Vyhláška č. 142/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)

OBSAH

142

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1989

o zmene vyhlášky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov, sa mení takto:

1. § 2 sa vypúšťa; zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou č. 4 a 5.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 1 a 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

4. V § 5 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

5. V § 6 sa z odseku 2 vypúšťajú slová „,ktoré určuje nadriadený orgán odberateľa po prerokovaní s nadriadeným orgánom dodávateľa“.

6. V § 6 sa z odseku 5 vypúšťa posledná veta.

7. V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a jej nadriadený orgán“.

8. V § 12 ods. 5 druhá veta znie: „Ak príslušný kontrolný orgán uložil opatrením uverejneným v „Správach o kvalite liečiv" dodávateľovi povinnosť pretriediť posudzovanú výrobnú šaržu, má odberateľ právo na majetkové sankcie podľa zákona iba za tie výrobky, ktoré pri pretriedení boli zistené ako vadné.“.

9. V § 12 ods. 6 sa slová „Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „príslušného kontrolného orgánu“.

10. Príloha vyhlášky sa zrušuje.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter:

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.