Vyhláška č. 149/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

149

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 13. novembra 1989

o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelného zákona) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona, sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis druhej časti znie:

„PRIJÍMANIE DIVADELNÝCH UMELCOV A RIADITEĽOV DIVADLA DO PRACOVNÉHO POMERU
(K § 3 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona)“.

2. Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Podmienky verejného konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa

(1) Verejný konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa vypisujú Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy pre divadlá, ktoré riadia (ďalej len „vypisovateľ“).

(2) Verejný konkurz vedie komisia, ktorú ustanovuje vypisovateľ zo zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Zväzu slovenských dramatických umelcov, Slovenského výboru Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií, ako aj z ďalších odborníkov. Členmi komisie sú ďalej umeleckí šéfovia a vedúci útvarov divadla. Predsedom komisie je zástupca vypisovateľa.

(3) Komisia posúdi spôsobilosť jednotlivých uchádzačov na vykonávanie funkcie riaditeľa s prihliadnutím na umelecké zameranie, úlohy a podmienky činnosti divadla. Po zhodnotení výsledkov verejného konkurzu navrhne komisia vypisovateľovi uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na vymenovanie do funkcie riaditeľa.“.

3. V § 10 druhá veta znie: „Agentúru riadi ministerstvo.“.

4. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktoré schvaľuje ministerstvo“.

5. § 16 sa vypúšťa.

6. V § 29 ods. 2 písm. a) sa slová „orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi alebo“ nahrádzajú slovami „zriaďujúcej organizácii (§ 6 ods. 1 zákona) alebo orgánu štátnej správy,“.

7. V § 30 ods. 2 písm. a) sa slová „iné štátne“ nahrádzajú slovom „ďalšie“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Koyš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.