Nariadenie vlády č. 152/1989 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 33/1989
Platnosť od 15.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

152

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. novembra 1989

o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní a na vykonanie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 157/1988 Zb., ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov) nariaďuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Oblastné plánovanie ako súčasť národohospodárskeho plánovania1) zabezpečuje plánovité riadenie komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných celkov a obcí (ďalej len „oblasti“) a tým prispieva k dosiahnutiu efektívneho a proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva.

§ 2

Oblastné plánovanie sa zameriava najmä na tieto ciele:

a) dosiahnutie racionálnej oblastnej štruktúry národného hospodárstva efektívnym rozmiestňovaním výrobných a nevýrobných odvetví,

b) odstraňovanie medzioblastných a vnútrooblastných rozdielov v hospodárskej a sociálnej úrovni,

c) využitie miestnych podmienok, predovšetkým zdrojov pracovných síl, prírodných a ekonomických zdrojov a územnotechnických podmienok oblastí,

d) prehlbovanie územnej deľby práce, predovšetkým špecializáciou výrob a činností, racionalizáciou kooperačných vzťahov, združovaním prostriedkov a činností a rozvíjaním základných funkcií oblastí, ktoré vyplývajú najmä z prírodných a ekonomických podmienok,

e) zabezpečovanie tvorby a ochrany životného prostredia,

f) formovanie štruktúry osídlenia rozmiestňovaním bytovej výstavby, technickej a občianskej vybavenosti, ekonomických a sociálnych činností a komplexnou obnovou sídiel a území,

g) vytváranie podmienok pre oblastnú vyváženosť zdrojov a potrieb pracovných síl a ich efektívne využitie, predovšetkým usmerňovaním migrácie obyvateľstva a prípravy na povolanie.

§ 3

(1) Úlohy oblastného plánovania v Slovenskej socialistickej republike sa zabezpečujú

a) komplexnými štátnymi plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátne plány Slovenskej socialistickej republiky“),2) ktoré určujú hlavné zámery rozvoja oblastí,3)

b) plánmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných celkov a obcí (ďalej len „oblastné plány“),4) ktoré sú základným nástrojom riadenia komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov,

c) ďalšími nástrojmi na zabezpečovanie komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja oblastí (§ 4).

(2) Pri zabezpečovaní cieľov a úloh oblastné plánovanie

a) prihliada na schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu5) a vychádza zo záväzných častí riešenia územnoplánovacej dokumentácie,6)

b) využíva územnoplánovacie podklady, a to najmä pri vecnej a časovej koordinácii činností v oblasti, pri plánovaní bytovej výstavby, občianskej a technickej vybavenosti, dopravy a tvorby a ochrany životného prostredia.

§ 4

Na zabezpečenie cieľov a úloh oblastného plánovania sa využívajú nástroje ustanovené osobitnými predpismi, najmä

a) nástroje v právomoci ústredných orgánov

1. záväzné výstupy štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky,7)

2. dane a odvody,

b) nástroje v právomoci národných výborov

1. združovanie prostriedkov a činností,

2. záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií,

3. nástroje, ktoré využíva územné plánovanie pri územnom a stavebnom konaní,

4. vyjadrenia k založeniu alebo vzniku, rozvoju a zániku socialistických organizácií a k zásadným zmenám predmetu ich činnosti a vydávanie súhlasu na umiestnenie socialistických organizácií alebo ich častí,

5. opatrenia na usmerňovanie vývoja zamestnanosti,

6. dane a poplatky, najmä za využívanie plôch a vybavenosti územia,

7. zakladanie štátnych podnikov a zriaďovanie ďalších socialistických organizácií a zariadení,

8. sankcie za znečisťovanie životného prostredia.

DRUHÁ ČASŤ

OBLASTNÉ PLÁNY

§ 5

Sústava oblastných plánov

(1) Oblastné plány nadväzujú na štátne plány Slovenskej socialistickej republiky; pri ich tvorbe a realizácii sa vychádza zo zásady súladu so štátnymi plánmi Slovenskej socialistickej republiky, zabezpečovaného najmä sústavnou výmenou informácií a zjednocovaním stanovísk účastníkov plánovacieho procesu.

(2) Oblastné plány sa z hľadiska dĺžky plánovacieho obdobia členia na

a) dlhodobé koncepcie rozvoja oblastí, ktoré sa vypracúvajú spravidla na obdobie 15 rokov a spravidla v päťročných cykloch sa upresňujú a predlžujú,

b) päťročné oblastné plány.

Obsah oblastných plánov

§ 6

Oblastné plány časovo a vecne zabezpečujú komplexný hospodársky a sociálny rozvoj oblastí, tvorbu a ochranu životného prostredia a využitie miestnych podmienok na efektívny rozvoj národného hospodárstva.

§ 7

Dlhodobé koncepcie rozvoja oblastí obsahujú základné smery komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja a základné smery tvorby a ochrany životného prostredia, včítane racionálneho využívania prírodných zdrojov.

§ 8

Päťročné oblastné plány obsahujú

a) ciele a zámery komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja oblastí,

b) záväzné výstupy päťročného štátneho plánu Slovenskej socialistickej republiky, najmä rozsah a použitie dotácií, limity a menovité úlohy štátneho plánu Slovenskej socialistickej republiky uplatnené v príslušných oblastiach, spôsob ich zabezpečenia a spôsob využívania daní a odvodov na riešenie oblastnej proporcionality,

c) vymedzenie podielu na zabezpečovaní komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územného obvodu národného výboru organizácií v jeho územnom obvode, ktoré národný výbor nezaložil, neriadi ani nespravuje, ako aj podmienky rozvoja týchto organizácií, najmä z územno-technických a ekologických hľadísk,

d) informatívne výstupy, najmä o rozvojových a útlmových zámeroch v danej oblasti, miestnych územne viazaných zdrojoch, o územnotechnických podmienkach, zásadách lokalizácie stavieb a činností a informácie o zásadách ochrany prírodných zdrojov a tvorby a ochrany životného prostredia.

Podklady pre tvorbu oblastných plánov

§ 9

Východiskovými podkladmi pre tvorbu oblastných plánov a programov rozvoja oblastí8) sú najmä

a) prognózy a štúdie rozvoja oblastí, včítane analýz hodnotiacich stupeň ekonomickej a sociálnej úrovne jednotlivých oblastí a analýz rozvoja výrobných a nevýrobných odvetví v oblastiach,

b) dlhodobé koncepcie rozvoja odvetví a ďalšie rozvojové dokumenty prierezových a odvetvových ústredných orgánov,

c) dlhodobé koncepcie rozvoja socialistických organizácií, prípadne ich vnútorných organizačných jednotiek, nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti a vybrané údaje päťročných plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja týchto organizácií, prípadne ich vnútorných organizačných jednotiek,

d) schválená územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady,

e) rozbory súčasného a navrhovaného stupňa využitia prírodných a ekonomických zdrojov a podmienok jednotlivých oblastí a limitov ich ďalšieho rozvoja,

f) rozbory stavu a koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia,

g) oblastné bilancie, najmä bilancie obyvateľstva, zdrojov pracovných síl, rozdelenia dorastu, bytového fondu a občianskej vybavenosti, vodných, surovinových a energetických zdrojov,

h) údaje o štruktúre, rozložení a využití stavebných kapacít v oblastiach,

i) opatrenia a rozhodnutia o rozmiestnení bytovej výstavby, občianskej a technickej vybavenosti, normatívy občianskej vybavenosti,

j) dokumenty vymedzujúce podiel socialistických organizácií na zabezpečovaní komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov,

k) rozpočtový výhľad Slovenskej socialistickej republiky a rozpočtové výhľady národných výborov vyšších stupňov a ďalšie podklady o finančných zdrojoch rozvoja oblastí.

§ 10

(1) Päťročné oblastné plány vychádzajú z dlhodobých koncepcií rozvoja oblastí.

(2) Záväzným dokumentom pre vypracovanie päťročných oblastných plánov sú smernice vlády Slovenskej socialistickej republiky pre vypracovanie päťročného štátneho plánu Slovenskej socialistickej republiky, plánov socialistických organizácií a oblastných plánov (ďalej len „smernice“).

(3) Päťročné oblastné plány sa spracúvajú v súlade

a) so záväznými výstupmi smerníc, ktorých formou je aj nevyhnutná konkretizácia vykonaná ústredným orgánom alebo národným výborom na základe splnomocnenia vlády Slovenskej socialistickej republiky,9)

b) s rozpočtovým výhľadom Slovenskej socialistickej republiky a rozpočtovým výhľadom národného výboru vyššieho stupňa.

§ 11

Úpravy a zmeny oblastných plánov

(1) Na základe päťročných štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky upravia národné výbory svoje päťročné oblastné plány, pokiaľ sa záväzné výstupy päťročných štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky líšia od záväzných výstupov smerníc; pritom sú národné výbory povinné dodržiavať a zabezpečovať záväzné výstupy päťročných štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky.10)

(2) Národné výbory vykonávajú zmeny svojich päťročných oblastných plánov v prípadoch, ak dôjde k zmenám záväzných výstupov päťročných štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky vyplývajúcich z usmerňovania vývoja ekonomiky, ktoré majú vplyv na komplexný hospodársky a sociálny rozvoj ich územných obvodov, alebo v prípadoch, ak dôjde k závažným odchýlkam od cieľov a zámerov oblastných plánov na základe vývoja poznania alebo zmenenej sociálno-ekonomickej situácie.

§ 12

Územné jednotky oblastného plánovania

(1) Oblastné plány vypracúvajú národné výbory všetkých stupňov za svoje územné obvody.

(2) Na základe dohody príslušných národných výborov možno oblastný plán vypracovať súhrnne pre viac územných obvodov susediacich národných výborov.

(3) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže určiť, že sa oblastný plán vypracuje aj pre iné funkčne vymedzené oblasti.

TRETIA ČASŤ

ÚLOHY ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ V OBLASTNOM PLÁNOVANÍ

§ 13

Vláda Slovenskej socialistickej republiky

Vláda Slovenskej socialistickej republiky

a) schvaľuje návrhy štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky, ktorých súčasťou sú aj návrhy hlavných zámerov rozvoja oblastí a spôsob ich zabezpečenia, ako aj využitie ekonomických nástrojov na riešenie oblastnej proporcionality,

b) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na využitie ekonomických nástrojov na riešenie oblastnej proporcionality a návrhy menovitých úloh pre organizácie založené alebo zriadené federálnymi ústrednými orgánmi.

§ 14

Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj

Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj zodpovedá z hľadiska plánovacieho procesu za zabezpečenie komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja oblastí, včítane tvorby a ochrany životného prostredia. Na tento účel najmä

a) spracúva analýzy sociálno-ekonomického rozvoja a dosiahnutej úrovne oblastí Slovenskej socialistickej republiky,

b) predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky

1. návrhy štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky, ktorých súčasťou sú aj návrhy hlavných zámerov rozvoja oblastí a spôsob ich zabezpečenia,

2. v spolupráci s prierezovými a odvetvovými ústrednými orgánmi návrhy na využitie ekonomických nástrojov na riešenie oblastnej proporcionality a návrhy menovitých úloh schvaľovaných v pôsobnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky alebo predkladaných na schválenie vláde Československej socialistickej republiky,

c) organizuje a koordinuje činnosť ústredných orgánov a národných výborov na úseku oblastného plánovania,

d) spolupracuje

1. s Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky pri tvorbe a posudzovaní územnoplánovacej dokumentácie predkladanej na schválenie vláde Slovenskej socialistickej republiky a na rozvoji integrovaného informačného systému o oblastiach pre potreby oblastného plánovania,

2. so Slovenským štatistickým úradom pri vytváraní sociálno-ekonomických informácií pre potreby oblastného plánovania.

§ 15

Prierezové ústredné orgány

Prierezové ústredné orgány11) najmä

a) vychádzajú v návrhoch príslušných častí štátnych plánov, päťročných rozpočtových výhľadov a štátnych rozpočtov a pri usmerňovaní vývoja ekonomiky z cieľov a úloh oblastného plánovania a navrhujú opatrenia na ich zabezpečenie,

b) prerokúvajú so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj, s krajskými národnými výbormi a s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“) návrhy ovplyvňujúce efektívny a rovnovážny rozvoj oblastí.

§ 16

Odvetvové ústredné orgány

Odvetvové ústredné orgány12) najmä

a) vypracúvajú koncepcie rozvoja komplexov, odvetví a odborov, a to aj z oblastných hľadísk, a ich návrhy prerokúvajú so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj a s krajskými národnými výbormi,

b) spolupracujú s krajskými národnými výbormi pri zabezpečovaní cieľov a úloh oblastného plánovania.

Národné výbory

§ 17

Národné výbory všetkých stupňov zabezpečujú ciele a úlohy oblastného plánovania.

§ 18

Krajské národné výbory najmä

a) vypracúvajú

1. dlhodobé koncepcie rozvoja kraja a predkladajú ich Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj ako podklad pre vypracovanie základných smerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenskej socialistickej republiky,

2. päťročné oblastné plány krajov a poskytujú Slovenskej komisii pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj vybrané údaje týchto plánov,

b) spolupracujú

1. so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj pri vypracovaní návrhov dokumentov dlhodobých výhľadov Slovenskej socialistickej republiky a päťročných štátnych plánov Slovenskej socialistickej republiky a návrhov ekonomických nástrojov na riešenie oblastnej proporcionality,

2. s príslušnými okresnými národnými výbormi a s Národným výborom mesta Košíc (ďalej len „okresný národný výbor“) pri zabezpečovaní cieľov a úloh oblastného plánovania.

§ 19

Okresné národné výbory najmä

a) vypracúvajú dlhodobé koncepcie rozvoja okresov a päťročné oblastné plány okresov,

b) spolupracujú s príslušnými krajskými národnými výbormi a miestnymi národnými výbormi pri zabezpečovaní cieľov a úloh oblastného plánovania.

§ 20

Miestne národné výbory najmä

a) vypracúvajú dlhodobé koncepcie rozvoja miest a obcí a päťročné oblastné plány miest a obcí,

b) spolupracujú s príslušnými okresnými národnými výbormi pri zabezpečovaní cieľov a úloh oblastného plánovania.

§ 21

Socialistické organizácie

Socialistické organizácie

a) spolupracujú s národnými výbormi a podieľajú sa na zabezpečovaní komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov,

b) sú povinné

1. prerokúvať s národnými výbormi, v územných obvodoch ktorých majú svoje sídlo, a s národnými výbormi, v územných obvodoch ktorých majú umiestnené svoje vnútorné organizačné jednotky, dlhodobé koncepcie svojho rozvoja a rešpektovať pri ich tvorbe oblastné plány; rovnakú povinnosť majú socialistické organizácie aj voči národným výborom, v územných obvodoch ktorých hodlajú budovať svoje vnútorné organizačné jednotky,

2. poskytovať národným výborom informácie a údaje potrebné pre vypracovanie a kontrolu plnenia oblastných plánov,13) ktoré charakterizujú najmä ich

- zámery ovplyvňujúce rozvoj územných obvodov národných výborov, stav životného a prírodného prostredia a uspokojovanie potrieb a záujmov občanov,

- podiel na zabezpečovaní komplexného hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných obvodov národných výborov,

- požiadavky na oblastne viazané zdroje, predovšetkým na pracovné sily a dorast, zaberanie poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu včítane chránených území a ochranných pásiem všetkého druhu, potrebu využívania prírodných, vodných a energetických zdrojov.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Národné výbory vypracúvajú oblastné plány v súčinnosti s orgánmi Národného frontu a organizáciami v ňom združenými.

§ 23

Toto nariadenie sa nevzťahuje na úlohy zaradené do osobitných častí štátnych plánov.

§ 24

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 158/1983 Zb.

§ 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hrivnák v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) § 2 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

2) § 2, 5, 7, 8 a § 9 zákona č. 67/1989 Zb.

3) § 5 ods. 3 zákona č. 67/1989 Zb.

4) § 2 a § 11 zákona č. 67/1989 Zb.

5) § 11 zákona č. 67/1989 Zb.

6) § 29 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

7) § 14 a 18 zákona č. 67/1989 Zb.

8) § 14 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb.

9) § 8 ods. 4 a § 18 zákona č. 67/1989 Zb.

10) § 9 ods. 5 zákona č. 67/1989 Zb.

11) § 22 zákona č. 67/1989 Zb.

12) § 23 a § 29 zákona č. 67/1989 Zb.

13) § 24 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.