Zákon č. 159/1989 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok

(v znení č. 175/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I bodu 4, článku II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia

159

ZÁKON

z 13. decembra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, zákon o prečinoch a Trestný poriadok

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákonov č. 120/1962 Zb., č. 53/1963 Zb., č. 56/1965 Zb., č. 81/1966 Zb., č. 148/1969 Zb., č. 45/1973 Zb., č. 43/1980 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 10/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 101 včítane nadpisu sa vypúšťa.

2. § 109 včítane nadpisu znie:

㤠109

Nedovolené prekročenie štátnych hraníc

(1) Kto prekročí štátne hranice za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo prepadnutím majetku.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potresce ak,

a) čin uvedený v odseku 1 zorganizuje,

b) spácha taký čin, hoci mu ako československému občanovi bolo osobitne uložené uchovávanie štátneho tajomstva,

c) spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

d) spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť.“.

3. § 110 včítane nadpisu sa vypúšťa.

4. V § 156a sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.

5. Za § 169 sa vkladá nový § 169a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠169a

Zasahovanie do nezávislosti súdu

(1) Kto pôsobí na sudcu, aby porušil svoje povinnosti v konaní pred súdom, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo nápravným opatrením.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle

a) zadovážiť sebe alebo inému značný prospech, alebo

b) spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

6. § 178 včítane nadpisu sa vypúšťa.

7. Za § 181 sa vkladajú nové § 181a a 181b, ktoré včítane spoločného nadpisu znejú:

„Ohrozenie životného prostredia

§ 181a

(1) Kto vážne ohrozí životné prostredie tým, že poruší osobitné predpisy o tvorbe a ochrane životného prostredia týkajúce sa ovzdušia, vôd, pôdy, ochrany živočíchov alebo rastlín alebo zaobchádzania s jadrovými alebo rádioaktívnymi, toxickými alebo nebezpečnými biologickými materiálmi (ohrozenie životného prostredia), potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí na životnom prostredí značnú ujmu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí na životnom prostredí ujmu veľkého rozsahu.

§ 181b

(1) Kto z nedbanlivosti vážne ohrozí životné prostredie (§ 181a ods. 1), potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody až na tri roky alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 preto, že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, alebo

b) ak takým činom spôsobí na životnom prostredí značnú ujmu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 2 písm. a) na životnom prostredí ujmu veľkého rozsahu.“.

8. § 203 včítane nadpisu znie:

㤠203

Príživníctvo

Kto sa sústavne vyhýba poctivej práci a prostriedky na obživu si zadovažuje nekalým spôsobom, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.“.

9. § 211 včítane nadpisu sa vypúšťa.

Článok III

Prechodné ustanovenia

1. Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý nie je trestným činom ani prečinom podľa tohto zákona, sa nevykoná; ustanovenie Trestného zákona o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti. Pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti činu, ktorý od účinnosti tohto zákona nie je trestným činom ani prečinom, a ostatných činov.

2. Trest právoplatne uložený po nadobudnutí účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb. za trestný čin sťažovania výkonu právomoci verejného činiteľa podľa § 156a Trestného zákona súd pomerne skráti. Pritom prihliadne na vzájomný pomer hornej hranice trestu odňatia slobody pred nadobudnutím a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za tento čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.

Článok IV

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení zákonov č. 57/1965 Zb., č. 58/1969 Zb., č. 149/1969 Zb., č. 48/1973 Zb., č. 29/1978 Zb. a č. 43/1980 Zb. sa mení takto:

§ 71 včítane nadpisu znie:

„Trvanie väzby

§ 71

(1) Väzba v prípravnom konaní môže trvať vždy len nevyhnutne potrebnú dobu (§ 72). Ak by väzba presiahla dva mesiace a hrozí nebezpečenstvo, že by prepustením na slobodu mohlo byť zmarené alebo sťažené dosiahnutie účelu trestného konania, môže nadriadený prokurátor predĺžiť túto lehotu vždy najdlhšie o jeden mesiac, najviac však na jeden rok. Nad túto lehotu môže vždy najdlhšie o jeden mesiac väzbu predĺžiť iba generálny prokurátor Československej socialistickej republiky. Pri predlžovaní väzby je prokurátor povinný urobiť všetky opatrenia na urýchlenie trestného konania. Väzba v prípravnom konaní však nesmie presiahnuť dva roky; ak v tejto lehote nie je podaná obžaloba, musí byť obvinený prepustený na slobodu.

(2) Celková väzba v trestnom konaní nesmie presiahnuť hornú hranicu trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej na čin, pre ktorý je obvinený vo väzbe. Ak v tejto lehote nie je trestné stíhanie skončené, musí byť obvinený prepustený na slobodu.

(3) Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa počítajú odo dňa, keď došlo k obmedzeniu osobnej slobody obvineného.

(4) Do plynutia lehôt podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítava doba, po ktorú sa obvinený nemohol zúčastniť na úkonoch trestného stíhania v dôsledku toho, že si úmyselne spôsobil ujmu na zdraví. Rozhodnutie o tom robí prokurátor, v konaní pred súdom predseda senátu. Proti rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, o ktorej v prípravnom konaní rozhoduje súd, v ktorého obvode je prokurátor činný, v konaní pred súdom nadriadený súd.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane na trvanie väzby, o ktorej bolo rozhodnuté podľa § 275 ods. 3 alebo § 287; dĺžka jej trvania sa však posudzuje samostatne a nezávisle na väzbe v pôvodnom konaní a včítane predĺženia môže byť najviac jeden rok.“.


Článok V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1990, s výnimkou článku I bodu 4, článku II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.

aj na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64

ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.