Vyhláška č. 144/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

OBSAH

144

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

z 24. novembra 1989

o zmene a doplnení vyhlášky č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu

Federálne ministerstvo národnej obrany po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov vyhlášky znie:

„Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu“.

2. § 1 ods. 1 č. 1 znie:

1. výrobkov, prác a výkonov určených na zabezpečenie obranyschopnosti alebo bezpečnosti štátu, a to

a) výrobkov zbrojnej povahy,

b) špeciálnych výrobkov, ktoré nemožno nahradiť výrobkami civilnej povahy (výrobkov vyrábaných podľa špeciálnych technických podmienok),

c) ostatných výrobkov, ktoré odberateľ prezerá (kontroluje) u dodávateľa,

pokiaľ ich odoberá Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,“.

3. V § 1 ods. 1 č. 2 sa slová „Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo dopravy - veliteľstvo železničného vojska“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.“.

4. § 1 ods. 1 č. 3 sa vypúšťa.

5. V § 3 ods. 1 sa slová „Dodávka podľa ZPD MNO“ nahrádzajú slovami „Dodávka podľa základných podmienok dodávky Federálneho ministerstva národnej obrany“.

6. § 10 ods. 1 znie:

(1) Ak v záručných podmienkach nie je dohodnutá záručná doba dlhšia alebo ak nie je jednostranným úkonom dodávateľa záručná doba predĺžená, je najmenej 12 mesiacov od splnenia dodávky.“.

7. V § 10 ods. 2 sa slová „záručná doba sa predlžuje o dobu uskladňovania, najviac však o dva roky, ak sa organizácie nedohodnú inak.“ nahrádzajú slovami „je záručná doba najmenej 36 mesiacov od splnenia dodávky.“.

8. § 11, 12, 13 sa vypúšťajú.

9. § 14 ods. 1 znie:

(1) Riešiteľ, ktorý je v omeškaní so splnením záväzku vyriešiť úlohu a výsledok riešenia odovzdať, je povinný zaplatiť zadávateľovi penále vo výške 1 % z ceny nedodaných prác za každý začatý mesiac omeškania.“.

10. § 14 ods. 2 a 4 sa vypúšťajú. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11. § 15, 16, 17 sa vypúšťajú.

12. V § 18 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Penále podľa § 206 ods. 1 písm. c) zákona sa neplatí, ak je na výrobok poskytnutá predĺžená záručná lehota najmenej 24 mesiacov a dodávateľ vadu odstráni alebo vadný výrobok vymení za bezvadný do 15 dní po tom, čo dostal reklamáciu, prípadne v inej dohodnutej lehote.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Václavík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.