Nariadenie vlády č. 116/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1999
Zrušený 100/1988 Zb. (nepriamo)

116

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 5. októbra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a organizácií.“

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Občan uvedený v § 1 má odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia nárok na starobný dôchodok, ak

a) bol zamestnaný najmenej 25 rokov,

b) do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení mu chýbajú ku dňu uvoľnenia najviac dva roky a

c) príslušný národný výbor mu nemôže zabezpečiť zamestnanie, ktoré zodpovedá duševným a telesným schopnostiam, zdravotnému stavu, osobným a rodinným pomerom občana a je primerané jeho kvalifikácii.

(2) Občan uvedený v § 1, ktorý bol uvoľnený zo zamestnania I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach z dôvodu vykonávania útlmového programu schváleného príslušnou vládou, má odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a c) nárok na starobný dôchodok tiež, ak mu ku dňu uvoľnenia chýba do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení najviac päť rokov, ak bol v zamestnaní I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach zamestnaný najmenej 15 rokov, a ak ide o také zamestnanie v uránových baniach, najmenej 10 rokov.

(3) Pre výšku starobného dôchodku a v prípadoch uvedených v odseku 1 aj pre nárok na starobný dôchodok sa pripočíta k dobe zamestnania aj doba odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia do dňa dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení. Ak bol občan uvoľnený zo zamestnania I. (II.) pracovnej kategórie, započítava sa pripočítaná doba ako zamestnanie I. (II.) pracovnej kategórie, z ktorého bol občan uvoľnený.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


Adamec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.