Zákon č. 131/1989 Zb.Zákon o Zbierke zákonov

(v znení č. 426/1990 Zb., 142/1991 Zb.)

Čiastka 30/1989
Platnosť od 28.11.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 15.05.1991 do31.12.1992
Zrušený 1/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Dňom 1. januára 1993 s účinnosťou pre Českú republiku sa zrušil zákon č. 131/1989 Sb.

131

ZÁKON

z 15. novembra 1989

o Zbierke zákonov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je upraviť spôsob, ktorým sa v Zbierke zákonov vyhlasujú všeobecne záväzné právne predpisy (ďalej len „právne predpisy“) alebo opatrenia federálnych orgánov a medzinárodné zmluvy, ako aj ustanoviť pravidlá vydávania Zbierky zákonov.

Vyhlasovanie právnych predpisov

§ 2

V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia:

a) ústavné a iné zákony Federálneho zhromaždenia a zákonné opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia;

b) nariadenia vlády Československej socialistickej republiky;

c) právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov s výnimkami uvedenými v § 3; tieto právne predpisy sa označujú názvom „vyhláška“.

§ 3

(1) V Zbierke zákonov sa môžu vyhlásiť právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov uverejnením oznámenia o ich vydaní. Možno tak urobiť iba pri právnych predpisoch

a) týkajúcich sa malého počtu organizácií,

b) upravujúcich podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a sociálnom zabezpečení alebo podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov vojakov v činnej službe a príslušníkov ozbrojených zborov.

(2) Právne predpisy, ktoré sa v Zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní, sa označujú názvom „výnos“. Túto formu vyhlásenia nemožno použiť pre právne predpisy federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov, ktorými sa dopĺňajú, menia alebo zrušujú vyhlášky.

(3) Oznámenie o vydaní výnosu musí obsahovať

a) názov a dátum vydania výnosu,

b) splnomocňovacie ustanovenie zákona, na ktorého základe sa výnos vydáva,

c) stručné vyjadrenie obsahu výnosu včítane informácie o okruhu adresátov, ktorým je predovšetkým určený,

d) údaj o tom, ktoré právne predpisy sa výnosom dopĺňajú, menia alebo zrušujú,

e) začiatok účinnosti výnosu,

f) údaj o tom, kedy a akým spôsobom bolo plné znenie výnosu uverejnené a na ktorých orgánoch a organizáciách musí byť výnos každému prístupný.

§ 4

Vyhlásenie právnych predpisov uvedených v § 2 a 3 v Zbierke zákonov je podmienkou ich platnosti.

§ 5

Ak tak ustanovuje zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady, vyhlasujú sa v Zbierke zákonov zákony a iné právne predpisy orgánov republík.

§ 6

Platnosť a účinnosť právnych predpisov

(1) Právne predpisy uvedené v § 2 a 3 nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.

(2) Pokiaľ nie je ustanovená neskoršia účinnosť, nadobúdajú právne predpisy uvedené v § 2 a 3 účinnosť pätnástym dňom po vyhlásení. Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem, možno výnimočne ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Vyhlasovanie medzinárodných zmlúv a opatrení federálnych orgánov

§ 7

(1) V Zbierke zákonov sa vyhlasujú oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, spolu s ich plným znením, oznámenia o výpovedi medzinárodných zmlúv a o iných skutočnostiach dôležitých pre ich vykonávanie, ak ide

a) o medzinárodné zmluvy ratifikované prezidentom Československej socialistickej republiky alebo

b) o iné medzinárodné zmluvy obsahujúce úpravu týkajúcu sa právneho postavenia alebo záujmov osôb a organizácií.

(2) Plné znenie medzinárodných zmlúv uvedených v odseku 1 písm. b) sa nevyhlasuje, ak sa úprava v nich obsiahnutá týka malého počtu organizácií. V tomto prípade oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí obsahuje údaj o tom, kde je plné znenie medzinárodnej zmluvy na nahliadnutie.

(3) Ak je podľa medzinárodnej zmluvy pre jej výklad rozhodné iné znenie než znenie v českom alebo slovenskom jazyku, obsahuje oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí údaj, kde možno nahliadnuť do znenia medzinárodnej zmluvy, ktoré je rozhodné pre jej výklad.

§ 8

(1) V Zbierke zákonov sa vyhlasujú uverejnením plného znenia alebo oznámením o ich vydaní:

a) opatrenia prezidenta Československej socialistickej republiky, Federálneho zhromaždenia, Predsedníctva Federálneho zhromaždenia alebo vlády Československej socialistickej republiky, ak tak ustanovuje zákon alebo ak tak rozhodnú;

b) opatrenia federálnych ústredných orgánov štátnej správy a ostatných federálnych ústredných orgánov, ak tak ustanovuje zákon.

(2) Pre opatrenia uvedené v odseku 1 a pre vnútorné smernice nemožno použiť názov „vyhláška“ alebo „výnos“.

§ 9

Vyhlasovanie opatrení orgánov republík

Ak tak ustanoví zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady, vyhlasujú sa v Zbierke zákonov opatrenia orgánov republík.

Pravidlá vydávania Zbierky zákonov

§ 10

(1) Zbierka zákonov vychádza súčasne v českom vydaní a v slovenskom vydaní.

(2) Právne predpisy uvedené v § 2, oznámenie o vydaní výnosu podľa § 3 ods. 3, oznámenia podľa § 7, prípadne plné znenie medzinárodnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 a opatrenia federálnych orgánov podľa § 8 sa v českom vydaní Zbierky zákonov odtláčajú v českom znení a v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v slovenskom znení; obe znenia sú rovnocenné.

§ 11

(1) Zbierka zákonov sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje v záhlaví označenie dňa, kedy bola rozoslaná; tento deň je dňom vyhlásenia právnych predpisov a opatrení, ktoré sú v čiastke obsiahnuté.

(2) Čiastky Zbierky zákonov sa spravidla delia na časť, v ktorej sa vyhlasujú právne predpisy a oznámenia podľa § 7, a na časť, v ktorej sa vyhlasujú opatrenia podľa § 8.

(3) Právne predpisy a oznámenia podľa § 7 sa opatrujú poradovými číslami. Tento číselný rad, ako aj číselný rad jednotlivých čiastok Zbierky zákonov, sa uzatvára koncom kalendárneho roka.

(4) Tlačové chyby sa v Zbierke zákonov opravujú redakčným oznámením.

Spoločné ustanovenia

§ 12

Redakciu Zbierky zákonov zabezpečuje Federálne ministerstvo vnútra, ktoré dbá na to, aby právne predpisy boli uverejňované bez prieťahov najneskôr do 30 dní od doručenia redakcii, a zodpovedá za správnosť údajov o dátumoch rozoslania jednotlivých čiastok Zbierky zákonov.

§ 13

Obce sú povinné si zaobstarať aspoň jeden výtlačok Zbierky zákonov a zebezpečiť, aby bola každému prístupná.

§ 14

(1) Federálne ústredné orgány štátnej správy a ostatné Federálne ústredné orgány sú povinné zabezpečiť, aby nimi vydaný výnos bol každému prístupný odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov, a to tak u nich, ako aj na orgánoch a v organizáciách, ktoré sú uvedené v oznámení o vydaní výnosu.

(2) Federálne ústredné orgány štátnej správy a ostatné federálne ústredné orgány sú povinné výnos, ktorý vydali po dni účinnosti tohto zákona, zaslať na území Československej socialistickej republiky za úhradu každému, kto o to požiada.


Záverečné ustanovenia

§ 15

Federálne ministerstvo vnútra môže ustanoviť právnym predpisom podrobnosti o redakcii Zbierky zákonov, o podávaní žiadostí o uverejnenie právnych predpisov a o zabezpečovaní tlače a distribúcie Zbierky zákonov.

§ 16

Právne predpisy a iné opatrenia, ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov do 31. decembra 1968, pokiaľ upravujú veci patriace do pôsobnosti Československej socialistickej republiky, strácajú platnosť.

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.