Vyhláška č. 141/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov

Čiastka 31/1989
Platnosť od 30.11.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

141

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. novembra 1989,

ktorou sa mení vyhláška č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 99/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky lesných výrobkov sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a potrieb“ a poznámka pod čiarou č. 6 znie: „6) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 155/1988 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov.“.

2. V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „; podmienky uvedené v § 5 a 6 musia byť však splnené aj pri týchto dodávkach;“ a poznámka pod čiarou č. 7 znie: „7) § 3 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.“.

3. Poznámka pod čiarou č. 8 znie: „8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 101/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 102/1985 Zb. o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup.“.

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

5. § 6 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou č. 10, 11 a 12.

6. § 7 ods. 1 písm. b) znie:

b) na ostatné štvrťroky najneskôr do konca februára bežného roka, ak nie je dohodnuté niečo iné.“.

Posledná veta odseku 1 sa vypúšťa.

7. V § 9 sa slová „nadriadený ústredný orgán“ nahrádzajú slovami „orgán hospodárskeho riadenia“.

8. V § 12 ods. 2 sa slová „zástupca poverený nadriadeným orgánom dodávateľov“ nahrádzajú slovami „poverený zástupca dodávateľov“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou č. 18.

9. V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú druhá, tretia a štvrtá veta.

10. V § 14 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

11. § 17 sa vypúšťa. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou č. 23.

12. § 19 sa vypúšťa.

13. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

14. V § 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a § 17“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.