Vyhláška č. 133/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

(v znení č. 514/1991 Zb., 345/1997 Z. z.)

Čiastka 30/1989
Platnosť od 28.11.1989 do31.05.2009
Účinnosť od 01.01.1998 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

133

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 20. novembra 1989,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÝ ODDIEL

NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

§ 1

(1) Prihláška novej odrody alebo nového plemena na ochranu (§ 16 zákona) obsahuje

a) údaje o prihlasovateľovi, a to

1. názov, sídlo a štát sídla, ak ide o právnickú osobu; ak ide o zahraničného prihlasovateľa, uvedie sa aj označenie a sídlo jeho zmluvného zástupcu na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. g) bod 4 zákona].

2. meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu;

ak prihlasuje odrodu alebo plemeno viac osôb, uvedú sa v prihláške údaje o všetkých prihlasovateľoch včítane výšky ich podielov,

b) názov odrody alebo plemena a ich pracovné označenie; pri odrodách a plemenách povolených alebo uznaných podľa osobitných predpisov1),2) sa uvedie názov, pod ktorým boli povolené,

c) druh, prípadne rod rastlín alebo zvierat, ku ktorému prihlasovaná odroda alebo plemeno patrí, a jeho latinský názov,

d) meno, priezvisko a dátum narodenia všetkých šľachtiteľov s návrhom ich podielov [§ 2 písm. g) bod 1.1 a 1.2 zákona],

e) opis odrody alebo plemena, ktorý obsahuje určenie dôležitých znakov, vlastností a odlišností odrôd (§ 4 zákona) a plemien (§ 5 zákona),

f) pri plemenách

1. výsledok uznávacieho alebo povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov,2),3)

2. početnosť,

g) podpis prihlasovateľa.

(2) Prihláška odvodenej odrody a určitej inej odrody obsahuje okrem údajov ustanovených pre prihlášku novej odrody aj údaje o majiteľovi pôvodnej odrody uvedené v § 1 ods. 1 písm. a).

§ 2

(1) Prihláška sa podáva dvojmo na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Vypĺňa sa v slovenskom jazyku.

(2) Ak prihlášku podáva občan Slovenskej republiky, vyhlási, že odroda alebo plemeno neboli vytvorené v rámci činnosti slovenskej organizácie [§ 2 písm. e) zákona].

(3) Ak boli odroda alebo plemeno prihlásené na ochranu už skôr v zahraničí, prihlasovateľ uvedie miesto a dátum podania prvej prihlášky.

(4) Údaj v prihláške o pôvodcoch a výške ich podielov podpisujú všetci pôvodcovia (§ 7 ods. 7 zákona).

§ 2a

Odvodené odrody môžno získať najmä

a) selekciou prirodzeného mutanta alebo indukovaného mutanta,

b) výberom somaklonálneho variantu,

c) výberom odlišnej rastliny z rastlín pôvodnej odrody alebo

d) spätným krížením, alebo genetickou transformáciou.

§ 2b

(1) Na účely ochrany poľnohospodárskej výroby môžu právnické osoby,4) samostatne hospodáriaci roľníci5) a ostatné fyzické osoby (ďalej len „pestovatelia“) použiť množiteľský materiál chránených odrôd na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch (§ 10a ods. 2 zákona). Táto výnimka sa nevzťahuje na hybridné a syntetické odrody a na použitie množiteľského materiálu chránených odrôd na obchodné využívanie (§ 8 ods. 1 zákona).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje iba na tieto druhy a rody rastlín:

a) kŕmne rastliny: &nbsp
&nbsp Cícer baraní Cicer arietinum L.
&nbsp Lupina žltá Lupinus luteus L.
&nbsp Lucerna siata Medicago sativa L.
&nbsp Hrach siaty pravý &nbsp
&nbsp kŕmny - peluška Pisum sativum L. (partim)
&nbsp Ďatelina egyptská Trifolium alexandrinum L.
&nbsp Ďatelina obrátená Trifolium resupinatum L.
&nbsp Bôb obyčajný Vicia faba L.
&nbsp Vika siata Vicia sativa L.
b) obilniny: &nbsp
&nbsp Ovos siaty Avena sativa L.
&nbsp Jačmeň siaty pravý Hordeum vulgare L.
&nbsp Ryža siata Oryza sativa L.
&nbsp Lesknica kanárska Phalaris canariensis L.
&nbsp Raz siata Secale cereale L.
&nbsp Tritikale Triticosecale Wittm.
&nbsp Pšenica letná Triticum aestivum L. emend.
&nbsp &nbsp Fiori et Paol.
&nbsp Pšenica tvrdá Triticum durum Desf.
&nbsp Pšenica špaldová Triticum spelta L.
c) zemiaky: &nbsp
&nbsp Zemiak Solanum tuberosum L.
d) olejniny a priadne rastliny:
&nbsp Kváka Brassica napus L. (partim)
&nbsp Replca olejnatá Brassica rapa L. (partim)
&nbsp Ľan siaty Linum usitatissimum L.
&nbsp (okrem ľanu priadneho)

(3) Pestovatelia môžu použiť na ďalší výsev alebo výsadbu množiteľský materiál chránených odrôd rastlín uvedených v odseku 2 za týchto podmienok:

a) množiteľský materiál chránených odrôd, ktorý získali výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch, môžu pestovatelia použiť na ďalší výsev alebo výsadbu na nimi obhospodarovaných pozemkoch v množstve podľa ich nevyhnutnej potreby, najviac však v rozsahu jednej polovice použitého osiva alebo sadiva,

b) množiteľský materiál chránených odrôd získaný výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch môže byť upravovaný na účely ďalšieho množenia buď samotným pestovateľom, alebo formou služieb, ktoré mu poskytne tretia osoba na základe osobitnej zmluvy.6) Pestovatelia musia v oboch prípadoch zabezpečiť identitu množiteľského materiálu, ktorý bol daný na pozberovú úpravu, s materiálom, ktorý je výsledkom pozberovej úpravy [§ 8 ods. 5 písm. b) zákona] a túto identitu písomne vydokladovať,

c) majiteľ chránenej odrody má voči pestovateľovi právo na zaplatenie spravodlivej odmeny (remunerácie), ktorej výška nesmie byť nižšia ako jedna polovica licenčných poplatkov, ktoré sú obvyklé v čase pestovania odrody, za licenciu na obchodné využívanie tej istej odrody v tej istej oblasti pestovania, ak sa s majiteľom chránenej odrody nedohodnú inak,

d) od platenia remunerácie sú oslobodení drobní pestovatelia, za ktorých sa považujú tí pestovatelia, ktorí nepestujú rastliny na ploche väčšej ako plocha, ktorá je potrebná na výrobu 92 ton obilnín. Na výpočet plochy sa použije priemerná hektárová úroda, ktorá sa dosiahla v príslušnom okrese za predchádzajúci kalendárny rok,

e) pestovatelia písomne dohodnú najneskôr pred výsevom alebo výsadbou množiteľského materiálu získaného zo zberu na nimi obhospodarovaných pozemkoch s majiteľom chránenej odrody podmienky použitia tohto množiteľského materiálu, ak ho vysievajú alebo vysádzajú na ploche väčšej, ako je uvedené v písmene d). Nesplnenie tejto podmienky sa považuje za neoprávnené obchodné využívanie odrody (§ 28 ods. 1 zákona).

(4) Monitorovanie využívania práv a plnenia povinností pestovateľmi pri používaní množiteľského materiálu chránených odrôd získaného výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch na účely ďalšieho množenia (ďalej len „monitorovanie“) je oprávnený vykonávať majiteľ chránenej odrody alebo ním splnomocnený zástupca.

(5) Pestovatelia množiteľského materiálu chránených odrôd získaného výsevom alebo výsadbou a zberom na nimi obhospodarovaných pozemkoch a spracovatelia tohto množiteľského materiálu poskytnú majiteľovi chránenej odrody alebo jeho zástupcovi v rámci monitorovania všetky informácie, ktoré súvisia s ich právne chránenou odrodou. Tieto informácie poskytnú aj odborné orgány a organizácie, ak ich získali pri vykonávaní ich obvyklej činnosti a ak poskytnutie týchto informácií si nevyžiada ich väčšie časové zaťaženie alebo náklady.


TRETÍ ODDIEL

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

Ustanovenia § 5 až 9 sa nevzťahujú na podiely na finančnom prínose z odrôd a plemien, ktoré boli prihlásené na ochranu podľa § 30 zákona.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Minister:

Ing. Algayer v. r.


Príloha k vyhláške č. 133/1989 Zb.

Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

2) Zákon ČNR č. 86/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.
Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat.

3) Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.

4) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.

5) § 12a až 12h zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

6) § 536 Obchodného zákonníka.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.