Vyhláška č. 118/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb.

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989 do28.02.1994
Účinnosť od 02.11.1989 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z. (nepriamo)

118

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 25. októbra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 179/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Na vývoz vecí vyvážaných zahraničnými fyzickými osobami je potrebné povolenie, ak ide o veci nadobudnuté v Československej socialistickej republike, pokiaľ neboli potrebné na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo nie sú potrebné na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri jej ceste z Československej socialistickej republiky. Na vývoz vecí nadobudnutých v Československej socialistickej republike na iné účely, než na primerané uspokojovanie osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky, vyvážaných mimo rámca zahraničnoobchodnej činnosti, v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú zákazy vývozu (§ 7) je potrebné povolenie:

1. v cestovnom styku, ak

aa) ich celková hodnota je vyššia ako 500 Kčs,

bb) sú uvedené v prílohe č. 1,

cc) ide o pohonné látky dopravované v rezervných nádobách motorových vozidiel,

2. v mimocestovnom styku.“.

2. § 7 znie:

㤠7

(1) Zakázaný je vývoz vecí:

a) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol jeden deň, v celkovej hodnote prevyšujúcej 150 Kčs

b) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol dva dni, v celkovej hodnote prevyšujúcej 300 Kčs,

c) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike nepresiahol dva dni, ktorých celková hodnota prevyšuje výšku preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

d) zahraničnými fyzickými osobami v cestovnom styku, ktorých pobyt v Československej socialistickej republike presiahol dva dni, ktorých celková hodnota presahuje výšku 50 % preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

e) zahraničnými fyzickými osobami v mimocestovnom styku, ktorých celková hodnota presahuje výšku 50 % preukázateľne v súlade s platnými predpismi dovezených alebo zamenených československých platobných prostriedkov,

f) uvedených v prílohe č. 2.

(2) Zákazy vývozu vecí podľa odseku 1 neplatia, ak ide o:

a) vývoz vecí zahraničnou fyzickou osobou,

1. pokiaľ boli tieto veci potrebné na primerané uspokojovanie naliehavých osobných potrieb vyvážajúcej osoby pri jej dočasnom pobyte v Československej socialistickej republike alebo sú potrebné na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky,

2. pokiaľ ich táto zakúpila v československých organizáciách oprávnených predávať tovar za devízové prostriedky, ak sa tieto veci vyvážajú do jedného roka odo dňa predaja a ak je ich nákup doložený dokladom tejto organizácie,

3. ktorých vývoz je upravený medzinárodnými zmluvami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná,

b) vývoz vecí osobami požívajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické alebo konzulárne výsady a imunity,

c) vývoz vecí československou alebo zahraničnou fyzickou osobou v súvislosti s jej sťahovaním,

d) vývoz vecí československou fyzickou osobou na primerané uspokojovanie jej osobných potrieb pri ceste z Československej socialistickej republiky alebo pri jej dočasnom pobyte v zahraničí,

e) vývoz vecí československou alebo zahraničnou osobou a uplatnenie zákazu by viedlo k neodôvodneným tvrdostiam.

(3) Dovoz vecí uvedených v prílohe č. 4 je zakázaný.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. novembrom 1989.


Prvý námestník:

JUDr. Cuker v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.