Vyhláška č. 143/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.

143

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy a spojov

zo 6. novembra 1989

o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok

Federálne ministerstvo dopravy a spojov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach a podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

V železničnej nákladnej preprave sa uzavierajú zmluvy o príprave prepráv železničných vozňových zásielok (ďalej len „zmluvy“):1)

a) najmenej na jeden rok s čiastkovým plnením pre jednotlivé mesiace, ak je potrebné zabezpečiť v jednom mieste budúce opakované prepravy zásielok s väčším počtom než 600 vozňových jednotiek za rok,

b) najmenej na jeden štvrťrok s čiastkovým plnením pre jednotlivé mesiace pre budúce opakované prepravy zásielok menšieho rozsahu, než je ustanovené v písmene a).

§ 2

Na jednorazové alebo príležitostné prepravy zásielok sa uzavierajú zmluvy potvrdením prihlášky nakládky prepravcovi dopravcom s plnením do siedmich dní od dohodnutého dňa nakládky.

§ 3

(1) Zmluva musí obsahovať:

a) počet vozňových jednotiek a druh (rad) vozňov,

b) druh tovaru podľa plánovacích podskupín tovaru,

c) rozdelenie nakládky na čiastkové časové plnenia a na vnútroštátne a medzinárodné prepravy,

d) miesto, čas a spôsob plnenia,

e) záväzky hospodárskej spolupráce.1)

(2) Zmluvy sa dojednávajú tak, aby rozdelenie nakládky tovaru a pristavenia vozňových jednotiek bolo čo najrovnomernejšie.

§ 4

Uzavretím zmluvy vzniká aj záväzok uzavrieť prepravné zmluvy aj cez soboty a dni pracovného pokoja, a to najmenej vo výške denného priemeru z dojednaného čiastkového mesačného počtu vozňových jednotiek, pokiaľ sa nedohodne inak.

§ 5

(1) Prepravca je pri zmluvách podľa § 1 písm. a) a b) povinný objednať prihláškou nakládky v dopravcom určených lehotách nakládku zásielok, na ktoré dojednal zmluvu, a podať zásielky na prepravu pokiaľ nebudú zmluvou dohodnuté iné lehoty.1) Dopravca je povinný prichystať pre zásielky z prihlášky nakládky vozňové jednotky, pokiaľ nie je dohodnutá preprava po vozňoch prepravcu alebo vo vozňoch prenajatých prepravcovi. Zásielky, na ktoré sa dojednala zmluva, je dopravca povinný prijať na prepravu, ak sú splnené podmienky uzavretia prepravnej zmluvy.2) Zmluvou sa môžu dohodnúť tolerancie z dojednaného počtu vozňových jednotiek, pri ktorých dodržaní v prepravnej zmluve sa záväzok zo zmluvy považuje za splnený.

(2) Nesplnený záväzok zo zmluvy dojednaný pre určité čiastkové plnenie zmluvy (alebo jeho časti) neprechádza do ďalších čiastkových období.

§ 6

(1) Ak dopravca neprichystá prepravcovi, s ktorým sa uzavrela zmluva podľa § 1 písm. a) a b), do konca mesiaca alebo iného dohodnutého obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek prihlásených na nakládku, zaplatí prepravcovi penále vo výške 300 Kčs za každú vozňovú jednotku.

(2) Ak dopravca neprichystá prepravcovi, s ktorým sa uzavrela zmluva podľa § 2, do siedmich dní od dohodnutého dňa dohodnutý počet vozňových jednotiek prihlásený na nakládku, zaplatí prepravcovi penále vo výške 300 Kčs za každú vozňovú jednotku.

§ 7

(1) Prepravca zaplatí dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu podľa § 1 písm. a) a b), penále vo výške 300 Kčs za každú vozňovú jednotku zo zmluvy, ak neobjedná prihláškou nakládky alebo ak nepodá na prepravu do konca mesiaca alebo iného dohodnutého obdobia dohodnutý počet vozňových jednotiek alebo ak zruší prihlášku nakládky.

(2) Prepravca zaplatí dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu podľa § 2, penále vo výške 300 Kčs za každú vozňovú jednotku, ak zruší prihlášku nakládky alebo ak nepodá zásielku na prepravu do siedmich dní od dohodnutého dňa nakládky, pokiaľ sa nedojedná iná lehota.

(3) Prepravca zaplatí dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu podľa § 1, penále vo výške 300 Kčs za každú vozňovú jednotku, ak neobjedná prihláškou nakládky alebo ak nepodá na prepravu počet vozňových jednotiek podľa § 4 alebo ak zruší prihlášku nakládky, a to za každú sobotu a za každý deň pracovného pokoja.

(4) Pri zásielkach dohodnutých na prepravu vo vozňoch prepravcov a vo vozňoch prenajatých prepravcom sa platí penále len podľa § 7 ods. 1 a 2 tejto vyhlášky, a to vo výške 50 Kčs za vozňovú jednotku.

§ 8

(1) Dopravca a prepravca neplatia určené penále, ak došlo k nesplneniu zmluvy v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy alebo nehodovej (havarijnej) udalosti1) alebo v dôsledku opatrení, ktorými sa zastavuje alebo obmedzuje železničná preprava.3)

(2) Pohľadávky na penále podľa § 6 a 7 sa vzájomne započítavajú.

§ 9

Rozsah náhrady škody vzniknutej porušením povinnosti podľa tejto vyhlášky je obmedzený do výšky penále.

§ 10

(1) Pre právne vzťahy upravované touto vyhláškou sa nepoužijú ustanovenia § 37 až 40 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.

(2) Na prepravu kusových zásielok v režime zbernej služby ČSAD po železnici, zásielok na vojenský nákladný list a pre zásielky tovaru z vnútrozemských riečnych prekladísk v priamej prekládke z plavidiel do železničných vozňov sa táto vyhláška nevzťahuje, pokiaľ osobitné dohody neustanovujú inak.


§ 11

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 157/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Podlena v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podrobnosti včítane termínov na predkladanie a potvrdzovanie zmlúv sú určené v Prepravnom a tarifnom vestníku č. 76/49-50/1989.

2) Prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb.o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3) § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.