Zákon č. 115/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989 do31.12.1997
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1997
Zrušený 384/1997 Z. z. (nepriamo)

115

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. októbra 1989,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon)

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa v druhej vete bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä s tými, ktorých poslaním je združovať autorov a výkonných umelcov v oblasti divadelného umenia.“.

2. § 5 znie:

„Divadlo je socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť.“.

3. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Zriaďovanie, riadenie a zrušovanie divadiel

(1) Divadlá zriaďujú, riadia a zrušujú Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy3a) (ďalej len „zriaďujúca organizácia“).

(2) Národné výbory, spoločenské organizácie a kultúrne fondy zriaďujú a zrušujú divadlá so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Ministerstvo a národné výbory zriaďujú divadlo ako príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu.“.

4. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Riaditeľ divadla

(1) Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe verejného konkurzu a odvoláva zriaďujúca organizácia.

(2) Riaditeľ schvaľuje dramaturgické plány a plány činnosti divadla.“.

5. V § 9 sa slová „orgán štátnej správy, ktorý divadlo riadi“ nahrádzajú slovami „zriaďujúca organizácia“.

6. § 10 ods. 3 sa vypúšťa.

7. V § 21 ods. 3 sa druhá veta vypúšťa.

8. V § 21 ods. 4 sa slová „orgánu štátnej správy, ktorý divadlo riadi“ nahrádzajú slovami „zriaďujúcej organizácii“.

9. V § 22 sa slová „orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi,“ nahrádzajú slovami „zriaďujúcej organizácie“.

10. § 24 ods. 2 znie:

(2) Dozor na predstavení, ktoré usporiada divadlo riadené ministerstvom alebo národným výborom, prislúcha orgánu štátnej správy, ktorý ho riadi; tento orgán môže zabezpečením dozoru poveriť okresný alebo miestny (mestský) národný výbor príslušný podľa miesta predstavenia. Pri ostatných divadlách prislúcha dozor miestnemu (mestskému) národnému výboru, v obvode ktorého sa predstavenie koná.“.

11. V § 31 sa písm. b) vypúšťa.

12. V § 31 písm. d) sa za slovo „školstva“ vkladajú čiarka a slová „mládeže a telesnej výchovy“.

13. V § 31 písm. f) sa slová „štátnej správy a spoločenskými organizáciami“ nahrádzajú slovami „štátnej správy, spoločenskými organizáciami a kultúrnymi fondami“.

14. V § 31 písm. h) sa vypúšťajú slová „a schvaľuje jej dramaturgické plány“.

15. V § 31 sa doterajšie písmená c) až j) označujú písmenami b) až i).

16. V § 32 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú body 2 a 3; body 4 až 8 sa označujú číslami 2 až 6.

17. V § 36 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladá „§ 6 ods. 2,“.

18. V § 38 ods. 2 sa za slovo „školstva“ vkladajú čiarka a slová „mládeže a telesnej výchovy“.

19. § 38 ods. 3 znie:

(3) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o verejných konkurzoch na obsadzovanie funkcií riaditeľov divadiel a na prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.


V. Šalgovič v. r.

P. Hrivnák v. r.

Poznámky pod čiarou

)

3a) § 41 ods. 3 autorského zákona.
§ 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za používanie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.