú menu) predávané devízovým tuzemcom a devízovým cudzozemcom 1 %
minimálne 20,- Kčs
maximálne 300,- Kčs
Tieto poplatky sa vyberajú aj pri výplatách: &nbsp
a) devízovým cudzozemcom za nespotrebované Kčs pochádzajúce z výmeny vylút a devíz v rámci spätnej výmeny a výplaty devízových prostriedkov z iných titulov,
b) na konto limitu alebo plánu organizácií,
c) valút a šekov na konto účtu v zahraničnej mene,
d) devízových prostriedkov účelovo určených na cestu do zahraničia.
4. Cestovné šeky Národnej banky Juhoslávie - dotácie devízovým bankám a devízovým miestam z kurzovej hodnoty 1/2 %
III. Úhrady zo zahraničia v zahraničných menách a v Kčs krytých zahraničnými menami &nbsp
5. Úhrady došlé prostredníctvom zahraničných bánk alebo osobitných účtov vyplácané (zasielané) v Kčs alebo odberných poukazoch PZO Tuzex alebo pripisované na účty v Kčs, odberných poukazoch PZO Tuzex alebo zahraničnej mene 1/2 %
minimálne 5,- Kčs
maximálne 300,- Kčs
Poplatky z došlých úhrad sa vyberajú takto: &nbsp
a) z úhrad došlých bez výdavkov pre príjemcu účtuje poplatok na ťarchu zahraničnej banky devízová banka, ktorej prostredníctvom úhrada došla,
b) pri úhradách došlých prostredníctvom Československej obchodnej banky, ú. s. Praha a Živnostenskej banky, n. p. Praha a vyplácaných pobočkami Štátnej banky československej účtuje poplatok Štátna banka československá; ak Československá obchodná banka, ú. s. Praha alebo Živnostenská banka, n. p. Praha vykonáva priame zúčtovanie v prospech účtov československých organizácií, účtujú poplatky za likvidáciu úhrad podľa tohto sadzobníka priamo tieto banky,
c) pri výplate sa vyplácaná suma znižuje o poplatok.
IV. Úhrady do zahraničia &nbsp
6. Úhrady do zahraničia vykonávané prostredníctvom zahraničných bánk alebo osobitných účtov 1/2 %
minimálne 20,- Kčs
maximálne 300,- Kčs
Poplatky pri úhradách do zahraničia sa vyberajú takto: &nbsp
a) pri vykonávaní mzdových prevodov v rámci medzištátnych dohôd sa vyberá za každú jednotlivú položku 10,- Kčs,
b) pri úhradách vykonávaných bez výdavkov pre príjemcu sa účtujú príkazcovi okrem poplatkov ešte výdavky zahraničných bánk,
c) poplatok vyberá devízová banka, ktorá prijíma príkaz na úhradu a poukazuje ho devízovej banke, ktorá úhradu do zahraničia vykonáva.
V. Devízové úhrady v tuzemsku &nbsp
7. Dobropisy na neprevoditeľné korunové účty devízových cudzozemcov. 20,- Kčs
8. Dobropisy v odberných poukazoch PZO Tuzex skladaných v hotovosti na účet odberných poukazoch &nbsp
PZO Tuzex 1 %
maximálne 5,- Kčs
9. Likvidácia devízových úhrad z príkazov československých organizácií samostatne devízovo plánujúcich v prospech fyzických osôb (úspory z diét, platov, honoráru a pod.) k výplate (zaslaniu) v Kčs, alebo v odberných poukazoch PZO Tuzex alebo v dobropisu na účet v Kčs, v odberných poukazoch PZO Tuzex alebo v zahraničnej mene 1/2 %
minimálne 5,- Kčs
maximálne 300,- Kčs
VI. Dokumentárne devízové operácie &nbsp
10. Dokumentárne inkasá &nbsp
inkasný poplatok zo sumy 3 %
minimálne 120,- Kčs
maximálne 3000,- Kčs
Vyberá sa aj pri vydaní dokumentov bez platenia a pri vrátení dokumentov. &nbsp
11. Dokumentárne akreditívy &nbsp
a) otvorenie alebo potvrdenie akreditívu za každý začatý štvrťrok 3 ‰
minimálne 120,- Kčs
b) výplata akreditívu z každej vyplatenej sumy 3 ‰
minimálne 120,- Kčs
c) zmena podmienok akreditívu 120,- Kčs
d) prijatie zmenky v rámci akreditívu &nbsp
mesačne 2 1/2 ‰
minimálne 120,- Kčs
e) odložená platba v rámci akreditívu &nbsp
mesačne 2 1/2 ‰
minimálne 120,- Kčs
f) oznámenie (avizovanie) akreditívu 2 ‰
minimálne 120,- Kčs
g) odosielanie dokladov k inkasu alebo platenie alebo prijatie v rámci akreditívu 3 ‰
minimálne 120,- Kčs
12. Záruky &nbsp
Vystavenie alebo potvrdenie záruky za každý začatý štvrťrok alebo podľa osobitného dojednania 1/2 %
13. Neodvolateľné platobné príkazy &nbsp
a) otvorenie (avizovanie) 2 ‰
minimálne 120,- Kčs
b) výplata 3 ‰
minimálne 120,- Kčs
14. Inkaso s následným akceptom (promptné výplaty) so socialistickými štátami pri vývoze a dovoze 1 ‰
15. Storna dovozovných inkás s následným akceptom za stornovanú položku 20,- Kčs
VII. Zmenková agenda so zahraničím &nbsp
16. Výmena zmenky, obstaranie prijatia zmenky, vrátenie neprotestovanej aj protesto-vanej zmenky 1 ‰
minimálne 60,- Kčs
17. Inkaso dovoznej zmenky 2 ‰
minimálne 60,- Kčs
18. Odkúp zmeniek pred splatnosťou a odpredaj zmenkovej pohľadávky do zahraničia (eskont zmeniek a forfait) za každé tri mesiace jednorazovo v zahraničnej mene, na ktorú znie zmenka 1 ‰
manipulačný poplatok za každú zmenku v príslušnej zahraničnej mene 20,- Kčs
19. Zaručenie prijatých dovozných zmeniek zmenkovým ručením (avalovanie) za rok 2 %
alebo podľa osobitného dojednania &nbsp
VIII. Úver &nbsp
20. Úver na postúpené zahraničné pohľadávky jednorazovo v príslušnej zahraničnej mene pri úvere do 6 mesiacov 2 %
pri úvere do 9 mesiacov 3 %
21. Úver v zahraničných menách československým expertom, ktorí odchádzajú na pracovné cesty do zahraničia 2 1/2 %
minimálne 20,- Kčs
IX. Úschova a správa cenných papierov a iných hodnôt a operácie s cennými papiermi &nbsp
22. Za úschovu a správu ročne &nbsp
a) tuzemských cenných papierov,
aa) účastník
z nominálnej, prípadne splatenej hodnoty (s výnimkou účastín vlastného vydania, za ktoré sa poplatky neúčtujú)
do 100 000,- Kčs 1 ‰
do 1 000 000,- Kčs 1/4 ‰
nad 1 000 000,- Kčs 1/10 ‰
minimálne 20,- Kčs
maximálne 1000,- Kčs
ab) ostatných cenných papierov a iných hodnôt z nominálnej hodnoty 1/2 ‰
minimálne 10,- Kčs
b) zahraničných cenných papierov &nbsp
ba) účastnín a ukladacích cenných papierov z nominálnej hodoty, prípadne kurzovej hodnoty, ak je vyššia než nominálna hodnota. 3 ‰
minimálne za každý druh 3,- Kčs
bb) akcií bez kurzovej alebo nominálnej hodnoty &nbsp
za kus 0,60 Kčs
minimálne za každý druh 3,- Kčs
&nbsp bc) samostatných kupónov &nbsp
za kus 0,20 Kčs
minimálne za každý druh 1,- Kčs
bd) žrebov - za kus 0,30 Kčs
bé) ostatných cenných papierov a iných hodnôt, napr. poistiek, vkladných knižiek minimálne 5,- Kčs
maximálne 50,- Kčs
za kus podľa náročnosti úschovy a správy &nbsp
23. Za úschovu a správu zahraničných cenných papierov a iných hodnôt uložených v cudzine sa zvyšujú poplatky o 50 %
Poplatky za úschovu cenných papierov a iných hodnôt sú splatné ročne vopred a pri prípadnom zrušení úschovy počas roka sa nevracajú. Výnimočne v prípadoch, keď cenné papiere a iné hodnoty neposkytujú prevoditeľný výnos alebo sú vôbec nevýnosné, sú poplatky splatné naraz za celú dobu úschovy a správu pri ich predaji, vydaní alebo akomkoľvek inom ich zhodnotení alebo po uvoľnení, prípadne prevode ich výnosov, ako aj pri zrušení notárskej alebo súdnej úschovy. &nbsp
24. Za otvorenie depozitného účtu pri úschove a správe zahraničných a tuzemských cenných papierov a iných hodnôt &nbsp
a) cenných papierov 30,- Kčs
b) iných hodnôt 20,- Kčs
25. Za mimoriadny výpis z depozitného účtu za každú stránku 5,- Kčs
26. Za depozitné zmeny z podnetu uložiteľa &nbsp
a) cenných papierov 130,- Kčs
b) iných hodnôt 5,- Kčs
27. Za evidenciu viazaností z podnetu uložiteľa jednorazovo 4 ‰
maximálne 500,- Kčs
28. Za obstaranie umorovacieho konania cenných papierov zo sumy umorovacieho vkladu 2 %
minimálne 10,- Kčs
maximálne 50,- Kčs
29. Za obstaranie inkasa cenných papierov a iných hodnôt, za inkaso ich výnosov, upisovacie práva, obstaranie výmen, vyžrebovanie a pod. &nbsp
a) tuzemských cenných papierov z nominálnej hodnoty, prípadne kurzovej hodnoty, ak je vyššia než nominálne hodnota 1/2 ‰
minimálne 5,- Kčs
Ak sa inkaso cenných papierov a ich výnosov vykonáva vo funkcii výplatného miesta, tieto poplaty sa nepočítajú. &nbsp
b) zahraničných cenných papierov z došlej úhrady nad 500,- Kčs 10 %
pri výnose do 50,- Kčs minimálne 2,- Kčs
pri výnose od 51,- Kčs do 500,- Kčs minimálne 5,- Kčs
30. Za obstaranie devízového povolenia alebo devízového hlásenia ohľadne cenných papierov - podľa prácnosti minimálne 10,- Kčs
maximálne 50,- Kčs
31. Nákup a predaj cenných papierov &nbsp
a) za nákup alebo predaj tuzemských cenných papierov (s výnimkou cenných papierov vlastného vydania, keď možno od účtovania poplatku upustiť) z nominálnej hodnoty do 100 000,- Kčs 1 ‰
minimálne 100,- Kčs
&nbsp b) za obstaranie nákupu zahraničných cenných papierov z nominálnej alebo kurzovej hodnoty (ak je vyššia než nominálna hodnota) 10 ‰
minimálne 20,- Kčs
c) za obstaranie predaja zahraničných cenných papierov z hodnoty výnosu 10 ‰
minimálne 30,- Kčs
X. Ostatné operácie &nbsp
32. Potrvdenie krytia šekov vystavených vlastníkom účtu 1/4 %
minimálne 10,- Kčs
maximálne 50,- Kčs
33. Úhrada protihodnoty pôžičky v zahraničnej mene poskytnutej v mimoriadnych prípadoch československým občanom v zahraničí 25,- Kčs
34. Poskytnutie informácií československým organizáciám o zahraničných firmách získaných od zahraničných bánk a informačných kancelárií za jednu informáciu 25,- Kčs
35. Vystavenie šekovej knižky k devízovým účtom alebo k účtom vedeným v odberných poukazoch PZO Tuzex, platobné alebo dispozičné karty 20,- Kčs
36. Zásielka šekov do zahraničia na žiadosť fyzickej osoby, vrátenie nepreplateného platobného dokumentu 25,- Kčs
37. Úhrada poplatku za víza na jeden cestovný doklad 5,- Kčs
38. Výplata depozitnej potvrdenky, predĺženie devízového povolenia na nákup devízových prostriedkov na cestu do zahraničia, opätovné potvrdenie vydaných devízových prostriedkov na cestu do zahraničia v colnom a devízovom vyhlásení. 10,-Kčs
XI. Náhrada manipulačných výdavkov &nbsp
39. Z odmien a provízií sprostredkovateľských bánk, poštových, telegrafických a ďalekopisných výdavkov, ktoré devízová banka účtuje na ťarchu príkazcu, je náhrada manipulačných výdavkov z účtovej sumy 10,- Kčs
XII. Osobitné služby &nbsp
40. Osobitné služby požadované fyzickými osobami a organizáciami (napr. za obsluhu po skončení pokladničných hodín, nákup väčšieho množstva, prípadne viacerých druhov zahraničných mincí, vyhľadávanie dokladov v archívoch, vyhotovovanie rôznych zostavení a výpisov z účtu na žiadosť fyzickej osoby, vykonanie finančnej kompenzácie fyzickej osobe, obstaranie individuálneho devízového povolenia, obstaranie vývozného vyhlásenia, vystavenie náhradného valutového potvrdenia, náročné intervencie, urgencie platenia pohľadávok, reaktivácia prípadov vypustených z evidencie) alebo nimi zavinené práce podľa rozsahu času na tieto úkony vynaloženého za každú i začatú hodinu 30,- Kčs
41. Vyhotovenie fotokópie bankového dokladu, vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu, oznámenie zostatku účtu listom. 5,- Kčs
42. Vedenie trvalých príkazov devízových tuzemcov a devízových cudzozemcov za rok 60,- Kčs

Poznámky pod čiarou

1) § 7 a 8 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.