Vyhláška č. 154/1989 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja

Čiastka 33/1989
Platnosť od 15.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

154

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

zo 6. novembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedeckotechnického rozvoja

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 181/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Na zabezpečenie využívania výsledkov vedecko-technických prác sa uzavierajú hospodárske zmluvy

– o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác,

– o využití výsledkov vedecko-technických prác (§ 332f zákona).“.

2. V § 3 písm. a) sa vypúšťajú slovo „plánu“ uvedené za slovami „riešenie úlohy“ a slovami „prípravu úlohy“ a slová „aj keď nie sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky“.

3. V § 4 ods. 1 sa slová „riešiaca úlohu“ nahrádzajú slovami „vykonávajúca vedecko-technické práce“.

4. § 4 ods. 2 znie:

(2) Zadávateľom je organizácia alebo orgán, ktorý vykonanie vedecko-technických prác objednáva.“.

5. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová uvedené v zátvorke.

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Nadobúdateľom je organizácia alebo orgán, ktorý je oprávnený využívať a nakladať s výsledkom so súhlasom organizácie alebo orgánu, ktorému právo na tento výsledok patrí.“.

7. § 5 až 7 sa vypúšťajú.

8. § 8 znie:

㤠8

Pri záväzkoch zabezpečujúcich menovité úlohy štátneho plánu nemožno použiť ustanovenie prvej vety § 139 zákona.“.

9. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

10. V § 9 ods. 2 sa slová „o zabezpečení realizácie a využití výsledkov výskumu a vývoja“ nahrádzajú slovami „o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác“.

11. V § 9 ods. 3 prvá veta znie: „Návrh zmluvy o využití výsledkov vedeckotechnických prác predkladá budúci nadobúdateľ.“.

12. § 10, 11, 12 a 16 sa vypúšťajú.

13. § 17 ods. 3 znie:

(3) Ustanovenia § 13 ods. 2 a § 15 platia obdobne.“.

14. V § 19 ods. 3 sa slová „pokiaľ ich spolupráca nie je zabezpečená zmluvou podľa § 271 zákona“ nahrádzajú slovami „pokiaľ ich spolupráca nebude zabezpečená inak“.

15. § 19 ods. 4 znie:

(4) Ustanovenia § 13 ods. 2 a § 15 platia obdobne.“.

16. § 21 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenia § 13, 14, 15 a 17 až 20 platia obdobne.“.

17. Nadpis pred treťou časťou znie:

„ZMLUVY NA ZABEZPEČENIE VYUŽÍVANIA VÝSLEDKOV VEDECKO-TECHNICKÝCH PRÁC“.

18. V tretej časti sa vypúšťajú slová „k § 332e zákona“ uvedené pod nadpisom v zátvorke.

19. Nadpis nad § 22 znie:

„Zmluva o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác
(k § 163 zákona)“.

20. V § 22 ods. 1 sa slová „o zabezpečení realizácie a využitia výsledku“ nahrádzajú slovami „o príprave využívania výsledkov vedecko-technických prác“.

21. § 24 sa vypúšťa.

22. Nadpis nad § 26 znie:

„Zmluva o využití výsledkov vedecko-technických prác
(k § 332f zákona)“.

23. § 26 a 27 sa vypúšťajú.

24. V § 28 ods. 1 sa vypúšťa slovo „opätovného“ a slovo „opätovné“.

25. V § 28 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „opätovné“ a v písm. c) slovo „opätovného“.

26. V § 28 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „opätovné“, slovo „ďalšiemu“ a slovo „ďalší“.

27. V § 28 ods. 2 písm. e) v bode 1 sa vypúšťajú slová „o organizácii, ktorá je prvým realizátorom, prípadne“ a slovo „opätovné“ a v bode 3. slovo „ďalšiemu“ a slovo „opätovnou“.

28. V § 29 ods. 1 sa časť vety za slovami „oprávnené záujmy“ nahrádza slovami „iné organizácie oprávnené využívať a nakladať s výsledkami“.

29. V § 29 ods. 2 sa vypúšťa slovo „opätovnou“ a slovo „ďalšom“.

30. V § 30 sa vypúšťa slovo „ďalší“.

31. Štvrtá časť sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Akademik Juliš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.