Vyhláška č. 148/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

148

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 27. októbra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 84/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

c) modernizácie a prestavby stroja (skupiny).“.

2. V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová: „pre ktoré sa už nevyrábajú (nedovážajú) náhradné dielce, alebo tých,“.

3. Do § 1 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ustanovenia druhej časti tejto vyhlášky platia aj pre modernizáciu a prestavby stroja (skupiny).“.

4. § 2 znie:

㤠2

Podmienky prevzatia stroja (skupiny) na opravu a jeho funkčné vlastnosti po vykonaní opravy ustanovujú technické normy, prípadne dohodnuté technické a dodacie podmienky (ďalej len „technické normy“).“.

5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „podľa osobitných predpisov2)“; zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 2.

6. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v lehotách určených organizačnými podmienkami [§ 2 ods. 1 písm. b)]“.

7. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa záver vety za bodkočiarkou; zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 3.

8. V § 8 sa vypúšťa posledná veta a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 4.

9. § 14 ods. 1 znie:

(1) Záručná doba je šesť mesiacov.“.

10. § 17 znie:

㤠17

Údržby (prehliadky) a opravy poľnohospodárskej techniky, včítane odstraňovania bežných porúch, zabezpečujú dodávateľským spôsobom opravárske organizácie.“.

11. V § 22 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

12. § 26 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Algayer v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.