146

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. októbra 1989

o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. (úplné znenie č. 52/1988 Zb.) po dohode s Ústrednou radou odborov a po prerokovaní s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Podľa tejto vyhlášky sa odmeňujú členovia a pracovníci družstevných organizácií,1) ktoré nie sú združené do zväzu družstiev.

(2) Podľa tejto vyhlášky možno odmeňovať pracovníkov organizácií a pracovníkov a členov družstevných organizácií

a) v malých organizáciách a družstvách s počtom spravidla do dvesto pracovníkov (členov), a to so súhlasom nadriadeného orgánu,

b) v drobných prevádzkárňach národných výborov2) a v rozpočtových zariadeniach národných výborov pre komunálne služby, a to so súhlasom príslušného národného výboru,

c) v podnikoch, hospodárskych zariadeniach, účelových zariadeniach a v základných organizáciách spoločenských organizácií, a to so súhlasom príslušného ústredného orgánu spoločenskej organizácie.

(3) Podľa tejto vyhlášky môžu ostatné organizácie odmeňovať pracovníkov, ktorí vykonávajú robotnícke a obchodnoprevádzkové činnosti v organizačných jednotkách pomocného alebo obslužného nevýrobného charakteru (pre údržbu, opravy, služby a pod.) s počtom spravidla do päťdesiatich pracovníkov. Okruh pracovníkov, ktorí sú odmeňovaní podľa tejto vyhlášky a deň jej účinnosti pre týchto pracovníkov, určí organizácia vo vnútornom mzdovom predpise alebo kolektívnej zmluve.

(4) Súhlas podľa odseku 2 udeľuje príslušný orgán písomne a uvedie v ňom deň uplatnenia vyhlášky v organizácii (zariadení).

(5) Táto vyhláška sa nevzťahuje

a) na členov a pracovníkov jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov,3)

b) na odborných a administratívnych pracovníkov orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií,4)

c) na pedagogických pracovníkov,

d) na zdravotníckych pracovníkov.

§ 2

Mzdové zaradenie pracovníkov

Organizácia uvedená v § 1 (ďalej len „organizácia“) zaraďuje pracovníka a člena družstva (ďalej len „pracovník“) podľa dojednaného druhu práce a vykonávanej pracovnej činnosti do príslušného tarifného stupňa podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky.

§ 3

Tarifná mzda

(1) Organizácia určí pracovníkovi tarifnú mzdu v rámci tarifného rozpätia určeného v prílohe č. 1 tejto vyhlášky pre tarifný stupeň, do ktorého je pracovník zaradený; pritom ju v rámci tarifného rozpätia diferencuje podľa zložitosti, zodpovednosti a obťažnosti vykonávanej práce v rámci stupňa, pracovníkovej kvalifikácie a jeho dlhodobých pracovných výsledkov, a tiež podľa sťažujúcich pracovných vplyvov, pracovných podmienok a pracovných režimov, ktoré nie sú zohľadnené v príplatkoch; u pracovníkov zaradených do V. alebo VI. tarifného stupňa prihliadne tiež na prípadnú prácu nadčas.

(2) Ak organizácia pracovníka zaradí do nižšieho tarifného stupňa, prislúcha mu tarifná mzda podľa tohto stupňa odo dňa účinnosti tohto opatrenia. Zníženie tarifnej mzdy v rámci rozpätia tarifného stupňa môže organizácia vykonať, pokiaľ jeho odôvodnenie pracovníkovi písomne oznámi a doručí najmenej jeden kalendárny mesiac pred jeho účinnosťou.

(3) Ustanovenie odseku 2 prvej vety sa nevzťahuje na zníženie tarifnej mzdy vykonané na základe právoplatného kárneho opatrenia alebo v dôsledku právoplatného súdneho rozhodnutia.

(4) Ak organizácia pracovníkovi zvýši tarifnú mzdu v rámci určeného rozpätia alebo ak ho zaradí do vyššieho tarifného stupňa, prislúcha mu vyššia tarifná mzda alebo tarifná mzda podľa vyššieho tarifného stupňa odo dňa účinnosti tohto opatrenia.

(5) Tarifnú mzdu vedúcemu organizácie určí v rámci určeného tarifného rozpätia nadriadený orgán.

§ 4

Mzdové formy

(1) Uplatňovanie mzdových foriem sa spravuje vnútornými mzdovými predpismi vydanými organizáciou v súlade s príslušnými predpismi Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí.5) Pracovníkom odmeňovaným podľa tejto vyhlášky nemožno poskytovať osobné ohodnotenie; v ostatných mzdových formách možno však prihliadnuť aj na odbornú zdatnosť, osobné schopnosti a iniciatívu pracovníka.

(2) Spôsob osobnej hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov organizácií sa spravuje osobitnými mzdovými predpismi.6)

§ 5

Odmeňovanie absolventov škôl

(1) Absolventom škôl, ktorí sa pripravujú na výkon technicko-hospodárskych prác zodpovedajúcich nimi dosiahnutému vzdelaniu, určí organizácia tarifnú mzdu po dobu nástupnej praxe, najdlhšie však po dobu jedného roka, takto:

a) absolventom škôl so stredným vzdelaním v rámci rozpätia 1300 až 1500 Kčs mesačne,

b) absolventom škôl s úplným stredným vzdelaním v rámci rozpätia 1500 a 1900 Kčs mesačne

c) absolventom s vysokoškolským vzdelaním v rámci rozpätia 1900 až 2400 Kčs mesačne.

(2) Mladistvým, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a nedosiahli stredné vzdelanie ani nezískali prípravu na povolanie v učebnom odbore, sa určí po dobu zapracovania pri prvom vstupe do pracovného pomeru tarifná mzda v rámci rozpätia 1100 až 1300 Kčs mesačne.

(3) Tarifnú mzdu v rámci rozpätia určí organizácia podľa kritérií ustanovených v § 3 ods. 1.

§ 6

Mzda za prácu nadčas

(1) Za hodinu práce nadčas7) prislúcha pracovníkovi tarifná mzda, a ak ide o pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou, tarifná mzda

vo výške 1/185 mesačnej tarifnej mzdy pri 42,5 a 42 hodinovom týždennom pracovnom čase,

vo výše 1/180 mesačnej tarifnej mzdy pri 41,25 hodinovom týždennom pracovnom čase,

vo výške 1/175 mesačnej tarifnej mzdy pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase.

(2) Popri tarifnej mzde podľa odseku 1 a prípadných ostatných dosiahnutých zložkách mzdy prislúcha pracovníkovi, ktorému nebolo poskytnuté náhradné voľno za prácu nadčas,8) príplatok

a) vo výške 25 % tejto tarifnej mzdy alebo

b) vo výške 50 % tejto tarifnej mzdy, ak ide o prácu nadčas v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni, alebo

c) vo výške 33 % tejto tarifnej mzdy, ak ide o prácu so striedavými dennými, nočnými, sobotnými a nedeľnými smenami bez ohľadu na to, kedy k práci nadčas došlo.

(3) Pracovníkom zaradeným do V. alebo vyššieho tarifného stupňa prislúcha mzda za prácu nadčas podľa predchádzajúcich ustanovení, iba ak ide o prácu nadčas v noci alebo v deň pracovného pokoja, s výnimkou vedúceho organizácie, u ktorého je mzda za prípadnú prácu nadčas i v tomto čase zahrnutá v tarifnej mzde.

§ 7

Príplatok za prácu vo výškach

Pracovníkom, ktorí pracujú v obmedzenom pracovnom priestore alebo pri vnútených polohách tela vyplývajúcich z určeného pracovného postupu vo výškach nad 150 m, poskytuje organizácia príplatok vo výške 5 až 8 Kčs, a vo výškach nad 300 m príplatok vo výške 8 až 13 Kčs za hodinu práce.

§ 8

Príplatok za prácu v osobitných pracovných podmienkach

Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu v mimoriadne sťažených a rizikových pracovných podmienkach, keď treba používať izolačné dýchacie prístroje, alebo pri práci pod vodou, pri práci za veľmi vysokých teplôt, sa odmeňujú podľa osobitného mzdového predpisu.9)

§ 9

Odmena za pracovnú pohotovosť

(1) Ak organizácia pracovníkovi nariadi10) alebo s ním dohodne, aby bol mimo pracovného času pripravený, že bude povolaný na pracovisko, poskytne mu odmenu vo výške 1 Kčs za hodinu pohotovosti, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 2 Kčs. Organizácia môže určiť, že minimálne odmena za pracovnú pohotovosť je 10 Kčs, a ak ide o deň pracovného pokoja 25 Kčs za kalendárny deň; táto odmena patrí popri mzde podľa vykonanej práce.

(2) Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti na pracovisku mimo pracovného času poskytne organizácia pracovníkovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 50 %, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výše 100 % tarifnej mzdy, prípadne príslušnej časti tarifnej mzdy (§ 6 ods. 1) prislúchajúcej za prácu, pre ktorú pohotovosť nariadila alebo dohodla.

(3) Za výkon práce prislúcha pracovníkovi mzda; odmena za pohotovosť za dobu výkonu práce nepatrí. Okrem odmien uvedených v predchádzajúcich odsekoch nemožno za pracovnú pohotovosť poskytovať iné odmeny alebo príplatky.

(4) Odmena podľa predchádzajúcich ustanovení neprislúcha pracovníkom v prípadoch, keď im nepatrí mzda za prípadnú prácu nadčas (§ 6 ods. 3)

§ 10

Príplatok za prácu cez soboty a nedele

(1) Pracovníkom, ktorí v rámci ustanoveného týždenného pracovného času pracujú v sobotu a nedeľu, poskytuje organizácia príplatok vo výške 50 % tarifnej mzdy, prípadne príslušnej časti tarifnej mzdy (§ 6 ods. 1), a ak ide o prácu nad ustanovený týždenný pracovný čas vo výške 25 % pri vykládke a nakládke železničných vozňov môže organizácia zvýšiť príplatok až do 50 % tarifnej mzdy, prípadne príslušnej časti tarifnej mzdy. Príplatok vo výške 50 % tarifnej mzdy, prípadne príslušnej časti tarifnej mzdy možno poskytnúť aj v prípade, že organizácia poskytne pracovníkovi za prácu nadčas v sobotu a nedeľu náhradné voľno.

(2) Príplatok sa neposkytuje za prácu cez soboty a nedele, ktoré sú podľa osobitného predpisu pracovnými dňami.

§ 11

Paušalizácia príplatkov a odmeňovanie zlomkov odpracovaných hodín

(1) Organizácia môže príplatky podľa § 7, 8 a 10 a výnimočne aj mzdu za prácu nadčas (§ 6) a odmenu za pracovnú pohotovosť (§ 9) na základe rozboru a pri dodržaní príslušných ustanovení poskytovať jednotlivým pracovníkom aj priemernými vopred na dobu 6 až 12 mesiacov určenými paušálnymi sumami určenými na mesačné obdobie alebo za opracovanú hodinu, prípadne smenu. Takto určené sumy môže organizácia kumulovať do jednotnej sumy určenej na mesiac, hodinu, prípadne smenu. Pri určení mesačných paušálnych súm je organizácia povinná určiť aj primeraný spôsob krátenia tejto sumy za dobu neprítomnosti v práci. Pokiaľ sa zmenia podstatne podmienky, za ktorých bola paušálna suma určená, je organizácia povinná túto sumu preskúmať a upraviť.

(2) V rámci ustanoveného týždenného pracovného času sa na účely odmeňovania sčítajú a preplácajú v zúčtovacom mzdovom období zlomky odpracovaných hodín. Pokiaľ organizácia nariadi (odsúhlasí) prácu nadčas v jednotlivých dňoch na štvrť, pol alebo trištvrte hodinu, sčítajú a preplácajú sa v zúčtovacom mzdovom období iba tieto zlomky hodín.

§ 12

Domácki pracovníci

Na domáckych pracovníkov11) sa nevzťahujú ustanovenia § 6 o príplatku za prácu nadčas a § 7 až 11.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Právomoc nadriadeného orgánu vykonáva voči štátnemu a družstevnému podniku zakladateľ, voči družstvu združenému do zväzu družstiev, príslušný zväz družstiev a voči družstvu, ktoré nie je združené do zväzu družstiev, príslušný orgán družstva.

(2) Právomoc nadriadeného orgánu vykonáva voči prevádzkárňam a zariadeniam uvedeným v § 1 ods. 2 písm. b) príslušný národný výbor a voči podnikom a zariadeniam uvedeným v § 1 ods. 2 písm. c) príslušný orgán spoločenskej organizácie.

(3) Za dobu účasti na školení, poučovaní, štúdiu popri zamestnaní, a preskúšavaní za účelom prehĺbenia kvalifikácie na výkon dojednaného druhu práce (§ 126 ods. 3 a § 141a Zákonníka práce) poskytne organizácia pracovníkovi mzdu ako pri výkone práce, alebo ak mu ju nemožno za túto dobu určiť, mzdu vo výške priemerného zárobku bez mzdy za prácu nadčas.

(4) Opatrenia podľa tejto vyhlášky robia nadriadené orgány a organizácie v súlade s predpismi, ktorými je upravená pôsobnosť odborových orgánov v oblasti odmeňovania práce.

(5) Organizácia je povinná oboznámiť pracovníkov odmeňovaných podľa tejto vyhlášky s jej obsahom, umožniť im do nej nahliadať a oznámiť pracovníkom ich zaradenie do tarifného stupňa a výšku určenej tarifnej mzdy.

§ 14

Dňom účinnosti tejto vyhlášky v organizácii strácajú pre pracovníkov, u ktorých sa uplatní táto vyhláška, účinnosť ostatné mzdové predpisy pre určenie tarifných miezd a príplatkov s výnimkou smerníc Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. 12. 1981 č. 313-1422/81-7203 pre odmieňanie zdravotne vysokorizikových prác pri použití izolačných dýchacích prístrojov (reg. v čiastke 8/1982 Zb.) a úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. júna 1971 č. II/3-190/71-7208/Šm o odmeňovaní pracovníkov po dobu zaškoľovania (reg. v čiastke 13/1971 Zb., publikované pod č. 13/1971 Ú. v. ČSR a č. 27/1973 Ú. v. SSR).

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 s výnimkou prevádzkární a zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. b), pre ktoré nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Minister:

M. Boďa v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 146/1989 Zb.

Nomenklatúra robotníckych povolaní a technicko-hospodárskych funkcií v malých organizáciách

Číslo tarif. stupňa Názov tarifného stupňa Rozpätie tarifnej mzdy
Robotnícke povolania Technicko-hospodárske funkcie dolná hranica horná hranica
I Pomocný robotník Administratívno-technický a prevádzkový pracovník Kčs/hod. 6,00 9,20
Kčs/mes. 1100 1700
II Samostatný robotník Samostatný administratívno-technický a prevádzkový pracovník Kčs/hod. 7,60 11,90
Kčs/mes. 1410 2200
III Odborný robotník Samostatný technicko-hospodársky pracovník Kčs/hod. 9,60 14,60
Kčs/mes.1780 2700
IV Odborný robotník špecialista Odborný technicko-hospodársky pracovník Kčs/hod. 12,10 17,30
Kčs/mes. 2240 3200
V Samostatný odborný technicko-hospodársky pracovník Kčs/mes. 2600 3800
VI Vedúci organizácie do 25 pracovníkov Kčs/mes. 3000 4100
do 50 pracovníkov Kčs/mes. 3300 4400
do 100 pracovníkov Kčs/mes. 3600 4700
nad 100 pracovníkov Kčs/mes. 3950 5150

1. Ak je pracovná činnosť, ktorej príklad je v prílohe č. 2 označený na konci „*)“, vykonávaná vo veľmi sťažených a obťažných pracovných podmienkach, alebo ak vyžaduje extrémnu fyzickú námahu, môže organizácia zvýšiť tarifnú mzdu až o 10 % nad hornú hranicu tarifného rozpätia príslušného tarifného stupňa.

2. Pri prevahe náročných výskumných, vývojových, projektových a inžinierskych činností alebo veľmi náročných koncepčných, normatívnych, metodických a podobných činností môže organizácia pracovníkovi zaradenému do V. a VI. stupňa určiť tarifnú mzdu až o 15 % nad hornú hranicu tarifného rozpätia príslušného tarifného stupňa; pracovníkovi, ktorý dosiahol hodnosť doktora vied, možno pri výkone týchto prác určiť tarifnú mzdu v rámci tarifného rozpätia VI. stupňa.

3. Vedúcemu organizačnej jednotky (závodu, prevádzky, prevádzkárne) určí organizácia tarifnú mzdu v rámci tarifného rozpätia o jeden stupeň nižšieho, ako je určené pre vedúceho organizácie rovnakého rozsahu, prípadne v rámci tarifného rozpätia tarifného stupňa V, ak ide o vedúceho organizačnej jednotky s menej ako 25 pracovníkmi.

4. Tarifnú mzdu zástupcu vedúceho organizácie, zástupcu vedúceho organizačnej jednotky a vedúceho útvaru a oddelenia určí organizácia v rámci nižších tarifných rozpätí, prípadne tarifných stupňov, ako je určené pre vedúceho organizácie (organizačnej jednotky).

5. Do počtu pracovníkov organizácie podľa plánovaného prepočítaného stavu možno na účely zaradenia vedúceho organizácie do tarifného rozpätia započítať počet externých pracovníkov zistený podľa vzorca p = (OON / PM) x 0,5, kde p = počet externých pracovníkov, OON = plánovaný ročný objem ostatných osobných nákladov na činnosť externých pracovníkov a PM = plánovaná ročná priemerná mzda pracovníka organizácie; pri spoločensko-kultúrnych zariadeniach možno započítať tiež jednu pätinu ich dobrovoľných pracovníkov.

6. Hodinové alebo mesačné mzdové tarify použije organizácia podľa potreby sledovania a vykazovania vykonanej práce a jej odmeňovania.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 146/1989 Zb.

Zborník charakteristík tarifných stupňov a príkladov pracovných činností

Úvodné ustanovenia

1. Charakteristiky tarifných stupňov a príklady pracovných činností sú záväzným podkladom pre zaraďovanie pracovných činností robotníkov, technicko-hospodárskych a obchodnoprevádzkových pracovníkov do tarifných stupňov podľa § 2 vyhlášky.

2. Robotnícke, technicko-hospodárske a obchodnoprevádzkové činnosti sú zaradené do 6 tarifných stupňov. Tarifný stupeň vyjadruje všeobecnou charakteristikou a jednotlivými príkladmi pracovných činností približne rovnakú mieru kvalifikačnej náročnosti, zodpovednosti, namáhavosti a obťažnosti práce. Pracovnú náplň vedúcich funkcií určuje organizácia v súlade s príslušnými predpismi.

3. Organizácia zaradí pracovníka do príslušného tarifného stupňa na základe porovnania prevažne vykonávanej práce s ďalej uvedenými charakteristikami a príkladmi pracovných činností.

4. Ak zaradenie do tarifného stupňa nemožno spoľahlivo určiť (nová činnosť, podstatná zmena zložitosti, obťažnosti práce alebo pracovných podmienok a pod.), predloží organizácia návrh na zaradenie príslušnému nadriadenému orgánu a organizácia, ktorá nadriadený orgán nemá, Ministerstvu financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky na rozhodnutie; v návrhu na zaradenie uvedie opis pracovnej činnosti, názov a číslo tarifného stupňa a sťažujúce alebo mimoriadne pracovné vplyvy. Do doby rozhodnutia príslušného orgánu určí dočasné zaradenie pracovnej činnosti podľa charakteristík tarifných stupňov organizácia.

5. Pre výkon jednotlivých pracovných činností a funkcií v III. a vyššom tarifnom stupni sú v charakteristikách tarifných stupňov uvedené záväzné predpoklady teoretickej prípravy (vzdelania); konkrétne zameranie tohto kvalifikačného predpokladu - vyučenie v odbore alebo študijný smer, prípadne požadovanú dĺžku praxe určí organizácia. Pre výkon pracovnej činnosti a funkcie môže organizácia určiť ďalšie kvalifikačné požiadavky. Pre výkon niektorých pracovných činností a funkcií určí kvalifikačné predpoklady (vzdelanie, prax, vek, úradnú skúšku, odborné školenie a pod.) osobitný právny predpis. Pre výkon jednoduchých pracovných činností a funkcií zaradených do I. a II. tarifného stupňa určí podľa potreby kvalifikačnú požiadavku (zaškolenie, 2ročný učebný odbor) organizácia.

6. Organizácia môže pracovníkovi, ktorý má pre výkon pracovnej činnosti alebo funkcie potrebné schopnosti, odpustiť kvalifikačný predpoklad vzdelania alebo inú kvalifikačnú požiadavku; nemožno však odpustiť odborné školenia a úradnú alebo inú skúšku podmieňujúcu výkon niektorých pracovných činností a funkcií (oprávnenie na vedenie motorových vozidiel, zváračská skúška a pod.) podľa osobitných právnych predpisov.

Charakteristiky tarifných stupňov a príklady pracovných činností

Tarifný stupeň I - pomocný robotník

Charakteristika

Jednoduché opakujúce sa práce s menšou fyzickou námahou vykonávané podľa podrobných pokynov nadriadeného.

Príklady:

1. Ľahké aj ťažké upratovanie pridelených priestorov.*)

2. Stráženie zvereného objektu, dozor na parkoviskách a trhoviskách.

3. Doručovanie zásielok aj peňazí.

4. Obstarávanie desiat, nápojov a ich transport (manipulácia s peniazmi).

5. Zabezpečenie prevádzky šatní včítane upratovania.

6. Kontrola príchodov a odchodov pracovníkov a návštev, príjazdov a odjazdov vozidiel, výdaj kľúčov.

7. Príprava športovísk, drobné údržbárske práce, požičiavanie športových potrieb, čistenie bazénov a ihrísk.

8. Prípravné a čiastkové práce pri úprave výkladných skríň, výstav a expozícií.

9. Obsluha verejných záchodov včítane vykonávania upratovania a čistenia odpadov.*)

10. Ručné jednoduché práce v poľnohospodárstve s použitím bežne používaného náradia.*)

11. Obsluha výťahov pre prepravu osôb aj materiálu.

12. Prípravné a čiastkové práce v obchodnej prevádzke včítane ručnej prepravy tovaru.

13. Lepenie plagátov a transparentných vývesiek.

14. Balenie rôznych druhov výrobkov až do 50 kg hmotnosti.*)

15. Drobné šijacie práce, našívanie vrecák, pútok, obrubovanie, prišívanie gombíkov.

16. Jednoduché prípravné a dokončovacie práce na stavbách, úprava terénu, figurantské práce.*)

Tarifný stupeň I - administratívno-technický a prevádzkový pracovník

Charakteristika

Jednoduché alebo čiastkové administratívno-technické práce, správneho, prevádzkového alebo technického zamerania.

Príklady:

1. Obsluha jednoduchých prevádzkových zariadení (kopírovanie, ofset).

2. Expedícia výrobkov, tovaru, materiálov z príručných skladov.

3. Doručovanie rôznych druhov zásielok.

4. Práce na jednoduchých zariadeniach pre prenos dát.

5. Zabezpečenie prevádzky kultúrnych, spoločenských a telovýchovných zariadení včítane uvádzania návštevníkov, kontrola vstupeniek, podávanie informácií a zabezpečenie propagačného materiálu, organizovanie práce hľadiskového personálu, vyúčtovanie tržieb z programu.

6. Rozmiestnenie a manipulácia s dekoráciami a hudobnými nástrojmi.

7. Zhromažďovanie článkov z novín, kontrola bibliografických záznamov, vedenie evidencie.

8. Označovanie a triedenie písomností (faktúr).

Tarifný stupeň II - samostatný robotník

Charakteristika

Jednoduché práce vykonávané samostatne, jednoduché práce fyzicky namáhavé alebo jednoduché práce vykonávané v nepriaznivých pracovných podmienkach (monotónnosť, vnútená poloha tela, odpudivosť prostredia a pod.).

Príklady:

Strojárstvo

1. Strojové a ručné obrábanie materiálov v dielenskej tolerancii IT 10 a vyššej, drobných súčiastok (puzdrá, osičky) s funkčnou požiadavkou.

2. Brúsenie a leštenie kovových súčastí v dielenskej tolerancii.

3. Lisovanie súčiastok z plastických látok včítane nastavenia stroja.

Stavebníctvo

4. Kopáčske práce pri hĺbení stavebných rýh, jám, šachiet, priekopov s pažením aj bez paženia vo všetkých horninách.*)

5. Príprava maltovín, presun stavebných látok, pridávačské práce, pačokovanie, nátery stavebných konštrukcií a ďalšie obdobné prípravné a dokončovacie práce.*)

6. Dláždičské práce každého druhu napr. kladenie a opravy dlažieb chodníkov, ciest, riečnych korýt, drevených klátikov včítane škárovania a vyhotovovania povrchov chodníkov a vozoviek liatym asfaltom, obaľovanou drvinou a asfaltových kobercov každého druhu.*)

7. Izolácie stavieb vykonávané rôznymi druhmi izolačných materiálov včítane kyselinovzdorných a ich opravy.*)

8. Montáž a demontáž rúrkových a podobných kovových lešení, motorových plošín a výťahov do 10 m.

9. Úprava a spracovanie stavebných surovín, polotovarov a výrobkov ručným alebo strojovým spôsobom.*)

Textilná, odevná, kožiarska a plastikárska výroba

10. Príprava čalúnnických vypchávkových materiálov, šitie čalúnnických poťahov hladkých výrobkov, popruhovanie.

11. Drobné opravy a úpravy scénických kostýmov a ich doplnkov včítane vyhotovovania jednoduchých civilných aj dobových kostýmov a odevných súčiastok (sukne, spodničky, barety, vojenské čapice, peleríny, náprsenky, miništrantské komže).

12. Opravy prádla, odevov, pracovných pomôcok a pančúch.

13. Opravy všetkých druhov dáždnikov včítane vyhotovenia potrebných súčiastok a poťahov (okrem historických dáždnikov).

14. Príprava prútia, pletenie a šitie jednoduchých košikárskych výrobkov.

15. Opravy obuvi.

Doprava

16. Riadenie a obsluha motorových vozíkov včítane manipulácie s nákladmi a prídavnými mechanizmami.

17. Riadenie a obsluha žeriavov s drapákom, dopravníkov, žeriavov do 10 t.

18. Preprava osôb na člnoch s dodržiavaním predpisu o bezpečnosti osôb aj v podzemí (Punkva) spojená s výmenou častí člna a prípadnou opravou motora.

19. Obsluha, opravy a zabezpečenie premávky lanovej dráhy, lyžiarskeho vleku a visutých lanoviek včítane predaja cestovných lístkov.

20. Umývanie, mastenie a konzervácia cestných motorových vozidiel.

21. Bežná údržba, čistenie a mastenie výťahov.

22. Závoznícke práce včítane nakládky a vykládky materiálu alebo tovaru a ďalšie podľa pokynov vodiča.*)

Sklo a keramika

23. Základné práce pri výrobe keramiky - leštenie určených miest strojovo i ručne včítane glazovania máčaním, polievaním, dekorovania odtlačkami, striekaním, pečiatkovaním a zakladanie a vyberanie výrobkov z pecí, odlievanie jednoduchých výrobkov (zátok, ťahadiel, podložiek).

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

24. Ručné fyzicky namáhavé práce v poľnohospodárstve, obsluha sejacích strojov, jednoduchých závesných náradí, manipulačné práce pri poľnohospodárskych strojoch.*)

25. Zber semien plodov lesných drevín a ich čistenie a lúpanie, odborné práce v lesných škôlkach pri ošetrovaní a ochrane sadeníc.

26. Poľnohospodárske práce pomocou konského záprahu.

27. Ošetrovanie hospodárskych zvierat včítane strihania oviec a výroby syrov.

Obchod a verejné stravovanie

28. Predaj drobného tovaru (tabaku, tlače, suvenírov, mrazených výrobkov, nápojov, vstupeniek) v kantýnach, bufetoch, stánkoch.

29. Rôznorodé práce v obchodnej prevádzke, hoteli a spoločnom stravovaní (expedícia tovaru, pokrmov, cukrárenských výrobkov, starostlivosť o inventár a hotelovú bielizeň, objednávky ubytovania, palív, drobné služby a pod.).

30. Konzervárenské spracovanie surovín, výroba muštov a destilátov.

Ostatné

31. Vykonávanie bežných domovníckych prác včítane výmeny žiaroviek, poistiek, zámkov, sklenených tabuliek, drobné opravy omietok a náterov.

32. Obsluha a údržba kotlov ústredného vykurovania s hmotnostným prietokom do 2,22 kg/s

33. Obsluha výmenníkových a redukčných staníc včítane bežnej údržby.

34. Ručné čistenie komunikácií aj v zimnom období a obsluha polievacích a čistiacich mechanizmov.

35. Stráženie objektov a zariadení proti poškodeniu, krádežiam a živelným pohromám s prípadným riadením strážnej služby jednotky do 10 členov.

36. Príjem, skladovanie a výdaj tovaru, výrobkov, výkresov, strojových súčastí a plynových bômb (hlavný sklad).

37. Presun látok, výrobkov, ťažkých kusov nábytkov, strojov a zariadení.*)

38. Príjem, manipulácia čistenia a prania bielizne, odevov, kobercov, peria a pod.

39. Obsluha malých čistiarní odpadových vôd včítane čistenia žúmp, potrubia, stokovej siete.*)

40. Manipulácia s odpadkami a práce na skládke.*)

41. Čistenie okien, svetlíkov, stien, stropov a dezinfekcia kadí, sudov a rôznych nádrží.*)

42. Vyhotovenie, kladenie jedovatých a ostatných návnad na hubenie myší, potkanov, krýs a dotieravého hmyzu.*)

43. Samostatné práce pri stavbe a rozoberaní dekorácií s použitím rôzneho stavebného materiálu (piesok, vápno, cement, drevo, kov, hlina, ľad) pri stavbe umelých jazierok, skalných útvarov prevažne ručne včítane presunu materiálu a dekorácií.

44. Stavba, obsluha, údržba a rozoberanie zábavných atrakcií (ruské kolesá, kolotoče, strelnice, twistery, loopingy).

45. Výroba predmetov ľudovej umeleckej tvorby (zvykosloveckého pečiva, kraslíc, betlehémskych figúrok podľa predlohy).

46. Obstarávanie, nákup, príprava a úprava osobných a spotrebných divadelných rekvizít.

47. Montáž a demontáž osvetľovacej techniky na scéne včítane demontáže prípravných nosných alebo zabezpečovacích prvkov.

48. Vyvolávanie zvitkových filmov a čiernobielych kinofilmov a vyhotovovanie fotokópií, prípravy roztokov pre farebnú fotografiu.

49. Príprava, obsluha a drobná údržba premietacieho zariadenia do formátu 35 mm.

50. Príprava liečebných roztokov a kúpeľov na základe lekárskych predpisov (parafín, bahno, prísadové kúpele) a ich aplikácia včítane kontroly teploty, pary, suchého vzduchu a poskytovanie prvej pomoci.

51. Inzertná a vývesková služba, požičiavanie priemyselného a športového tovaru.

52. Odlakovanie a nalakovanie nechtov, masáže rúk, strihanie a brúsenie nechtov a pod.

53. Vyučovanie všetkým spôsobom plávania, čistenie bazénov, poskytovanie prvej pomoci topiacim sa.

54. Výroba kefárskych a povrazníckych výrobkov.

55. Opatrovateľská služba v domácnostiach mobilných občanov.

56. Osadzovanie a odstraňovanie dopravných značiek a označenie križovatiek.

57. Lakýrnické a natieračské práce všetkými druhmi farieb včítane tmelenia a brúsenia.

58. Organizovanie smútočných obradov, prevoz rakiev, upratovanie a úprava priestorov cintorína a hrobových miest.

Tarifný stupeň II - samostatný administratívno-technický a prevádzkový pracovník

Charakteristika

Vykonávanie administratívnych alebo administratívno-technických prác, čiastkových ekonomických, správnych, prevádzkových a technických prác; vyhotovovanie čiastkových podkladov, prehľadov jednoduchých zostáv pre vypracovanie účtovných, prevádzkových výkazov a pod., obsluha prevádzkových zariadení, vyhotovovanie dát na nosné médiá podľa predlôh a pokynov; zostavovanie a zhromažďovanie súborov dát, položiek, výkazov včítane kontroly správnosti dát napr.

Príklady:

1. Písanie na stroji podľa predlohy alebo diktátu, odpisovanie textu.

2. Jednoduché laboratórne práce, pri bežných mechanických a chemických skúškach a rozboroch.

3. Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a ďalekopisných účastníckych staníc.

4. Poskytovanie informácií verejnosti.

5. Jednoduchá kvantitatívna a kvalitatívna prebierka (servis, opravy obuvi, drobného sprotrebného tovaru).

6. Knihovnícke práce v miestnych ľudových knižniciach, vedenie kroník.

7. Vykonávanie preventívnej ochrany zbierok historických a umeleckých predmetov.

Tarifný stupeň III - odborný robotník

Charakteristika

Odborné ručné, strojové a prevádzkovo-technické práce, prípadne práce extrémne fyzicky namáhavé alebo práce vykonávané v mimoriadne nepriaznivých pracovných podmienkach.

Kvalifikačné predpoklady

Vyučenie v trojročnom učebnom odbore alebo stredné odborné vzdelanie (podľa predchádzajúcich školských sústav), alebo úradná skúška; pri prácach extrémne fyzicky namáhavých alebo vykonávaných v mimoriadne nepriaznivých pracovných podmienkach - zaškolenie, pokiaľ z charakteru práce nevyplýva potreba vyššieho predpokladu.

Príklady:

Strojárstvo

1. Strojové obrábanie materiálov a súčiastok frézovaním, sústružením, vŕtaním, hobľovaním, brúsením v toleranciách menších ako IT 10 na konvenčných alebo číslicovo riadených strojoch včítane nastavenia.

2. Dohotovovanie častí, zlícovanie a zostavovanie odlievacích a tvárniacich nástrojov, upínacích prípravkov, zápustiek, nástrojov pre trieskové obrábanie a meradiel včítanie ich opráv, vyhotovenie šablón na rôznych druhoch strojového zariadenia.

3. Zvarovanie rôznych kovových konštrukcií, tlakových a netlakových nádob, karosérií automobilov, tlakového potrubia, ručne alebo na strojoch, elektrickým oblúkom, plameňom alebo v ochranných atmosférach rôznych druhov materiálu včítane legovaných.*)

4. Vyhotovenie a opravy karosárskych dielcov automobilov napr. blatníkov, dverí, čiel, striech.

5. Samostatné kováčske práce s rôznou technikou spracovania materiálu (voľné, zápustkové kovanie, zváranie a lisovanie v ohni, ohýbanie a rovnanie) strojovo i ručne pri výrobe alebo opravách súčiastok, náradia a nástrojov, (nápravy, sústružnícke nože, ťažné háky, listové perá, ohrievanie ingotov, hriadeľov, dvojhákov), kovanie kopýt s prispôsobením podkovy, pluhov a umeleckých predmetov (erby, kozubové súpravy, diely kovaných dverí, menej náročné kované plastiky, reštaurátorské práce) včítane spracovania farebných kovov.

6. Vyhotovenie plechových nádob, krytov, potrubia, nádrží, vzduchotechnických zariadení strihaním jemných plechov, dierovaním, presekávaním, ohýbaním, rovnaním, žliabkovaním, presadzovaním a spájaním plechov drábkovaním, spájkovaním a nitovaním a vyhotovovaním rôznych stavebných klampiarskych prvkov pri obnove pamiatok.

7. Bežné, celkové aj generálne opravy cestných motorových vozidiel včítane diagnostiky závad.

8. Montáž, demontáž, nastavenie jednoduchých aj zložitých práčovňových, čistiarenských, obchodných, reštauračných a veľkokuchynských zariadení včítane automatických riadiacich prvkov, plynospotrebičov, hasiacich zariadení, šijacích strojov, bicyklov, písacích strojov, presných váh, kalkulačných automatov, prístrojov zdravotníckej techniky, kinematografických premietacích zariadení, čerpadiel, kompresorov, elektrických rotačných a tepelných spotrebičov pre domácnosť, časomerných prístrojov, fotoprístrojov, ďalekohľadov, mikroskopov, snímacích a filmových kamier, reprografických prístrojov.

9. Montáž a opravy vzduchotechnických zariadení včítane zapojenia mechanických a elektrických strojov do vzduchotechnického zariadenia bez plnoautomatickej regulácie s výkonom nad 50 000 m3 s možnosťou nastavenia relatívnej vlhkosti a teploty.

10. Montáž, nastavenie, údržba a opravy osobných a nákladných výťahov včítane zapojenia elektrických častí.

11. Opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (domáce ľadničky, chladiace skrine, vitríny, boxy, mrazničky, doskové zmrazovače, výčapné stoly atď.) do výkonu 3,6 kW.

Elektrotechnika a elektronika

12. Opravy a zapojenie elektrickej inštalácie rodinných domčekov, kín, divadiel a bytov s úplne elektrizovaným bytovým zariadením.

13. Zostavovanie, nastavovanie, navíjanie, opravy, zapájanie a skúšanie elektrických strojov, prístrojov a elektrickej výzbroje ako elektromotorov, transformátorov, rozvádzačov, rozvodných skríň, regulátorov, komutátorov, vypínačov a spúšťačov, opravy elektrických spotrebičov pre domácnosť.

14. Opravy, údržba, montáž a demontáž výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky napr. mikrofóny, gramofóny, magnetofóny, rozhlasové a televízne prijímače, kombinované hudobné skrine, dispečérske a dorozumievacie zariadenia, spojové a vysielacie zariadenia, meracie elektronické prístroje, technické a lekárske diagnostické prístroje.

Stavebníctvo

15. Murárske práce pri vymurúvaní lícového muriva, voľne stojacich pilierov, nosných prepážok, fabiónov, podkladových betónov, kyklopského muriva, osadzovanie schodov, úpravy fontán a kozubov.

16. Montáž železobetónových prefabrikátov a práce s tým spojené.

17. Studniarske práce pri zakladaní a zriaďovaní studní v súdržných horninách do hĺbky 10 m včítane čistenia.*)

18. Tunelárske práce vykonávané ručným alebo mechanizovaným náradím.*)

19. Kladenie a prekladanie vlisových, parketových, korkových podláh a vyhotovenie špachtľových liatych alebo striekaných podlahovín z rôznych materiálov.

20. Vyhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov a práce s tým spojené.

21. Vykonávanie pokrývačských prác na všetkých druhoch striech okrem pokrývania zvláštnych tvarov (kuželových, ihlanových, baniach a kopuliach a pod.)*)

22. Stavby a opravy murovaných, monolitických aj prefabrikovaných komínov včítane práce s tým spojených.*)

23. Šamotárske práce pri vmurúvaní a opravách kúrenísk, pecí, izbových kachieľ s keramickými obkladmi.

24. Štukatérske vyhotovovanie alebo opravy profilových kruhových, oválových, elipsovitých ríms alebo vyhotovovanie foriem pri snímaní častí ľudského tela (ruky, nohy, prsia, chrbát).

25. Lešenárske práce pri stavbe a rozoberaní lešenia nad 10 m výšky okrem špeciálnych lešení (výstavné pavilóny, haly, veže).

26. Zámočnícke stavebné práce napr. vyhotovenie a montáž skladacích vrát, veľkých okien, komínových lávok, výkladných skríň, schodov, obklady hliníkovými alebo inými kovmi, nastreľovanie.

27. Stolárske stavebné práce napr. vyhotovenie a osadenie schodiska, okien, balkónových dverí, krivočiarych schodov, obloženie stien aj stropov, kazetové obloženie a osadenie okien a dverí v slohovom štýle a montáž akustických prvkov.

28. Tesárske práce napr. kladenie a opravy hobľovaných dlážok, latovanie krovov, stropné trámové a fošňové konštrukcie, vyhotovenie a osadenie krovov všetkých typov, výmena krokiev a trámov, zrubové stavby, zložité debnenie, obnova historických trámových stropov.

29. Zasklievanie okien, dverí, priehradok, výkladov a veľkých plôch u zákazníka.

30. Montáž, demontáž a opravy vnútorného rozvodu a zariadenia kanalizácie vodovodov, plynovodov a ústredného vykurovania rôznych systémov včítane osadzovania a pripájania zariaďovacích predmetov a uvedenie do prevádzky.

31. Montáž a opravy hromozvodov a ich príslušenstva včítane ukotvenia, uzemnenia a účasť pri skúškach a revíziách.

Textilná, odevná, kožiarska, gumárenská a plastikárska výroba

32. Kompletné vyhotovenie nohavíc, sák, spoločenských šiat, večerných toaliet, smokingov a krojov včítane módnych druhov ošatenia.

33. Komplexné vyhotovenie plášťov, paliet, viest z bežných druhov kožušín včítane vyhotovovania modelov.

34. Vyhotovovanie strihov, vzorov a modelov všetkých druhov klobúkov včítane paličkovaných.

35. Vyhotovenie vychádzkovej obuvi z rôznych druhov materiálu podľa požiadaviek zákazníka alebo podľa svojho návrhu.

36. Ručné vyhotovovanie čipiek paličkovaním, drhaním a pletením do rámu napr. golierikov, kravát, textílií, bižutérie, unikátnych vláčkových čipiek.

37. Tkanie rôznych druhov hladkých aj väzbových a farebne vzorkovaných poťahových, dekoračných a odevných tkanín, kobercov zo všetkých druhov materiálov (ľan, konope, vlna, bavlna, sisal) na ručných krosnách.

38. Ručné vyhotovovanie rôznych druhov výšiviek na tyle, geometrických výšiviek, gobelínových výšiviek včítane rôznych druhov aplikácie a vyšívanie písma.

39. Komplexné vyhotovovanie brašnárskych výrobkov napr. športových potrieb, rukavíc, špeciálnych kufrov, kabiel, lôpt, chráničov pŕs a ramien pre hokej ručne aj na strojoch.

40. Čalúnenie a opravy včítane nástrihových plánov, strihanie poťahových materiálov s prihliadnutím na technologické vlastnosti rôznych druhov výrobkov napr. kresiel, pohoviek, ušiakov a reštaurátorských prác v celom rozsahu čalúnnickej technológie.

41. Vulkanizovanie všetkých druhov pneumatík včítane leteckých a nákladných automobilov.*)

42. Vyhotovovanie umelých kvetín podľa vlastnej predstavy, predlohy alebo pokynov návrhára napr. tvarová ruža, kvet ľalie, orchidea, veľkých dekorácií a kvetinových fantázií.

Doprava

43. Vedenie a bežné opravy cestných motorových vozidiel (T 613, Škoda 1203, Favorit atď.).

44. Vedenie a bežné opravy cestných motorových vozidel včítane návesov a prívesov a áut so špeciálnou úpravou (Avia, Liaz, Tatra, autobusy, autožeriavy, cisterny, atď.).*)

45. Riadenie a obsluha mechanizačných prostriedkov napr. rýpadiel, dozérov, baranidiel, injektážnych súprav.

Kameň, sklo, keramika

46. Kamenárske práce pri vyhotovovaní dlažobných kociek, ríms, madiel, cintorínskych pomníkov (písmo), šachových figúrok včítane osadenia.*)

47. Výroba úžitkových a dekoratívnych keramických predmetov, figúr, reliéfov, napr. nádob voľnou rukou do obsahu 20 l, váz, dekorovanie výrobkov rytím, škrabaním, maľovaním.

48. Vyhotovenie zložitých alebo rozmerných vianočných ozdôb napr. viacguľové špičky, gule nad priemer 9 cm, bábik a figúrok.

Poľnohospodárstvo a lesníctvo

49. Obsluha a nastavenie traktorov, závesného neseného zariadenia včítane vykonávania poľných prác pri siatí a zbere poľnohospodárskych kultúr.

50. Záhradnícke práce pri pestovaní, vrúbľovaní a množení a tvarovaní Begónií, Camélií, Crotonov, Ficusov, kaktusov, špeciálnych alpínok, gerbier a rýchlenie a príprava osív zeleniny, vrúbľovaní uhoriek, siatí zeleniny sacím strojom.

51. Fyzicky namáhavé práce v lese (sústreďovanie dreva, trhanie šušiek, rúbanie stromov, odvetvovanie, ťažba motorovou pílou, lesník traktorista).*)

Potraviny, obchod a verejné stravovanie

52. Pečenie chleba, žemlí a ďalších druhov pečiva včítane prípravy, miesenia a tvarovania.

53. Samostatné vyhotovovanie všetkých druhov cukrárskych výrobkov napr. špičky s tekutou náplňou, torty, poháre, mandľové piškóty, včítane prípravy krémov a náplní aj na zakázku so špeciálnou výzdobou.

54. Samostatná príprava a výroba hlavných jedál včítane rýb a zveriny.

55. Porciovanie mäsa, vykosťovanie, výroba údenárskych výrobkov, včítane údenia, zabíjania dobytka, marinovania a údenia rýb.

56. Samostatný predaj širokého sortimentu tovaru spravidla s inkasom peňazí a poradenskou činnosťou.

57. Čapovanie nápojov, prijímanie objednávok na všetky druhy predávaných jedál včítane odporúčania sledu jednotlivých jedál a nápojov, riadenie zvereného úseku obsluhy s inkasom a vyúčtovanie tržby.

Ostatné

58. Lakovnícke práce pri konečnom striekaní automobilov, strojárskych výrobkov pre výstavy.*)

59. Kreslenie a maľovanie písma (kurzíva, klátikové, šnúrkové) a opravy povrchu karosérií po haváriách s dosiahnutím odtieňa na pôvodnú farbu.

60. Maliarske a natieračské práce v interiéroch, bytoch, domoch, divadlách, interhoteloch vo dvoch a viacerých tónoch, zložitým šablónovaním, lepenie tapiet všetkých druhov, fládrovanie, patinovanie.

61. Aranžovanie výkladných skríň a expozícií a dekorovanie a výzdoba predajných a výstavných priestorov.

62. Maľovanie skla a keramiky rôznymi maliarskymi technikami a dekorovanie napr. pásikové dekory, kvetinové motívy, zvieracie motívy, športové výjavy väčšinou voľnou rukou.

63. Rezbárske spracovanie dreva a ozdobovanie kovom a vypaľovaním napr. na súčasť štýlového nábytku, ornamenty, lišty, bábky, svietniky, fajkové hlavičky a opravy, reštaurovanie a renovácia slohových a historických predmetov.

64. Vyhotovenie a opravy nábytku aj slohového (jednoduchý) včítane intarzií a dekoratívne skladanie stien historických interiérov.

65. Opravy hudobných nástrojov včítane ladenia a nastavenia.

66. Spracovanie reziva, tvarovanie, stavanie a montáž veľkých sudov, kadí a debnárskych výrobkov.*)

67. Vyhotovovanie a opravy rôznych šperkov a prsteňov napr. snubné prstene, náramky, brošne, členité náušnice, hodinové puzdrá, zasadzovanie drahokamov do zlata, striebra a ďalších drahých kovov.

68. Ručné brúsenie a obrusovanie všetkých druhov prírodných a syntetických kameňov včítane drahokamov napr. šachový výbrus, roháčik a záves, mugle, cabochony, mandolety.

69. Vyhotovovanie a opravy prototypových, atypických a historických dáždnikov.

70. Vyhotovovanie náročných vzorov, prototypov, modelových a špeciálnych okuliarových obrúb (individuálna zákazková výroba).

71. Opravy vreckových nožov a nožníc rôznych typov (vysúvacie nože, holičské, krajčírske a špeciálne nožnice) s prípadnou náhradou poškodených dielcov aj nekovových.

72. Vyhotovenia a opravy cinárskych výrobkov.

73. Opravy a údržba náramkových hodiniek, budíkov a vežových hodín (stredné opravy) včítane vyhotovenia náhradných dielcov.

74. Vyhotovenie farebných aj čiernobielych fotografií včítane retuše, zväčšovania a fotomontáží.

75. Kominárske práce včítane vykonávania technických prehliadok.*)

76. Vykonávanie domovníckych alebo školníckych prác včítane odborných remeselníckych prác pri opravách a údržbe objektov väčšieho rozsahu a technického vybavenia.

77. Riadenie prevádzky, obsluha a údržba strojových zariadení krytého plaveckého bazénu, krytého zimného štadióna (roľba), kompresorových staníc, blokových kotolní.

78. Stavanie, bežná údržba a sprievod rozmerovo veľkých a technicky náročných atrakcií so zložitou mechanizáciou alebo hydraulikou (autodromy, horské dráhy, tobogány, morské vlny).

79. Kadernícke úpravy vlasov napr. plastický strih, fúkané, vyhotovenie zložitých spoločenských a večerných účesov s doplnkami a ozdobami, vysokonáročné a vývojové účesy.

80. Kozmetické ošetrenie pleti včítane masáží pomocou elektrických masážnych prístrojov alebo ručne, ožarovanie IR a VV lúčmi a poradenské činnosti pri dennom, večernom a divadelnom líčení.

81. Vykonávanie opatrovníckej služby u imobilných občanov včítane starostlivosti o domácnosť a donášky paliva.

82. Kopanie hrobov, exhumácie zomretých a upratovanie hrobiek a žiarovíšť v krematóriu.*)

83. Riadenie jednotky strážnej služby nad 10 členov pri strážení objektu.

84. Horolezecké práce pri čistení skalných stien aj s prevismi po odstreloch včítane montáže záchytných a ochranných zábran, vykonávanie ochranných alebo impregnačných náterov a postrekov na konštrukciách anténových alebo iných stožiarov, umývanie pieskovcových a kamenných fasád saponátovými roztokmi a odstránenie rôznych nečistôt, čistenie tesárskych konštrukcií a ich konzervácia v pamiatkových objektoch, montážne klampiarske, tesárske, zváračské a iné odborné operácie na pamiatkových alebo iných objektoch v ťažko prístupných výškových podmienkach bez lešenia.*)

85. Príprava, obsluha a drobná údržba premietacieho zariadenia formátu 35 m a 70 mm.

Tarifný stupeň III - samostatný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Vykonávanie zložitejších, čiastočne opakovaných a rôznorodých hospodárskych, správnych, ekonomických, prevádzkových a technických prác alebo častí agend podľa rámcových pokynov alebo obvyklých postupov spravidla krátkodobého charakteru; prijímanie, zhromažďovanie a príprava podkladov; vypracovanie výkazov, zoznamov, evidencií súpisov, hlásení a inej dokumentácie včítane formálnej kontroly správnosti; sledovanie plnení častí plánov, limitov, ukazovateľov, výpočtov, záväzkov a pod.; kontrola a práca s peňažnou hotovosťou; vykonávanie technických skúšok, kontrol, rozborov a meraní podľa daných postupov včítane porovnania a vyhodnocovania; vykonávanie čiastkových technických prác a pod.

Kvalifikačné predpoklady

Stredné vzdelanie alebo trojročný učebný odbor.

Príklady:

1. Vedenie administratívnej agendy (vedúceho).

2. Investičné práce.

3. Vybavovanie cestovných dokladov (cudzinecký protokol), fakturácia, likvidácia faktúr, reklamácií, záväzkov.

4. Pokladničné manipulácie včítane pokladničných činností v obchodnoprevádzkových jednotkách.

5. Operátorské práce vo výpočtovom stredisku.

6. Komplexná skladová činnosť (hmotná zodpovednosť).

7. Vedenie prevádzkového skladu.

8. Preverovanie dodržiavania bezpečnostných protipožiarnych predpisov na pracoviskách.

9. Organizovanie náborových akcií (napr. v odbyte kníh, umeleckých programov), záujmovej činnosti, sprevádzanie skupín na zájazdoch, vychádzkach a pod.

10. Nakrúcanie programov videokamerou podľa pokynov alebo scenára (ozvučenie, osvetlenie a určenie technických podmienok snímania), čiastkové práce pri príprave videoprogramov.

11. Vykonávanie knihovnícko-informačných prác, čiastkových odborných prác pri ochrane prírody a pamiatok včítane dokumentácie a prieskumov.

12. Odborné konzervátorské práce na zbierkových predmetoch.

13. Vedenie obchodnoprevádzkovej jednotky do 8 pracovníkov.

Tarifný stupeň IV - odborný robotník špecialista

Charakteristika

Vysokoodborné (špecializované) práce technického alebo výtvarného charakteru. Do tohto tarifného stupňa sú zaradené kvalifikačne najnáročnejšie činnosti robotníckych povolaní; (ostatné činnosti sú zaradené do nižších tarifných stupňov).

Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné vzdelanie (napr. štvorročný študijný odbor, priemyselná škola, hotelová škola) alebo trojročný učebný odbor s dopĺňajúcim vzdelaním.

Príklady

Strojárstvo

1. Opravy, montáž a demontáž televíznych kamier, videí, farebných televízorov, lekárskych prístrojov, počítačov, sídliskových spoločných televíznych antén prevažne na externých pracoviskách.

2. Externé a generálne opravy a montáže zložitých práčovňových, čistiarenských, veľkokuchynských zariadení, plynových spotrebičov s automatickou reguláciou.

3. Opravy a otváranie trezorov, pancierových skríň s veľmi zložitým zabezpečovacím zariadením.

4. Riadenie montáží a opráv zložitých strojových i elektrických častí výťahov, rýchlovýťahov, prototypov a atypických výťahov s pamäťovým zariadením a logickými i elektronickými prvkami.

5. Opravy kontinuálnych výrobníkov zmrzliny a sódovej vody, laboratórnych a špeciálnych chladiacich zariadení, priemyselných chladiarní nad výkon 3,6 kW.

6. Inštalatérske a kúrenárske práce na montážach a opravách vysokotlakových systémov ústredného vykurovania v chemických prevádzkach a laboratóriách s vyregulovaním a uvedením do prevádzky.

Stavebníctvo

7. Vyhotovenie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov umeleckého alebo slohového charakteru atypického vyhotovenia.*)

8. Tesárske práce pri obnove pamiatok, baní, veží podľa pôvodných vzorov alebo vyhotovenie všetkých druhov zložitých tesárskych konštrukcií (športové štadióny) včítane zakladania, rysovania, vyväzovania a osadzovania.*)

9. Montáž nosných konštrukcií nad 12 m dĺžky.

10. Murovanie zložitých murárskych konštrukcií (muriva, klenieb a pod.) pri rekonštrukciách, adaptáciách a opravách novodobých i historických objektov a pri obnove pamiatok.

11. Pokrývačské práce na geometricky zložitých strechách.*)

12. Studniarske práce nad 10 m.

13. Kamenárske práce pri výrobe, vyhotovení a osobitnom opracovaní národných kamenárskych výrobkov stavebných, slohových, figurálnych a monumentálnych podľa osobitných požiadaviek, tesanie písma, vykonávanie náročných opráv pri reštaurovaní pamiatkových objektov.

Odevné a textilné

14. Individuálne vyhotovovanie zložitých druhov vrchných odevov (celý výrobok) základných alebo módnych, náročných historických a národných krojov a kostýmov včítane kreslenia strihu podľa individuálnej miery, strihanie, skúšanie a vyhotovenie na rôznych šijacích strojoch.

Ostatné

15. Riadenie inštalačných a montážnych osvetľovacích prác v exteriéroch s diaľkovo ovládanými regulačnými obvodmi s kombináciami predvoľby, skupinovými a intenzívnymi pamäťami za účelom vytvorenia atmosféry podľa tvorivých zámerov pri nakrúcaní.

16. Spracovanie farebných filmových programov, videoprogramov a fotografických snímok na moderných špičkových technických zariadeniach s vysokým stupňom aplikácie meracej a výpočtovej techniky a elektrotechniky s prípadnou úpravou programových médií pre rôzne druhy výrobkov.

17. Riadenie stavby a vyhotovenie zložitých, rozmerovo veľkých konštrukcií historických, fantastických a supermoderných filmových a televíznych scénických stavieb (kostoly, imitácie barokových organov, kozmodrómy, bane, veže) s prípadným vybavením kinetickými prvkami, deštrukčnými javami a ďalšími zmenami podľa požiadaviek scenára.

18. Vyhotovovanie štýlového nábytku a reštaurovanie podľa vlastného návrhu a voľby technológie.

19. Vybrusovanie váz, žardiniér, košíkov, nadstavcov podľa vlastného návrhu alebo návrhu výtvarníka.

20. Horolezecké práce pri kotvení skalných blokov podľa rámcového projektu alebo vlastného posúdenia, riadenie horolezeckých prác pri zvlášť nebezpečných sanáciách skalných stien, stavebno-montážne práce za pomoci vrtuľníka alebo iných neštandardných technických prostriedkov.*)

21. Opravy majstrovských hudobných nástrojov.

Tarifný stupeň IV - odborný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Samostatné zabezpečovanie ucelených správnych, hospodárskych, ekonomických, prevádzkových alebo technických agend alebo súborov prác; riadenie resp. operatívne (dispečérske) riadenie alebo určovanie technologického postupu menej zložitej výroby, prevádzky alebo výrobného úseku; sledovanie a vyhodnocovanie súhrnných ukazovateľov včítane vyvodzovania návrhov opatrení, rozpisu a aplikácie plánov, smerníc, predpisov a pod. na podmienky organizácie, sledovanie vývoja plnenia; zostavovanie, spracovanie a uplatňovanie technických noriem, normatívov, opisov, návodov, postupov, kalkulácií a pod., ich kontrola a preverovanie; vykonávanie špeciálnych kontrol, previerok, rozborov a inventúr, vyhodnocovanie výsledkov včítane návrhov opatrení, objektivizácie a smenového riadenia; analýza, formulácia a algoritmizácia úloh alebo ich častí, vypracovanie vývojových diagramov a programov; operátorské riadenie vo výpočtovom stredisku; uvádzanie do prevádzky a zabezpečovanie údržby zložitých technických zariadení alebo ich častí.

Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné vzdelanie.

Príklady:

1. Zabezpečovanie komplexných účtovných agend, zákazkové a subdodávateľské činnosti, podmienok na financovanie, prípravu hospodárskych zmlúv.

2. Samostatné zabezpečovanie kádrovej a personálnej agendy, starostlivosť o pracujúcich.

3. Samostatné zabezpečovanie kontroly.

4. Príprava návrhov cien.

5. Zabezpečovanie obchodno-technických služieb; zabezpečovanie prevádzky a údržby domového a bytového fondu po odbornej stránke (technológia údržby).

6. Riadenie a určovanie spôsobu výroby výrobkov z drahých kovov, lisovanie bežných výrobkov, rozmnožovne, výroby darčekových a spomienkových predmetov, obuvníckej výroby a opráv, maliarskych a natieračských prác v objektoch, drobnej drevárskej výroby (rebríky, štafle), výroby betonárskych výrobkov ako obrubníkov, stĺpikov, ďalej pri výrobe jedál (šéfkuchár), holičstva, kaderníctva, kozmetiky, práčovne, čistiarne, pestovania zeleniny, opráv drobného a spotrebného tovaru, zákazkovej výroby bielizne (šijacie, pletacie stroje, svietidlá, elektromotory).

7. Zabezpečovanie technického dozoru.

8. Spracovanie častí projektovej a rozpočtovej dokumentácie; jednoduchšie projektové a konštrukčné práce ako vypracovanie podkladov k jednoduchším častiam projektov stavieb (kúrenie, rozvody vody, elektro atď.), technologického zariadenia, výrobkov, zariadení alebo výkresov a konštrukčných podkladov jednoduchších zostáv, výrobkov alebo častí výrobkov; vykonávanie výpočtov.

9. Zabezpečovanie požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10. Vypracovanie podkladov investorskej prípravy stavieb (pre územné dokumentácie, pre typizačné práce, rozpočty a pod.).

11. Organizovanie, prípadne riadenie kultúrnovýchovných akcií a činnosti (festivaly, súťaže), propagačné a výstavné činnosti, príprava a tvorba kultúrnych programov.

12. Zabezpečenie činnosti súborov, klubov atď.

13. Prednášanie odbornej látky podľa osnovy, výuka v odborných kurzoch (jazykových, pohybových, tanečných atď.).

14. Samostatné vykonávanie odborných konzervátorských a reštaurátorských prác, pri ochrane prírody, pamiatok, nálezov a zbierkových predmetov na kultúrno-výchovné účely a vykonávanie astronomických a meteorologických pozorovaní.

Tarifný stupeň V - samostatný odborný technicko-hospodársky pracovník

Charakteristika

Samostatné zabezpečovanie zložitejších, rôznorodých, dlhodobých, odborných, rozsiahlych a náročných správnych, ekonomických, prevádzkových a technických agend; vedenie ucelených rovnorodých prác a agend; operatívne (dispečérske) i priame riadenie a určovanie technológie zložitých výrob, prevádzky s náročnou organizáciou práce alebo v zložitých prevádzkových podmienkach; uvádzanie do prevádzky najzložitejších zariadení; kompletné spracovanie technickej a rozpočtovej dokumentácie; vypracovanie projektov menej zložitých objektov (občianska vybavenosť, pomocné prevádzky); konštrukčné riešenie technicky náročných výrobkov, konštrukčné podklady skupín vývojovo progresívnych celkov podľa základných technických podmienok; výskumné vývojové práce.

Kvalifikačné predpoklady

Vysoká škola.

Príklady:

1. Samostatné zabezpečovanie právnej, zahraničnoobchodnej agendy, zahraničná propagácia.

2. Samostatné zabezpečovanie financovania, úverovej politiky, odmeňovania pracovníkov a informačnej sústavy.

3. Zabezpečovanie kalkulačnej činnosti, tvorby cien, materiálno-technického zásobovania, odbytu obchodnej politiky a devízovej agendy.

4. Matematická analýza úloh, zabezpečovanie aplikácie metód operačného výskumu a operačnej analýzy.

5. Vypracovanie softwareovej dokumentácie pre používateľov.

6. Príprava programov z oblasti hromadného spracovania dát, vedecko-technických a matematických výpočtov atď.

7. Prerokúvanie, kontrola realizácie a vyhodnocovanie projektov, plánov a jednotlivých akcií.

8. Komplexné skúšobné a revízne činnosti.

9. Zabezpečovanie organizácie a techniky riadenia pri tvorbe automatizovaných systémov riadenia.

10. Riadenie technologicky zložitej výroby.

11. Určovanie technologických postupov a riadenie zložitých výrob ako tvárnenie a obrábanie kovov, výroba motorov, generálne opravy osobných automobilov, ladenie hudobných nástrojov ako pián, akordeónov, výroby ťažkej odevnej konfekcie, výstavby zložitých objektov, napr. obytných nad 4 podlažia, umeleckej alebo špeciálnej stavebnej, tesárskej, zámočníckej a klampiarskej výroby (špeciálne krovy, umelecké žľaby, chrliče a pod.).

12. Komplexná investorská príprava náročných stavieb podľa projektovej dokumentácie a pod.

13. Projektová činnosť (menej zložité objekty napr. obytné objekty do štyroch podlaží).

14. Samostatné konštrukčné riešenie technicky náročných výrobkov (ľahká vzduchotechnika a meriace elektronické prístroje, hydraulické agregáty a pod.).

15. Výskumné a vývojové práce.

16. Zabezpečovanie náročných odborných redaktorských, nakladateľských a vydavateľských agend.

17. Riadenie a organizačné zabezpečenie prednáškových cyklov, seminárov, programová činnosť veľkých kultúrno-výchovných celkov.

Tarifný stupeň VI - vedúci organizácie

Charakteristika

Charakteristika práce je obsiahnutá v organizačných poriadkoch organizácií a ďalej v iných predpisoch.

Kvalifikačné predpoklady

Vysoká škola.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.

2) Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky č. 214/1988 Zb. o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách.
Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 233/1988 Zb. o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách.
Zásady pre zriaďovanie a činnosť drobných prevádzkární národných výborov schválené uznesením vlády Českej socialistickej republiky zo 17. júla 1987 č. 178.
Zásady zriaďovania a činnosti drobných prevádzkární národných výborov schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 5. novembra 1987 č. 246.

3) Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

4) Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 8. novembra 1979 č. 315-1731/79-7313 o odmieňaní odborných administratívnych pracovníkov orgánov štátnej správy a niektorých ďalších rozpočtových organizácií (reg. v čiastke 30/1979 Zb.).

5) Napr. výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. 12. 1987 č. 51-37608-5116 o posilnení právomoci a zodpovednosti podnikov za uplatňovanie mzdových foriem (reg. v čiastke 1/1988 Zb.), vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení vyhlášky č. 120/1988 Zb.

6) Napr. výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 4. 4. 1989 č. 22-7738-5131, 150389 o osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov v rokoch 1989 až 1990 (reg. v čiastke 11/1989 Zb.), úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 4. 11. 1985 č. 513-21195-5131 o poskytovaní ročných odmien vedúcim pracovníkom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií (reg. v čiastke 33/1985 Zb.).

7) § 96 Zákonníka práce.

8) § 116 Zákonníka práce.

9) Smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 30. 12. 1981 č. 313-1422/81-7203 pre odmieňanie zdravotne vysokorizikových prác pri použití izolačných dýchacích prístrojov (reg. v čiastke 8/1982 Zb., publikované pod č. 1/1982 Ú. v. ČSR a č. 17/1981 Ú. v. SSR).

10) § 95 ods. 1 Zákonníka práce.

11) § 267 ods. 2 Zákonníka práce.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.