156

ZÁKON

z 13. decembra 1989

o odvodoch do štátneho rozpočtu

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenie

§ 1

Tento zákon upravuje:

a) odvod z objemu miezd;

b) odvod zo zisku;

c) odvod z odpisov základných prostriedkov;

d) regulačné a cenové odvody.

PRVÁ ČASŤ

ODVOD Z OBJEMU MIEZD

§ 2

Subjekty odvodu z objemu miezd

(1) Odvodu z objemu miezd podliehajú:

a) štátne podniky;

b) podniky zahraničného obchodu;

c) účastinné spoločnosti;1)

d) združenie s právnou subjektivitou;2)

e) štátne hospodárske organizácie;

f) štátne peňažné ústavy a poisťovne, Štátna banka československá, štátna organizácia Československé štátne dráhy a špecializované železničné organizácie;3) (ďalej len „organizácie“).

(2) Od odvodu z objemu miezd sa oslobodzujú štátne podniky bytového hospodárstva.

(3) Odvodu z objemu miezd nepodliehajú organizácie podliehajúce dani z objemu miezd podľa zákona o dôchodkovej dani4) a dani z objemu miezd a odmien podľa zákona o poľnohospodárskej dani.5)

§ 3

Základ odvodu z objemu miezd

(1) Základom odvodu z objemu miezd je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku znížený o odmeny poskytnuté podľa predpisov autorského práva a priemyselného práva6) zúčtované na výplatu v bežnom roku.

(2) Odvod z objemu miezd zahŕňa aj poistné nemocenského postenia.7) Odvod z objemu miezd je súčasťou nákladov organizácie.

§ 4

Sadzba odvodu z objemu miezd

(1) Sadzba odvodu z objemu miezd je 50 % zo základu odvodu z objemu miezd (§ 3) s týmito odchýlkami:

a) 20 % v kúpeľných organizáciách včítane vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení, v organizácii Československá námorná plavba, v organizáciách v oblasti kultúry s umeleckou, zábavnou a sprostredkovateľskou činnosťou, v nakladateľských a vydavateľských organizáciách, v ústavoch lekárskej kozmetiky a ďalej v organizáciách vodného hospodárstva, ktorých zakladateľmi sú národné výbory, ako aj v organizáciách s obchodnou činnosťou poskytujúcich prevažne služby verejného stravovania, verejné ubytovacie služby a služby cestovnému ruchu, ktorých podrobnejšie vymedzenie ustanoví vykonávací predpis;

b) 20 % v organizáciách poskytujúcich služby, a to z časti základu odvodu z objemu miezd podľa § 3, ktorý pripadá na druhy služieb vymedzené vo vykonávacom predpise, v ktorom sa tiež ustanoví spôsob výpočtu tejto časti základu odvodu z objemu miezd;

c) 10 % v organizáciách mestskej hromadnej dopravy.

(2) Sadzbu odvodu z objemu miezd uvedenú v odseku 1 písm. b) nie je organizácia povinná uplatňovať.

§ 5

Zľavy na odvode z objemu miezd

(1) Organizáciám podliehajúcim odvodu z objemu miezd (§ 2 ods. 1) s výnimkou organizácií uvedených v § 4 ods. 1 písm. c) sa odvod z objemu miezd znižuje o

a) sumu 12 000 Kčs za každého pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím;

b) sumu 3000 Kčs za každého pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to do triapolpercentného podielu pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou z celkového prepočítaného počtu pracovníkov, a o sumu 8000 Kčs za každého pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou nad triapolpercentný podiel.

(2) Pre výpočet zľavy podľa odseku 1 je rozhodný priemerný prepočítaný počet pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou v odvodovom období (zaokrúhlený na celé čísla hore). Spôsob výpočtu priemerného prepočítaného počtu pracovníkov ustanoví vykonávací predpis.

(3) Odvod z objemu miezd po odpočítaní zliav podľa odseku 1 nemôže byť menej ako 10 % základu odvodu z objemu miezd (§ 3 ods. 1).

DRUHÁ ČASŤ

ODVOD ZO ZISKU

§ 6

Subjekty odvodu zo zisku

(1) Odvodu zo zisku podliehajú organizácie uvedené v § 2 ods. 1.

(2) Odvodu zo zisku nepodliehajú organizácie podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani4) alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani5) a ďalej aj organizácie, ktoré vykonávajú odvod zo zisku na základe finančného plánu, s výnimkou príjmov z cenných papierov.

§ 7

Základ odvodu zo zisku

(1) Základom odvodu zo zisku je zisk vytvorený zo všetkej činnosti organizácie zistený v účtovníctve a zvýšený o:

a) sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi. Podrobnosti o úhrade súm daní zaplatených v rozpore so zmluvami o zamedzení dvojakého zdanenia za subjekty so sídlom v cudzine vymedzuje vykonávací predpis;

b) rozdiel, o ktorý platené penále a pokuty prevyšujú prijaté penále, pokuty a náhrady škody za zaplatené penále a pokuty;

c) poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky;8)

d) prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd.9)

O sumy uvedené pod písmenami c) a d) sa základ odvodu zo zisku zvýši, len ak boli zahrnuté do nákladov.

(2) Základ odvodu zo zisku podľa odseku 1 sa znižuje o

a) príjmy z cenných papierov, z ktorých odvod zo zisku bol vybratý zrážkou;

b) sumy, ktoré už boli v tej istej organizácii podrobené odvodu zo zisku, ak sú súčasťou zisku.

(3) V organizáciách uhoľného priemyslu sa základ odvodu zo zisku podľa odsekov 1 a 2 ďalej znižuje o sumy poskytnuté alebo sa zvyšuje o sumy prijaté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.

(4) Výdavky, ktorých rozsah alebo výška je upravená pre štátne podniky všeobecne záväznými právnymi predpismi s výnimkou mzdových a ostatných osobných nákladov, zahrnú sa pre výpočet základu odvodu zo zisku vo všetkých organizáciách do nákladov maximálne v tom rozsahu a do tej výšky, ktoré ustanovujú tieto predpisy.10)

(5) V organizáciách, ktoré nevykážu zisk alebo vykážu stratu, je základom odvodu zo zisku úhrn súm zvyšujúcich zisk uvedených v odsekoch 1, 3 a 4 a prevyšujúci súčet vykázanej straty a súm znižujúcich zisk uvedených v odsekoch 2 a 3.

(6) V organizáciách v likvidácii a v organizáciách zaniknutých bez vykonania likvidácie, pokiaľ nemožno základ odvodu zo zisku určiť podľa predchádzajúcich odsekov je základom odvodu zo zisku likvidačný zvyšok.

(7) V organizáciách, ktoré vykonávajú odvod zo zisku na základe finančného plánu, sú základom odvodu zo zisku príjmy z cenných papierov.

§ 8

(1) Sadzba odvodu zo zisku, s výnimkou uvedenou v odseku 2, je 55 % zo základu odvodu zo zisku a z likvidačného prebytku (§ 7).

(2) Sadzba odvodu zo zisku je 25 % zo základu odvodu zo zisku, ktorým je príjem z cenných papierov, ktorých zdroj je na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a odvod zo zisku sa vyberá zrážkou.

TRETIA ČASŤ

ODVOD Z ODPISOV ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 9

Odvodu z odpisov základných prostriedkov podliehajú štátne podniky s uloženým útlmovým programom určené vládou Československej socialistickej republiky,11) ktorá určí výšku a spôsob vykonávania tohto odvodu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

REGULAČNÉ A CENOVÉ ODVODY

§ 10

(1) Organizáciám uvedeným v § 2 ods. 1, organizáciám podliehajúcim dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani4) alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani5) a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám môžu byť pri uplatňovaní jednotných sadzieb uložené:

a) regulačné odvody na zabezpečenie vývoja miezd v proporciách vymedzených výstupmi štátneho plánu, a to

1. za prekročenie mzdových a ostatných osobných nákladov,

2. za prírastok mzdových prostriedkov oproti východiskovému roku nad určenú hranicu;

b) regulačné odvody na zabezpečenie rovnováhy v oblasti investícií, a to

1. na zabezpečenie štátnymi plánmi určeného podielu v použití národného dôchodku (miera investovania),

2. na obmedzenie nadmerného rozsahu stavebných prác a rozostavanosti. Tieto regulačné odvody sa neuplatnia pri investíciách financovaných zo štátnych rozpočtov alebo z rozpočtov národných výborov, pri investíciách slúžiacich na ochranu životného prostredia a pri investíciách v oblasti komplexnej bytovej výstavby;

c) cenové odvody, a to

1. na odčerpanie prostriedkov, ktoré organizácia získala porušením cenových predpisov,

2. na odčerpanie prostriedkov na základe cenového znevýhodnenia podľa cenových predpisov,

3. v dôsledku cenových opatrení príslušného cenového orgánu,

4. za dodávky výrobkov nezodpovedajúcich normovanej akosti,

5. za nezabezpečenie finálnych výrobkov potrebným množstvom náhradných dielcov.

(2) Podmienky a spôsob vykonávania jednotlivých regulačných a cenových odvodov, pokiaľ ich neustanovuje tento zákon, ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením s výnimkou regulačných a cenových odvodov vykonávaných ústrednými orgánmi republík, národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, ktoré ustanovia nariadením vlády republík. Vláda Československej socialistickej republiky pritom môže určiť tiež podmienky, pri ktorých splnení môžu ústredné orgány so súhlasom Federálneho ministerstva financií alebo ministerstiev financií, cien a miezd republík povoliť úľavu na týchto odvodoch.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Oznamovacia povinnosť

(1) Organizácia, ktorá vznikne alebo zmení svoje sídlo, je povinná túto skutočnosť oznámiť do 15 dní odo dňa, keď nastala, orgánom vykonávajúcim správu odvodov uvedených v § 1 (ďalej len „orgán vykonávajúci správu odvodov“), pokiaľ podlieha odvodu z objemu miezd alebo odvodu zo zisku.

(2) Zánik organizácie podliehajúcej odvodu z objemu miezd alebo odvodu zo zisku je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď nastal, orgánu vykonávajúcemu správu odvodov jej právny nástupca, alebo likvidátor, a ak nie sú, potom orgán, ktorý o zrušení rozhodol.

§ 12

Pokuta

(1) Orgán vykonávajúci správu odvodov môže uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs organizáciám, ktoré nesplnili povinnosti ustanovené v § 11. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania.

(2) V konaní o uložení pokuty sa postupuje podľa správneho poriadku.12)

(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán vykonávajúci správu odvodov dozvedel o nesplnení povinnosti podľa § 11, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

(4) Výnos z pokút plynie do toho rozpočtu, do ktorého plynie odvod zo zisku, prípadne odvod zo zisku na základe finančného plánu.

§ 13

Odvodové obdobie

Odvody uvedené v § 1 písm. a) až c) sa vykonávajú za kalendárny rok (ďalej len „odvodové obdobie“).

§ 14

Vyúčtovanie odvodov

(1) Organizácia je povinná podať vyúčtovanie odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku tomu orgánu vykonávajúcemu správu odvodov, v ktorého obvode mala sídlo 31. decembra odvodového obdobia, a to do 15. februára po uplynutí odvodového obdobia, a pripojiť k nemu účtovnú závierku a ďalšie potrebné podklady. Orgán vykonávajúci správu odvodov môže v odôvodnených prípadoch lehotu pre podanie vyúčtovania predĺžiť, a to najdlhšie do konca februára po uplynutí odvodového obdobia.

(2) Organizácia je povinná vo vyúčtovaní si sama vypočítať odvod z objemu miezd a odvod zo zisku a uviesť tiež prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich výšku.

(3) Organizácia si môže vo vyúčtovaní odpočítať od odvodu zo zisku obdobný odvod alebo daň zaplatenú v cudzine, najviac však do sumy odvodu zo zisku pripadajúcej podľa tohto zákona na príjmy plynúce z cudziny.

(4) Pokiaľ príjmy plynú organizácii zo štátu, s ktorým Československá socialistická republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojakého zdanenia podľa tejto zmluvy. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa však započíta najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vybraná v súlade so zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia.

(5) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, je jej právny nástupca alebo orgán, ktorý o zrušení rozhodol, povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca od jej zániku vyúčtovanie odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku za uplynulú časť odvodového obdobia.

(6) V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť k odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku aj povinnosť podávať k nim každoročne vyúčtovanie až do skončenia likvidácie. Po skončení likvidácie je likvidátor povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca vyúčtovanie odvodu zo zisku za uplynulú časť odvodového obdobia a vo vyúčtovaní uviesť aj likvidačný zvyšok. Vyúčtovanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a údajmi o použití likvidačného zvyšku. Obdobne sa postupuje aj pri vyúčtovaní odvodu z objemu miezd.

(7) Ak organizácia zistí do uplynutia troch rokov od lehoty ustanovenej v odseku 1, že predložené vyúčtovanie je neúplné alebo nesprávne, je povinná predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné vyúčtovanie. Rovnakú povinnosť má organizácia aj vtedy, ak zistí, že odvod z objemu miezd alebo odvod zo zisku má byť väčší, než bol vyrubený. Dodatočné vyúčtovanie sa nepodáva v prípadoch, keď neúplnosť alebo nesprávnosť zistia finančné orgány republík alebo Federálne ministerstvo financií.

(8) Ak vyúčtovanie, prípadne dodatočné vyúčtovanie nebolo podané včas, môže orgán vykonávajúci správu odvodov zvýšiť odvod z objemu miezd a odvod zo zisku až o 10 %. Pri dodatočnom vyúčtovaní je základom tohto zvýšenia odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku výška rozdielu medzi v ňom uvedenou výškou odvodu a tou jej časťou, ktorá bola uvedená v už skôr predloženom vyúčtovaní alebo bola vyrubená.

§ 15

Vyrubenie odvodov

(1) Odvod z objemu miezd a odvod zo zisku vyrubí orgán vykonávajúci správu odvodov po uplynutí odvodového obdobia; v prípadoch uvedených v § 14 ods. 5 až 7 môže orgán vykonávajúci správu odvodov vyrubiť odvod z objemu miezd a odvod zo zisku aj pred uplynutím odvodového obdobia.

(2) Skutočnosti rozhodné pre vyrubenie odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku sa posudzujú pre každé odvodové obdobie samostatne.

(3) O vyrubení odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku upovedomí orgán vykonávajúci správu odvodov organizáciu platobným výmerom.

(4) Ak v organizácii dôjde k zmene vo výške odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku, oznámi orgán vykonávajúci správu odvodov novoupravenú výšku odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku organizácii dodatočným platobným výmerom.

§ 16

Platenie odvodov

(1) Organizácia je povinná najneskôr tretí deň pred koncom každého mesiaca platiť mesačné preddavky na odvod z objemu miezd takto:

a) v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej odvodovej povinnosti;

b) vo februári vo výške odvodu z objemu miezd vypočítaného zo základu odvodu z objemu miezd za január;

c) v nasledujúcich mesiacoch vo výške rozdielu medzi odvodom z objemu miezd vypočítaným zo základu odvodu z objemu miezd od začiatku roka a splatnými preddavkami od začiatku roka s výnimkou preddavku splatného v januári.

(2) Preddavky na odvod z objemu miezd vo februári a v nasledujúcich mesiacoch si môže organizácia znížiť o jednu dvanástinu plánovanej ročnej zľavy podľa § 5.

§ 17

(1) Organizácia je povinná najneskôr tretí deň pred koncom každého mesiaca platiť preddavky na odvod zo zisku s výnimkami uvedenými v odseku 2 takto:

a) v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej odvodovej povinnosti;

b) vo februári vo výške odvodu zo zisku vypočítaného zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia za január;

c) v nasledujúcich mesiacoch vo výške rozdielu medzi odvodom zo zisku vypočítaným zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka a splatnými preddavkami od začiatku roka s výnimkou preddavku splatného v januári.

(2) Organizácia, v ktorej plánovaný ročný odvod zo zisku je menej ako

a) 1 000 000 Kčs, platí najneskôr tretí deň pred koncom prvého mesiaca po skončení I., II. a III. štvrťroka preddavky štvrťročne vo výške odvodu zo zisku vypočítaného zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka po odpočítaní už skôr splatných preddavkov na odvod zo zisku;

b) 500 000 Kčs, preddavky neplatí a ročnú odvodovú povinnosť uhradí v lehote pre podanie vyúčtovania.

(3) Pri výpočte preddavkov na odvod zo zisku sa neprihliada na sumy uvedené v § 7 ods. 1 a 2 a v organizáciách uhoľného priemyslu sa prihliada na sumy uvedené v § 7 ods. 3.

(4) Ak organizácii vznikne preplatok preddavkov na odvod zo zisku (s výnimkou mesiaca decembra alebo IV. štvrťroka), zúčtuje sa s najbližšie splatným preddavkom na odvod zo zisku alebo na žiadosť organizácie sa môže zúčtovať na iné odvody alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť.

§ 18

(1) Ak odvod z objemu miezd a odvod zo zisku vypočítaný vo vyúčtovaní je vyšší ako zaplatené preddavky, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel v lehote určenej pre podanie vyúčtovania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie ako odvod z objemu miezd a odvod zo zisku vypočítaný vo vyúčtovaní, zúčtuje sa preplatok za uplynulé odvodové obdobie na preddavky odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti organizácii.

(2) Rozdiel vyplývajúci z dodatočného vyúčtovania je organizácia povinná zaplatiť v lehote určenej pre podanie dodatočného vyúčtovania.

(3) Ak odvod z objemu miezd a odvod zo zisku určený platobným výmerom je vyšší ako vypočítaný vo vyúčtovaní, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(4) V odôvodnených prípadoch môže orgán vykonávajúci správu odvodov na žiadosť organizácie určiť preddavky (§ 16 a 17) inak.

§ 19

Penále

(1) Ak odvod z objemu miezd alebo odvod zo zisku (včítane zvýšenia podľa § 14 ods. 8) alebo odvod z odpisov základných prostriedkov, prípadne preddavky na ne, alebo regulačné a cenové odvody neboli zaplatené včas a v plnej výške, je organizácia uvedená v § 10 ods. 1 povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z nedoplatkov príslušného odvodu zisteného ku dňom splatnosti.

(2) Ak organizácia vo vyúčtovaní (dodatočnom vyúčtovaní) uvedie odvod z objemu miezd alebo odvod zo zisku nižšou sumou, než akú mala uviesť, predpíše orgán vykonávajúci správu odvodov penále vo výške 10 % tohto rozdielu. Z rozdielu medzi dodatočným vyúčtovaním podaným na základe výsledkov vnútropodnikovej kontroly alebo kontroly zakladateľa, prípadne príslušného orgánu hospodárskeho riadenia a už podaným vyúčtovaním alebo vyrubenými odvodmi predpíše penále v polovičnej výške. Všetky rozdiely zistené v priebehu kontroly vykonávanej orgánmi vonkajšej kontroly sa považujú za rozdiely zistené týmito orgánmi.

(3) Predpis penále podľa predchádzajúcich odsekov sa oznámi organizácii uvedenej v § 10 ods. 1 platobným výmerom. Penále je splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti platobnému výmeru o predpise penále môže podať organizácia odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(4) Penále sa nepredpíše, ak nepresiahne sumu 100 Kčs.

(5) Orgán vykonávajúci správu odvodov môže penále odpustiť alebo znížiť, prípadne upustiť aj od jeho predpisu za podmienok a v rozsahu určenom vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

§ 20

Zaokrúhľovanie

Odvody uvedené v § 1 písm. a) a b) a regulačné odvody uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) a b) sa zaokrúhľujú na celé stovky Kčs hore a ich základy na celé tisíce Kčs dole. Zvýšenie odvodu z objemu miezd a odvodu zo zisku (§ 14 ods. 8) aj penále (§ 19) sa zaokrúhľujú na celé desiatky Kčs dole. Cenové odvody a ich základy sa zaokrúhľujú na celé Kčs dole. Preddavky na odvod z objemu miezd a odvod zo zisku sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dole.

§ 21

Zánik práva vyrubiť a vymáhať odvody

(1) Odvod z objemu miezd a odvod zo zisku a penále nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná podať vyúčtovanie týchto odvodov.

(2) Ak je v tejto lehote vykonaný úkon na vyrubenie alebo vymáhanie odvodu z objemu miezd, odvodu zo zisku alebo penále, plynie lehota pre vyrubenie alebo vymáhanie znovu od konca roka, v ktorom bola organizácia o tomto úkone upovedomená; vyrubiť a vymáhať odvod z objemu miezd, odvod zo zisku a penále možno však najneskôr do desiatich rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná podať vyúčtovanie týchto odvodov.

(3) Odvod z odpisov základných prostriedkov, regulačných a cenových odvodov nemožno vrátiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná ho zaplatiť.

§ 22

Konanie

(1) Pre konanie vo veciach odvodu z objemu miezd, odvodu zo zisku a odvodu z odpisov základných prostriedkov platia osobitné predpisy,13) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pre regulačné a cenové odvody platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,13) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

(3) Ustanovenia osobitných predpisov o výkone rozhodnutia v konaní vo veciach daní a poplatkov platné pre štátne podniky14) platia pre všetky organizácie. Použijú sa obdobne aj pre úhradu dlžných súm z účtov v bankách a sporiteľniach.

§ 23

Výnos odvodov

Rozpočtové určenie výnosu odvodov upravených týmto zákonom ustanovujú osobitné predpisy.15)

ŠIESTA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA

§ 24

(2) Vláda Československej socialistickej republiky môže:

a) na bežné usmerňovanie vývoja ekonomiky nariadením zvýšiť alebo znížiť sadzbu odvodu  zo zisku a sadzbu odvodu z objemu miezd pre rok 1990 najviac o 10 bodov, pre rok 1991 najviac o 5 bodov; prípadnú úpravu sadzby pre rok 1991 ustanoví najneskôr do 30. septembra 1990;

b) ustanoviť nariadením vykonávanie odvodu zo zisku na základe finančného plánu pre štátnu organizáciu Československé štátne dráhy a špecializované železničné organizácie, organizácie spojov, organizácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany a Federálneho ministerstva vnútra, organizácie vodnej dopravy, organizácie lesného a vodného hospodárstva, organizácie mestskej hromadnej dopravy, organizácie bytového hospodárstva a Československého filmu.

(3) Vláda Československej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie, ktorých zakladateľom je ústredný orgán federácie, a účastinné spoločnosti a združenia s prevažujúcim počtom organizácií v pôsobnosti federácie, vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatné organizácie, môžu povoliť ako experiment, aby organizácie s vhodnými podmienkami nahradili niektorý z odvodov podľa tohto zákona iným odvodom alebo iným vzťahom k štátnemu rozpočtu, prípadne iným spôsobom vykonávali odvody, a to na overenie nových spôsobov riadenia, najmä na zjednotenie jednotlivých ekonomických nástrojov medzi socialistickými krajinami.

(4) Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením zúžiť okruh organizácií uvedených v § 4 ods. 1.

§ 25

Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie, ktorých zakladateľom je ústredný orgán federácie, účastinné spoločnosti a združenia s prevažujúcim počtom organizácií v pôsobnosti federácie, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatné organizácie, môžu:

a) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe odvodov podľa tohto zákona;

b) úplne alebo sčasti oslobodiť od odvodu zo zisku novozriaďované organizácie, a to najviac na dobu dvoch rokov od začatia činnosti;

c) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému odvodu zo zisku z toho istého základu;

d) urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne povoľovať úľavy, ak to spoločenské záujmy vyžadujú, a určiť orgány a vymedziť ich oprávnenia na povoľovanie týchto úľav.

§ 26

Federálne ministerstvo financií upraví vykonávacím predpisom podrobnosti k § 4, 5 a 7.


SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27

Rozhodnutia o oslobodení od odvodu zo zisku a výnimky ustanovené podľa doterajších predpisov16) zostávajú nedotknuté.

§ 28

(1) Odvod z objemu miezd a odvod zo zisku sa vyrubí podľa tohto zákona po prvý raz na základe výsledkov dosiahnutých v roku 1990.

(2) Pre odvodové povinnosti a povinnosť príspevku na sociálne zabezpečenie vzniknuté pred 1. januárom 1990 sa použije zákon č. 161/1982 Zb. v znení zákona č. 171/1988 Zb. a predpisov vydaných na základe tohto zákona. Pre povinnosť platiť dodatkové odvody za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov vzniknuté pred 1. januárom 1990 sa použije nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 77/1986 Zb., nariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 78/1986 Zb. a nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1986 Zb. do konca roka 1992.

(3) Pokiaľ sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch platných pre subjekty odvodov používa pojem príspevok na sociálne zabezpečenie, rozumie sa ním aj odvod z objemu miezd podľa tohto zákona, ak nie je ustanovené inak.

§ 29

Zrušujú sa:

1. zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení zákona č. 171/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani,

2. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 163/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu,

3. úprava Federálneho ministerstva financií č. V/1-16 252/1983, Ministerstva financií ČSR č. 152/16 350/1983 a Ministerstva financií SSR č. 81/1 420/1983 o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov na povoľovanie úľav na odvode zo zisku, dôchodkovej dani a na penále, registrovaná v čiastke 30/1983 Zb.,

4. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 77/1986 Zb. o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov,

5. nariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 78/1986 Zb. o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami,

6. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1986 Zb. o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.

§ 30

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Čalfa v. r.

aj na mieste prezidenta republiky

podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach.

2) Napr. § 636 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).

3) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
Zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.
Zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej.
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.

4) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani).

5) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani.

6) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) a dopĺňajúce predpisy.
Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

7) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia v znení neskorších predpisov.

9) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1988 Zb.

10) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

11) § 8 ods. 4 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

13) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

14) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb.

15) Zákon č. 129/1989 Zb. o rozpočtovej sústave Československej socialistickej republiky a o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).
Zákon SNR č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.
Zákon ČNR č. 174/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie.

16) Zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení zákona č. 171/1988 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.